Skip to main content

Full text of "Koe tohi fakamanatu oe ngaahi mea : foli o 'o ha'a tui"

See other formats
d ■ I 


. 
v. 1 Koe tohi fckam.in2.tu 
oc g. cen. 16^3 J&n« 21. Na'e fua *ilo «a Toga 'o Tasiraane 
Naane tornua tukutaula i Dua bea oei '&i 
ki Ha*atofu. 1767 fTa'e fua 'ilo «a Tiuato'buta'bu »e he 
•eikivaka ko Knbiteni Ualesi. 1773 Ckatooa Na'e fuofua tau 'a Tute ki 
Toca na'e tukutaula 'i Boukula *i 
Hihifo. 1777 Ko'e tau ko*eni na'e lolotoga tui'^'ai 'a 
Uaealiuaki be ne bekia 'i he tau be koia. 

do. Na'e tui *i he tairni l:o«eni 'a Tuihalafatai. 1782 Koe tau kocni na'e loloto^a tui 'ai ' 
Tuboulahiji'i. /*i 1793 l-!aasi 25. N-i'e tau nai 'a i.abiteni 

Tenekasito. Koe tini 'ia nae tuitbga 

'ae • a Fu;munuiava bea tuikanokupo>Lu 

*a f'uv:ui. Te'a »oku toehe'e 'e Teryjkaaito koe oro 

ir :..•,.''.) ' a Tttua'u : < " . ft. Digitized by the Internet Archive 

in 2012 with funding from 

Consortium of Church Libraries and Archives http://archive.org/details/koetohifakamanatOOtong 1797. ,IToel.12. :' 'c tau nai *ae kau faifclcau ttei 
Lonitoni ki To£a, bea koe fuofua malagc. 
*aki *ae Xosibeli * i To^a 'e t'isa Eukan&ni. Ebel. 29. I!a«e bekia »ce tui ko iMawi. Me. 10. TTa'e fakabogi *ae kau faifekau 'e 

v 

toko tolu 'i Ha'ateiho 'ehe tau mei Hihifo. Julai 14. Na'e fakanofo •* Tukuahc »o tui 
Kanokupolu. 1799. gbel.22, TTa'e fakabosi *a Tukuaho »e Tubou- 
niua mo Finau, bea na*e mate fakata ha 
mo Tukuaho • ae aatabule ko yaleka ' ono 
mo'e kau tagata mo'e kau fefine lau 
fakataha ko'e toko valu. Ko'e tay 'i Hihifo 

i t 

o Finau mo Tuihalafatai mo Tubouniua. 1822. Aokosi 16. I?afe fua hau a nisa Lole 

moe lotu o hcfp i l'u-' 1 ; hili 'r.e r.-,^hina 
fc 14 bea ne foki,-he bekda h. 'u-ifi. 182^. Nae had ae k-m tahisi noe lotu, ko 
Fafeta no Tubutubu nio Ta'aloa r.o 

* 

Tukala*a uoe fefins e taha. ir.°fS. ouno 23. fyaa hau a i.'ica i'on-vsi 'M' 1$2?. VM tafoki a Tubou »i felciuipapai »o lotu, 
bea iib lnrA 'i hc tau koia »ae falelotu 'i 
Ifuku'alofa. PTa»c fuofua fai ai ce fakatahr..faka, 
faifekau 'i Hihifo. 1829. Na'e fua are » T&ufa'ahau mo pitavi 
•ae lotu ki tfa»afcai. 1831» Na«e folau »a Taufa'ahau moe Kalia. e 24 
koe ave. 'ae lotu ki Vava'u, hea nae lotu 
a uluJcalala* Nae fua fai *ae buiusi tohi 'i Vava'u e J.'isa Vu»i« 1832. Nae keli a Otea e Lua rooe hou'eiki Vavau kce 
tcu tau kia Finau, Trae nae biutau 
a jlnau kia Taufa'ahau. Bsa nae tr.u'i 
e vavau mo ga'f&ai a Gtea '0 'aho 'e tolu 

1 

bca lava. 1C33. ::r.e bekia «ai ':. VlvValcla (Tv^pnr,i) T85J!-1 J*3/ ; .. na*c tnu«i c 3 ■.ufa'rlr.u «:-. uiha, bca ne fckau 

1 .'!*; ».-••? f::'- . • f Vrvrai, ■] • omi du<J:m F». M- 1-35. Ila»e boI:o > t »ofa 'i V^vau 'i he lcolo ko 
(Ha'akok*). 22« i;:e fuofua : ' ; » - ifa^ahau 1937. T T "-e faka'f.uha 'ai »a Crele'ia, M irae fakaȣuha 'ai 'a liu'le. 1845. Iiov. 18. n ae bekia «a Tubou 'i faletuipapai. Tis.4« Nae fakanofo »a Taufa*ahau 'o Tui, 1852. i:aaji 23. Nae kacata 'ai 'ae 'akolci 'o Bee. 
Eea nae veteki »a gea i he tau "be koia 'i 
he 17 £.okOoi 8 !) aoe r.ho 21 

C V;' 1: . '. ' »a. 2 ; ' -. Nae. Woko eteut 

katoKfca- ko Jbseph ehevron sevelo) 

4 jiulii 1 797 • i' . | ; j -' | r-* _ i3 bl-jvk) i. , ,. la bla«M 

*• ^' ,. .. tu.u .i b. . i l.o enl). _- ia M»»*." , , , blank). 

. , me , a ., tu'u 'i h« peesi koeni), P.9. Koc f . va'ahJKu 1 Ko Ha' a J iula E ubo m0 Ha'alatuhifo 

ko yougatoga »ia. 2. K° Ha'atutufu, ko potofili ia 3. KO Ha'alaimo'uia, ko Rafoa ia 4. Ko Ha'agatauotua mo Ha'agatatupu 
ko Mataele ia (Mataele'usitea) 5. Ko Hfl'akavea, ko Mataele tuahiko ia, 6. Ko Ha'ama'afu, ko pil iuitubou iu. ■■■■■■■■I KIO ■ #c is fcl-nk) ('.*&* *Cfci lia n^-a 'e tu'u 'i hc rcaci fe cniV Koe r juiic ■ ko Tftlea - panau Ko pata-feht T» ' Mataukiba Sinaitakaia'ilagileka p. -. h riui- ■o •' . !:c-_ ofc ■'" « huo (2) !!0 _*uitc '. v .c paiaife'ii (t-.na 'a j'ataukiba 

r.o ene fr.nau 1 . jiufacr. (?) ko c ko 'ya'etuikolca tuofefine • o 

h i,^ou/~atoga ■'o Tnu 3. Atalua (?) 

4. Ko Ekutorabibiki fO 

(Tuitofv 

Ko pA^yaVau (t) (polio 42) •'inc 'o • 'ou (J.) jco p &U ( alu 'ronua "i . ulu'sJUmata. (Tuibo^ lae. Ko Tfckaid, ,_ P fog cfe^/vc o poUfilj fco.io p. 12 Koc Tuitoga ko yluakinata co 'ene fanau 1. ko Tuibulotu'ilagituc a ko ene fae ko ?oa, koe 
ofefine 'o vaea - Tuiha'atakalaua 42 

Ko Toke'-oana (?) « 

Eie • . i I kanofo «ia l'uito^a kanac fakanofo 
> c T u iha ' a » uXil ' akiiaf . t a ) . 

3. i'o pale'afa ( ) ko ene f e ko 

4. Ko patani (?) « 

5. ; > sinaitrJrala' ilotunofo p, " 

6. hihi (?) ■' 

ko en d ] Lna o ! 

6. ko r-i " K03 Tuitoga ko vn uo cne t\ n' I • Ko '• 'a *:o ene 1' O K-'iv; 2. kc ; iseta ' 321 I! It !i "I fi 'ine ! 


Koc Tuitoga ko Fakan a'ana^a do ene fanau 

(folio 7A.) 

1. Ko Tuibulotuil agituoteau ko • ene fae ko Tocotea 

ofefine o Mataele'uoiter., tuikanokuuolu. 

2. Ko Einuitr.kalaifanakavakalafi 3"l6 " 
„3. Ko Sisifa ko ene fae ko Toa, ofcfine 'c rohc 

4. Ko Laufllitoga kc fitn - ' o Logo- 

,o' a t •" '.■. i. 

(31«) 

5. Ko Mafi»uli«uli " " " " Lavake, cfef ine 

jau'atcvalu 

6. ko Fakatounafi 3*1 8 " 

7. T'o Tubu'ivao 320 " 

8. Ko Tabu'oji '21 6 " p. Xoe Tuitooa ko T uibulotu* ilagituotcau 

mo ene Fanau 

1. ko A,laivah nanao V.o 'ene fc.e ko Tuilokamana 

2. K° Tkecomis " (ofefine »o yuno) 

3. i;o Manasipau'u " Unaukihesina') 

4. Ko 1,'anucatf .*» ogo ko 'e: Arauiil • 

5. KP Kau] " (0 'o :,'aafu'otuitoca) 

6. Ko patafehi " 

7. ko F^"°l&kif£f " 

8. ko paulaho ko 'eno fae ko nukili 

Ko T^launokafoa JC# » (ofcfinc «o Tuboutoa) 

10. vo yabafio'iavatogo " 

11. ko jiuraafua • uta " 15 " 

12. :'c Tuiku'au ko 'erie ff.c ko T&g&loa. 

(ofefjne 'o - uluval 

13. i"c rp o^ ' ' ' ,nea 

(c C V ) 1,' r . ; ' " bul . ' - ' 


,. 1 5 , ■ :.. i ' ■ ■ 

' . ko Sici^ " v Ha i . '15 r 1. Ko Sinad c le •. ei . fae ko Tubounc 

(o ' iboulah 

2. ii - 5» ro pu 6. vo pata.fi ' : : 7» Ko Ikatulii " { fine o Ti' L.tc 1 o f i ) p. ko r 


9- K< . ~ v 10 ! £X& 'C 

(t/.' ' lll\!t'V:r:c 'C' ) , 10. k;o LiKuiau ko*ene fd.e ko Kogak-'- ■ ruit(>§a Ko rfaulypekotoj^ ivo ene t'anau. 

1 . Kp Fatal '« pe' utulou Ine V: 'uwiufuke) p. 1Q Koe Tuiioga ko Fuanunui»ava mo ene fanau 1. Ko Mo'uga'otubou ko 'cne fae ko Tuboufi leinei 

(ofefine 'c Tuihalafatai) 

2. ko Huakava'uiha « 5« PTO >.'ar.ur )la ko «e Logotene 

joea) 
i ^c 
t:o t auf ±1 c 

. .' ) 5. "Ko Latain i...i 

6. vo Fatafehi ko ene fec kc x obua 

(ofefine 'c :lala) 

7. iiaicivaiha' akili ko ' - 3. yo Fatafchine: 1/ 'au^'.p itoga j i mo ene i\ 1 V Ko ' »c$o ko 'rne fae ko Latuniua (ofefir.e 

o T^ita) 2. Ko Ka3tanivalu ko e - ko | a«aho 

( of ef ine o Tuboutoa) 

3» Ko L'-vcnia Vcic/\c, (i,iu« o'ulu) " 

4. Ko Fatafehii'ara'afa ko ei : fae ko jiulolovao (ofefine f o sisitoutai) 5o Ko Tuibulotupau ' u 6, ko K^aucapuhola (Eanuve) « ( r i 'i LT ,) l'cle 7. Ko Tuifagatukia ko ene fae ko/Latufakahau Kelesi 

(ofefinc o Tuihalafatai) 8« j\,o Kafa: ana ko 'ene fae ko Bokuair.oholeva 
9« I'o Fatafehi P. (nae nofo mo Sipu) " 

10. i'o Nanasa " 

11. "c Latuholeva ko 'cne fae kc j:anu . -" 

12. Ko y.aheti "ki (ofcfine «o r :alanoa 

p, o ;'un:ui) 
(TuI " "' r ) 
1J.. -'o : ko 

12»-. Ko ' Ta. I vakiir.otu) 15. KC Alo 1 6 J\ :;c : '-ka'v.'a •.I II II II FTI« 
II II ll ono) 


17. 1:0 salesi ulotu " I,:' kau 

18. j:o raiii " Vika f:afi 

19. ;:o 'v ,: »e 20. Ko ?jj . " ' ' U II II p.18 (phis F^-ge is blank). (»C-<u ' ikai ha me'a 'e tohi 'i he peesi ko eni) 


x 19 Koe (■. Tuikanokubolu I Ko Gata no ene panau (polio 70) 1. Ko Vakalebu ko 'ene fae ko Vaetapu (ofef:'ne o Ahcne'e) 2. KO Ataiaata'ila (?ui'ia)TT" K~ufo'ou(folio 7?) 3. Ko l.y'.lu'a » " (& lio 25) C\ tl 4. Ko Kaumav&e lAta^ 5. Ko Kabuk' va 6. KP Baluto 7. Ko petuni F- '• » M Sl " II K ro itanata'ila eo ene fanau (fcl±6 7?) (folio 73) 
1. F o Mata'ele tuablko (<?ui'iaj ko 'cnc f&e ko Tokilupe 2. Ko Tu'utanahunuh " (^olio I 3o Ko Balula 4 e ko ?auo»c r, c K0 •- tu'a ■a p. 20 in KQ "atgeletuabik o mo 'ene fanau:- 

(folio 74) 
1 • ) Ko ?!ataele'usitea IV (tui) ko'cne fae ko papa 

(ofefine o Tuiha'araea) 2. Ko Vuna V " (folio 1G) % ro pohe 'i (folio 229) 4. Ko H= fo! " (folio 225) 5« Ko To filinoe' • (fc J2) 6. ko VCea ko 'enc fce Jco c " (folio 2*4 ? • KO Tui .vakano (folio 2-5) 8 Kc t'0:"otu 9o Ko MOhuIaaiu'i'bE.eai 10c Ko Tuilu'a ko 'enc fae ko h 11 . ko Tui'avu 12. Ko Logolofio'i t Vr ■"• •8) 1 3 , *o a vaka i patafeh . 


P. 2\ 17 K e tyataelgusitea mo 'e.ne ?anau (folio 74) 1. ko Taukinukufili ko 'ene fr.e ko Kalo'afutoga 

(ofefine «c yaea, tuiha' atakalr.ua) 2. Ko >!a'r.fuJotuito{:a (tui 'ia) VI (folio 82) 3« Ko Tubou'oji (folio 75) '; . ko H3l^evalu (fclio) 5» Ko Fusibala (?) (veikune) >' (foiio 153) 6. ko F&tani »? (fciio 152) 7o ko Tuoouveitogo (folio 170) 8. ko Tuboutoa kc 'cne-fae kc piumi (ofcfine o Vaea be) 

(folio 187) S?o kc r.aifaga (folio 189) 10. ko Kafoa (folio 190) 11 , ko Togotoa ?. (folio 150) 12. ko Tuini'ui 13. ko »pubou-tuifaealeo«uga ko 'enc : ' ulkavaoioli (fo] 91) 

{£el*e-*9;?-) 1/i.. ko f'a'afu p. (folio 19;,) 1 f. o ko L^lenoa 16«, ko Tuituiohu kc enc fae '■- 194) 
: ne o 17o ko ?ala'ao • 215) 1 8 c ko Ma ' a fu ha ' araca 19» ko Maifaga (folio 220) 
» 2 1 6 ) 20. ko TOfl (fp] p. 22 

1. ko oata ko 'ene iae ko Leha'uku 

2. ko T-i3okar.ana n 

3. ko MaWelcnuluvala ko 'ene fae. ko (Jtuagu (h'^'ano) 

4. kc T^'i'oeteau » 

5. ko Soakai <> 

6. ko p.i IJairoanuraa' .h 

7. ko L^£;olo£o 

8. ko Tubo.utaanis VI I'o Ma'afu&tuito.qa no • ene fanau folio 82- 

1 . ko Gra?urocetovtu"lu ko ene fae ko Ate 

2. kc Lofakaztamaki " " Mafi 

3. ko ^inauvakatu'a " '• vakanitau ( p 07) 
L. ko Tuboulahi (tui ia N VII ,! L'»tutama 

5. ko Maealiu'aki (Tui U) VTTJ " - 1: ' c 55) 

6 ko Tubou ' ila »' ( 

7. ko AnaukiJies^Jia " 

8. ko Mumui (tui ia) XII ko ene fae ko Qobua (folio 115) 

9. ko Eil-iaiiviofiji " " " paka'aia >. 23 • VII KQ Tuboulahi co 'ene far.au folio 87 

1. ko Tuihalafatai (tui i? ) n ko'ene fae ko jtounuku (folio 103) 

(ofefinc 'o Tekemoana) 

2. ko Tubcumehe'ofo ?. (tui ia) XIII " (folio 132) 

3. ko Tu'ugasiba ko'ene .0 K^lukulutea 

4. ko Tuihalafatai " » »• TaLihika 5o ko pi'eiau " «' " Tns T02 6. ko pakatounafi " " " Lupcmeitakui(ofefine o TU£i) 

mana'ia. 7. ko Togamona 11 n it 3o *ko T^iiiukutau " " ,; ]jatutama(ofefinc o Tuikolovatu) 

9. ko Ma ' avamovakaho " " Bulc-tufiebau^ofefine 'o 

■~ TaKauli) 10. kc Tubou " " Maluo"bulotu 11 , ko Kua'one 11 11 12. ko pakatoumafi koe alo 'o Tuilakeba 13» ko Tubou ko 'ene fae ko Toio ■ ui . VIII Ko Macaji'.n a ki rr.o 'ene fanau. folio 95 ,777 

1. ko Oalubebeloa ko'ehe fae ko Lubemeitaku' i(ofefine o 

Tun£;i) 2. ko Mulikiha « anea (tui'ic) XI (folio 107) 3» ko T«tlaukiniaubebe Z(.. ko M^fitogutu 5. ko vu'ufagr. 6. ko Fatu'imo'ana ko'er.e fae ko l,agilagi(ofef:no 'o 

Veahala) 7» ko Tubounei'afu ko KPgakava c ko L-'-tutama 10. ko pakaheke ro'ene fae kc ?u.lolotau 11 . ko Taukaima'u " " " guleitagitagi 12. ko ikahihifo ti ii ii 1'akuiPi 13» ko Latea p. <-':> IX Ko Tydhalafatai mo»ene fanau folio 1C 7 ? X 1. ko Tuboulahiji«i (tui) kp'ene fae ko uheina(folio 105) 2. ko Tuifuaaeteuete " " Talahiva(ofefine 

'o puatakifolaha) 3. kc Tuboufaler.ei '• » " Jteofcngi 

5. ko Tuifua'uli^uli ko'ene fae ko Lavaka(ofefine'o 

puatakifclaha) 

6. ko Atuhakautabu ko'ene fae ko piloiiaanuiia'a 

7. ko T^hous?.lahi » 0. ko Vaor.ohuku u tt tt X Ko Tuboulahi ji» i no ene Fanau folio 1 05 1. ko Tubou'ahome'e. kce 'alo 'o ^atufuiln 2. ko Tuifuahulehul'e ko 'er.e fac kc ]<-. 3. kc Tuooukolotolu " " " " xaufuci L a ko i^'atalevu " " " ' r.'-^^tuna, ■ p. 26 XI TS> Muliklha' r.meg no 'ene funea folio 107 1. ko Fatai'uvea ko«ene fae ko Lahulou 2. ko Tutou'ahr.u " . " " Ijouc ateau 3o ko Balurjatano'ana 4. ko pehokoE oelftgi 5. ko paluvavau ko 'ene fae ko Toa'ila(ofefine'o pinaulagd) 6« ko B^luleleva : " " " ^eufaiva 7. ko patu " " M lkato£a(ofefine'c &ohulamu- 

fua'amotu 8. ko Lavanofa'oa " " " Tohu«ia 9. ko Veamotulalo 10. ko v*aka«utafefine " " Latu 11. ko B^lulogotene 12, ko V'-'~aicil?Jo ko'ene fae ko nabatcutai( 'o 

ifolaha) KO H ur/l'I i ' w 1 1 mjl. :* £ . 


• ■■• . »« 

i 

T^ku' aKo ,' 1 ' £e, / 

»7J 11 

. 'o « ■ 11. 

1 . 
13- 

u . t an 
Ko (''"" , VOi Tiroou klearootu' ' ' : ' ' i 


11 1? : . •<- »1 to?.u 

17, ' j foTlU ' "P. 

ir. ? 

. ' rvalu 

L • 

• v. - - t ' tl II 11 II II II II II 


II • 

1 


! II II tl f, 11:0) 

1 5 ' "» „1- 4> ifjTvauwait/ad • na 

.. - 26. ko uiutalavxi ko 'ene fae ko pinaunuivai be 27. ko ilcahihifo 23, ko Varooa ko ' ene fae ko Vailoloraoli 25«. ko jialoholo 'j>0. l:c Talrlubc 31. ho Halaevaluta* ar.ea kp'ene fae ko Tubouta'anea 32, ko Tubouha'akili l:c»ere fae ko Tuinataaoanti . ko ckahihif o .0. KO 34. kc Atwaeibeitc i< !1 i/.oa'ila 11 11 Laama Taukitogatabu 

He' iloffiu III Ko Tubeuwohfi' of o 
iwaitakalailagilftka ta*»a:i ! Fatafel .Mabnha. j_o (tau 'i ?olah<_)1 797-1 799 +) 

eo tene fanau (folio 132) 1 . ko U£atca p ko «ene fae kc Tjhil_ (mi) ' 

2. ko iuboutoa(tui ia)ko»cnc fo.c ko .jlukilupctca 

(folio 139) 3. ko yusibala ko'ene fcs ko sisifa 

: J 

i 
I 

4. ko ulakai ko»er.e;fae t'aele 

5. ko ?ukua*i f utulavs ko*er< ; iavii'uta 

l 

# * 

6. ko M&teelc ko «ene fue kb ;: 4 afikcvi XV\ -° '_ __- ; '.i' ■'•• ] - ; ' L _."i : __-l- (" '' * c ' h0 tahs tej ' :abogi) 

folio 137 ssn - :o z__L°'_i^ ato - - r *° , ~ v - c : •-" f °i- t; "•- 

(kcc v • i' ' iw v r lili") 

1. ko sctaleki L^-w'i kc'ere fac* ko j ■ ■. ■• 

2. £obu_.«uii , u_ ' "' " " . 


. XV : k O '-\\1< ,:'tgr ;.v;) ene pc nau f Xi -j^O/ 

1, kg Halaeval l' 6 A i' c 2u bou»ahofiie«e 

v t , ~ i » ,i La. tuf u ib c ka ) 


2. kc T&ufatahau (tui ia) ko iene fae ko Koaraofalcono (142 

(ofefine «o J,:alu«Dtajfa) • -i. 1345 
XVIiI. Itp yj'DQU 1 i£antjlbabai f;ac-moiua)nor eMe f ana u 

polio 14C 1. ko Tai fcojene fae fco k*o««ia (ofefine o Ata, tucfefine «o 

r ;etalc::] v--*ihala) fco ni£-: * 3. ke nft'cfu' ■ »ene fae 3:o ;;oa]a 4o .;oi 5. ko ;*iui.:?itc:lj 6« ko L<-uji l i 7o *- ■ - p. :r[ g° ■■ -, . iv.lrou i + 1093 ao 'ene fanau 

folio 142 1. ko Salote Mafileo ko'ene fae ko pinaukauna ga 2. ko tfga + 1379 " » « pisinat»lili 3. ko vugakoto , »« » » pusibosi 4. ko iaileili jubou » •> " Basikole 

5. 2:o Vuno takitakimalohi + 1862 koene f ae ko i.ujebau'u + 

. • 1 S89 
6. ko ju'u'alcd'U '-vU Aa f'o jia'o^i ^ubou II mo 'ene fanau 1. Salote Kafileo ko »eue fae ko Lavenia ve-Vogo + 19C2 

(ofefine o tfubu) 

2. pueibala ko 'enc fae ko Takibo (ofefina »o ula) 3^\ Vilai Tubou kcp'ene fae ke T^beurftobe^fa oPgPiire 'o 

iaileli T^bou. ( fi^, 'feu J^r" ^, ?ugi be latu T&kobau ko'ene fae ko Takobau of-gfine 

Tuifiji. 5 • Vun* 
P- 32 (This pago ia "blanlc ) 

(•Oku ' ikai ha ir.e'a • e tu'u 'i he peesi ko eni) p. 33« (?hi3 p;.je is hlank) 

('Ci~- 'ilai ha ue'a 'e tv.'u 'i he peesi !;< . i) P. 34. (This psge is blank) 

(«C-ra 'i'r-.i ha no'a 'o tu'u 'i he peesik< eni) 3* 


K C 3 c :-; i H o :: c k o ?AI i T/U<WHA I T KCl 27 -i 1 BMJ. ■I | 


1- ' '" p- 

I '° ^ ' ito£a ko ?r.kalauu r...'e unoho 

no va'elaveanata, kcc fefine ;:ci \:,l . koe tama 

■ .• 'ogo matu'a, pea »oku behe fa'ele hii'o, 

8oku »ulu ki he Lupe, pea felvi'a »ai ' o£o raatu'a, 

»ona li'aki ac fefine 'i !ie fonua ko *Ata, ka na 

Tolr-u kir.au tolu. 

£c«a »i he ' olu ':.e folau, : u 'alu 'atu 'ae r.r/ » r. 

De, »o 'ilo » J ki' j J 'i-, bi 

vakai, ' cku ' ' »e 

Ate »ae tamasi'i ki hc 'unohc, ore "nche 

Alal ko'eta tamasi'i ' ene, Iruo 'ilo 'i he 'apii 
»oe folau, sea nce fcj h» tauhi 'ceki'i 
ta'ahinc, bea faka'au hake fce 'ene lahi moe 
e h. ulu ki he lupe, kae C& t'au kehe 
h»«-' ■•. tctonu pe-a »ihe 'ene kr.mata ke 'i . . .di hr.kc rnac toki ha ;'.l:.e faka *ofo'ofa# B^a 'ihe sio ' . » ogo raatu'a 

ki he hoikci'r.'j * < ta»8 inc, ; fu leva 

«&a 'ihe fele'oko, ko 'en. ' 'ilo 'ehe 

Kcu'eiki, pea 'p.o ' .". le ' i ' • , 


i 1 J<Up€ ' 

fcct 
j>c«l •: ' ' ' ■ ■ 

e n ' £a, c '. e , 

E* kuo : he motu ki he fefine 

foka'ofo'ofa, »oku 'ikai hono tatau. 
gen fekau 'ehe Tuitoga ke 'alu ha v 
hono ' oni . 
jfpe higoa ' oe Tuito^a ko ^akalau'a, 

'oni 'e fefine r.ei «Ata, ko hono higoa ko Vae, 
pea 'i he autaki raai' 'e fefine 'oku lclotoga 
fai *ae fei'aki me'e «ae Tuitoga. Fea fckau 
leva 'ehe Juitoga kc »&ge 'ae fefinc 'o tu'u 'ihe 
otumu' i. 

Ka koe Tuitcga "bc na»ane ta 'ae nafa | oe rce'e 
pca kuo fai • aipe •aepe'e kuo ' ikai tonu hono 
t:» '• fa • oe ce»e 'ehc Juitoga, hc Icug fai 

kuctn.be cio hila kihe .ta'ah-.na. 

>. - 1 ] ke 'oi.i 'ae t; ' ahine aci >he 
otur.u'i ke tu' u 'i o lc*;c 
•ae ta f ahine ki he • otu ko'ia, p< . ' e 

hala be 'ae ta 'ae ^uitc-: k< enc t.i 
1 ::\ ki he ta' ah3 . c. yy: !ii 
ko •/ . . nae toki fakahigoa 'che /. 
ko . • . ' ■ 

ac ':::: t-i, 'i he hala 'oe 'ae '. ^ ' 't 

« 

e »i ho T'. i koia nae I . ; 

k.-. ■■ . ' - - . ;">•-. nae or.i a 
'o « L»noUo i os ';; : tOj ., 


■I J' -V" na'e tamate'e «a rakalnua »i he fnto&tauoaj a i x • ;a : a ' ah o » e he » ogo r.atu • a r,e i he 'p.M ko tuki 'i Ha'atafale (Eelehake) • ' . . 'efinc «c fakaha ki he 'ene £t n i«c fai ' e nau fakatele »i *yiuta«o, peia hau i . fef 'o fa'ite «1 ho r. <a 'enau fakatevc; ka n au foki 1 '. Olctcls, he »oku »i»:.i .' ;„ea. ;;o »ul »ia »oku »ui»ai 'ae i'e.~fi ko'ia ko , ce t'ite 'ae 'a e fefine 'o lea ki he falc'alo. 'i he 'eaau fonoga hake, pea feni L'age 'e fale'aloki he fefir.e; "'ceha koa '■ e :. ?a? 'ehe fefine - :..ou 'omi le, he koe \ 'ou 


• ia 'o'm hi£0«a 'ai »a i.a ko ll: falaf o'ou", »aia 'o'ru nofo »ai 'a :. :1; ' t o liau 'ae fale /„lo 'c ' ima • i • >Q y l he - ke tuku re »e n: 


' e i' - '.:-■ nau i ; ■ i •: i 

-' ■ I ■ -*••,- - • . - -, . . -» 


i - i 


) ; r, t A i hu, pe'/ !* i «?.a, 'o" t,i '& lau' i 'ia, ; ' ho] , nau lau'i i ■ • , ■ Uf~ ■(>) 1 


■ 


' > 


fti 
pe'u "■'■'■■ fcrci *ci lo_. 'o fono 'ae g, fonu'a 

be toka kdL !poga« 

pca juitoga leva 'a :~au'ulufo#u'afekai, 

pe'a ne vahevahe leva hono g, fototehina ke 

Tui 'i he c» fonu'a. 

rja'ane fakanofo leva 'a l.!ouga;aotu»a 'o 

Tuiha' ? : J .' " lau'a pe'a te r.e nofo i 701111 ' amo -u , 

hc koia tc.ic le'ohi ' • ~ T 1! -''- r - fhc pa'i fa'a 

aji'a '■ . Tuitogai ka rm'e loki ha' o '. 
juito^a ko'ene ko h. le'o »e .. 

pe'a 'ave 'a Takolau's 'o - u . 'gua, pe'a 'r.v 
'a *"oloaoe'uto r.o Matauvave o T^i Ha'^ba:, 

r, 'f.ve 'c "'aveaiuli r.o j/iutogo 'o Tui , 

pe ' a ' avo ' a T/alaba] o bo c l'ui ' i 

;;i ■;.- toDO ,-'L-u, pe'a ave 'c ^aKa'uka ; 

. "*■* 

:avalu 'o Tui "Tiuafo'ou, pe'a 'ave 'a L'T^ 
'o^iii Tjve'a. 

Fe'a ko ro'ugamotu'a Yo& 'ulu'ak.i ">iha'ata~ 

I 

kalau'a, pe'a r,ofo ?evn ,: wfii. KauhaTaTale 

• • ' .. ■ ' i 

KauhaTa'uta 'aia kce vaha ]ahi • ia 'o 
TO£a, ko KauhaTa'uta ?*e KduhalalaTo, 
pea 'okw taki taha 'a'u 'aibt M fa'ahipa 

»io 'aga 'o hcno -faik.ava rno '.aM • c? V- u tu' 

f 

woe 'aga 'o h. 'aTo.fi cic. 

i 

I 

i 
< hi pe'a bekia 'a tfo'uganotu'a pe»a hoko 'ia no hono foha ko Tanekitogu, pe'a hoko 'ia no h. foha ko V^anuvtoka, pe'a hoko • i?. no h. foha ko oiula^cbo, pe'a hoko 'ia .-:o h. foha ko Va^lahinche » uli, pe'a hoko ' ia no 1:. foha ko ■jo'Uija'otoga, pe'a koc tchina 'c :.;c'u£;;-.'olocra ko va'clo'a no h. tuofefine ko vaet.iir.oloa, pc'a koe foha 'o ya'olo'a ko :;uku (a'eni 
'cku fakanofo ni ko ;;uku). pe'a koe fanau »a >4ou£atcga ko potofili no h. tehina k& Ha-'akitau'a ~c h. oPefiive ko Tuihihife kc 'enau fae ko Manutapu, koe •cfefinc 'c vake rnei Ha'a^--^, ino C'ata no h. tuoTefine '"' 1 ' o koie:ia fae ko ^ohu'ia, kce fefir.c ha'amoa, 3 'ofefine 'o Kaaa,(AEia) rei safata, no' Lav ruo ho tuofefine ko xalo'afutcga, ko ena fae Ho 1 cku ku me i H a ' a tu ' ukau • Pe'a kce foha 'c Halakitau'a ko ftiukabu ('aia 'cbi f. nofo :.:■ >ube) pe'a bekia »a j.:o'uf;ato -. r-e's Tuiha'atakalaua • a potofili, pc» a ko «ene fanau ko y mo fju'asika no Alaibuke no pe: okihala ac . ' ■ honau tu»ofefii ^fokia no lalahi :..o j, kalaji'i cio uliafu tao jj^jjghinatelasi ki «ena :"' e o jytalu^a, koe ' of c 'o j'atafehi ko« , pe'c :.,n jati r..o *:inikini2 >ena fae ko ratafehi. jja«e mohe'ofo ':. Takala • ia /ac'ulufonu' a , kc'e 'juitjga, pc'a ko 'e.ne taraa ki'aiko 'jlu ' ak Imata, na ' e Tui fcc (folio 2: 1 ) pe*a koe frnau 'a Hir.ehinateiagi kia Baleinagalu pe'a kce Kinikii Llau koe 'ulu'aki pakafanua. •a potofili, pe'a r j-uiha'ata' calau •:>„« a *aea nc'a koe "anau ' "'.*••- kc r.afou, koe tan^[B:'luAa, no *.<.oka cio Sinolava ::o hor.'.u tuofefinc Lo^o : o TOki ra r ;.- n * 5a n:o' ; koe fanau d Tas-.ae tao h fc ko Lola r.o h '.'.: 
' oko, kcc Df "' c 'o r-. ~.-. ._ , _ ,-,. , :o • no ''c 'aia na*e r.iohe'ofo • '--i r ' 'ffV 'ui'! c i , pe 'a ko "*er . .' ' 'r.ilco il&ftituofefafa r.o Tokemo^aiv honau tuofefinc '<> sin&ii 'ilotoi f a 1 ' , i I T • pgtg nae »unoho ' v^-e": no Supu, kce fefine Jiji koe 
lofefine 'o Tahifiji 'abe be ko juitubcu, pe»a ko'ene fcnau ko jalia' li :o Luani rno Malu»ofiji no honau tuofefirie kc xalo»afutoga mo kud-.i :no pue- 
kavusoli, ko kinau*a na'e unoho rao T.*ata'ele*usitea 

(f( -:) 

pe'a koe t ama »a Lelcnoa l'it :;antu (foljo' 291 ) 
pe'a koe taraa ' :u (foli 291) pe'a pekia • a vaea pe'; ';• . 

( 
I'oeakicla, pe'a koe taaa ' . , v ' 

'ola '.:o * T oeaki«ola, pe'a na»e kd 

• xi /iola 'a i'au'araoa, l:ce ' ka- 

, ' ;■ ko ' t-:e tana ko j.'a] -o'i'ofu, 
koe 'ofefine 'e taha 'o pakr.O k&ti 
na'e kitctana 'is ^oe'aki' ol; , pe'? ' ' na 
ko pakaholo. pe'a koe foha » o pakahol; i ,'alu 
pe'a koe foha ' Dlo ko Tubouha' au.lhc 3fe:'in .'• 


po'a koc 'ofefinc 'o i'ubouh; ' dq .-. „ tcr.:ina i:o ■ . ■ t pe'a koe foha 'o »ioe»aki«ola •- yola r..o h.tuofefine 

SlTiu'oko. pe'a koe foha "a Yolo ko Latu, pea koe 
foha «o Latu ko L&tuhoi ao Taufakafiji qo 
Tabu'oji ko honau tuoffefine ko jjau rr.o _fafi 
pe'a koe f^nau 'a Latuhoi ko Buakasovale r.o 
usala. pe'a kce foha 'o jaufakagiji ko selu. Bc'o. ko'e tair.a »a Jjafi ko VP»oa. i 'c 'uhoho 'a simuokOj tu'ofefine 'o yola i:.o 

/ ■■■)<, *?OQ > 

jja'afutu-Oi*iatilahij pe'a ko«ene far.. :i«ai ko yagata« ilavalu do Linulor. r.o hona tuofefine 

ko ye.i^aeana ' iva ' o • 

pe'a koe foha 'o ?a£;ata ' ilava" u »a l'alr.'otaufa, 

ko'ere fac ko ;..ai:._o'o 

pc'a koc fanau 'a !.:alu « otauf n l:o jafc; ta' ilavalu 

-_o h. tehina ko A^afua'cvaha r.o hcna tu'cf 

ko *joa~ofalc» ond ko'enau fae ko L r.lo'; 

pea kce f'oha 'o AnafU-^evaha \<e tHuji'i 
(farr-.u 'a lauji'i (folio 22?) 

pe'a koe tuna 'o. r;oa ' nnof i le'cr ko ' ' u (fo! Lc i 

Lfitaholev Liufo piliinoeuTie 

pe«« ko««! fohc, »o ™alift»uli ko jalia'uli, 

pe'c na»e 'unoho a i'alia»uli no yuij re'a ko'ene fanau 

ko TO££'uli mo h« tehina ko ^alia'uli mo f,:at£feo 

nc honau tuofefine ko to l ;o-.m .,- . 

pe*a ko»e fcha 'o Toga'uli kc ':S;., pe'a koe foha 'o 

jafa ko ^olofua", po'a ko*e foh; 'o Tolofu'a ko 

fjaku] i o 

pe'a ko'e ofefine 'o TO£a»uli ko ?:.ifusi, pe'a kce tc.ra 

»a Taifnsi ko ^ohokri ko' 'o v fc'a. 

pe*a ko»e foha 'o ;.;ok. utave, kc'cne fi 

ko Gafc-a(fo] ' • - 


pe'a ke'e tama 'c - ko 

Lagij pe'a ko«e fol:.'. 'c ;_ z gj«;-4? i, . .. ' r ko»< 

foha 'c gc'akai »a i\naki« »a i;a»atea 

efir.e 'o L ? -naki, pca koe fanr. i a j 
• ■; lc r ;.: \ kcena -< £ ko L u pe rcc . 
r.o ;;cseae Lauaki ..<<; jioape soa'ke.;, ir»o ho:?au taofefine ko 

. seluvci-:. ;;c'. r o pakasili r. isinate 

ko 'enau fae kc Tepolf- 'ofcfine 'o pukeca ! i T^lau,* vavau. 
pe'a ko'c i"Ci\„ 'c ;/..".. ' •.. r'.;:.oc 

rc»a ko'e 'ofefine • . t ■ -' ' -' ' '- """ -tau, ; ' 

I l.i. t, „". . . . O ' ... J ..... v . . . 

ko'ene \ ia 'jT'ubouLaki ko ^a'ai/a. «fto vakaho 

pi '-. .l:o'; tcxis. ' . ;.-' .". _. ^ilo'lost ko ^aul^. 1 

(l,- ucJ -.'.} pe'a !:o<e '• ' itfautaki Tuihulctu kc 

' - - r ,. pe»< na'e 'unc »a tiatafco mo uatoeo, !;c'e 
fefine aei Tjiha, be«a ko»eno fanau kc'e t ta 

ko Taufa ne vac ga ao iiii'ai 

tuofefine ko jeuteufo'ou. pe»a ko'e foha 'o xaufa ko ::atc«a£anioe»atu, 
ko'e fcha 'c Kato'agamoe'atu !<o Tuicotavake 
tao h. tu»cfefine ko Kalo'afu mo yyxmi koe fannu 
'r. 'C'o'one (237), 

1 -. ko'e fohn ' :• Kiito»a£uu e' y '. LtL' 

kce tama »a c. 

re»a ko'e fchr 'c kite !:c \ Lo ;.io 

(138) 

"joloa vaiasi r.o fjaehaemoa 1: < 'e £obua*u" L' 

pe'a ko'e 'cfefir.o 'o ™au > " - fr.f I j 

1 ". '. ' t mei i -. t j : ' ' 


' '- ' - - 1 . tuofefine . o c°'uli, tana ' e ojij ' '- I r r.i -** 

': Lei'f-tauii 
ko'c !•..:• 'a patafehileo (r ' 

»a .-:■: ' c foha 'c Lei' ata'ua ' fcha 

'o Alame '<o levita r fu:Vbulotu lio h. tuof k; / 

pe' a k< 'e fcha ' a •; li'arau ' : . .j • v . .— • 


pLivj.se, oicf^r.e 'c ;.;.:: 
'0 ycvita ko A r -c ko'e tamc. ' i 

• , ' ' ( Ol'cf 

1 c. " 'o ];■ 

pea kos fan&u 'a ;:unic ki; l.i : '.:";;• -.'u 'i r A'^"- 

kc ;'ele »:ai1 - nc rjr . i • :1 ( , , ■' ' '< " ' ' 

k ■- j.G'ils-3 ko j: o. Iv - ' . ^y - e ' a <«" *- •» ^touro.ou ::o 

»" k0 ' e foha '• tah, .„ ..,,,.,„,, ,. 

*»•»•■ p.iT.liau .ofo^ " ' f to »"*« oe 

»•• •*>•. farau , a „,..'£>; 

'— "JJMi bea koo h a i, „ .. , 
o boco tuofea,,. , „,„, , ::'• ° " ata ^ (fcli, 33e) 

■ -- ae + -«-7 (foiic 154) a 

Pea >oefa nau , ae ft}i 

).o Latu.-Ua no ralia , Wj •»•*• 

»tuniu« «, h.;o;,a :, ,,;:::: : :l ™ t:a *"•**««. ■ . 

a lJ - aii ^oe t&j 

Pe'a koe tania U LilK^ fe^±^U+~*»J) 

^ •- taj.Uxelev&i v- -; •-. .,, • • 
Latuselu. ^ ^ i ,al ^«uld fcakababa ko ^ -CO rrt' --— k o.e //// ,„ 

„ . > u *i_<- sus* . . u k 

(™^5. tooftWa. ',o ,0,1007, 

' , .. ..... , : 5 ° r ° ene ^au(foli„ 109) :e iroi ••<<-■ a . " -^ -— --^ joieli 
horv . lu f"n t , ■', , , ko u 'a ?ac kia dJn- ^ , 
il^ij^- M'-aLiuipekclpTrd ~~ — — i-Zl t0 ltha no VSka Pe'. Koe 3aelii a '- I'--' 'otujia k ^ ::oci apBU , u pea 

koe taci i a --. '-■ 1 - -'< rakabebe :i ^ Talia'u] -■-••-..... ohi K.O 


** <oe faako .o E , e+a . r ... v . . • '-—'■- ^ 

I ^ne^oimoian^^ pe -,-.., , f ^ lio - 

• -°-« 'c Auolcpj ko ->,.--• , i ■ , " llka 

«0 Jione "o.-inar,- ^ • " 0e ; 'f- ?.."octi ; ^, -, 

.. ;,-..- -...,. ..." ' " C "'" ' - :o V '•• 
-k,„ tuofefino ko — • . iro 

*- /■■ • 

--- 'o rund-ij ico -• •- : 
koe f or ; , . Tr ,, .. , »i 

- "- ; l olo k< - • ~ .. 

'•-■■.. ,■ ■ ' • , 

- u - • — ' i. 
u 'a *r*i -i i 

• — - - _'';-;•'''--:'•..-.- 

n - V( -'- ko Tnukiiij .... • 

u - aoa : p. ■ 

pe'a 1 ■•'-- 'e T0£cvua kia iMunibuiuits'afua 

}:o Bulinaibau» u no e fefine ko uhila no fef.ip.s ko 
pefita ao fefine ko Taufa bjo iJanasinifuna co 
petulikinio'ana. 

pea koe taoa ' a Bulinsiibau^u kia 3&u koe tagata 
ko Fatafehi, pea koe tama 'a Buliraaibau'u kia 
yoiitaitokotaha ko Tulikitakaunove (foiio 17jJ) 
pe f a kc'e foha 'i TUlikitalcauncve ko Toga'uli'uli 
(ija/ijccsoci) koe tana 'a Eclave 
pe'a kc'e far.au « a i iliuli (i ° J '-) - :0 

i -'..■. I .- ; il]co do Kalaho] . co 

jehia. 

' ' . 'a pehj - f'iieo t;iue 

ileii ;.lu.fileo, cid 'ene fanau kia '. _ ; 

kc 7evit-'. ...o Ane no 'ene t .:iu kia' cisile'o 

ileo. 
pe'a ko'e fsnau 'a iseieli :.:afileo (folio 12C) pe»a te'e taua 'a uhila kia ula ko ^ubo no 

Lhahake mo h. tuofefine ko yail r.a. 

jpe'a :o'e foha 'c Tubo ko Liku'ohihiiO. 
pca koe fanau 'a Likru'cki'r.ifc ko Ahcsa vaov; o ■ <■ h. tua£a*an3 ko Tovita v5 ;. (koe t. :;■.:•. • .. ^ofia kin akatunu) 

I . M 

_ 1 - ■> I : f»ha *'• Vaea. Pea ko e 'efefine 'e Luani ke 
Talaumete 'emea me h. tuega'ane k@ Falekaeno 
ko 'ena fa'e ko Tukuraka, ko e fefine 
Nga'unehe. 

Pea ko e fanau 'a e fefine ke Taulagakihetea kia 
1. ni ko Niut.-aikifaga mo Luani mo hona 

tuofefine ko Afaki mo Fuoime ' atutua 

(7*0 
Pea ko e fanau 'a Talaumote 'emoa kia Mataele'usitea 

ko Tuituiohu mo ITala'ae (felie iqk) 
Pea ko e hako 'o Falekaono (folio 53) 

mo Mafilaukula mo Me'ungafetagigiki. 

Pea ko e foha 'o Niu1 ::: Taukinukufili 

pea ko e foha 'o T fili ke Fupunu ke 'ene 
fa'e ko Tamut; i Afurale mo Fusilili " . 
'ofefine F o e tarr 'a e Fiji, mo Naufj 1 
pea ko e foha 'o Pupuni ko LCLOHEALI] 
Ko e tarca 'a Fifit-. of. 'o Vait i mei Ha'al uf li. 
Fea ko e 'ofefine 'o Lelehea ko Tamutamu ko e tama ' 
Harea ko e 'ofefine o Ve'etutu. }: 1 . 'ofefine ' t ko 
Kulia, o tama ' i V? 
Mo Mar \v • Seluvaia k ' n- fa'e ko Veakevi 

Sunia Tu'in? e tama 'a Basepa, 'ofefine '© Tu'ineau 'i i'iji 
pea ko e tama ' a Tamut * iioana ko 

. ; unu mo h. tuefefine ko Teukisiafe'eu ko 'ene tama ko F 
1 ula Ken^aika. 

■ e fnau 'a SeluY Filipe ko Kalo 
Sela mo Tupoule'ct 'ane ko S: P. 50 ' pe £ koe fanau 'a Kalo kia : clohea vaea ko yubouseini 
cc ;juhakaiinanu. 

pea kce fonau 'a jior.e pilipe ko sosaii, yaea 
koenft fae ko sivi (ofefine o jione Tatuila) pe'a koe foha 'o jjaufahu ko pijifau ko'e t; 

a Leieva. pe'a ko'e t. .-_■.. i yo.S: ufahu 

kc ra loia-ire pU3iinata] 

pe'a ko'e ofefi*:e 'c '.iYvale ia j.eholo V.e 1 ns »i; 

ftafikovi of ef ine ' o y.\kv.v 

(295} 
pe'f: ko'e taroa 'a pusiliii kia ; ; 

' ■ ;o ' enc tama kia pinc.u3.agi ko yieba t 

ge'a ko'e cfefi;.e a _yofu • ko ?'e3c pasilili 

pe'a ; :c'e taaa 'a ...ele pusilili kia ; une (15o) 

ko j.^ailelatamai, pe'a ko'e Poha 'o ;:aile .> jlone t. •:::- 'a 

Vikahelala. 

pe'a ko'e fanau 'a __ebi :i •?• ; '-- ...afikaitae. M ^« : . l;i " u «a I :o Taliftuli 10 h. tucfefine k 

• V imalul ' ' ■ ■' ko Lagi. 

pe'p. ko'e fcha foki «o L.uani l:o uougalakepa i 
tehina 5:o "uiniufitu kc 'ena fa*e lco Fakatc . , (321) 
TCia kc 'one fakanofo ko {'afiagahiki, pe«a ko' t ua 

Vco *^u- c '-- ^-i P efa ko'e foha 'o jnisimalohi kc - li 

■alohi. 

, ia ko'e foha 'e taha 'o L.uani ko jahifiji kce tama 
i. ausiahoaheu (kce cfefine 'c jjoseta koe fokoncfo ' '< 'ufca- 
tourafi, pe:. koc hakc 'o Tahi^iji, (folio 35o) 
peu koe far.au a Alair.aluloa kia M&fitogutu ko (folio °6) 
DC£ koe f'oha 'e taha 'c j.uani ko Taofa, pea koe hako (folio 345) 
no 'ene foha «e taha kc to'o pea koe hako koia (f'olio >!,7) 
pe'a ko'e fcha 'o Mougalaker.a kc jittituVtoga 
nc ••iukacu .7.0 \-\onc tucfefine ko pusikaunaga 

(1 :■■: ) 

• cr.au fti»e ko Toe'ur.u, pc'c kc'e fcha 'o ^ougo-la- 

; .i. Koe ta 1 »a (sei i-e;v 

i koe t-.:.. «a .pej .ce ix:ko (folio 335) 

pe' 'ine 'o 3! .'- - ko oalote, r)ea* 

ko'e tana '•" ;;alotc kia 'palau «0 .\i/o 

r.o 'ene t-u..:. kia Tuaifaiva foha'c rubou ov-la ko ;>iie + 1C95« 

pe'a koe faru.u '. niukaou ".0 sailopi ?csi (nae tu 

koe tara «a pola'cetau 

bo Tsvita poicfili pua! i e ruarJ wo hor.s frioi Ane nc 

Tutou iso .ufu koenau fac ko valueua lofefiw 'o u: , i L' 

pe'a ko'e f uau 'a Ajie kia fceaisi ? ' -■ :-;aano 

.ko r-ovo :::o h. tehins kc peleti uo.hon ko L,eir.i ::.o uleuiu. 


' i pc'a I:c'e farinu 'a jubou kie Sa!le.«;j v 

Avala) ko ; ;:uu 

t ' • ko'e f<rr u ': ., " kia Tevit ' 

■ . e e: -.i s i ■_ : :c ! atu I r. •' ucJ :o 


ilu ~o .\lelia ~o 'x-li •aki'- pc«a ko«e far.au »a 2 slu kia pals ko jocj — • 

1 y s < 

pe'a ko'c fanau »a A lclia kia jione £ ftt ,r 
A nau!dJ-^3ina ao Tubounoheofo. ?ee koo foha »o«au ko senisi Taofikaitau I I r a r.olj 

+ 1395 
pe»a ko'c fanau >a sailosi pusi ko javake 

ijnibou r.o {jafi no honau tuofefine ko seini 

ko enau fae ko rs.ver.ia (?L±.) pea :.oe hako 'o : ; 

co ;//.ri nc seini voku 'i -jtulau. 

rxo iretanc nc h. tuofefine ko vucicala-o no ;,,... ;;aho koe 

ko ;.;ele (ofcfine 'o :.:aafukala'au. 

2ea koe fanau 'a FusiEialauo kia r.oneti f^-hcfa^ 

kc cfa, yaiolini ~.o ^fu. 

3ea koe fanau ' r. yr.a kia ]fc',a(foha »o pina x - 

lahi foha 'o veahala) ko puula. 

pe»a ko' » far^.-.j '.: Tevita potofili jjuaka kc ];ilikiti 

.c Qahe v.o ena tucfefine ko fualupsaks,, koer.au fae 

ko "oalcasi r:ei j_eioatuae 

j koe fanau »a vilikiti ko jauf: koe ton« ' ['asa i_eiu.tua 

pe'a ko'e fanau 'a pusikaunaga kia juivaknno ko 

Ske 30 h. tuofefine ko ^na. 

pen koe fannu '? A-£ fcia jre.hcDOvaij.aki (fol:.« 29) 

7;ea koe ofcfine o ~'.:c. ko riaukisiA koe i '.;:... ' .' iau 

(90) 
pea koe tr.r.a ' s umukisic _ ii'x! •• . - . . r.c Lolohea of. Tfoljjri ■ 

-. fcoe foba 'o ^aufatcutai ., L 

'a t.'.Io (T:oa) 

"-.-■■',. koc f .:;.■"'.;. ':-'.''• ; 

u- -o ] 

S&lbt< ( fi C ,) 

kcr fan c 7 ; pc'a kce fanau «c paleka'ono ko vakautakava 

(kuia na'e to :..o Tuku'aho) icoc taoa «a 

do fakitu'a mo L utu koena fae.ko pakah ) (^boutauhaka) 

F ea koe hako «o vaka«utakava paleka'ono (folio 31,0) 

pe'a ko»e foha »0 pakitu»u ko ralukolotau ko»e tama 

»a siutaula (folio 77) 

F e«a ko'j fanau 'a salukolotolu ko naniela nav- 

Bo pucihc^-i ko«ena fa'e ko yailebuko ofefine 'o 


]}2«a i:o«o fonau «a fianiela Havea «a sslateul Ijiafb'ou 
no ^aisir no h. tucr »an< ! 'oto 

20 Aser.a koenau fac ko xiaa] vl 

(103) 
p^'a ko«e taiaa «a *ela teukijiafo'ou kia luln | bi 

(156) 
(pulivai) ko jubou -isilia ani ki gal ;ki ■ 

3ea koe tc.ua ft T .a'sdesi ; u I:o ] ' ta 

. koe tana a Asena kia pekiks ko [;u] . 
P (142) 

] 'a kc'e taaa 'a pusibogi kia r faufa«e.hau ko 

P 

"_c- cfefine 'o o u ^- a ko jaisia koe tor.a • a Jja.venia c 

■ n0 I a d mo Totone 

pe»a ko«e foha '0 i,utu ko ctu. 

pea koe fanau »a o^u ko sakalaia paleka«or;o mo h.tuofefine 

ko cbi^ala«ia koer.a fae ko vafihi' ' '' 'ine 'o ; ohc 

pea koe fanau «a ;; bilaia ko cu^'utau palek*" ^ 

jione Aiaibulotu ^alekj 'or.r mo sanuela t- ^. . . 
4^ j^ %jy~~\^ hako o onin ilaia (fc ;2) folio 320 pea koe ofefine c ko 

oe ofefir.e «0 1 10 i t. x:.:x ' • . . • • 


•a :;o« •• la, koe fakalelea 'o afoa, 

be hoko 'if: o vafoa. ?e'a tau'i «a -; < ?ogani 

• lava, be toki Tuiha'atakalau'a • 
pe«a ko'a fanou 'a Tuionu 

Taufs ao'en o'osi 

• e « fefine 'o j;au'ulufcnua »a L'ata 1 ilufotu. 

f nau • o jui' 
fine ' fjiholo ra • 

.u iia kia '/U'ia ko g ta co 
'e aoheofo 'a Tuiloka.T.ana 'ia . Lotu'ilari«- 
tucl< u, -o 'er.e f< ' L'ai ko ^laivah air.a^ jL. - 

nio Taenoeftiai, bea koe fanau •& Alaivahamaniao 
ko f*oboatefua* atoga barsa ' ?. jakui (71) 
pei.« ko's tana 'a To:noufiholo kia puabau lco 
T« univa!!uo 

pe', • fcah '3 TaunivaTu ko ctunu!:u no h. 'ofefine 
kc : »5 • ; ens fr.'e ko i/.ji, ko'e 'ofefinc 'o 

aii, :-o li. 'cfefineko jruanala] !coe • - 1-e'a ko'e fcha 'o otunuk.; - :0 fclaunoe] 

.o'c 'ofefine o pol; J.oa ko ^eluv;: vCln,; i "t'.iii. ; - ■ , i . 3 mo :.. Luofej e 


■ ; i * ko'e t • .-.;. ' • ■ ' '. T ■•■' u. ;'" c Tokoi:.aat: } 


r. $-j 


ge'3 ko hono foha ko B en -i '.-•■•tu. p. ;--':i ko'c Pchu «o ?oalaganuku L:o raufa nc h. 

•ofefine ko sisibibine no sicilo^ca'a 
»«a }:o'e ofefine 'o "paufa ko ratu 
■»a ko»e fcir.au '£ jatu kia ?ui*ba ko : . le 

h. tucfefine ko ^aihc'uca. 

pe'a ko'e foha «o ('jniita) Bolutele 'o juil , ; 

t'iina 'a Anaukihesina, ofefine '. rja: :lu 

■ 'a kc»e foha »e taha 'o Bolute] Lilo, 

t*:rna a ulua'riaata (^fefine 'o ;-.■■.• !k.r.ua 

foha ' o r-c'.'.cT.o' -na) pea koe 'ofefine 'o |,ilo I;c :;c. ■ -;o£a 

gea koe tama a rca kia :;cala ko Kabavale. 

pe'a ko'e f^.r.au 'a juita !:o Ijakahokovalu 

yuki no Latuniua mo ratuotusia co Latv.'ola'i 

fotu'dka ko'.snaufae ko T^atufuibeka . 

pe'a ko'e v:r:a 'a Latuotusia kia Taliauld ko (47) 

;,'oalanau'u« 

(31) (50) 
pe'a ko'e t ~:aa 'a Laiuoiaifotu'i':a .:. ■ / ka" ltabolu 

I-jaulivou : ene t' :.: kia Ar.au;. - ' --ia 

j-e'a kc'e tania 'a Latunia kifi ' '. >;*amwata'0£0 (3C1 ) 

C ' c- j-O'C IiiU< !. — ,,'..U-. -vl .- :c • ;; ♦ oi ('Puita) r i o : ,unu f a * a ♦ e kea ao 
pe'a ko'e foha o . vC 1 a koene fc:.. i :■'.;«. ".'. ': i ■ - 

■ c t --. e x 1 jjfU.f< . i 


^uibuictu' 11 u. 

v 't.-. 

::o *jli 'cla ct 

kenau fac ko ratafehi ,'y • ko'e fanau ' C Tui ^ala kia T uivaitai (koe H aamoa) ko L atu 
pc'a ko*e tar.a 'a Uteeiaoa kia paueli,pelenea 'ko ueleni, 
pca koe farau a Tjeleni ko polovela, koe tar-a Keleane no 
uaula do h. tuofefine ko cUvia, koe taraa a {.'elenaite mo 
yika k.ce tama a To^a. 

pe'£. ko'e fanau «a Ulukiviola ko sateki vuna rnc 
Ate nj jbifua ko'enau fa'e ko fccsieli 'fuha«aba-5. < ~r>\ 
ofefine 'o A.vala(::aufahu) no i.<oa'ei.eau koe taca a ; tm -1, 
□ei ^acaimotu r:.o Sasi 'jafileo, koe tana 'a jjaukovi 
pe«a ko'e fanau "a vuki ko Lialakai javulo 
Latuniua :.io L eau ao satski v -" , I;o'ea";.nau 
a Kafihabe (122) 

'a ko«e foha foki 'c y-C-d :o ^.o'aeteau, koe »a 

jubou, "o jjiunataevalu ...o ;.. tuofefi y-uini 

ba ko'ena fa'e ko tihei ( e .. L 162) 

Ee'E -zc yaicanuku ko'e tuaa 'a Lotovale. ' 'c fanau 'a ;,;ala! d L avulo ;;o a i 

Tub< ",.i r_o Talaur.olci tr.o'^ele Vah< 

kcc i kc ^lrxffalurata*aho (1C5) 

pe'a Le»e taas 'a A n -seini wib uveihol:: k : , (11 

ko T^^'2-ho, pe'fl ko'o fc: - ■': i'.-:hn ko yj ] .'-v.ni 

Tuboulahi, ko'e taroa 'a »;elc giukili'cutapu (133) ps'c ko'e f:nau 'a T'-- iVJ - ;c ^j -• c '" "'■' 1 c ; ii (51 ) do L' : -l 1 > --^'0 tana 'a '. i • - <- -1 no :. ,.-.-. tucfiu'rjie kc; A^ibel i : \ 

ko' or.au fa'e ko rele .... :._•'•■] 

pe'a 'e fanau 'a sateki .--■ 

;;cle y ;:k , ;;:o licle r ork 
koe .. . ■ ■ aici. • 


isi' . . . . i v$ix ■ • . •; 

■ .5? V 

• kc'e l: ■ 'a Eec:u ko Tevita Fatafehi mo 
: •jer.atj fa'e ko Tufcoutua, 

ofcfine '. ] ufilitoga (Tuitoga) * 

pe'a ko'e taaa «a Keleni kia Jialeata'ogo ko ?ekcsi ' 
pe«a ko»e fanau «a Tevita patafehi ko saoi iTiuinataevalu, 

tana 'a Tjhcina. 

(156) 
pe«a ko«e funau «a Tulfua kie sateki yeikune ko 

potu'afalefa mo Tjheina. 

•s ko»e f - «a potu . ■ e r ';. tucg, ' 

Lfua hoe f - ■ , . ' 

a ::o«e ti : ituniu " kai 

Lavulo. 

pe' a koe foha 'o r^la] :o patai r:o v&va' 

Lokoloho £0 Maha.ja QO paula r.o r]aL no< :no h, tuofefine 
ko ^aefchu r..o ^alo koenau fa'e ko L^isiane ro Log^nate 
koc a £aluafe c.c J.atu ko'ene fa'e ko 

■ .• .:c'e fariau »a -ravae ko /.r.a, kg'e taaa 'a Seini ~o 

lo3#.ine toourau lcoe tsaa a gisilia 

+ 1872 ■ 
•: ko'e ofcfine 'o .>.t<.-M vur.ii I:c .. ' alo~ 

ko»o taila 'a Lrafikaunaga. (93] 

pea ::c«e tama' «a »unaki-?aler_ei kia :;.e ( - V^hikite) 

ko Lupeceitakui rjo sokatct: pu, ?c»a 

fanau »a j J ir,c;.ie:'.t^ , :.-l •:> - ° ^. 

tuo c -a«ane l:o pnti.fehi r.o j. " ' '• ! " ' ' 

- r.o w - xnesi c 

isr' Dli ;■ :ho o. «a ."< 'e 

"■ 


' c. ■ ro'oi koe fefine kc i - w>, e t — , 

• - -' »^-' v 0_~i__ci 

'o setelo faui'afitu'iC &7-0 

• : 'cba 'o po'.i hqacvailahi 210 ul-lciluoetea 

ko siulolovao, cfefine i S i~i J (175) 

pe*a ko*s toraa *a ^eksaeke kia ::anur_ata'ogo 

a :/ I kia Laufili-i - ) kb :.oy. patofr L. 

■ •<-. »e tama «2 loso. kia jiele,vt&« v n. 

- .'jfUii. 

' «a ko»e taraa *a iiateitalo ko jautau na*e 5*ui»afitu -10 
■jelenca, ro'a ko»e tstsa a ;,;c]e:^ca kia Taitusi - i ;. 

Lohea) „ 

i-«e*a !:o*2 cfcfirc c K-^kcrncvailahi ko Anaukihecina koe t: 

• •. r ^i 1 °,kofolau 

F 
pe*a !co*e fanau a Kah; lovailahi • ko sokabeti ^atu 

^olutele r.o jiosiua r.:o jioabe no jjanase no 

j b *aofaI_it_-U r.-.o honau tue^efine ko ^ae'ao ko'enau (IJS) 

• e ko Anaseini, ofefine *o ^uivakano (folio 52) 
*pe*a ko*e fanau 'a s<^ : abe£i Xatu kia yoa, i ::ouca'cr.c, 
ko ipla co Tjlual-inata, ob 'jakapautolo 

•pe'a ko»e taras, «a j^naukihesina l_ia ftigano j;iiikabu l:o xasa, 

pe*a ko'e fanau *a jiosiua ko ^iutau'ivai no 

paula jrunufaxkea r.o i'evita solutele koenaufce 
p 

kc sisilia vavahea ofofine ^ernici puabau (117). 

p 'a ko»< taaa «a £&e*ao kia yevita tu !*_r A°e 

(folio *,o) I'3c»a ko»e taraa »a 'lukilupstea (ofefinc o jvaila3 

ko 'jatl kii pinautaei."! 

«a kc'e Cch;: 'o ;;unufa': ' _a (f : 'a 
kce ofefir.e 'o 1 i '- alu ].-.'. kc*e fanau «a ;,ca ( 'irc £0« oi) j 
..:•. e» :_o '"uj alc!..ei« r:c 'cr.o 

aita. p<_'a ko'e f n ..: »:* .. . ' 

31 

;isili du rao j_u, ao < v, -'. - - 
a .0 h, tuo^a' ' » -- ij -1- " <*_. • '.!. C s» lui . :-i " ■"-.;. ' 1 ■• ' 


iio.u ia 'e -o i t-. b<i y r:a «a siliika kia Kafoa ko ?elea, 
pe'a !:o»e foha o K.afoa kc vi'au;,ko»e taffla 'fc Fsctua 
re'a ko«e foha »o jelaa ko Leota ko»e tama u 
2uik&va»a£a. .; 

pe'a ko»e fcha »o Telea ko Toafunaki, ko h.\ tuofefine 
ko L°Co koe tama a Vc^ekalifiji. 
pe»a ko»e »ofefine 'o L e ota ko La£i. * 

pe'ft ko»e tama 'a Lofo kia Ata ko Lebold. 
pe»a ko»e foha «c yiau ko "iau mo Lubemeihihifo co 
h. tuofefine ko Logo, mo £o"bua ko«enau fae ko 
^avake mei T jtulau. 

ge'a ko»c foha »o vv'- Vi - :0 ?uinu;:umama» o ;no h. 
tuofefine ko L°£o mo Alaitakibea. 
KO'e foha 'c jjuinukumuma ' o ko yur iki, ko hor.:o 
fcha ko jjO^oatxtu, pe'a ko hono 'ofefine ko Kasanil 
jaufa ko'c taraa ' a yeacatahau. 

koc fanau 'a l°.~ ^io Tuooutoa (1 '7) ko traurcanukilupe . 
pe'a ko»e tar.a a ;.I i ;c»e fefine 

yaufa, pe'a ko'ene t ^ukuafu "'u, 

jjalofau ; " '"■ ko'e fcha c fu ; , tlefau ko > T atte: 
, •<; .;, mo .ul 

lio hono ogo tuofefine ,:i 

.nau 63) 

3 hako 'o T>Taiteiteir.o ^eviia T Lu mo 
Sinicne petuani mo Lil° (folio >V3) 
pea koe hako 'o sein. ia^i (folio 6. . ) 

pea koe hako «0 ^ilo kia setaleki Afuha«araa£o (."clio jt'.-V) 

ko 
Lo<jo oku hc.laini - «oku >ikai,j.oro ko»cni nce ' \o rr.o 

Ata «o »iai a i.cbolo fae a Tuku«aho. k- kc l°£c riae 

. u o nc A 4 ::;. ::cc 'ofcfir.e ia 'a*: :.:o 4 . ' ' i u< 

tehina »0 yaha'i, 'oku fakanofc te, bea 

ko Locolaelelci, koe fefir.e f. ofo»ofa 'aul Lto bo- nae 

unoho r.o jita, pc'a ko 'enc tama.kia \ta !j bolc, ko»e 

fa»e iu «a [jnikuaho ka kuo fifisi nai ari houeiJ L 'i hc 

■ kcaa, koene tua, koia kuo w.u lo. h lfl& < " • P. 61 pn»a ku'e fanau 'a Luteuiel) l jnukucteu i junaJ tai, pe'a ko'< • Ltout, pe»a ko'e t r . 'a U ' 00 jrijifau oo jMBulciloloM pe'a ko'e ofefine »u pij i'oto, pe»a l.o»e tama a ?oto kia ^aufa ko'e frl'ine ko ^la'ogo, pe»a ko»e tarca 'a gia'o, n I i . |i< .' c 'pubou. pe»a ku»e foh.i 'o ji njlu. o ;.!■ Lbuke :-. - c * 
no h. tuofefj ko Nanesi koena fne !;o ^oafili- 

' ■ > ■ofeflun »c ;:atec: iko. (, , ;o> 

;-«,• koc ofefine «c Alaibukje ko 
«a< :.:c tofiifia. 

>a o'e fcha «o jjpleakj x loarsaum, 

hule.gub : ai, koe 'ofefine 'o ?uivakano 
- foto »o volea' hi . -•be. -'<- , " . •a ko'c f ' foL ■ 1 1 "n • ' cr.V" '. } .' i: luofofJ no fcc . o - rs. 

-■, r . ...... ., ;. /■ 

pe' a ko«e fc.r.au « . :akr I a<' 

. ko • ". , ' - 'c -. fc'e : , 
'ofof:' 3 'c Havealctcaniu. 

. : ' '.. ' of ef : r.c ' i • 

1 : .;.." . ] i.I r ,:i. 
:«a ko'e 'ofcfine 'o " ono'i '.:.': I ■■M wmm . ■■ f . . 1 - ~- I • , 

. t .iina ko Totofili ko'ena fae ko Katoa- 
■ • , ko • c f e f ir.e loloba ' o ,ja . 
Fe'a ko'e fcha 'a Loloa'aioga ko i'a'afuki 
ko'e taraa 'o Vulase (112) 

'a ko'e fcha 'o Ka« afukialo] koe 

tar.-a 'a Seini La,~i (folio CC) 

pe'a ko'e f an .u 'o Esau Tuhcu ko , r -I< r.< ' bou 
leaki mo Tuifua ko'enau fa'e ko ine o 

Veikune, no Tuitavake ::.o Jioue Lo iku 

r.o Balu Vulase ko'enau fae ko_Tonu. 

jpe'a iro'e folia e taha 'o Loloa kc Tfigatafilia ko'ene fcic. 

ko Llohularaubuku, oei Hihifo, no h« ofefine ko 

Taufa ko'enc fa'e kc Kanasi', • ko'e ofefine 'o Ealeafa, 

Pt ' r. ! ' 2 f cba ' a Kovikava kia Tubounonukunuku 
ko ' lotu r.o h. tuofefine ko Fifita, 

' . ' uibulotu ko pinau ko'e tana 'o Vaitaki. 

<r~ 

(61 ) 

i ko'e tena 'a To'a kia Eahuiu co'h. 

tucfcfine ko Agina. 

Pe'a ko'e foha 'a Akau ko r ' ana a 

Nautea. 

} ■':. ko'e fcha 'o ' • ' b.l'U ■ . ..!«« I pe'a ko'e fanau a Hanasi kia Tokeaoano ko Kaveatuigamata'uli ko h« tuofefine Iria Latunibulu (233) I pc'a ko*e tana 'a :;anaoi kia HaveabavR ko 

bu ro hi tchina kc Siulua rao h. tuo£a'; 
ko I'alubOj pe'a ko'e fanau 'a Malubo, ko ^alubo 
no Keau, kcena fae ko Hoinohilatali (folio 75) 

Pe*a ko'e ' ofefine »o Feaol la ko Tulara. 

> Pc'a koe fanau »a Siulua kia Galur.oetutulu [ jlioj 82. - 65 - pe'd ko'e fanau 'a fclateitalo, tana 'a Mafi'uii'- 
ofefine 'o Fakana* ana'a, ki-he Tuiha'&takalaua • 
ko ratafu ko Tofitae rao Sisikula 30 h. 
tuo£a'ane l:o Tatafu, 

Pe'a nae. nonofo 'a Tofitae ::;o *i 

Bea koe nau l:o Lavakofanua'uli co 

flanasibau'u. 

Pe'a nae unoho 'a 1&\ nua'uli rao 

Luafrikikava, ofcfine • o Llotuabuaka, pe'a 
ko'ena fanau ko Lavakato'afa'ohihifo (l'.anava- 
hetau) mo Liuakeetau no hona tuofefine ko 
Pakaconjoikc_va no Balu r.o Taliaitoga, 
no Leokau. 

Pe'a ko'e fanau 'a Lavakatoafa'ohihifo 

/onetau) ko Kaipa r:.o Mateitalo 

(2V.) 
fr.e ko Sisilofroa'a r.o T.am kavaivai 

:..o Holakilupe koej ko 

Uefiha' (rei >'auj 

lco'cne fae ::.ei !/ Tuivakano 

fckxhorrcirnoikava ko' ene fae ko I.elc 

fafefj ie 'o l'otuabuaka. 

Be' c. koe fanau 'a Kaipa (folio 2AA-, - tf - Pc'a ko'e fanau 'a Liukaetau ko ?uahau do Alisi r.ucia rao Maluinoe'ao. pe'a ke'e tama 'a Sisikula koe fae »a Nemoa ko Vailolomoii pea koe hako 'o Narcoa (folio ) Pe'c. ko'c fanau • a Tatafu ko.iTatafu ko' 'e ko Buleilagite, 'ofefine 'o V Fca ko'e fanau 'a ! no Tae l.ocna fae ko t<a'uli, '< 'i Eea eo hona tuofefine ko i.!o : [M hihifo. Pe'a lco'e fanau ' a T&ka i ko L'oeaki'o eo h. tuofefine ko Bu3.e taraa 'a Balu (3k6) r ' Falcatounafi Pe'a . o'e tr.ua 'a Fusibogi ko t.:oeakihi ' < 61 LM 10 . : "e'?. ho'e fanau 'a Tulikialupe ko K ta'n t i - 


[*anau 'a #*# kia ( B oe - : tf , t , --,. . i ~i ] ' 


Fe'a ko« firfe ' : 


o : ^ulcofe Uilu ko 7« ■ oka 'o Veai bu * J tfT >« « :.o '• ' 


r:0 ' 


7 

[ATALA «CZ G-. 7 ''/ [UBCLU I-LMtO. 


- 71 - (232) 
Fe'a ko«e tana 'a Tagi kia Tuitalukua ko ] 

pe*a'ko'e tana *a Lavaka ko Lava, ee- e ?ie taaia 

kia Gagatua ko Vaotca. 

(329) 
Fe'a ko'e tama 'a Ana'afitu kia 3aIulofa£a ko 

Baluhaacioa. 

fc dlagitoutai 

rc'- i&\e tama 'a Takui kia Al&ivakamamao^ko (54) 78 

Hoboatefua'atoga • F. F. fcha 'c Vakalebu !:o Ahio 

ko' 'ohc. 'o Leilua ko Vechala i Bea koe foha 'o Kaumavai ko Ata ', j 
Bea koe fcha 'o Kabukave bukava ' » Bea l.oe tama *a Fetunu kia Tui ko V ko ; 'Aj 'i\. ,. fqh-i 'O g-ata ii igRjsum- ^Gsmo vj Ko'e foha 'o Atamataila ko j,*ataele tuabiko 
po h. tucfefina ko Tu * u ta r ahu nuhunu 

Lula r.o Taraoe ir.o Fietu'a ko'enau fae ko 
?okilupe koe fefine ciei Nukunuku 
?e'a ko'e fanau a Tu'ut&ga (249) Koko heni a Tu'ui nu. ■ MMk ;•■. ,- KC r-lKV . ggCQ, f °ha ' o Atamateila m . Tuikanokubolu >e'a ko'e foha 'o Mataeletuabiko ko Mataele (r.ae 
ui 'ia ko Mataeleucitea, nae 'ikai . aDe ke t£tat£u x 
'o h. 4 ±o. 'oe Tuikanokubolu. 

, £ 5 ^ 

ro Fche no honau tutffefine ko To^flljjnoe'uge 1-««, Ko'enau fae ko Baba koe 'ofefine 'o Alzatoa 

kcc Tui Ha'«niea. ?e'a ko'e ,'. :onofo 'a Papa kia L'ataeletu; . " SLHiii^i: ^ ' . tehiaa, F c'a ko'ene fanau 

(2&1) (2Z,5) 
'° 25££ ao Tu ivakano rao L'ocatu rao htnu :au tuofefinc kc Kohulamu Daeai, Pe'a ko'e fokonofo 'a Fapa kia Itataeletuabiko 

"o Kina, pe'a ko'ene fanau ko Tuilua co 

»»• tuofefine ko Tui'avg, lio hono foha ko 

(2A8) 

y "^i^i-;^ (rielakeba) ko'ene fa'e ko 
fuitia la, koc vaaaha. 

Pe '* ko'c foha e taha 'o Tataeletu-biko >o £ /ak* 
'ene fa'e ko Fatafehi, ofefinc ' oo Tuito/ ■ . - y/, - VVZ T*' ' o l.atreletualiko IV 'c c nJIKAIIOKUBCLU Pe'a ko'e fanau a !.:ataeleusitea ko Tauklnuku - 

fili i»° Tahvos i no 1 :?.' afu ' otuit cra. mo 

52 ) 
u tuofcfine ko Halaevalu ;..o 7_" 

(155) 072) 

do : v asibal:- r.o Tubcuveitcfo koer. . • V 
> i . ko Kalo'afutoja, ko'e 'ofcfi 


a Sugu (43) 

Fe'a ko'e fokor.ofo ';. 'utt kia Mataele 

ko h. tehina ko Hun - ko'ene far.au 

(1 ) (189$) 

kia 'iataele ko ?j J,9.7 : &o riaifana 

(120) 

mo Ilafoa mc konau tuofefine ko To~atea mo Tuiiilujili 

Fe'a kc'e fokonofo foki 'a Xalo'afutoija ki Kataele, 

0-3) 

ko Tuikavamoli, pe'a ko'ene ta^a ko Tubcu- 

(191) (193) 

tuifacale ' ouB;;a ac h. tuofcfine ko *:a'£.fu no Lelenoa. Pe'a ko'c fokcnofo 'a Ik-lo' afutcca !:o 'er.e fakafotu 

0,3) 
'&o Talau aoto'cnoa, ko'e ' ofcf ir.o 'o Luarii, 

d: re'a ko'ene fanau kia ::atp.ele ko Tui J ;i( 


h. tu6fefinc fcp Tala'o.o (215) (216) 
'^ ko'e foha 'o I'atacle ::o Maifaga v.o h. tuofefine ' -t (218 

r "'a ko'c fc.lia foki 'o Matr.ele 'a L'aafuha'; 
mmm m 
-75- pc'f: ko f e foha 'o "a' afuha'anea ko !,' fili :.o Tubculototava. Pe'a ko'e tana 'a Tuboulototava ko ITaba'i (ae Naba'a 'cl-iu fakanofo naube 'i Hihifo) Pe'a ko'e far.au 'a Tabu'osi ko Fusibala'una'ia ue'a ko'e ' of of ine 'o Fusibala '-/:-.".' ia :;o Hoimo- hilatali. Pe'a ko'e tar.a ' a Koinohilataii kia Llalubo (64-) ko Talubo mo Neau. Mataki Pea koe foha 'o ['alubo k*o I'eau. 'e fcha 'c Lacaki ko Vave mo h. tuofefine lu , KO yrrA , fohi 'o Mataeletuabj 
V oc Tuikanokubolu, I Ko'c foha 'o Vuna, ko C-aia mo h. ofefins ko 

Tuilc^anana fco'ena fae ko Leha'uku, ico 

j/at e. e lenu lu vala. koe foha fcki raoia 'a Vuna 

Pe'a ko'e foha 'o Vuna ko Tu ihakaval u :no 

KauT.e af aiva no bona tuofefine ko.3injulata 

ko'enau f-.'e ko Teul e, 

Pea koe fokonofo 'a Tteukialupe ko 1 . tehina 

ko Otuagu, pea ko'ene ,'an<* v 1 it Vuna 

ko T ui' oetau i.o Sokai mo h. tuofefine 

Fili ai:.i.>ji ma.'a. Ic'a kcc fanau 'a Sinaaa fclio 3pC 

Pe'a ko'e 'cfefine • oTuihakavalu ko |!ataele 

kce taina 'a Va'aji, 'ofefine o Fuabau, pe'a na'e 

m *> 

hii a 'c La T ani£. a ?Ir.tacle kia 

ITlakai (152). 

Fe'a ko'e foha 'o Kaumeafaiv-p ko Sisivalc rr.o 

Tubouvale no Fjjiaumeihulotu ko'ci u f ae ko Fiotu'u. ~:c » . -e*a n ia' e ' ohi 'e Pehokoi c fcla Tokemo'ana. 

Pe'a ko'c- fo< 3 «o Sisivale J:c Vc; tubu, 

ko Se.se (520). 

Pe'a ko'c i'oha 'o VeatuLu ko Aisea Tual ! lo 

ie'; io'e f'.iiau 'a A isea Tuakihekclo (foliq 81 ) > 

! 

t -77- ' - < . . (325) . 

- - ~ -- 

ffln ) u 

« Ko laj :u»u. ' tUa » 

• ajco *o Tu-iT, -, e ~inc 

. *'« »•• *-. •. T 0ga «. /^r «**. % .j 

1 — — chc::o . , £ ^-^^o^ 

*'•■• *«.» *». VM .• nuu ' a M.illa p choJ . 

a — - la , G ***» «.1*, ^ 

I 

e roha 'o n,., fi 
' : ° e tc °a «a 02^ 

-> ^o.'ene f n i- i -ulou- 

" G xCO P-Ir,-,,- 

»'• •• ., ,-. , * ra °^oobofc s ., 

a - Ce 'nwv., ;t ~ Ee '•■--, 

- o. * roo'uau. '"* C1 7atea " *o ;,;oa. • Ca a Siiy aiatfl (328) 

" 0B alute e . p. , ^^ebaaohn', .... 

e ' Bea Jcoe ha>« . '° 

Uc ■■<> Xo) 

ft, a ko'e f c 

-•o^. ^^in.onuua'1. k±l „ ./ 10 3) 

-* e 'a l-^i 

" ?a ''atcuPafN • ru *°uictu 

'-'- iI l no R'fl^v 

a folio- 122 

k o e vv« n „ e t^na 'a-r-- • 

xano Jco Pftacw^ . . ■ 

^* -10,,^. ^ iatl - -*o,'-^n., ' h ^ r;., ''° DlUlttl,!. elai . -78- py^a ko'e taxa 'a Tuj.lpk ^nana kia Tuitulotu- 
tilacituoteau ko Aiaivahanama< h. tu 2ea koe ofefine o Alaivahaxnanao ko Hcboatefui a 

koe tana a Takui (71 ) 

pea ko'e fohr. 'o ) ^vtr . e 1 c n uluya la ko Mataelehaum-i 

qo hl tuc rie ko Ivalae no Lo£oio£o kocr.au 

fae ko Ulufitu. Vakai 'ae faJcaraatala folio 350. 

?e'a Ico'e foha ' o Kataelehauni ko ::ovele rr.o hcno 

ofefine ko Pusibalabasai. 

Fe'a ko'e tana 'a Fusibalabargai kLa Bo'oi (82). 

ko Kinahoi, j.c'a ko'ene taiaa kia Talaumo- 

k&foa ko Cfoalur.e no'ene tarna kia Kuate 

ko Taufa'uli'uli (47). 

Fe'a ko'e foha 'a ICinahoi ko "'aukcfu, pe'a ko'e 

fr.hr. 'o Taukefu ko Lolcheabatebate (82). 

Pe'a ko'e fanau 'a Ogo'alupe kia Ulukalaia (194) 

ko Tuabasi mo Vainoana. 

Pc'a ko'e t; ■! •.;. a Kalae kia ?Caleva ko Tui- 

folio 551 
R&laeigie, i..o ene tama kia Soakai ko Kolcanatigi O' oe »•' 

F-e'a ko'e foha 'o Tuihalagigie ko Fotcf.ili, r..:> h. ofefii 

J: ° Lluli-aaibau (CC). pea koe foha 'o Potofili ko Jittbe 

' :r ''-'--i. Ic'a ko'e far.au 'a Jiobe Soakai ko rctofili no 

>o3evuk". .o lioalatoca ko'ene f< r ko Anau co Tuitubou rao 

fc'hitaha r.io . , Fusibala no I ne mo Jine V 

^fc v c -) rv . Vr<r5 -79- no Ita no Sisilla co Aisea mo Salote kcen&u fae 

ico Litea, ofefine 'o :.:atu'abuaka, 

pe'a ko'e ofefine 'o LauiEolevuka ko Sebi Uts oa 0'i-3) Pc'a koe tama *a Sepi Uta kia Laifone ko Vika veioco pe'a ko'e fanau *a l.'calatora ko Tuionetoa no 
jraufonoja lco'ens f&'e ko l'ele Vasi 
s»ei Bagainotu. 

pe'a ko'e f^.nau »a Tv ' :bou ko 3 

mo Vika 
Keleane no Sailosi mc Kamea/koenau fa'e 

# 

Lus&na n.ei Neiafu. 

?c-a koe foha ' o Jione ?inau ko Keleane rno V^kr.lcaf etuku 

(3*3) 

koer.a fae ko t:ele . Pe*a koe fanau a yahitaha ko Ealavi 

(200) -• 
*:.oe ta.ia ' a Lavenia Jialeh&chae, ofefine 'a Avala (tT&uf&hu) (20 5) fc'a koe t&na 'a 1,'eleani Fat&fehi kia Kuliha 4 abai ko Tubounatabule . ?e'a ko'e fanau 'a l.'osese "oloamatagi ko Tuhou- 'Wfcafa rao J'afi mo l-ele, ko'enau fae !:c Seini ofefine 'o Havea. rl '- kc'c fani.u '&'Xta ko l'.ofi 'e tana ' o, cfcfir.e 'o pugavaka - rao pep J J ' 

o Jicne Tubcu, ko'enau fae ko '.' - 'iue o -uhal,- r-'-ir. -?/>-. Pe'a ko'e fanai; 'a Pepa ko Viliami mo Ck:or ; , ko'ena 

(57) 
f ac ko Atu, ofefine ' o Talau mo Luisa tane kaoana, 

pe'a ko'e fanau 'a Tevita ko Ana pusibai 

taica 'a Lusiana Halaevalu (154). 

059) 
pe'a ko'e fanau a Sisilia kia Fakatulolo ko patai oo 'ene fanau kia jiobe ko Qtutaha ao Ana, pe'a ko'e fanau 'a ?atai ko Lusia i / uko qo Akalita mo Ana n»o jicbe ko'enau f'a'e ko jjalia ofefine «o Uafilec nei tfiuatobutabu (48). pe'a ko'e foha »a otuiaha ko ko'e tama «a Tubou pe'a ko'e 'ofefine 'o T'^ih^Iafigie ko B^liniait-au, pe'a ko'e tana 'a B u li kia Akautahia ko voala'ila, pea 

(212) 
ko'e tama 'a j;oala'ila kia TC-ukif onuatu « u ko rjovesi 

Be'a ko'e fanau »a fjovesi (folio 212). 

/pinakikalave (299) 
pe'a ko«e tama 'a l o £°1°6 kia/F&kaf ar.ua ko Itafua'atogai pe'a ko'e 'cfefine 'a gjtaf ua » atoga ko K^-ufonoganuli. B«a koe fanau 'a ?elu kia ko Alelia fcanogi 

?ea koe tana 'a &lelia !/ar.cgi kia ?evita Tabueluelu ko tfekemeke pea koe fanau i a. t.;ckeneke kia Lavaki (folio ). v ■v,i-> cne (298) rogamana koo: 

ft'. *o WteBeitakul , k01e , ofeftae _ o ^ ^ 

Pe ' Ok0,efCha,Or ~^^o uh2 , abain0 

h. tuofefine ko w b Ulo u, ko , ena (315) 

■^ e ko £iuaa; 

'uta. 

(3C9> 
*». tona .. patafehiholova oo Balava _ e tana «a Tuboutua (203). I'aulivou ko *- 1-.. «*. .. V£ka , utabola ;:c 

t- ... E.tuulaifotux.a, pea ko. fanau a , " 
Vaxautabola mo 7Jatc „, libal . " 

ft- ko Fifitahoieva (131). ******' koe " a " 

*•• 1».. foha . ^^. ko Aee , agmoftsi 

oo tulau, ; :o , e f i~.,« Mfc ' < „ ( 2 37.) 

Aea a ? £E ofai ko sisilea, pe , a 
kc'e f a i e /j c ,\ ,,. „. , 

(») '. Otpta .o T,aketa ko PefiU.eko, - 
»o pefit, ko.o tana ., <f „, Vi <"?'. -e f anau „ wbulou ^ J^ ^ - 

*H*go C o h . tuofefine k0 fIalaeval<moheofo- 

t«'e ko.e -ofefine . vogaoana •« m • 

(314? w:ae * Fea ko '= 

— '. Gi £ ie m. -ubouJnukum*,. ko 

' - J — ^"- Pea koe fe, s ., ^ l£oefcl , kia ^^' ft 
"° Wun -^::ilupe (rubouW.) ^,' 

(dooo not l-eions to here) ' ""' 

**•• ko. e fe . au „ .. ( 7( ) 

^»:r ^ 'fiSrsrir *" ,a wveBla 

u c j.anau 'a T^h" nn v • ;. ' 

»-"- no haano (folio 101). 

to ~.-. t i: - ; ra ° 

U f ,rt T 'n -<*?- / 


,. u „ohcu,-'afu.ctuitosamo A te, ko ' e 
^ Haafeva *». ofefine -o p.inoa, pe' 
| etM a.a.AteWana.afa-otuit^ « 

..tJoetutulu, E c h. fekalahi ,o » 
„ a k0 , e fchccofo .a A te- ,-.. 
; iaWet , .,,.,,afiV.i,-cfu.ctui:c,:a 

I , t a yakanitau 

,, rofaicaitaraakx, pe'< 

V^lahi i folSo 86 
anautokatua + 

. ynoa unoho rao pauolo 
• te :ia«e hau «ae 1 

o «ene tama kioi 
oc tagata naaf-w. 

;0 ualitulelu, ?e 

.. tuoga'ane ko yanai- 
cia jiunoa ko A- c Ij - 

i.«i^ f nau «a Kanailekutu ko 
kutu, pe'a :o«e f^-au 

, -xav > r^aooe- ko'e tama «a ftte 
pRveahea i *--a«ar.o). 

,. t ,fanau«aGal-a2H^ kdB0,Oi 
h . tuofefine ko .iukilupotea^ Anaukihe- 
^a,oSisii-a^enaufa.ekoS-l-, .-c ofefine «o K aveahava mei tfdka . . vina hoi, kc'ene fae ko 
pe.a i-o«e foha «o zo'oi A o xiaanoi, 

8 ) v nf>f'ne «o BO'oi ko Lolohea (p. M ) 

^sihalahagai, rca koe ofef-ne i 

po.a ko-e fcha -o r.^ahoi to *»**■. ^ 

to , e foha .o rauvefu ko j,olohcaoat.*ato, 

. j.0-,0 »? Toloh 
t-r,- .a 6 araaanB. P e ' a jt ° e ^ " Lmcfiji ' , ;ine , c " ' ru" , . buito-rc 

•^taia, he^ iln a ta* 

.^ana'ef 

, . Jx «a Fili"^* 
»e o; -> iC u i'**- ' - 

- 
>a. 


.:. he 

-."*_ kia Kioa ko peke' 1] o h. tuofefine ko Taufa- 

vaiyai, pea koe f&ji u 'a peke»ila ko • 

no $ani-« 

pe'a ko'e fanau «e taha 'a 50« oi ko fal .ana 

ko'e tana t e yaovao mo h. tuofefine ko Buakafaka- 

tunu ao h. foha ko jplohea ko'cr.c fa'e 

pe'a ko'e fanau 'a Lolchea ko pai 

tuofefine ko K.avaha^abai, ko'ena 

pe'a ko'e foha 'o paicearr 

ko punaki. 

pe'a ko'e fanau • < ko B^iaki, 

rr.o hono tuofcf ' ei::iol:io.:io. 

pca koc fcha »a . i ko-ye»etutu mo 

i no h. t 'ir.e ko -''etokki. 

II TII 

r s»a ko'e fanau 'a ye'etutu ko petokai 1.10 petokai 

mo rnibou rao hcnau tuofefinc kc )"Si mo 

jravea no ''cinokiokio no pehi mo pinau. 

pe'a ko'e foha 'o petokai ko i'afiloloa n.o h. tuofef.ine 

ko jjafilala mo petcekai. 

(46) 

pe'a ko'e tarr.a 'a petckai V±v yehikite ko 

yeafale'ola, pe'a mo hono 'ofefine ko nhi] 

^e'a kc'e tamc. 'a yeafnle'ol-. ! o ^atuvavau, pe'a 

ko'e f;u.au 'a L-atuvavau ki: ^te ko gisiate ruo (cont. p. 84) 

('I he hiki ac tohini, tar.aki ' u «a ijlu Llupetea 

Anaukihesina. ) 

p. •:£ kce fanau a petc' i iouga koe a 

ftor.lalaukau rao i^atutar.e 

p: f nau ' a po-to' ' • - jto Ane. pc'ako'e taoa 'a Ane ki he tae*ta ■ vea 

ko Makisi Kuli> ko jione >joa. 

pe'a ko'e tama 'a v^fale'ola kia sovea ko giu. pe'a ko'e foha 'o Finau ko j:oalaeua no hcno 

tuofefine ko jjhila. * 

pe'a ko'e fcha 'o j'oalaeua l:o j.<c so 

Tauma'a. 

pe'a ko'e foha «o po&lav&le |y kjohihif o mo 

j.;or latalahui koena fae 'ofcfine o vaitai (ijaalaufuli) 

ko Tuitokaloto. 

pv/'a koe fanau 'a jjlcu'ohihif o ko Moalaiokoni 

Do j'.cle tno Asupa rao "pavo rao i,;a ' atamaf i (j~1l) 

ko'-enau fae ko pakataka mei na'ano. 

pe"«a kc'e foha 'o jjoalatokoni ko siubeli ko'e tama 

'a "paufao 

(1W) 

pe'a ko'e tama 'a Asupa kia q.u ko futoe, pea 
'ene tama 'e tr.ha ko j-jeipau kia gosaia &alutu. 

pe'ft ko'e fanau 'o <?avo ko ^afileo mo roala. 

pe'a ko'e fanau »a i.fa'ataniafi kia ^evita ?aufj ko nounu 

mo jnoke rao T^aufo'ou mo isine mo j;eli i dlc nc jsiieli 

pea ko'e tona 'a Tjhila ko pefita, ne'a ko'e fanau 

f a pifita ko ^or.u mo ^abaha r.io '' ; ' 

mo honau tuofefine ko Latukovi. ■i - - pe«a ko'e tana 'a "gjuce kia paletolu ko ",'uhetoka 
pe'a ko«e tuofefine 'o Tu'uhetoka ko • ' aataboko 
pe'a ko«e fcha «o TU'uhetcka ko punakilc] eleka mo 
h. tuofefine ko pakalelu kihefana mo Lau^r. • :il:t ko'enau fa'e ko ^aufa. pe'a :-:oe foha 'o T^'uhetoka ko Haveci . pe'a ko'e 'ofefine 'o ponakilel 3 \vale nofsfinc ko Toloh.. rxo (194) 
pe'a ko'e tama 'a j'afimatahoko kia ijlukalala 

m 

(^auf^-ca) ko Tuboutua. pe'a ko'e tana »a Tuboutua ko B^luvale kia Toga- 

mana . mo paone kia patafehikaikuli. 

pe'a ko»e fanau 'a pa'one ko paka'ola'ifa t - r a ko'e 
mo(folio 310) 

nau fa'e ko T&ufa motulalo mei Hologa (ofefine «o 

pulivai'one'ata) (fakanatala folio 310) 

pe'a ko'e tana »a p a ka'ola'i' kia 

ko £eni ^agoia i B a £ a i (liafeva) 

pe'a ko'e 'ofefine 'o Beni i-fo'ia ko Ana Tonu. 

koe tana 'a /f ua » ofefine 'o simione Kavealeta. 

(ko'e tehina «o jaufaootulalo \:o Tir.nleti hr.nakovi 1 . 

Be»a ko«e toma «e tcha 'a p-Jca^ola'ifaga kia ganri Tubou 

ko poi'ovava. pe'a ko«e f ' su »a poi'ovava kia ■.' a- 

Eago V -n no ejctaleki : 1.1' ive; 

sY pe'a ko'e foha 'a J. :'. « tama a Sisilco \ e H 

Aga'afaaofai, pe' rj feo'a 'ofefine o Isileli 
A ga'agaaofai ko Si*ilift Tubcumolakeba (?) 
■ pe'a k'o'e tana ':< jsisllia Tubou kia Halahola 

nc 'enc ta.ua kia Uoli ko Jone Lanibeti fliai j l .(77^°G 2 - lutcV - e1 ^ mo *"- ele Siukilikutapu 

eo vagabulotu ko'e tana 'ae fefine ko Vaivaka. Fea na'e • luioho 'a L'a'afu'c* a t itutama (306) 

ko'e •ofcfine 'o Fakat • i uiha'ateiho) pea 

ko'ene fanau ko TubouL iJ -o Maealiuaki rno Tubouila 
no honau tuofefine ko ;,:: -.ukihesi na. 

(232') 
Pe'e. ko'e tama 'c. Kavaki Bobua (tama ! a Toc.filir.oc 

Balei (afttf.fiji) kc : V::.yi. (ko hcno nehUcitanfa be) 

pe*a kc'e foha 'o Tubou'ila ko Ikahihifo, pe'a ko h. 
fcha ko Kumi no Ulu'ulu rco honau tuofefine 
":o Tau'cctuna. 

I 

Pea kc'e foha f a Uiu'ulu ko Pataiuvea 

Pe'a :_o'c foha 'o Fatai'uvoa ko Ealumakahunu, ko'c 

tana 'a Ikahihifo, koe foi Kitetaaa 'o Tuku'aho. 

2ca kce ofcfiue 'o Ka'afuotuitoca ko piliainofiji koe t 
a Salaaia bea nae nonc'o ia Ma'afuotuitcga 'a Faka'aj 
Bca na'e fokonofo ' eki 'i Ar« ^iheciaa 
Tui'pv.lotn. 

:oe fanau a piliainofiji ' aj ko 

ahafua pca koeofefine o ?t ko 

i ":oe tar.a 'a Toa. 
1 •- u-'liikeh . i.'u: nofo rr.o t _::. - -'.'.:': l c _ gngr coA vn «< -tbouj 


pe*a ko'e fanau 'a Tu'u lahi kc Tu ihalafal 
co Tubouooheofo kc^enr. fae ko FonuVu r ofefin< 
roa ko'c fokonofo 'a ?oun ulcu ko Kulukulut 
tie'a ko'cne tam? ko Tu'ur;asiba . 
pr'a ko'e fokonofo foki a Founuku ko Tahihika 
;:iukabu) fe'a ko'ene tama ko Tuihalafat; \ . 
I 'a ko'e ' ofeflne 'o T&boulahi ' '.emoar.a (237) • a 7 oa . 

t-'a na*e kitetama 'ia 

ko'e 'ofefine 'o Tu~ '■ 
Fakato mafi rr.o m c- itakui (301 ) 
1 ene fanau ko pe'a kc'e 'ofefine 'c '" rikolovat'. ko Lautama na'e 
:tama ia Tuboulal . e'a ko'ene tama ko "ain 1 1 • ■+■ - . pe'{ lono 'cfefine ko 1% ' avamo vakaho ko'e tar.a 
•a Bulotufietau. 

Fc'a kc'c fan.au »a ' 'alu ' cbulotu kia Tuboulahi 
ko ?ubcu r.o h„ tuofcfine ko nua'or.e. 

- - 1 ■ 1 

fe»a ko'e Alo 'o T^ilakeba kia Tuoculahi, ko 
jakatouna fi, bea ko hcno ofefine ko ?ubou koe 
tana 'a Toto, ko'c ' of ef inc 'o siakurai mo Tkahil 
'ulu. - 89 . Pc'a ko» e ^ n 

t**Wta. te " ' ' " J ' U£aSife * Tu^ 

Pe'a ;co»e f*-« 

a Pinau Irfa ^-, 

k0 T^utaga. aU tl20 ^- bjte *^ ko*e„ * 
***** ko'e t,- 

rao ^tjfa.'cahau, ^ 

■^ikaJcau (^qq-, 


*'* --o-e ta* . , 

nU kia ^ilito^ *, 
Latui:oi eva# • -^iroga ko ^87) 

Pe»a icoi e f,„„ 

a t>3U* Jc^ , 

' afei *> Fuulioe tupe t0Ut£i fc0 ***•*- 

*" ^o.e tatt " °° ?UbOU *• S ailo 8i JiaIe , 

taK * 'a bcmj^ J - ai = fj.-.j,j 

VSilevu. " **■'«» ko 

155,8 ; »'e taa, , 

»&o.u rno ho*i«ti 4. 
>:o fPunv-jx uwt -s al ane 

. a -—-lcauf aJ--i 

* ,a -a>-e t,na „ 

«--aa i G .'n-c.,--,- . 

'^-ito^ J, 9 ; 5 ) °"Ua. aaamj Wi 

(t) ' "° ; '" nau rflufcMaU 

B ° M^ eoir . a ^ 

Ct - ko hono foh', •- 
pea *oe foha . ° ha *° Buakaelii ao __ 

SOna ko £ebuha ::oc t ^ CC foh ^ 'o 

'•°'enau f ae i- n uo ^.ane ] :o 

tuoft,, nc ^ :iiu _ B9 - » pe'a ko'e tama •:. pculioe Lupe kia jnc '1540 

ko •pu'bout'.ia. 

pea ko'e fanau «a ?uboutua kia jjatu tI. * 
o Takabau) ko Taka^au mo Teiourau. 

pe'a ko'e fanau 'a paulinr t 
mo J*anu mo Tatafu nc 
petutuki, 

pe'a ko'e fc aisakalO| tr.ma 'a piliaga 

pe'a ko'e 'ol- ; r-r.u ):o qusu tarui 'a i'clc pifua, mo ^lelo 

^^jjjloloyao koo ' • «:. pusi mo tnilio tama a 
jjauhaakili. 
pea koe fanau »a tjsu kia ■pogia ko r.ote no 


gea kos tama a ^jlelo siulolovao kia ~one r -' , - u '-' v 
ko Taniela paine' ar.ui rr.o horio ti ine ko 

anaf oli' ivr.ilama. 

w U pe'H ko»e fanau ' ina ko v Q ka' 

no xtafua'ahihifo, ! fae ko patafi 

holeva, mo Galute'beloa, ko'e tama 'a ^ 

(205) 
rr.o galuvale, ko'e tar..a "c ^uboutu; reka koe i i ».*o'ala o- f T^,-. I p_ ' 


•a Tatu'olaif pe'a ko'e f« i au • - 'al 

rao pita vata ' • ' :oko > ro - T?ti Doli 

bala ko'err 

a ?aufaii] o. «a ko'e folia 'a -ubouha'abai ko r.alanivalu 
ko'ene fa'c ko vakatoumafio ♦;: kc ' o ' 

'n l o Ll ' 


- „"»1 — -- ' ko«e fanau ■ uvale k 

i i) ko' 2 tana »s pir Qtulau ' o ijakeba ko ' c t; gifita, ko'e tair.a »a \V pe«a I:o»e fanau, »c isi?_eli nn.:bou(ko pa-~abulotu 

":o'c J "r.r.;a 'a c fcfine ko yaiv* - kofii a feiitu'u kocni. 

mo aa lubebuloa mo sisilis "uboumolakeba no 

"ele qitikilukutftViU ko'cnau-fae ko ' ~.fi b< e. f"- 1 !"': ..' . 'a ko'c ko»e f nau »a bisila tolak^its l ■""!' ' ) kc j ipuj m o ' ene t k ia t *o li 1 1 :o jon e 


pc'?. ko'e f«iuu ' 

'efir.e ko teatua^ w^\o&^^ Pw»ny-v«u«#)* -i pe'a ko'e fanau »a 'one iarci sikana, t .1 <a Akanesi, rao yovo ko 'e 
Tuefue'olakeoa, koc t na »a t.c.o i 'it: , ' - j :- o salo c, .:.'-. 


pe'a ko'e f&nau »a j:ele Siukilikutapu ' i (135) 

jjefileo (Akaveka) ko j_ausi'i mo Tuit&tj •• • 

Xuea mo hcnau tuofefine ko T»uboukcloto ■ pc«a ko«e taraa «a Tuboukoloto"; 
(^uiha'ateiho) ko jior.e v Vcikuii : . pe'a ko«e far.au »e U hu «o yogamana ko Tuboureiafu no 
Tubcunataaonu m< ine ko {raufa. :o«e foha • o ^ubouhei*^ B^-lu. pe'a ko'e foha '0 ■puboura^.tar.anu ko Balu, pe'a kce fanau «a galu koe fcfir.c kc yjmuvaka no«e fofine ko Ta.tutar.ia ko'ena fa r - Tuakir.iohe . -0- / pe'a ko'e fanau »a ?oj;r.ana ko Tubouhci' ab# j 
no h. tuofefir.e ko Mouga'etubou mo lAbu' 
ao ^uifua, kocnau fae ko siunafua'uta. (31, pe'a ko'e fanau «a Mouga'etubou kia v-.iar.ui 
ava (Tuitoga) ko Kafaikanoana mo 'crv 
kia yaka»utabola ko ^ubculotomu « n , pe'a ko 'e fanau 'c Tttulc- . i a (5 ^letoa) ko Moe^agoro dq h. tuc f o: Kalaevalu- 'icofo. r>c'a ho«e fs.nr.u »a palaevaluncheofo kia raka- nalohi ko yealeovale no T,upebau'u, rac 'one tana kia fj^ibulotu(?outaiolepo ^Op) ko rafikaunaga rno 

ko jiu (223) 
ene t?.rna kia pakatulolo ko satai'alupe. + 1839 + 1293 

pe'a kc«e fenc.u 'a iupecau'u kia vaufc'r.h^u (1^2) 

+ 1862 
ko yuna bio T u akitau pe«a ko'e fanau 'a j,Tafikauna£a kia sosaia yuibulot.u ('fo) 

ko Tubou'aunu rno 'er.e tana kia TJga ko (1'2~ 

(1W>) " 
pale'aka no 'ene taraa kia ?ai ko [pokilube 

T5B) 
r,o (erte tara kia satchi y ina ko A.tuhakautabu eo «enc tarsa kia rc.fi ' a«ifa«:a n'.'.i 'c -. :'•. hi'L panuve - 94 - pe'a ko'e f. .enoa G&tai'alupe I 

(140) 
Ma'afu'otu 'iji) ko jiale»ata' 

a/ 
jjakakauf. I :>boatefua/£oga. pe'a ko'e tana »a 'jnibou'aunu kia pita v&ka- 

(97) 
utabola ko isini mo 'ene taaa kia semisi 

{117J1 

puabau ko Latuhalatonu no 'ene taina kia 

•pabueluelu ko fjub our.iua (201 ). 

pe'a ko'e taria 'a isini kia vshikite ko ralanisi 

pe'a ko'e tama T a i.atuhal*. tonu kia m . ^uilapc 

ko Benisinane Ikavukar. 

pea ko'e foha «o 'jubouniua ko jjatckitoga koe 

taraa 'a ceini fakalelu (ofefine 'o salesi 'ruibulotu) 

pe'a ko'e tana «a pale'aka kia rala.kai V^ka aeitrgake ko j-V-latcno, (111) pe'a ko'e tama 'a nalatono kia jio3si ^ifcuaho ko ^uboulahi + pe'a ko'e taraa 'a Kanu'aha'ifaga kin ;,;aafu (i 
Tjtulau foha 'o V&lu) ko ylaisane. pe'a ko'e fanau 'a ^uinubitau ko --• Jr.-.n Lagi mo G-aganiua, pea ko'c t;~a • i • < . i tam ' pe .« oc „ T.0 V AEAITTTATTr ?CP.\ C !V A?^COTTO &A ^/3 TUEMTCK OJBOLU Ko'e fanau «a va i ko Galubehsloa. mo i^ulikiha 1 -.o raulakimaube'be mo j.;afito£utu tic hcnau tuofefine 3co fanut • faga. Koe fanau «a Luteneitakui, ko'e *oft o 7ugo.nanaxa. pe'a ko'e fan.au »a Lagilacij 


kia j^aealiu'aki ko p nciafu no hona tuci^- . . I^atutama . pe»a ko'e tama '» -'ii'olota.u kia j.Taealiuaki ko pakaheke. pe'a ko'e tr.na • a Buleitagitaf^. kia i'aealiuaki I:o n»aukainau* pe'a ko'e tana »a tuperaeitakui ko oalaiifi bea ko»er:e tana ko Tkahihifo, pc'a ko'e fanau'a (jalubebeloa 3:o rrioamolauaki ko'e tana 'a pinau, pe'c kc h. foha ko L'vi- sukutau, ko'c t'.r.a «a fufui. pe'a ko'e far.au 'a pi, :utau I:o ^uliakiono !:ce tama »a palu ao t '' (212) 
•a iploheatoki r_o h .o v 'ene fr.e ko £upe. x ] :o i j i e t:-. • 'atoga - «6 9 pe»a ko' Fanau ' ' tonb ko Balunatamo oo yuki ^ 10 Tuaala'; u fs. e ko i?unaki pe'a ko*e foh- i ot ko p.ubunu no h. ofefine lco galu mo Teukisiafo'ou ko 'enau fa'e kc ^anutanu, ofefine o T.olohea likusiuaiu (49). ye'a "'o'e fanau 'o yuki ko Kiutai«ivai ir.o h. tuofefine ko v&i«ai, ko'e taina 'fe. javenia. pea koe fanau 'a ^aulrJcinau'be'be ko Siulua mo Atamomu'a co hona tuof< •_jrv Tagi no /^naafitu mo "?akui ::_ • ko enail fa'c ko Haabaikineheu ofefine 'o ^hio foha o yakalebu (70) cnau fanau folio (71 ) pe'a kc'e fanan 'a ^afitogutu ko ^n?,uk.i- hesina rao h. tucga»ane ko ycatua koena 1 fae ko Alai^^luloa, kce »ofefine 'o jvuani (51) pc'a ko'e tana 'a ^aunatu ki. nafitocuti + 11 ko Tolohca. (162) 
pc'a ko»e fr.nau »a /.nnukihnsina ■ ■'.•:. ' mo ko 

(57) 
Tjheina no h. tuoga'ane ko . kcc fanau »a so sff ia 
To^atout _ ' ft.e »o 
mo Tubou'o.unu'u ko- , a K alisi j^fifc (93) 

no Loloheavavau, - a 'a Tkahihifo. 

no jyia T&uhalea, ko'fi irma 'a rele gia 
no hono fohn ko •-"?. i ^ua. pe»a ko«e ofefine 'o 70 gatoutai (tahifiji) l:o 70^ 

; taraa a Kasa. 

i 

( ; 

no T.ebolo tair.a a nehea no Balulelcva, taina a uinese ye'efua pe'a ko'e tama 'c 70 a kia 'vitr 'io kc »;e^Le seini 

1 

pe'a ko'e taraa »a «ul . |3*bola ko 

isini, no l» ffftlatono kia 9 . ■ , 

Tubouniua kia Tabu'elu'elu (201). 22 ) ; 

pe'a kce tana 'a jsini kia yehekite kc palanisi t ge'a ko«e taitta 'a j.. ralatono kia 7uil?.pe ko 
Tkavuka. 

pe'a ko'e foha 'o nnibouniua ko i'i tekitoga ko»e 
taca «a ss^iil J?alcalelu. 

pe'a lco'e fanau 'a T,clohea\ v; I X j.olohca. 

ko *;au):aunaga ir.o ;'e.lc -;:.i- 3 uo ^uoga^ane 

l:o sateki raufahu rao • - avwLQ Be'a v.o'e fanau 'a j;cle R paula tuitavake (1^) 

(fohn 'c suuin »;.-.fjlco) * po'a ko'e fcnau 'a j i Maufahu, koc ±i o i:c::o ko'fl tama ' pc«a ho»e fanau 'a Ana -pauhaka kia Kavaooug 

koe tagata ko j/akisi mo hi. tuofefine 
pea ko'e foha «a »*akisi ko yil 

'ae fefine i/ouea' one.. 


pe ' a ko • e ' of c m ico rjnouna. pe'a ko'e 'ofefine 'o p.olohca ko T,*uku' obu3,otu ko'e taua »a t.'Quga ulufeholoi, ofefinfe 'o yuiholoaki (98) pe'a ko'e taraa 'a fjuku'obulotu kia -pauaoefolau ko }*elekele, pe'a ko'ene tana kiasi/ala vaufahu (200) ko ^ali-calahi. ge'a kc*e foha 'o nalinealhi ko -nui'ile'ila I:o'c a 'a "jo'aila. 


pe'ako'e f r*>v. 'a *nui'ele' ila ko ■•cl: 1 ' veaora ko'cne fa'e ko pefita i slc "^oa'ila . .o. h. I -'o viocli Ix-'cna fae ko "o- '.::,. si r.o "'emo'ana o'e ta.Tia 'a — u: a, r.c r •v t na 'a i 1 — , I — j!elcane ko«e tama «£• ■ - ' rn 

gulieti koe tana 'a sulu3:a rai enc ofefii 
ko Lupe koe 'a unukisia (folio : pe«a ko«e fr.nau «a patu»imoana ko h. fohr I 
- koe' taaa 'u j.railehobua. 
pe':. ko'e foha 'o "eia ko S^-sitoi 

' 'l T.ilo. pea o h. ofef; • ; tr.ca 'a prui- uha. 

pe'a" i'.e'e talna ' oala kia ! ko f'oalalaukau 

no ^aFilagi ko«e tx.-: a nliafu. 


^e 1 .-. !:o'e taos 'a r.foalalaukau kia jical bokai 

ko /.tcnaise /,fi:reir.ou,~a. 

pe'a ko'c fanau «a '.fhzclx:'. v /fi mo rssielx 

rao jr.v-.i mo ^inau T : :> ;,na rao l'oli ko'enau fae 
liavale mc ^is5 • ko'e i ••' •"- 1 10 ge'a k 'c fanau 'a ;.;fi ko 
ko'er.a fae ko ral< i ■ a - 'V;<: m pe': ko'e 'ofefaj ' . . 'ake ko Ji i 
Ane (ko*e ' ofcfi:^ ' Tikinuk-unau) . 


pc'r: ko'e t ma ' a ITa'atea kia Fakaheke ko ?jj 
no pinau ko'e tana ' a ?ubou. 

pe'a ko'c tama 'a Pinau ki y ,. (163) pe'r ko*e tama 'a Finan kia Sil haumi k ■ ( uliv.i 
Kaianu'anu. 

ie'a k 'e fanau ' p. lU^aiiu ko TJluakivake ~n 

i 

Ului o' enau f ae ko Fehia. pe'a ko'c foha f o ?r.ukaira.u ::c 1'uit- 


, 'cfefine 'o i Tcr.ikevale, 

Pe'a ko'e ofefir.e ' c Tuitakau ko Simu**] 
a Latu so h. tuoga'ane ko ~uoi ( Pe'a ko'e far.au 'a Sirauiaxi 


•-.. c fi, s.o Hauga mo h. tuofcf ?e«p. ko»e fc.nau «a paula Yz-.Vl ■ ' • ■ UlJ. A. • rr.u a V. " l:±n B :u;ve !:c .la 

n_ ' ul.'-C--- . ;; ' '•. ':•:'' f&i.au 'a a i:c '.naise kcd-baac: 'a _. c '•mau 'a Anaise kia sikur.ri:" 7 iro Finau Is^ca'- 
:.si (H Jtt±olo) Fe' !:o'c : au ' _i_:c _ tjitui 

i o Tevitt. !:asiu .- .i.i . 


. : :.nau ine ko l.uisa :.to ?:oaiai..ol. ?dtola i ' s ~u !:. ~-lol:ine o. VCf . ! v ■+ 


,rnau ' .:.' e (31) 


o / . __ L I^beti ti c •! 


fc ' ..:: 'akuifo a 

- ,; - 1.' 

■ I "* 

ko' 4 % t Tc^ueHV : ^\lote|^Va.VA.u. 
• • :':<-•' -\h*£K 'a £ao: (L^vaWo ic^ T6«tf*l<j 
Ts^'cdb'ALlolov 
Pc'a £o'C-f<uiao '?. kLv^to ^*tu ffohb i^lj 


■ - II • ,,.. ::- Pe':. ko'e fi-nr.u ': Tuihalafatai ko Tvl culahi.ii«i i--o'e J -- 
'a ' Lihivj wo A nauk j I- _ Lu ko'e t • ^. m i, oicixr.e 'o Tu 10 rno Tuifuah a'&bnT. 

* LavrJca " 

no honp.u fuofefine kc Tiik ^ 

r;0 : Jiil^l : -~'- 'i Til_ i 6 : ' ' 'a Soli Tuboutoa ko'e ' -. . Fek hil;a i .-_-. tuofc ic k 

Lolohea ::r Ifitunu kce fcr.au 'a Fie^alo'alo o no Lolohea ko'e i •. «:. Piotu'ii mo Tuamalchi koe taoa 'r. Liku, ko'e opo fefine rctuha'; o ; oatabu: h. - >fcfinc ko ■•; .vai kc .'■ A-f area.-a uo Hirc :-'c fc..zfc 'e ILifc r.o r-ul to'e t;:..a '• 


r-".} . >_>. ■ ■■■i ,«. • , ' pe'c ':. 'e 'ofefine 'o Anaukir.ecc.i..- Jco FonoJdjnoana .u- 'a Latuolaifotu: pe'a !:c'e tana 'a ^ono'.r'ir.o'cr.a ' .ia - - (Ha' ko Jicne ?al»iloai.o; . Fe'e 1:0' e tana ' a ^tuhakauiabus ' Ulotu : (121 ) ic ?ai: tc aafi (i ) mo «• - i - n - 1 • tte*a ko'ena fanau 'folio 122) 7 - 1CR - . n:j30lT-;J ! ! '- ' ° vUTK.-.L -' ^ATAl X ' OE TinTl. UCTOT XiLU pe'a ko'e .fanau 'a Tubouj.hhiji'i ko Tutou' ahcne'a 
i-o'e 'alo '° Latufuibeka nio T uiruabulcbule ko'e 
taaa *a Kogakava, ofefine «a j.!aealiuaki (95) 
no ■v Aoukolo tclu, koe taraa 'a "aufusi ao 
wntalevu. ko'e taaa 'a Kuifutuna, ko'e 'ofefine 
«o Talautnokaf o.°. . Fe'a ko'e . ■a Tubc 

ko H ho (57) Pc i a ... . - aifuabulebule kc Baluve ha Sisifa ;;o ?ubou r.io Atuhr". c-unaca' o ve 
hor.au tuoga'ane ko Fatuincan: , koe fanau ►c sili'ika, no Uheana. Fo 'a ko'e f'-naU 'a j&tuino^ana ko voukioo'anft fco'e tam 'a . Ds tuholeva no roeekiola '.' Sik-iseifi. - 1 06*1 Pte'a ko'e faruiu 'ft puatalevu ko F&tafehi, ko'e t.aoi«i 'a uafi tno Tuibulotu, ko'e toraa 'a i.upe mo (1 50) 
(Uafileo) Tot;a koe tama 'a Teu rao Tuboukolotolu tooe tama 'a Maubuku* pe'a ko'e foha 'o Pfctafehi hrife' ofafine ko Vuki mo Fefitu'ila, ko'ena fa'e' ko plufoiiua. iuo Ikatulifota, ko'ene fa'e ko Hau. 


jPMgj "IR' lcj^L^- m^i xi 'c: : Ttnpaironmom Pe'a ko'e fanau 'a Kulikiha»anea ko Fatai'uvea , koe 
taffla 'a J^abulou mo Tubou'ahau mo Baluoataao'ana 
ao ?chokopoelagi ko'enau fae ko Uouca'eteau mo 

Baluvavau , ko'e taraa 'a Toaila (koe tanr 'a Mateitalo 

(350) N 

kia Finr-ulagi) rao Baluleleva koe tama 'a 1'eufs.iva 

mo KXtu> koe toaa 'a Ikatoga ::.o :,avaEof ■ .0:. 

mo yearotulalo ko'e fanau 'a Tohu'ia no V ka«uta- 

fefine koe tama 'a Latu eo Balulogoteiae 

rao yakane ilalo koe t:\-.a »e " % r.toutai, ofcfine o ?v.-.t' ':ifoiaha 

pe'a ko'e tama 'a . avau kia Xemo'eatu (yulivai 

• * 

kc Tulivaicne'aiii. 

pe'a ko»e fanau »a pulivaione'ata ko roalapau' u 

(203) 
ko'c taiaa 'a sfuifua, 'ofefino '0 Tubouniu; • 

• (Taubeavfci) 
mo Latuniua i.io hona tuaga«ane ko rilincnc 

mo ?ubuvale ^o Talolakeba koe fanau 'a Tubou- « akau tuof ef ine » o T u gi (1 1C "1 no yavahaj ko'e tana «a ^ui (127) 

akitoutai (t.uIu"; ko«e teraa «a r.eila-;-. s>ea.ko«e fanau' 'a roalabau't " laluhola (M (1 W) 

kia jnolre jtotu rao jone yate«alc?M 
mo ^viviss Icia *.t::. 

pe»a ko*e fanau 'a' , " " 

a ififq fiio rjasike koe tana 'e \ 

v »a rcleane ( ' . 


- 105 - P ' 3 :: °* u r .naise Faea.afa -t^i-i ' u^ pe»a ko«o u a /.r.r.i^e kia priki k :,:a'asi (113) no pe'a ko'e fnnau 'a v*vahai ko joefelisi (j^ilivai) 
mo/iki ko'ena fae ko pinau. 

-pe'a ko'e fanau «a joefelici ko yenau ko«e t'.na 
: a salote. 
pea ko'e fanau 'a jki ko t lolakeba r.o 'vielina mo 
paula oo pulu ko'e fanau 'a »:ele (ofefine »c jncke luani) mo, .koe tar.a »e r.evaitai< pe«o ko'e f^nau 'a ftala'abiabi (t/j1u) ko var.oce • \ r ko»e tana »a »jounuk±uoleva tao j; oa l a kce t'.-na 'a T.arJ:au 

nio jcr.e rjubcu mo ^oa'ila no ryuku ko'enau fae 

ko pasi no ^ubcusisilia, ko»e taca 'a [peukisiafo'ou (53) ?e»a ko»e tana 'a "oala kia Tfeleoi ko, pe'G l:o'e fan&u 'a jcne vubou i:o yiVja. kce tania 'a ratuvavau eo rmbou ko'c tama »a » ; na... - 109 - 

•kia flaufahu 
pe'a ko«e fanau «a Ba3uleleva ko Tavake/mo iatuselu (LJ) 

kia Tftlia' re«a ko«e foha 'a Tavake ko Tobui ko'e tama 'a 

^upe mo Tubutubu ko»e tama 'a Taufavaini. pea ko«e fcha «o 

jobui ko TRvake no h. tuofefine ko veamotOalo koena fae ko T ubou 

pe'a ko'e fanau «a ^atuselu ko jone mo «iti mo nele 

oumui mo jlaisa koenau fae ko traulogo » alrau (159) 

no Ta'e ko'e tama »a "Tjobcuahau (110) pe»a ko«e taaa «a jlaisa kia (fiji) ko tjso- vanua. pe'a ko»e tama «a Tjosvanua kia pifita (foha «o Tjele) 
ko yele, sione 'Akau, T«isina, pulumu. (102) + 1894 
pe«a ko«e fe.nau 'a ^ae kia joeli vjivalu (^aatu 

ko panuve mo ^a'afu no hona tuofefine ko 

Cf akivavau • pe«a ko»e fanau 'a -ganuve (Vaatu) kc joeli 'oe 

056} 

tana »a pusi, orefi e o s-tcki V kune 

no ene foha ko ji pa ko'e 1 & »:. janl (tfi tobuti nK Vtvi<U wiAMi VvUvvt. pe»ako»e fanau »c ^ae kia' Tjla l akibo Vika Kaufusi ino vuinuibe3fccl'ci, -110- pe'a ko'c f^.nau «a -patukinctulalo ko tfei xauoe'^a^a 
koe tama ' a T ul ui e i u > ^° Tagifetr.ua koe tvna »a 

E&lu, no pianutai* iloa mo »pugi rao hona tuofefine 

(113) 

ko Tubouahau »o K a l&evalu .fcnogavai'iga koenau f ae ko 

Raunaga (1 21 ) pe»a ko«e fanau »a fo.gife : ta.u& ko Aloiaia koe 

(ofefine «o jruku) 
tarea »a j.janako mo j_.olohea koe taraa »a T^gakina 

bo T eu S e "i uvca °° h°n£.u tuoga« ane ko potu-.ika 

(01 ) 
pe»a ko»e tana »a A^oisia )ii£. voahegi ko Tagiki- lakeba . pe»a i:c«e fanau »a j^olohea kia peni jogA ko 'na no ' f ele. pe»a l:o«e lanau a pn& kia l»a,te ko, Fea.ko'e taiaa a sil- ' ilr - '* ia '• c " ; '".nogata'a ko pinau 
pea koe fanau a.pinau kia 'uluvaiu (folio 163) 
pe»a ko'e fanau » a !«ei K&no£ata»a fco J.eula kce 

tana 'a sili'i^ a be« 

pe»a kce ' of ef ine i.o i.eula ko Tuhou kc»e taoa '' TT anasi. •• 111 - pe'ft ko'e foha 'a pinautai* iloa ko r.afileo tapiaka koe t oaraa <a ^afi. pe'a ko«o foha 'o yafileo tapiaka ko jone ^ubou rtio h. 

gesika 078) 

tuofefine ko juifua ko'ena f a£ ko/pif ita (ofefine o ^.ir.itout:.i N mo H--l°- ko'e tana »a rakeavale. pe'a ko'e fariau »a jor.e "jnibou v o nakalani iao .koebau fae ko yilca (ya'ataiY pe«a ko'e fanau «a fjnjifua kia fiafe ko "eleane ruo punaki no hona tu* ra'ane ko i±. £ea koe fanau «a punaki lcia -;o.sese Luani ko jjele ^alau motenoa mo. ''anuuli. pe'a ko«e fanau 'a j&lIsl ko pakasala .koenau fa'e ko valia. + 19C0 
pe'a ko«e fanau 'a tuCzl )co ^utcuholeva koe t- r;a 

(176) 
a Kafa*ikamo , &na no ijgatea ko'e tamr., 'a iatu holeva, «o fovi kce tana «a yc.li latatule i Tjtiilau, no n'ulrvaho koe »pubouveiholo (57). + 1C97 pe'a ko»e foha 'a ?u£u«aho 3: tama «a ^ckesiukilikulcpu, (13' )< mo \j f "a koe t-^rna 'a Bea koc far.au a ^ovi ko ftaiPon' ' ' ' " • - 112 - pe«a ko'e fanau »a y:-ikautafcfine ko ugababalagi 
ko«e taiua »a ^ataimoenanu no h. tuofefine ko 
•yulase ko«e tana «a vifitaloa. (214^ pe'a ko'e foha 'a Uga ko rulikiha' anea ko«ene fae 

koe Tjvea, ko T^ihalafatai. 

pe'a ko'e foha «o ^TUlikiha' eriea ko j:atekitoga, 

mo ugatahalagi r.o hona tuofefine ko Asibau«u ko»enau£te ko 

•pokaga'ahau (•jpuifefir.e i Tivea) 

pe«a ko»e fanau «a "atekito^a ':o Anaise mo gisivelio 

Tukuaho no Talolakeba mo*rjlaia koenaufae ko t*afikakau pe'a ko'e fanau «a Tjgababalagi ko jione mo >*alia ko'ena fae kc yalie KUli. pe'a ko'e tana «a ^sibau'u kia Tu»ugahala ko relia Asibau'u. pe'a ko«e t?na 'a vulase kia joloa'ato^a ko (63) "aafukiclca. pe'a ko«e fanau 'a jsaafnkialoa ko ■ 

(63) 
utafefine mo Tjsau Tubou mo vahai no 'fC. mfa'ahau mo honau tuafc - 113 - (jialeataoso) 
Be'a ko'e fcha 'o yakaneilalo ko pafiico, koe 

taaa 'ae fefine ko p.ivea. 

yainiaku 
pe«a l:o».e fcama «a pifita kia r^afileo jiale a taogo ko id2 jicne ipuboutoa i^o "afilco. 

pe«a kce fanau ta jior.e -puhoutoa ko piki kce t 

a.fcp?. l Fi^..no vaho koe tana »a pikubauga 

pe'a ko'e fcha «o nik. ko i:a«asi kc'e t&ma 'a Anaise 

pr.ra»Efa (103) mc -rili ttuli kihaanica 

pe»a ko«e taisa «a ::aho kia Roli ?.Tiuatcbutabu ko 

;-/afitoutai (^ua'biko). £c'a ko'e fanau 'a rjvibou'ahau (toofcfine o T u £i) kca (107) (108) pulivai'cne'ata ko £.atuniua mc pusibala v.o hona tuaea'r.nc ko ™ lolakeba. 

055) 
mo 'er.e tarca kia ''atekitora (plukalala) ko 

yelepusiaki (47.. 10?) 

•Pclcr.tourafi mo'ene tama kia T.atuselu ko ipae (panau ' a »jae fold o 1 09 ) 

pe'a ko»e tana »6 ?«katoirrafi (-cle pusiaki) kia 

(90) 
T^ate "olib' Lv i; . ->-., \, f a koe tana «a «.■ G •aatu -0 ».'? afu ~c h. t ; mo 'ene fanau kia nla ko no V- r.o furjnua.. .-.-.-. i. e rpJ'oe t 

I'asi ,xr-. J .x: :co is* .0 iw 

malohi. 

fvoe hiki cni »eifce tafa'aki 'o e - 114. - (7his page is blank) (iQku 'ikai hr. nc'a 'e tu'u »ihe peesi ko'eni), / ■■BP - - 113 - Y.O BPKUI ?CH\ 'O I lA'A^O TaTOSA X II »03 TII jrA'XvTgOLU w) «e far.au »a tfuuaui ko jjalaevalunohe « of o 

oo j'alana r.o 7ulifua'ato~a no honau tuaga'ane 

ko ragata' clakeba ko»enau fa'e !<o Tuiraala (232) 

mo mukuaho rr.o T-'a laevaluko vi rao TTa laholo 

mo ->alUupe. jroe fa'e 'a ™ukuaho rao Halaev&lu 

ko -ebolo 

v 

iuo r»ubouveicf>o a0 j5?-bfe ~.o yavahsa rao horiau tuaga'ane ko rmakitau ko' ensu fae ko ?ule 

j-p»e tana 'a Kaigamaukava, >'e tehina 'o Tule 

ko Ta lanca * 

ge'a no -pubouraalohi no hcno tuofefine ko T 3; " 

ko«:-na fa'e ko ge « erao « ana 

bo Ttfliou (ilerjaotua) no jauj i'i 20 rittaeitolu 

no hcnau tuofefine 3:o Kaifcnroa'ananu ko'enau 

. i i — — — • — — » 

fa'e ko yusi. 

llo yakajiu'ola r.oyalu nio hana tuofefine ko 

gobua kcenau fa'e ko pehoko. 

rao --ar.oa, ko 'cne fae !:c -railolorcoli. 

bo Tubcufutuna no h. tuofefine ko Hiilaevalu 

koena fa'e l:o vakaheke. 

•jaafu no h. tuofefine ko Gf^Y^fL'if?* 
'ena fa'e ko ^inaunuivai r f'e'lne 'o "'■" 

'tLo Haun°-u3cuotau no **iubalavu nc - llo - pe'a ko ralaeval u ta«anea , koe tana, «a ?ubcutatahea 

mo Tubouha«akil i kmene fae ko T u imatamo ' ana 

mo h. ofefine ko ilcahihifo, koe tana 'a ^oa«ila. 

mo ^uibulotu koe tama «a fpoa 

mo A^neiieito mo h. tuofcfine ko Taukitogatabu koena 

■ 

fae ko La'aina mo Tuipulotu matapule koe tama 

! 

a Toa. pe«a ko'e tama «a 1 icvalu kia pakatouaafi ko 

p • (00) 

Toafunaki mo er.e t n JM kia pifitabuku (Tuiha'agana) 

ko Tuif afatukia pe«a ko'e tana «a Tubou'ahau kia Toafum'.ki ko Tjlukivai'ola, pe'a ko'e tana «a ^atuniua kia plukivaiola ko Tjlukivai'ola. pe'a. ko'eta-jia 'a juifasatukin kis v - ; • :(;,C; ta'ahine ko yorz. fr, k°c tuihaata! : ] ua ki - 

p. ka nae ila kia >'.iilcl i) ("oe hiki eni tafa«i 'oe poe3i i ,.,. i 11 - 117 - pe'a ko'e taraa «a |t&laraa kia qniinoala ko rrruibVllotU . pe'a ko'e tr.na 'a pulifua'atoca kia 7i:itabuku fco t uoe'oetu'u. pe'a ko'e fanau 'a ^a c -atr.'olc'k:e'ba kc jialcata ' ogo kce tama «a namata no ,T avei& koe tana 'a pckoko raaufaga (300) (261) pc'a ko'e t-.r^a 'a »'ohula:2ubuku kia jiale*ata»ogo ::o jjeacasilatibo r.o h. tuofefine ko [roafiliraoeu.qa pe'a ko'e fanau 'a j--cariasi taubo ko s.puabau mo /toelia no pusibala rco ya gata ' olakeba no ranoeata'a koenau fa'e ko yearaatahau, koe oi'ef ine ' o » T a» e f utakin iina . + 1! 
pe'a ko'e frr. au 'a r : ono 

(97) 
ko«e tcrna 'a Tubouaunu rno r< 

(154) 
kos tana '-.. T/venia, ofefine o po'a ko'c ttuna »e L.atuhalatono ^o -118 - pca ko*e fanau »a ^l^ll; ihea kia jiusua (59) 

.0 ko ruitau'ivai l.o paula pjunufae'eki ao Bolutcle mo ^oluafe r.o [puimala uo Olivia piukilubetea. peta ko'e fansu <a v"anogata*a i:o ?:L:a ''aiyiao mo fjenele no 'pca koenau fa'e ko sokabeti l pc'a ko'e fanau «a fjika panuao ko •par-c-.ta'olake'ba ko«e tana »a \naise M01). no hono ofefihe ko, 1 taaa »a vaufo'ou. 


pca kc»e fanau «a paveia *• vcejiti ko'e fanau *a gis: pea ko'e tana ».a le kc iati bai pea ko'e tana 'a vafilec . ko "cle ir.o rar.uc iu. 5 


- 119 - (219) 
pe'a ko'e fan, u «a j?aL cva^ukovi kia yav- ahiku- 

le'o ko rjhilnnoelapi no h. tuofefine ko naunaga mo Ealu n0 *Tiulala, 

(325) 

pe'a' -c'e fanau »a Tjhila:_ioelac.i ko ^ah.ini no 

(192) (525) 

5p.iilr.la kc 'ena fa'e ko ikahihifo no kona tuofefine. 

ko ■ " (.' sera -jana) koe tana 'a nukia 
nc jreheohina ko'e tasia »a ;_laisa. pe'a ke'e far.au »a Tafcar.i l:c ,\3eki, koe tana >a 
<jjubou, nc jxse ko»e taraa i. "oala. pe'a ko'e fanau 'a j.use ki.\ f.uhaanea ko yili- 

i 

arai -auhaanea no Tebolo no josaia ] 

i 

j_ea koe fanau a josaia ko ijuulofia koe tataa ;a 

Alilia. : pe'a ko'e fcnau «a riulala ko 'peletele r..o /.na 

I 

poncc-vai^-a \o oela. ' 

j^e'a kce fanau »a n^eletele kia nvdtufu kc 

rjaulilo. 

kce f r, \u » ?. -\ \ - i emici ' 

(1??> 
yakat ..;-_- i • Triliscne ^ul_u ?e'a kc'e fcha 'o Tjilisone ^ulcu ko jo'cli ko'fe t 
«a iesieli. - 120 - ^a kce *nau «a K avaa ( A sena ffma) kia r cle ? i (294) 

^v •_ (-uiha.atciho) ko p.polokivi i.1 jione 

TJna ,o hono tuofefir.e ko K euifar-, r„o Laga.ola 

c0 vicc uo latuteaa no A naukihQsina. 

p..a ko-e feivux .a pwila r.olokivnituhu ("»**' ^tciho) 

ta .oateau *o S alotc T^iiui mo W laevalu uo 

^si n0 ^uboufaga-afa no ^otu.ia ao jicne yuna 

c0 veW vulila C i (?uiha.ateiho) kcena fte ko ■ 

^esi Toealauteu, of.ftae .oyelkune (1*) 

pe.avoefanau-opuji l».?otou»l»p 

no S evelo. ^,., te rel-ni ^ulilari (Tuiha.eteiho) T icne - tuiaotulalo. (133) »> e fan.u .. ^»ola xutou^lotolu, ofefine o 
junia rafiloo ( A kaveSa). f*- 1 - 1 21 ^ (119) 
neia '" "' fanau '& "aur.aru I:ia patukimotualo (110> 
' (111) (11'.) 

. pi^itae'iloa :. o l'Ufi co hona tuofefine ko 

(113) 

rnAouohau r.o walaevalu. reia ko'e fanau »a yu bouveio;o ki hc ji itoga 

feo juanuiiiuiava ko LaufiAtosa mo ^atai- 

cauni. ffolio ) 

pe* kcene fanau kia ^ubouniua ko j,acihe :.o 

ijuboutcutai rco pakailoatofa no hcnau tuofefine 

ko nuifua. (folio 203) 

pe«a l:o»er.c tama kia r du ko piliaibulotu (163) I re j»e ko»e fanau «a -ralanoa ko Ahobome»e r.o h. 
tuofefire kc sovaki kcena fa»e \ ■ i- re«a kote fcna »a jxuaui ko -uibulotu ;'atapul< '* Toa 

pea ko'ene ftr.au ko ^katcioafi (rafifcape) 
'J&fitsuu kco fanau 'a ^tuhakautf.tu o.efmc 
o uuilialcfatai. ■ -12^ 

(77) (57) 

Vuki ko 

' (5S) (5 

Tttuniua no 'j'aur.oe'teau rto yuna rno hona 

tvcfci'ine ko paga t obulotu mo patafehimoana 

mo fcifotuikra (folic 57) r>ei '-c«e fanau «a >»afibau«u kia Tnbouvaivai 

Iro yeaniua rr.o pefit 'ilft. rao pobua (pisila 

ao 'cr'e tana kda K^ut-fusitua ko joane 

no H":e tsrsa lcia yekikite ko f,<etuisela yehckite 

ji«i ko'ene tana k±f. ;yau 
r c pinau Y.< ' cnc tann kia yea 

mo M e ^ e "'C' ' ikclupe ko'er.-" tuae kia 

co jione. ^li'ita ko'er.e icm. ia pe«a ho»e fnrjau «a ••etuiseln. yehckits ko txalafau 

(£< 
Vehikite ko«c tana 'a «rufui, ofefine 'o vololohc (<ruita) 

mc rjakui ::c enc fa«e l:c ;/unakifalenci (peesi 

ici :oc tcria 'a 

ko'c «: " " 

(57) 

ir, - . i :;o fanau 'a \ne ':ia « .laf. 

lx..^-k.mo S.one TvJ.ta, mo Sela n/a/ m ^ 
moe Tokol^u kuo pekia (K'.^, 

pe«E kce f nexa «a - 

T.ocar.v "upv.tupu nc valo ^cevrr.u nc "■;.' ir;iv:. pin 
ino hcr.ru-. tvc.^'ane ko -* l-.fehi r.c *■*: uloti 

("' N • N 

( jefit-.'ilr. «i 'olvr..- r.'c klki 'i he tr.fa'f.ki «o 

' 2 '• :u 'r. ^cfitt'ilc -:■ jjcla tafibau'v. 
rjiketi kocra lk «c kc ;,ne vaucv 'c i (1: 

uabarsi^ "o *;ubcvk;v - » ' 

'a ko«c •'- «a t-elr/kia '-ctclo ' — 

/•-nau a "Ui'OU t i*3ctaua tco 

o » uv.it ctua-.ca'i rea koe f .n.u «a 
ssicnafai ri 5o> ko ^caaia yugakotc ■■ 
i: •• ni -o ; lclo hor.au tuofefirie ko , k - 
- kc ;; i-c.rr.u •;: -avakcio ko ' hr.un 

niai - kcc fanau 'a T vbou ko T5 lc mo •. 

ko T, ca koe f nau «c Ajsclia kia :jr. J 

lui no honau tuofefiro ko -raa mo -ha 110 " 

:-:;!, , nc ;- T ni , ;: , - i - pea koc fanav r . ^naccin J. 

TUibou ,.'oir; 'o Tiiukc potv. ) ko >'ei:-. ) - 1 t-j - 


mo Tavaka ao jjakanesi mo jicne mo ^ekenaia r.io /.libate ro j<;ailahiovavau. 

pe«a 'ao'c fanau »a glisiva ^inau kia jior.e yubouf "e- (157> 
totau ko r »pogafale'ola mo sateki yeikune r.o sor> 
wuioulotu no jsileli pakatouniafi ao honau tucfafine 
ko pipe ;..o pealu eo Tosana iplchea. 

pe'a kc«c cefinc »o 5«atafehi l:o Tlaisanc ?ubcu koe 
tana «a $elu cei va'ano rnc Kai«&pu ko'e 
*a vs.ff.leo Tjluikalai. pe»a vo « cfrr.au »a jjilifti kia ^silcii jyikiliki ^o jiosua 
mo jie ao hona tucfefine :o j^elenaite no j ; olchec rc'r. ko«e fanau a jiosua pe«a koc fanau «a '/elerir.itc kia pale koe fofine 

ko jutaleva :.\o «cr.e tana kia velcnitcni ko paula(l4"o) 

r.o h. tuofefine ko Qiivia. 

• pca ko«c fanau »a ;;ole ?< o «i paan'a ko 

yaecele £cmb. rc joeli ■ o hon< tu fe 'i ■ -o no 

Tjniukisia co a iaelia 
pea koc fanau «a jicne pifita V 

tuofefinc ko vasiria ko'enau fa»e c rjssie] Li£anoa, 

ofefiae «o T.iufau ko- "uiha'ary. (piki eni neih ■ '-ki 'ce vccsi) - ■» II, _ ■ pcr. koe 'ofcfir.e 'o vakajiuola ko noVua. pea koe fenau «a.V2-lu ko i/osese ao so'xo mo hona 
tuofef ine ko jkahihifo co viekatiufinui mo 
/sir.ate, koe fanau »a »?ata«ele 
ko £obua ko'e tana »f. Latuhols. 2e»a ko'-3 fanau «a gobua ko g,eka kia r v:~:tc- 
fuahe l:o jogakbvi no pofita kia ^fuha' anago. 4 


..pe'a ko'e fanau • a^uboufutuna ko uesi koe taraa 
a ?efita no Baula no hona tuofefine ko Nau'uliuli (.?inau) 
mo »!nfile'oli'uli oo .honau tuofefine ko Fefita 
Bobua ko'ena fa*e ko Mohulanu no Finau 
ko'e taraa 'a L^sana. Pe'a ko'e f;nau »a Ue$i ko h'r.filco no Fakailoatoga 
taaa 'a Fibc Liha, i:.o Mafileo eo hcnau tv.ofcfine ko, Fe'"a ko'e fanau 'a ' ."u'uli'uli ko'e fefine ko Lavaka 

t 

mo h. tuafaUtne ko L'ogoraago ^o i'aho. Fc'a k'e fanau »a 2'afile'o'uli'uli ko ::afilco koe 

tania 'a e fefine ::o /Atu. 

Fs'a ko'e f nau 'a :'afileo ko "r.a :.o f.'oala 

mo hona tuaga'ane ko Tuboufutuns kcenau fr.e 

ko salone. peako'e fanau 'a resi ko Mafileo rr.o h. tuafefine ko 
?efita koenau fae ko Uohul&mu i.o Finau koe i:- 'a 
Ius&na no' Toa koe tana a Kagiva'itubou rr.o ?abena mo 
ailoatoga koena fae ko pine liha. - 12* - pe«a ko'e fanau 'a *obua k&a Tualcai»ua ko 
j-oa«autele mo gai*« 'ene tama J:ia 

gese ko 7 re'a ko'e fanau «a jyacoa ko jjetane Tatufakahau 

no pincu ?agata« olakepa r.o hona tuofefine ko .:lelia 

Bunakitoutai ao yavahea, kcenau f?e ko ^alu 

(216) (313) 
V&iloloaoli oe vafileo rao h. tuaga'ane ko riu- 

meitolu ko'ena fae ko ^cga, no ^uakakatoa 

hea mo j.auji'i ko'ena ffee ko ryau r.o 

pinau koe taraa 'a yea. 

pe'a ko'e fanau »a yitufakahau ko Tka no 
Aga'aefonu koena fa'e ko fnibutubu. pe'a ko'e fanau '< n 7infi.11 ya^ata'cl-^keba ko ;;:.nntu'ufara 

mo ife.vah.ea. r.o hona tua. »r..ne ko ^alikihihifo koenau 

(176) 
fc»e ko ^ae, koe ofcfino jjafoa (i ?.»atu) 

pe'a ko'e tarna 'a yanutu«ufaga kie » r anul rai ko 

t;1r (\ta). pe»a ko'e fanau 'a yavahe kia jyau (jfa'ano) --o . • • • • - 127 - pc»a ko»c fama »a punakitoutai kia pulivaioij :»ata ko 

Vavahai (fclio 108) 

mo 'ene fanr.u kia A^la (naufahu) kc ^evita 

yahu'elu'elu no salesi jrataele mo honn twofefine ko 

/fuha' :.hai i.io t avenia jialehaehae 

pe»a ko»e faiiau »a "jevita ?ahu'elu'elu (folio 51) 

pe«a ko'e fanau 'a calesi j*ataele (folio 51 N 

pe«a kcc f&nau a Afrha»abai : ia rlukivaiola 

(^uita) (fclio 57) 

pca lco'e ta~a 'a j.avenia Ji? t itaha 

I:o B^lavi (7?) 

pe»a koe fanau a palr.vi ko ^uboukaifcnuaajanu ao 

»?aliraealahi uo ~enisi .• ne 'jaufahu mo ravenia jialehaehae 

•> 

koenau fae lcb ;*ele (cfefine ko jione !,;ani) : 
o ^uiroote. (?o 

pea koe fanau »a "ju.-e"' xubou rao .~ Vili ~o hona tuofc i • • *•*•• pe»a }:o»e fanau 'a "ika ; ko Tatafehi nic rlais d" ' '<■ • (31 pe*a ko'e fanau 'a ll^is 

r.io Tafi kia j,'etui3cla ('/'-• ' 

"afilco. 7e: ]:c»e f ' ■ ' o 'da •auc 


pe'a ko».e fanau »a ?a; i • 
iao paleisal&la ao U'- v i ' ono I pe«a kote foha «o {.;a«afu ko !;afileoniua ko«e tama 

a Fataimoenanu 

pea kq«e faneu»a rafileoniua ko Tsileli i--af±leo 

(TO) 

koe taraa «a wehla r.o yapaita Rafileo koe t-->a 

(2W-)(165) 
• a jraipa, ofefine «o tavaka. 

pc'a kO'e fanau «a jsile3i >afilco ko joane patita 

rao iralia koena fae ko joana rao ruboumatahitfq mo 

rjopakovi p.o cceo. pea^ko'e fanau «a »-alia kia jratai 

Bulcone (fclio 80^ . pe»a ko«e f nau »e T'-pi Lta jjafileo kc guliasi /.fv 

mo h. tuofefine ". o jlafehi koena L .:' !:o jei. 
no pauline Galtjha'amee .o jionc • i koena 

iai kc semi: 3 70: :. . pe«a kcc fanau «c £u Lja f\i ko ' ugabafcalaei, 
yapaita ao ^afileo r. .'_t. ;avea no jione 

Fatainuihiva no naniela ••afileq -;iua ko'cnau fa«e ko 
Ecau»ave«ika, 'ofefine o -josaia r pu c-. i piuatofcutabu. 
rao jicne UP^ ao seir.i pataimoemanu ko'ena fac kc Tka ofefine c :.oko. pe*a kc«s fanau «a ;:oahegi ko ■• . r.o ^apaj 

1:0 rele no va'asi ko«enau fac ko v onctv«< ). is is pa^e is "blan'. N (»C-^ 'ikai ha me'a 'e tu»u »i he peesi l:o»eni). rf m JV pe'e. ':o«c tana • a ikahihifo kia [puihalamaka ko 

iatuk±Iia* 

pe'a ko'e fanau 'r r.atukilia ko 'pc.e no \ke mo 

hona tucfefine ko ikahihifo. 

pe«a ko«e tama 'a Tkahihifo kia ;;oala ko solia. pe»e ko»e fanau »a jTuibalftvu kc ^cvea aa ■■ usiga 
ko«er.a fae ko xclesi, ' ;.• ; : ji. pe»£ kb»e fanau »a ^-(uv'A^ ko • tuaeiccito r.:o h. 
• of ef inc ko ^aukite .i koena f ae ko i^.'aina 
pe • a ko' e tarsa ' a «7 ( o^atabu kia , ko Lura, pea koe traa »a L u ~ e kia ?unaki ko ^alclaine 

(106' 

rric 'ene tana kia puaialevu ko Tuibulotu. pc'a ko«e fanau «a yzlolcii-.e kia saniiBcne 

ko senisi t.t.Iu p.o joeli Luiu rco hona tucfefine ko 

pefita ;-;.~<J»lcGi r.o pehoko. (p) (#) B^e koe fanau «?. xi\a kia ;- - ( ' 
ko "ap ;:csi ■ o -• " . ■ ;; , 

ko f..:..isi L<e(.'~ r * 7 «r* c »a ko'e te fanau 'a seraisi Ealu ko pe»a ko 
ko#. ,e fanau «a r.enisi L.ulu ko jonc mo h. tuofefinc 
. ko*ena fae ko L 0D? - 3 i* .r. - "akalesi ko sisi mo 0{* 

vc ' a ko « e f ? r - au a x • • 

«, samuela kc enau « 1 ko jefce « ilo ! ^tuabuaka 

pe.a ko'e tama .a 8 W kia Tubou -apetaua ko 

toefe»aki folio V' N . pc i £ kote fanau «a -"■ ki;i » • .. .- vc »a*«ko'c foha 'o Halaholo !:o ukolc, kote tama 'a noe'umu. 


- £ * pe'a ko'e fanau »a 'rubounche'ofo ki he ^uitoga ko 
paulaho ko sinaitakala'ifekitetele no pataf ehi- ( ^q 3 ) 
labaha do i?atafehiha*acai mo nanutauhakau no 
hcnau tuoga'ane ko puanunuia'ava na«e _<uito_a. K0 TIT^ AIIO FCITA 'A ■ ~; , ~ T I XIV ' 07 rT^-F-T'PI^ (1 797-1 799+) pe'?. ko'e f-nau «c wula'iaho ko ^ratea koe 

tama *a yhila. 

mo aniboutoa ko'e tama 'a nlukilupctea ofefine 

' o aalumoe tu tu lu . 

mo Tftisib&la ko'e ta:ua 'a sisifa 

no jjlakai ko'e tana 'a _;ataele ofefine 'c fuihakavalu (76) 

mo "pukia 'i utulau ko'e tama «a ^ui'&va'uta 

ao t-ataele ko'e twna 'a 'afikcvi. pe»a ko'c tama 'a tjgatea kia Tjmeahola ko "afileo tuabiko. - ^ 5- / i ,c- <--ni ia rla'-ai ko junia vcfileo ('kaveka 
i a ko' e - - luu w v *• 

tama »a cuboukolotolu mo raula pai^evalu koe 
aa »a G^ lco - m0 Lausi'i (koe ohia 'o Tuboukolctolu 70), 

(+1897) 
., a ico'e fsnau »a sunia rafilco ko t'aealiuaki 

■o TAtutiiua koena fae ko Losaline rafiknvni.ra 

■ «fe fehi uo Ali° ate r -° J ione IAmiketi D0 nonau 

iofrfine ko y.ele Ralaevdusiukdlikutabu kcenau 

|.e ko pane «pubcuvavau (16M. 

j, ^ausi'i mo ouitavalce mo ^uihalafatai mo 

| Wa iibarpi no honau tuofefine ko -uDoukclotclu. 

Lnaufae ko s iukilikutabu (92) 

3ha o p.palaevalu * a H«-laholo.' 

Lta ko»e fanau »a viliami ^aeialiuaki ko ttou 

o h. tuofefinc ko s ela D0 ilaisane r.o j.ogc mo A melia 

oeanu fae ko -aata mo ;melia rao jioneolapepe . 

ea koe fanau «a pcu ko sunia ^afileo 

;cc tamr 'a Hina. ~'a ko'e fr.nau »a S ela kia T uitavake ko vailena ao 

i • „ • _^ , -no * rn'i kia vtekitora (foha 
one taraa kia sau ko sakxsa. mo 'ene uJia Jcu . 

o wuibelehake ) ko r.aluhola. 

ncene fanau kia c-ogo ydcatulolo ko -ciekolo ao - Li 

G-Ugutau mo -^inau. pe'a koe u »a A'^elia kia A hcr_e«e ko ran iio Biutau ne vauniono. - 13*- - pea koe fanau a L°si kia sebeti ko Ahokava:rao 

la no yiliani. pe'a kce ofefine 'o Alikate ko Talahiva koe taaa a 
Seisika (1£9). pe'a ko«e far.au »a Lamibeti ko .f.nuakihesina koe 
tana »a Alelia ofefine 'o ^abueluelu (201). ru pe»a ko'e tana a »;ele K^-l^evalu siukilikutabu ko ~Jyi {yv\ aj At^, 
kia Tuku»aho ko yili&ni Tuboulahi. (111 ). pe'a ko'e fanau «a L^usi'i ko. . .£.*P.°.5 ( ..*r. a .^ s " pe'.a ko»e fanau 'a paula 'j'uitavake ko juii 

kccnau fac ko ]'ele rr.itc (97). 

(sinalr.uli'i) 
pe'a ko'e fanau 'a jrusibala ^ubcukolotolu kia 

* r elepi ^uiXa'ateiho ko jiohe patuimotulalo '..o 

Osai*asi ycikune. - 133 - peia koe fanau «a poulo ^alaevalu ko H afileo , 
oo ilaisane' mo hona tuaga'ane ko palahola mo 
pe«a ko'e fano* 'o Haloholo ko sosaia S ipu koe 

tam «a Sisili* T ubou, ofefine .o isileli Tuhou (86) 

(Af,a , acanofid.| pea ko«e fanau «o S o»aia S i ? u kp (*olio 91). 

peia ko'e fanau «a T aufui.'evalu ko Tevita US a 
koe tama «a j/ele ?ugu. pe'a ko'e fane >u «a oevita Uga (folio ) pe, a to , e fcnau >a T** ko TuVaunolilauuvca ko ene 
fae ko Tokilupe ofefine o ?.?a±, pe'a ko»e ianau «a yinaulobi ko S o 
fco'e 'taaa 'a pctutuki no jubGu'obau. saia Tautal noa (pateta -136 - Hi ko'e tama 'a yataele ko 
, au0ono no h. tuofefine ko L etclo 20 M elaga • K o«encufae ko, Jt a ko'e foha >a HaumoVo ko raihau koe fcma a ?aufa no H^e, S °'onafal "ce trna 'a ;;afi- si'i °° h. ofefine ko ?ule t kce tar.a 'a ?asia *e.a ko'e fanau <a &m ^'onafai (folio 122 **a***) r-cta ko'e tama 'a ^alaga kia '.:o qnibouava'ui. - 1 37 - KO VA % AT?LriUIOA POHA 'A XV JJgJTtmCftN OKnBOLU kc ti ibo tt > t u ch i •aoHA 'oir nm 'o? " Tn n-:'::o T nTO pe'a ko'o fanau 'a Tuboumnlohi ko setaleki jjumui + 1860 

ko'e tuna 'a Latuniua o ^obua'uli'ul 1 koe 

taraa 'a iakai # 

pe'a ko'e 'anau 'a getaleki vumui ko Tubcu'aho- 

me«e mo ^naseini K^if onua« ananu mo ;.:ele nalaevalu 

Lataimiu'ui no honau tuaga'ane ko To^i'unaki 

ko«enau fae ko pjepisipa ^uifapatukia 

mo Lagiloa ko«e tama 'a ^uifaffatukia be. pe'a ko«e tama »a Anaseini ^cdfonua'amnu kia 
J'atekitofea ulukalala ko jicaai vinau 'jlukalala pe'a ko'e foha 'a (^eoasi vinau ulukalala ko Hft'aaea 
ko«e t ana «a nuboutapukitea mo ponici koe tama a Ainisi co (211 ) - 138 - j*a koe fanau *u Bocua'uli'uli kia (Zȣ) 
yehikitc ko Tubutubu no vakar.eilalo mo ifoloakaiasi mo ^tjchajenoa mo j/af ileo nae oali «a vafileo noe 'Ofefine tt e Tehinu o yataafa ko pa'atili TU'ungasala, i Hanoa ko Telesia pea ko ena panau ko J.'alia pe'enoana no yalelia mo Sisilis :no .*na sakalia mo sapina pea mo hcnr.u tuon^a'ane i:o Trelekolio ]>ngi. pe'a ko»e fanau 'a Toloak&iasi ko sosaia 7»uita 
mo h. tuofefine ko setaita koena f'ae ko /tv' 
pe'a kc'e fanau a ^uita ko yili no B ou li koena '■ fae ko : \na. pea koc fanau a pouli 'i xolonotu'a ko popua- 'uli'uli no ^akai ko hono tuonga'ane pea mo Siosi (fefine) mo L evcn i Lovo ko 'ena fa'e ko, -. 139 - 7 KO TTJBO^T. ^ TOFA '0 -^WiOj^Tji^.TU^^n^ , a ^ubcutoa ko Halaevalumata- ps.a ko-e fanau 

, ah okoe A lo 'o Tni^ h0BC,C - D0 ^oaoi Tauf«"** u *> ,e *" ' C ^ fale- ,ono (folio W-)< ^a^ct.a.ah^uoa ta'aho kia H&vea ^aiha ■ ateiho lco Fauli-ne JctaMta-ouita , I 

ViUaai ko1«1«!» -o T^eni, Tubou- j ko 
veiogo. mo , en£ fanau !d* ^latal t*«K> *<> (*" | 

. -uhouveitale =o .-ele Vahci *o hon» ^nasemi 

v« T-i'»n« »?alauraokafoa. tuaga' -pe'a ko«e tama • a paullne ^kahikuouxha lcia jione T akaDau (vwctef) ko H ala'ufia fc iMufto ko Kaloni koe taca 
pe»a ko'e fanau ' a *ala« uf ia *o r 

a OjrubouDanakof cuf au • 

mo oecasi mo va 

koenau f ae ko vika 

iic tana *e x.csa-- 1 -* mo •^ili'opo ko'e 

ra.ko'e fanau 'a yuveini ^Douveihola (folio 57) 5,e« a .ko peia kce fanau a T^oar: c , ^lcutaotefoa ( foll ° 57) ' XTOI ! £ JQTlOWOKOBOI»TT' 

lft -,.o'e fanau -a Tubou ( A leamotua) ko T ai Daniela 
D0 b . tuofefine ko Rigano yoena fae ko r.oeia (260) 

00 *aafu ao y4*e iMiff* »° N^ eitolu m0 
^ ua i'i mo honau tuofcfine ko j** Kaufusi 
„0 L uisa Tubou koe fatfeu a H oala. + 1S62 
,e .ofefiine 'o Tjaniela <?ae ko Tokilube .ta ko'e 'Oj. koe tana »a :<af ikaunaga . (93) 

T autalanoa mo yeatoki mo T*u kocnau DO fae ko vouga (26C) aobo.tefue.atoe. w> E^d**^ *°« n8U 

te *> E lenca ( JSU) r,file.o *oene 

tan a k. Tupoufanua a S i°sia **» Z^ione 

pea koe 'ofefine a j: 

koe taraa »a L° sa ?»*afcla 

no -ekosi ko'e tw 'a iieleni (53) Oeata'Qgo ko ^ka Kaufusi(5qj W( . +-flQ& »a ''ele ^oca. 
ao ^anuve ko'e xaoe. » • 

^ 4 v«» +ina «a Tubouiaohe*ofo. 
no yele vr.ohoi koe taoa » i ::.o y-avala. ko'e tataa 'a . 
co Tautua'a koe tama «a 
.iai navea. tofcfine 'o - 1-'.! - (156) 
peta koe fanau 'a :;elo vaohoi kia osaiaci potu'afalefa Vcikune ko ^ele : T aite no vuna. pe»a ko«e fanau »a iTiumeitolu ko TOgaliuaki v eo "vasa koena fae ko paisina (iraamoa^ pe»a ko»e fanau »a Togaliuaki ko.^aiafu.jiaosi n. 

mo jione koena fae ko veatokelcu,(ofefine 
»o pekika taria a M.sugu ofefine 'o 3#»isi viiita foha 

« 

o Tutoe.l 

pe'a ko'e taica »a v&sa icia jione pinau vaka*uta 
ko voki. pe'a ko'e fanau «a vika I'aufusi kia /,ta ko KS-faloto ao pakatouraafi mo 'ene tana kia j^iteau ko fpakai ko Tuituir.ot.ao. - Ut2-S KD JICAS I TTmpTJ I_ 70I1A ' T T JpQ7?TOA XIK 'OB TTTH "V-TJF CUT . pe«a ko«e fanau 'a jioesi g«ubou j (T^ofaJhahev.) 

ko s alo * e :.:afileo koe frrza. «a jdnaukaunaga 

+ 1879 

mo T evita l T £ a koe t $ ia ' a I«sioata2ili (50) (; v u.; laine) 

qo s° saia vugakoto ko$ tana «a fuaibcgi (53) 

mo Tsileli uafileo k oe ta na *a Basikole 

v 
rao yvn&. TakitaJdjaalohi no Tuakitau koe tana »a ijipebau'u (2#3) pe«a ko'e tana «a s a l°te ::afileo kia ^iliaibulotu 
ko patafehitoutai Tuibelehake no TG-ualupioko 
pea koe foha «o vatafehitoutai ko T--^ a ' a hau 
(jiaosi T-kou H) cio joeli patafehi koe taca «a mo vatekitoga koe tana «a, pea ko«e « of ef ine »o /libate T^ualupeoko ko 
pagafua ko'e tama «a j»ane t 11 ^ ^ ! ^ ! 11 • pea koe fanau «a jevita uga ko jione yuna tj c + 1«385 q 

linitcni v w 1889 tf mo tfelsone L^if&ne mo hona tuofcfine M slisiva 

pusibala rao s a l°te nalaevalulxlasini kocnau 

fae ko pef itavavau (1 81 ) 

eo Tato'one koe feuna «a p&lu, o "ef ine «o tfahe'uli'uli 

mo paie'alca koe tama »a valisi rafikaunara (93) i i 
I 


pea koe fanau *a nelinitoni &u ko yacakafa ko'e tama 'a Tagakina mo noboate koe tama «a J. *£..... o Nauhalaevalu kce taoa «a Kalo ftefita rno -rutoe 

ko'e t na »a Asupa no jiale ko »e tama 'a A kanesi (160) see folio(123jkoe fanau a »;ele raite ko ijelinitoni ko paula mo oii via * 

pea koe fanau «a relisone i.aifone ko vinetaufo'ou, koe tama 

t a i^is* r '° ' u ° koe tana ' a ? ulukava mo «/ika yeiogo 

ko«e tama • a s«pi" ata > mo (97) 

pe'a ko«e fanau «a plnebaf o « ou ko . , koe i 

»a vi-ka'ua. PC >a ko«c tama «a -lisiva pusibala koe »icasi ?ubpu TI kia yataf ehitoutai . 7U * ipeleh? J:e 

pe.a ko»e toaa 'a paleaka kia ralakai vBkaneitagata 

ko A nP - H°-i a tono. re'a ko«e fo.nau 'a j ko « e tama • a TjBinia ; ^Qclabau « \ > «a Tsileli :«ftl» ] ' n .>'-'' - ' (10?) mo vili Tav* o .1 ...o rcDolo ko«e fanau 'a ranicic no «j*oua 
>a T.avenia »?ubouveicfo. 
P 2i 'e fanau «a jione gatealonfl 

Pc«p. ko'e fanau »a * l ko ' C t; 


■ 


■T ■* ii ii mmm m*— y * ^' '" «mtki* -144- pe'a ko»e-fanau »a TjCbolo kia ?uionetoa ko f*inoQ jjinchoi no HW^la'ovavau; pea koe pdnaukinahoi ko, pe'a ko'e fanau 'a Tubomaohc i of jc^ ipuitaknu ko 
Salotc ao t/aohoi kia jialeataogo rno vil^-i kia 
pakalolo nae ila kia . . &• .TiuWJJ. fft . . pe'a ko»e tara, »a $a!ote kia, pe'a ko'e fc.nau 'a ys-ohoi kia ?otu (folio 1^1^' Bea koe taina 'a jaleaka (cfefine o uga) kia 3^alakai ye)ts.n.eit c <.f l c:\ce >o, Ana ualator.o mo ^ejieli rno n>!aniuvalu ko 'enau f a'e ko T?uefue V:oo > tnrLneau 'i piji. / 

145 - KDE s jioasi nnTRgiTjrijgc'i ^ 'Q f.^ a^iitoutai :cx t^ ^i rAyo:<uBCLU pea ko«e of fine 'o sioasi Tubou n ko salote r.jsafileo 
koe tana ' 2 lavenia nubouveiogo of tffine o A.*KBPU 
foha 'o jrioke ?otu. 
p. 146 (?his pa£e is blank) 

('Olcu »ikai ha M 'a .e tu'u -i he peesi ko'eni) P. 147 (Th^s page is blank) 

('Oku-'ikai ha De'a 'e ttt*u 'i he peesi ko'er.i) p. 148 (?his pag» is blank) 

('Oku 'ikai ha.ins'a 'e tu«u 'i he peesi ko'eni) 


-^* p. 149 (This page is b'lank) 

(*0*cu 'ilvi ha oe'a 'e tu'u < esi ko'eni) I p. 150. (fhis page is blank) (tpicj •i , :-i ha me'a 'c tu«u 'i he peesl ko' tW i» * m .-.. , - 151 - ;\ L ■ - i - l *. U ^ . - L . . . ■ •^jrrw 3 iv »ck *nxArTrtJ30Lu, 4 4 - 15.2 - JLl_ $, u tci i%C± & u*«. ' a. /Uio ^p^ - v 1 » ^ .ofefine 'o ti^au ko fetckai pea k0 'e tatt '* ™* otoi kiA ^ teigak0 k ° 
fcoe foba »a Tano'a ko K abavaka fcLf... r^eo^fefine o *otu *o Kaufusi k o-o *_ •. 
I , 10 ,ohonotuofeme () co, a ufa k o'et-.a T alata 

ofefine «o -chokoi. ^U^efmau'a^navalceV.oBeaulco. 
ta.a.aBebemoh. foha^G-'o^bua^ 

* i vn rlftisene kocan fae ko ^ 
moh. tuofefine ko ilftxsane^ ^ pea • "„,fiH,i ko -ohua do- h. tuaf* 1 ane - » i-nena fae ko r.olohea. nea ko'e t:raa a ^laisane kta 3*8*1«« fco cVoanisi. ,a Vtta - S u a te E ouli ao S itt -» pe'e l:o> e fonau 

B evita Leha-uli o. paula oo hono» tuofefine ko tmise kcenau ttJnax *-o 

. «~ita' Teha'uli ko Jlavalu *o ) 
w'alco'e fanau «a Tjevita L~»* 

k e ' »«elea 

tuabiko koenau f ae ko -av^ 

, ., ihulotu mo /\n» i» ^ 

w f-r-u 'a mula' ko -elenait 
■osa koe i m^ u <* - 

Lbulot- --- ■ 

fae ko L^ sa ? ea " oC pea k e v e farau 'a A.na kia ' ; . .* <3% 193 •: tro HISIE-MA T'ltA A !y.T,O t 'r^CM -<Vrr 327) ^o«e tama 'a ;pu3ibalr. kia T°G a kit&ulupekifolaj-A 

lco •puatakifclaha, mo'ene tfjna kia pisilaunali 

ko t,e*loj2oana (Tuibelehake ) no h. teliina l:o 

yehoko lolobibi. 

v 
vea koe ofefine 'o Fuatakifcla.ha.ko rheina no 

ravaka rr.o -^r.lahiva koenau ihe ko r;<an£3ihacle 

(ofefine 'o Ab°vala)mo bonau tuaga'ene ko >;anu- 

levu mo'Taeiloa no TOgabele noe fefine ko Togakovi 

koereiu fae ko uagafa mo h. ofefine ko jjouga- 

teau ko'ene :ae ko ^isikovi no h. foha ko 

i»abaha»ano ko'ene fae ko T^anasinifuna mo 

rabutoutai r,o T^utamu koe tana a via 

mo Katea mo h. tuaga'ane ko jjabutua koenn 

fae ko T ac Btamu. 

pc'a koic foha 'o i.«anulevu ko TOgafale^ola koe 

taraa 'a T unalcairaanu c0 T°£ atea ::0 ' e tina ' a 
T-aituiTioe ' ao • pe'a ko»e foha 'a TO^afalc'ola ko osaiasi v^ikune 
ko'e t na 'a «ayft'«l 'uli no Tjlu' ifalefiji koe 
tarca »a wealeba mo Kefu o Akau'ola (Eenisiraani) -«L* + 1867 
pe'a ko'e fanau «a csaiasi veikunfc ko Tno'-e 50 tu ko ie tama »a Ti^aleti yanakpvi mo Tapa'atoutai lcoe tama «a ealukata no s§ teki T°S a n0 feanase 
poukimoana tio paula KogaiJca mo hon au 
tuofefine ko Kasanlta L u P e ^ Akanesi TOgalaukau 
no uavenia Tubou mo seini fakalolo mo yele 
junakaimaniAoenau fae ko ^eleane (folio 339) 

+ 1899 
pea kce fanau «a jnoke potu ko Asibeli ]ttibu«a- 

+ 1899 
vanua mo jioasi T'oegagogo mo gosaia K^lauta mo honau tuofefine K° Lusiana figa'aefonu mo Anabuli, mo Elenoa vo* er.au fee ko Trvenia 

Tubouvei'ogo. 

mo Tuboutua koe tama »a paulin* L"P e ( 8 9) 

mo jione Tubou koe taoa «a T apaita (r.otu) 

mo Lakai koe tama »a sci^ 1 J' afil 

mo T uboumaluhola ko-c tana «a yesinia Moalaoau'u (107) pe ia ko«e fanau «a fcsibeli -ubu'avanua ko 

. +15C2 
*alaevalu mo La venia v ei ogo ^na Lusiane 1 

mo honau tua?a»ane ko sal< 

no L e Pa koenauia'3 ko -ctora ofcf 

potof ili . 

1 

mo Tianuvc koe tair.a »a 9 sjli^a 

rakameilalo ko«e tac* -»S^ (na.alaufuli) no v'-i- no ipiliti ko»e tana a t gc ( 1I ',? 1 « 
155* pei a ko«e tarta 'a rusiena Kalaeva"u kia Tevita jtn (PO) 

I-o A m ^ s it>ala. 

peia ko'e tama «a ^avenia veioec- kia jioasi T utou n (145) 

ko sal otc :' a * ,ileo ' • v pe.a ko'e fcnau «a jioasi ^oegaroco ko Tiaalcti ga- 

nakovi 90 / w naseini koenaufre ko s*u, ofefine 'o E ahulu 

do :<efu. ko'e taaa 'a gua 

mo Lasini reeyabo ko'e tiaa «a jiale ^valaufuli 

mo A naseini koe tama •£ T.isita jpalanoa 

rca koe ?c>p. «0 cosaia valauta ko T^u'eli koe trra 

ta jynau 

pea koc fa-nu »a wuboutua kia i,atuti::.ote (foha 

i T akfitoau) ko ipalSJibau no ireiiauEU. 

rca ko«e fanau «a Teiauou kia L&tu A ko 

L. Toki-nauto. 

pe'a ko'e fancu 'a jionejrubou ko Hual; 

a S ilila :.o Tale koe iama -a pclotu no . fclia koe 

teoa «a pualupe no /naisc ko'e tona »a I.rsicli 

uo vasi koe tcisa 'a polctu. -,** ko«e fanau «a s^eki T oga ko osaiasi potu'afalefo 
h . tucfefine ko welenaite TJheina kocnau fae 

k oTuf^ a » ofefine ,0B ° aU (58) 

bo j.isailelatamai ko«e tama «a yelc fusi (50) 

tt0 E tonisa ko«e t:.ma «a S ela teukisiafcou (53) 

^sibala co Aoelia mo pounuku mo honau rao tuoga.anc ko yili *o A lo mo inoke ko'enau fae ko &ie. pe , ft ko'e fanau «a osaiasi poturafalefa ko ko'e tama «a pane Bule. 

,o Melenaite no vuna ko'cna .fa*e ko ya'ohoi (141) 

mo E euifanga no L ala mo T uifua (267) 

Be.a ko.efanau «a jione ^ailelat^ai ko jione 

koe tama «a .yikahelala. 

faakai folio 264) i ■ 

pe.a ko«e faku «a S tonisa ko TJheina mo sa**a 

Tuhou mo K ateialona no L osiane mo T aniela 

.aile mo T ogalitauluhe koe fanw a .D»*» 

no L o&2a?i koe tama a L olohea 

(109) 
pe«a ko«e fanau «a Fusihala kia T^anuve • ftfcta melia "ia S*** Wa*»« k0 ko joeli. 

pe«a ko«e fanau «a A 

jioasi mo Alipate ao hona tuofefinc -ko 

Teimunu 

i 

Tea koe fanau a A K> *> ^ 11 * ™ ^^ mo yiliami mo siosiua mo yainikolo mo 
fefine ko rlenoa ko enau ^"a«e ko f'alc I tuo 'S \ - 157 - pe'a ko'e f.-nau «a ranase pouki-no » ana ko jione "uboufale- 

tau ko'e tama «a pifita, ofefinc o j\kau»61& 

bo ^evita Basinamu ko»e tama »a siutiti, ofefine 

- 

o iagoia (yahai) mo t:ele Tubou'uacafa fco». vesaia. pe'a ko'e fanau »a jione Tuboufalctau ko T°£afale«ola ao sateki yeikune rao sosaia Tuiculotu r.o Isileli pakatoumafi mo honau tuofefine ':o T,osana 
jjOlohea mo pibe rco pealo no vifita koenau f ae ko 
Elisiva Finau (16&) mo pilisi ^ifita no ^aniela Akauola mo ^atunailaci, pe«a ko'e fanau »a T«vita pasinanri ko vanase voukinoai, \ iuo releane. mc Talatalahuia koenau fae ko T.aumanu Q0, pe'a koe tc.ma 'a j.ele Tjagafa kia Tua'&i kc (226) Devita . ge'a ko'e fanau 'a paula Rogaika ko jione yanisi mo h. tuofcfine ko L&unaanu koena fa«e l:o Fane t ud ou kol tolu. mo sanuve mo TO£afaleola no ynir.ikolc r..o ^apa r.o- honau tuofefine ko Tubou ko'enaufte !:o jusi, ?e«a ko'e fanau »a jione yanisi -i :o trubuatanua 
Fanetuboukolotolu mo seini koenau f ae ko t u ' )0U 


? 158 - 

**'* k0 ' r f MU ' ? '>~™* ToraUu**, kia ^ula 
K olokivaitubu Tuiha.ateiho ko jione yuna mo 
K elepi Fulilagi Tuiha.ataiho mo honau tuofefine ko 
Salote T aini no Fusibalabagai rao ijalaevalu - 

mo Tuboufaga'afa. pe.a ko.e fanau . a Kelepi P alila 6i Tuiha , ateiho 

ko jione patu'imotulalo mo saia 3 i V ei_kune (269) 
koenau fae ko Tuboukolotolu, ofcfine »o - Sunia vafileo Fe'a ko«e fanr.u i a pisibalabaeai kia paka'u 
to Bauga tio sevelo rolokivaitubu. ua pe'a ko.e fmau «a Lavenia T ubou kia c em±a± (11?) 
juabau ko oisiiia vavahea mo pisihoi. 

Pe-a ko.e fanau . a 3 i si i ia yavahe£ kia Jiosua ^ 
ko Riutau.ivai mo paula runufa.aekea mo 
Tevita Bolutele rao horiau tuofefine ko Tuimain. - 
Pe'a ko.e far.au . a ::e l e *una]caimanu kia Esau T ubou (63) ko jionetane ^ubou mo jevaleaki mo hona tuofefine ko Tuifua. 

-*a ko«e fanau 'a jionetane T ubcu ko -.neline pefitaDo 
koe fanau i a tfounukioleva 

1 

Bcakoe fanau . a T uihoua (foha o TPCafeleola) ko 
Wsaae mo samuela yeehala rao h. tuofefine lra f^ele T upou 
"oenau fae ko ?;seta. -159-/ pe'a koe foha *o uluifalcfiji ko iatutuli'kce \ 
tama 'a luafaga pea rao h. ofefine ko E&ulogoa 

t 

koe tama »a jravafutuna. pea ko'e foha »o i.atutulfko s cj *iv iatu koe 
tama a ^atelita (?oku) tuofefine »o ^agaloa, 
pe«a ko'e fanau 'a saniuyatu kc fpjljjia' abai 

■ 

mo v^ a "t° a koena fae ko Fefit , ifefiae 'o /jtau'ola 

* ■ I 

mo Telefoni koe tama a },'claia ofcfine 'o pakatulelo ; 

i 

■ 

pe»a ko'e fanau 'a ]Tilihft'eb.r'i ko sosaia ya.lauta ' 

mo vealaba + lcoe\na fae ko ^ubou, ofefine }o gahulu 

• « 

i 
pe»a ko'e f~nau 'a yikatoa ko slesiva t'eulogo'akau koe ■'tama 

a qLI K0 sirc' a ialaloa ^ oe tama «a jlaisane (Tauga) pe'a ko'e fanau «a raulo^o'akau kia jatuselu 
(folio 109). I pe , . j : , • . u 'a jc: . .. :.i :au«ola ko -•akisi ^oga mo ?,?■■-'<- •■ , ° T°bai ^ 10 hcnau tuofefine 
lco T.ure :.:0 *kanesi mo j'eleane no T°C a koenau f 
ko s cini 01 " efine ° ?u , 'ivakano. pe «a ko'e fanau 'a j'akisi T°C a ko pakavaletapuo no >alesi :no hona tuofefine ko ?uaa no j.'eleane koenau fae ko reasi. pe i a ko'e fnau «a gsafe ko vo'xfiji cio olive eapaLe, »-aifea, iioher.o: so hcnau tuof' ^ine kr *?tnau ao ceini koenau fae ' i ii ' rc'a kc«e fan.\u 'a ^ohai ko calote . t ana ' a ^au a . ne'a ko'e fanau 'a salote kia jione pekau (^afolo) ko raulave r.o B en i ^ r aio r,i Siz°si (111) 
pe«a ko«e taraa »a I,upe kia ?ovi, foha >o T^ji -« 

■juibou'ata r.'.o ;?seta kia i;oala tv.r.\ate . tjea koe fanau a j?seta kia cvita jta ko ... 
Pe'a kc'c fanau «a fckar.es i. .--'- r \> *° rno rwuline kia Jione ' isa no reni ki'- i'oa. - 1*1 - pc»a l:o's fo) (foha 'c ram:lcvu> 
70 .-.te-a A I:o 1/0] : koe t' a ■a jja'asiba 1 j: ro»e tama »a Totovale. 2 pc«a ko'c fanau «0 "ohenoa ko ; r.o ja'arva kocna fae ko (jaga, 00 h. 'ofefir.e ;. ^ieoia ko'ene fa»e l:o vatacle r.o h. ofefir. c ' ko'c t na 'a ^ulotti no h. foha ko t»ona koe tama ia »a p 'afu mo •juiibulotu kce tana 'a -ai^ • ofefine »o ravaka. pe'a ko'e fan&u ' a jefita yr.inir.ku kia j/afileo (113) ko jicne ^ubcutoa .afileo pe'a ko'e frnau »a jione 'juboutoa (folio 11;/ >e»a ko«e fanau 'a siesia ki?. pin« ' no T.atu. pe'a ko'e fanau 'a \'?.nu ko pcn. mo ^alad no 'er.e fanau kia ?;aioloi ko sanuc'ia ralcloi ao »;ele (t-1 Aasea ^asa pe»a ko»e fnr.au »a «a3 iasj pjohenoa mo h. 
tuofefinc ko jfanu m> Mossse :r0 geini jsakalolokira l<oenau la'e I.o 


Mi raHHMHB sr-rT2 - »e ko iMse koei - 

•u. 

; :0 /kosit:^ ^jB.eteua:^ kia T al^ol:,fo a ff 

>cc fr^u a Aisearasa ko 

poftsi - J° anc '"' Ua 

«, & ko-e fo^ 'o Tuitulotu ko Tevit: yohenoe 30 h. fcuofcfine ko ^cpi iccenau: ko ?usx. no rafileo ■ ciulclo- • < ;. ' ' C 1 «0 mcgabelc ko T&tiloe. , . ^ « «■?»« r-i «e ' o i'abaha ' ano 
tataa 'a ^nau-.inesina v- ux 
pe'a :o'c xi ■■" - "^ .<o .. -aein: ; - ko'c Mic 57 pe - ,.,,.. -, :- c r, u fui I:olf< 
u 'o'c fbbe 'c :;::f '--° *» j 1:0 . c .ofcfi*e '^f^ 1 ' . ' 

i koene fa'c *co Tusa, 

-,,-,v r- ko -pxiv.ul^ t 
>, vr,,. iV>e 'o -'ola. "-'■- ' K sea koc ko'cr.e ?(Ci- ^ie -.o Tacini .10 paleior. i 

' i io':. #p 'e ^JB^A ' C\ NW/v*- C TT ' 


- 1c eituai ;ao honau tuofefine ko Ttheini t::na a T'heina ko viv;aal u. pe'a ko«c t__:.a 'a yabatcv.t. i kia 'iulikiha'amea ( ko yak;ujeilc.lo, yc'r. o»c fan&U ':. 7:.k--;:eilolc jjfolio 113) (tp.na a yusibal .':ia ?isi]ca<.':~ii , \ 


pe»a ko«e fensu '?. TekavrAO r.a l:o 

(190) 
taria «a "oe'unu no j'akalelufaiva .7.0 h. tuofefire kc ^c.nu , a!:c-r.-.ja»'o ' ?«enalae ko |\atutaiaa pea nc h. »cfefinc ko'^hoko'iili ko'ene fae ko j rvoj-\. i.;o h. 'cfefine ko fuiavauta. " pc 'e kc 'c f :. ' o 1 luvalu ko p: ' tu "~<x 

_.-r 

/-* '"'-I ' 

• a "ub'ouveicco no h. tuofefine ko "/ubutubu' ol 

("193) (315) ( Tr li) 

• t.'c t&jna ':. ratuholeve ...o -_J __tc 'e t-.n_a 'a 3d_.au (1CC) c.o cko koe ts a ■ a ] '' ' H-.mi+' pe'a ko'e fcha 'o piliaiculcdu ko ^c.i _-_ou. [puibe^hake r.o Aiibate ^ruaD.vpe'a rcens n otc I afiWo. "k --r.lakri yck__jr.ei + c.g_-bD 


a jrani oe , of sff ir e • » T i" ; " bu . - -e«a ko'e fcha a » ■ afehi*noutai ""ehake (folio 1Z+2) pe ♦ £. kc « e c f " : ' e • o ,\libate ?ai 

ta ko«e t^raa *a pane ?uboukolctQlu. pe'a. ko'e tarna «e "ubutubu'otulotu kia 

feo ika 4fc / pa » aetfonu rao 'ene fanau kia 
(195) 

^uabasi Tjlukalala ko ?ane Tubouvi' vau rco h, 

tua^a'ane ko j:inivil?.aci. 

pea koe fanau «a f~rc ubcuvavou Icia p.unia 

rafileo ko r r ele Tjalaevalu siukilikutabu rao 

^-^ile«-ke-^'ele-««ieevp.i«-«-iykiliky-feftb«'«e 

A,libate rao jione Tar-iteii (folic 1>;). rea ko'e foha 'o pakatorafi ko veamalohi 

ko'e taaa 'a TOgakovi (175) wo icileli pehokotea koe tacia «a $ili'ika. pe*a ko'e f---n.au «a rsileili ^shckotea ffolio 5?) 
ko losana ao ]^alotce»ur.'j rao 'lisiva T/inav co honau tuoga'cne ko yataf« il no ji' -X- bulotu co rrjavake r.o ».:akanoc;i r.io ; 1 ' ate 

no sekonaia r.o railahi' ovavau ko'enau f- ' 

(122) 
ko T,une, meitakui (Tolio 5 

re'a ko'e fan.au «■ Laiv< *in&u kiajiene nnibou- faletau (folio 15 . per ,:oe i 'i yy v 'ft tr.1 (*■ 

i i 

I 1 . l/ 

J - rc«a k'o«e fr.n-<" \-o ko «pag&tail< ko«e fcha •( iniina co ji&uvalc 

Latunivm koe foha ia «o jione to£& mei jiri«Aatobut*bu pe'a koe fanau «a ftauvale ko vele T,etele mo pefita c^oa mo h. tuofa'ane ko gaula Toluganaka koene tamai ko Sar-i yao. jjea koe fanau «a jjeti nani ko TOE& £uku. gea koe foha 'o paula «noluG&maka kc sisea fj»u*a-»ki«4ie-kolo koe tama a ^ailepuho mo Tavako koe tama a L e siela (rci Tjiha) Eea koe fmau a pefita C-* c a kia gemisi 0"tu, ko pinefeuaki no eneia.ma kia gateki «PO£otea k pinauloa • - 1- pe'a ko'e 'ofefinc • ;vhokololobibi • £ ' ■ . ; tfddavea 

koe tana 'a 

pe»a ko'e tama 'a pakatoulavea kia patafchifaka- 

hau 3:o p-.tafehi. 

pe'a ko'e tana »a patafehi kia Takebamoha'ateiho 

ko'e&fine ko Balu mo 'eue taaa kis. Tjaubibiki 

ko.'o fofino ko palu r.o'en c r taraa , kia flaubibilcL 

ko [[anu'okafoa rr.o h. tuofefinc kp ^ulaikava. 

pe'ft ko'e tacia «a galu kia ■ Lfcutau ko ^uliakiono 
pe'a ko'e fanau »a ^uliakiono ko palumataraoana 
mo yuki mo fnaalau koenau f&e ko punaki. 

pe'a ko'e fanau 'a B^lumatamoana ko B u ^unu 
mo peukisiafo'ou koenau &.e ko •T'amutamu 
mo ,\sibau ko'e tana 'a yele S-li-'^ 
pe'a ko'e ta:ua 'a "peukisiaf c » ou kia 

ko pa iro h. tvofefine ko jjance kia jocifaprki- 

toa. 

i 

pea.ko'e fanau 'a yuki ko v ? -itai ko'c feuvw '^ 
Lavcnia co riutau'ivai I :e tAHAA'^- ■/ • pc'a ko'e 'cfefine 'c vanu'okafoa ko rcier.clcni ko'e taaa 'a xafu'atu no /\r>a.~asia koe t-na 'a 

oo hona tuorn'ane ko sem'isi *aofai koe tana a. 1'7 - F '^ ' " ' ' rcler.eleni kln «roki ko ^upe. pe«a l;ce »a ser.isi soafai ko i/anase r r alogalo, 

;;ar.-ik-.foa ko ■. .isa ao Letapu kcenaufae ko 
juli^a (;"••• cp.oi) pe'a ko»e fV.nau 'a » f snase calogalo ^enukaf ca ko jicr.e vonua (saisai.) no pouli ro Tufui oo hohau tvofefine Iio i.;oala no visaia no pinau ko'enaufae.ko Tjinir.c 
pea kce fariau 'a jione ponua ko ;*aka. rao pcnisi mo kcenau fae ko sulia paiga'a. 7/e'a ko»e f .nau • p< vli ko Tuii i koe tarnaVa Tti Henele(papaln **■• 


pe'a ko'e fanau ' a <TjulTikava kii gugutau walekaono no Al^ibulotu palekaono oo J3enisir.ane yakahea ub yaea rno s aci uela -* koc ta.ua 'a no sarauela pusi kce ta a. pe'a kce f nau 'a ounatau (^ale aono) ko •ponua no "afxbake nc hona tuofe: \e kc (j>n*b£- Tutou 20 \tifo kbenaujjac ko ■ 'ole v^O M^-vega tana' »a Mia t.iei Ici::a':i:a. pe'a kc'e fanau «a •'afi'b ■ rno Tonasi no jxoca. fvjalirolo ko ko pinau cei -arjr-.irc 

ye'a kc»e tam ' - uimse 


• • • . • •*••*•• - 16* S - pea ko'e fanau 'a .\laibulotu (pclekaono) ko 
Kulai'a mo yika ;ialaivaivai no yai/.~ ftft /oata 
mo honau tuofft'^ne ko i!elint> ;wd ^u f&Vwtfl'Sl 
tuibulotu ({/otuapuaka ) ao "jevita >r«iut'a 
ko«enaufL«e ko seini «fo3dlupe, ofefine «c ^tuapuaka* 

pe'a ko«e f nau 'a* yika H-l £ vaivai ida Keitu«u 

(foha «o solifi-^ 11102 -) k ° jdli r,o jlia rao hona tuofefine 

ko ^ubou'ahau a»o »ene tana kia joane pcteki 

ko ?elekalafi». 

pe'a ko«e ofefine 'o pili kc ^ubou koetsra 'a tt unia 

Tjvea. f 

pea ko'e fanau «a jka ko.tu. J.U.koe tana <J K (K, 

»a ruisa. 


pe'a ko'e tama «a ipata kia Heleta ko j;elehifo. 

pe«a ke«e tana 'a i.:elehifo kia ?oki (•j'uanuku) ko fcoi<. OlaaAMM 

pe'a ko'e fanau «a i.;eli 'kc ^aufui' Koeta* 

'a Tupe, ofefine 'cto'c. 

;^a ko'e «ofefine 'o Tomasl «^u5 i (tfbtuaDW-ka) 

ko seini, koe tana «a $±utili, ofe; ne «o Lagoio y.'kai 


pe«a ko«e tama «a r.eir.' I -r.bnni ■ foha «o T aumoofolau)_ 
ko "alietca. r». 169 fyroe peesi kc- ni kuo «oBi to« o neihe tphi hohoko ni) ?• 170 (kos pc< ai ! :er.i kuo «cci t«S«c ncihe ?ohi hohoko ni) - 171 - pea ko«e fanau 'a'r?evita Taufa kc "ounu mo jnoke rao Kaufo'cU mo seini rao Meli no ''aile 
no jsiheli, ko'enau fae ko »;a«ata rafi (&!f.), pe'a ko«e fanau «a rour.Ti kia jionr.tane 'jubou 

!co pefitaloa, rfta^ju, £ ,*uk PalJ, Ke(epi,$afeJ<i, Tona pea koe iknau »a jTOisiaane ^akiJaea ko Sesika ko'e tama 'a !,'ele rapa» 

034) 
pe«a ko«e fanau «a sesi2<a kia Ali'b a * c Tu'utai (1.54) foha «0 sunia Mafileo ko "palahiva pea koe fanau «a s^uela rahe ko gauneti 
mo j..*isili koena'fae ko r,osaline gea koe f n?u »a paunia. pea koe fanau a *'isili pea koe f ancu «a sarauela jftisi ko j^ala koe toa «a * r ele Likuao no palu koe tama «a. mo T>ali koe tama »a 

* - 1 iz - , ^ r ^2^:^i^:—^^ KO 

K0 , e teaa «a TuhouveitoRO kia ?auateTalv 
k o T amale-bau.unoh, t cfefine ko r 

pea koe foha "'.o Tamalebau'u ko patofehi- 

fataihau kc'c taaa 'a 

pca koe -cfcfine 'o ^tafehifakahau ko pata- • 

fehi lcoe tr.ma «a ^atoulavea (folio 166) 

n0 usatea koe t*ma •* -lainalulo, . 

pea koefena «a Ugatea kia W i« ilainataika 

ko Fifi nio Tuboutea (folio 177) + 

pea koe fanau «a jifi *> ?**&*** *° U saia 

m0 joeli ko«enaufa«e ko pasepa nei ratailca 

Pe'a ko«e fanau «a ^laikini ko sosaia rafitogutu 

E o Keufu.i ko«ena fa'e ko vele yotukava 

Pe-a ko'e koe fanau «a S.osaia K afito£utu ko ' 

yheina no Baiuleleve no usatea koenaufee 

ko yusi. 

~*r w. '.pni T-uliakiono no 
pe«a K'o'e fcnau «a V8£3.s ko -,enx ^-^ 

■j;aie mo E alu«ul±«uli ko««nau f ae ko 'J'-osita 
pe'a ko'e fanau «a seni Tuliakiono •^» «4«i,iifcot«w (i/^^* oe'a ko'c far.au 'a >; re . a lcce fanau <a jocli ko K 9afatovai S a E o DBtttea ko'ennufe«e ko ,\leiia. 


. 


' 


i fite ■ 
f 

■ 


■n ■ iFifita' iisl ixxQ 

- i ' K -/\! 'o ' v '!' it i< ia! l ' u"! i tama- f st "golsve. i , ,- -^ I '-1 ! 


^■B Tf 

... ... i fBeoaogi ko l.is;.l lco 

. ,„ , x afeftas ko i'ele yafil 

; 1 J. ■ ■ - ■■ ko .' ae kc 
la 'p^hia 1 ^afileo t-itja (folio 128> 

filco r.c - " •- ' - 

■o kia 

i 7 -'-■ .V— 


r- '" ' • .... v «e fa. -:-u »a ir:.xc 'ilec (folio 12$) p£la k0 , e f nau •& Tev^- -° A tonl ° ^ 

.. ,-. ,ovM:i rac iT,la koe te= ' f^ le 

r. ^c.ca «-0'C 

. t " • i - 
kc«o ■•- ' ■ 


ite taaa «e " le "" ko»e pe'c :x c f an* u ' a / ■ 

I 3 Kg ta ^-te f nau 'a 
f .. • Lsa LG-tu (fol "^ V 

. c ' • 


r ~ 

ko ' " ; ' » 

PCS X :■ I U ' '. -- U.lo Hanor , j j.,,. co 'ene fanau kia yatetau >o ?ubou eo tuofefine ko jfolca sanoa. pea koe fanau 'a T,atu ko & ko'ena y, ic ko {'akele rjvea. pc'a koe fonau 'a qniliaafileo kia i?eli£itone p.u 
ko fubou, nae ila kia* jtalanisi siamane. mo •pogavua kia jcasua potof- pe'a ko'e tama 'a ^o.-ct . '■- i ko pe«a ko«e ofefine «o r,ir i ko sii ' vao koe tama «a pataimoemanu f looe 'ofcfine «o potofili, p mo jofokave koeiama «a jjuakatefisij kos ofefine o Buaka' ilakelo (jja'atu) 

no oleva ao pulinaibau'u rco ^o; : na- ^ fana rno ^ogaha'abai koenauih'e ro o golauga ino »'ailebobua rao scisika pifita koenau fa'e ko j.upe Toto, koe fckoncfo «c *PO£a. ■oeo koe fanau «a siulolovao idL he ^uitc fili.io.-a l:o pat-fehifaga'af- nc ".'". i«u ro '-or.umabuhola (panuve). 

mo'enetama kia »*uabas:J j i° u falefehi. (5sn mo'cne f nau kia ?0'i kc lovailoiii no Olivi a «j lukilupete a . 'a koe :'• ::.u « e ^ahoiaovailuhi '■ • jfQlio r.c n '.''.*' - 17 ,,„ jcon- :•"' . t u 'a .OU..1 k0 vea^ohi ( folie 1 '- 

, .. +-na »a Bobuanioholeva ki he Tuito«a 
peia ko'e tan» « o 

k0 jjiftlitoffa ko Kafaikf-moana (folio 111 ) 

, . * .-, to vafaikanoana kia T ugL ko 
iq ko'e > -^ - rv pc holeva (folio 111). pc 

m o jione koena 

peiako»e fvnau 'a T ae ijubcu 

^ k0 ,e taraa 'a B ulinaib a u'u kia r afoa'aila £ ;i 

c , a , atu) k0 ^tahausi mo h, tuofefine ko T ae 

ffi0 S iulolovao no ^ ***** « (^ e v ^ le ) 
, a ko'e fanau a ijatahausi ko > ;af ivactokelau 

fac ko sitifatai, ofefine 'o potcfili 

kift Tagata'olakeb". (folio 126) 
«, koe t,m» ".. Tocc-nafana «1. ^iholcaki to ulufeholo 
j* k oe t,.ma,.a ulufeholoi (ftha -o ,,,f ito^t-a) ^t) 
ko fjukuoDulotu. 

pe.a ko'e fanau <a T o S aha'abai kfc r,o C o -aatu _ 

1 ^°4 
ko joeli Ittvalu raatu mo ene taaa kia pfea- 

si ,i.eiki rotofili ko ueahahala E i mo 'ene t^ kia 

TU,u«i EBtaaoa ko Tuionetoa mo 'ene taaa ki to , 

ta G ata i CPolima ^anoa ko U£atea *o «ere 

toaa kia cdateli yoli ko josaia Aga- 

p,, a ko'e f,nau 'a jceli -v,lu raatu (folio 109) re'a ko'e far.au «a xeonc T aulcafa'uli mo h. taofeffc* ko Asena itasi TjgababAlasi k° V&*«* mo v ^h.ahai £ f- - **** * H*"*"*'*" 


• • pca koc fanau »a \ i Tau!cafa»yli j. e r. a -tafu oo Ttlcui|JKesaiAJ[ko«nB f-.e ko puasino pea koe tana 'a yele ?atafu kia r*ula /fc k( fakA- si'i'ei-'.i. rca koe tana *a ,\sena kia jialetiti (Tuihetoka) 

ko A na T "^oe co 'ene tana kia ^uise ko *jhila (haoeY ■ \ pe'a ko«e fanau 'r. ^o^aha' kia s^iraone ~'ul:ou ko §oeSa no h. tuofefineko Bulinaibau'u ?o pinau tae'iloo nto jiOne. pe'a !-:o»e fanau 'a vuionetoa (i ^a) kn ^Loar. pe'a kce fanau *a josaia /.ga ko Tjga"bnfca*iagi ao ko'enaufa'e kc, pea koe fanau »a ^uboutea (folio 172) 'ko /jnelia s°'- ;;r - le mo pinau *.laimaluloa mo hon'- tuopja'ane ko yakaneilalo koenau fae ko sisi a, bfefinc »o Kau'utuvonua pea koe fanau «a Acelia so'obale kia V ' ' I no giutaula. pc'a ko'e fanr.u »a pinau »lainaj r I' 11 " 1 --' l/.tu r.o h. tuofefine k# ^eleane,. ~ I / o - Pe'a ko'e tane »a I ilcVobua kia Lulu puHvai ko Anaukihesina. pe'a- Iro'e faiiau »a Sesika Pefita kia Mafileo Taaiaka (folio 111 ). Pe'a ko'c fanau 'a Teukiutavavau ko Sisi no ; 

• i 
h» : tucf ef ine ko Sisi c;o ! 'eler.no r.c Ugatea koe 

, frr.au ' 8 tai. ? 

Pe'a ko'e fanau '• Lut-vr-.vau ko Uratea 

koe t. r na 'a Fusibal Latai ' c cle 

Toga ;so hona tuofel 

koenau fae ko " pe'a ko'e f.-nau 'a T >- tea ki: ialcis< 

ko Vilia i Pakailortoga r.o Fo'jtaicau ;.o K.oloi no 
honau tuofcfine kc Loata r:.o I aeba rao Pefii •..-* Pe'a ko'e fanau ' a Foiakau ko Kafuataimi 

ko'e tfjsa 'a Tcakasa, no ITounga ko'c taiaa 'a Ata] 

do Teilua ko'e ta~a 'a Luvj. Pe'a ko'e fanau 'a nafuataimi c 1' ona mo liasepa ko'ena rae ' ! am*m 


r 179 - rc , w>* r r u 'a ?a.kaIo" , c:na kia ITau ia GfcUfcoWo 

a • s - L ■ Fea koe fa™ u ' a ~ 3e P~ kia Joeli Tuanu ^' 
ko Joeli r.o h. tuofefir.e ko Seini I'afi. 
p ko'e troaa 'a Uoun^a kia F.Y.'olfcranm ko Otto 
«ene taua kia t'aile ko Jione Fehoko Dea koe trca 'a Teilua kia Jinu Salaloa ko Pea koe fanau *& Koloi ko Fafili ::.o Jionetea mo 
;,ona tuofefine ko Ponokinoana do tffcatea ko'enau 
fae ko Fatai i TTiuatobut; bu. 

Pca koe fanatf 'a Loata lcia Jione Falekuo'ola Yc 
Cto'otafahina no Jiousi Fea koe fanau 'a Cto' ctafahina kia Sanii Taufui *e 
valu l:o Jiore ?usibuga no h. tuofcfine ko Llele. Pea koe tana 'a Lasepa kia Ulakai ko Vika Telekaki. Pea ko'e fanau 'a Pefita kia Csaiasi ko Lol i. Fca koe finau 'a Lafctltogalelekn IdLa Taitusi ifrfi' 
pusi ko JfcnVefitafci fco 11134.1» Axw ^sibal^. - ! . / Pea koe ofefine 'o VakaAuliftavili ko Vai lrnc: Koe fanau 'a 7ifit*fcutu K. fau (Tuiha'aeana) 

no Tulkoenalie ko^Wau 'a JatafehilUbaha 
mo Fefitakovi ko'e W^* >'vru no Talolakeba 
'; Toaii- w0 Fefitaai'i ko'e t&aa /a 

.t-iaui ko'e ! » fc<T0 ui: _ r:iuatobut:.bu 

Bo Tuif, ^:_tukia ko'e tsna 'a i; 1 ..- ft ^ "~ 

Fe'a ko'e ofefine 'a Liufau . , kce tana • o - (227) aHoancfrle'ono (V: ) no 7ifitav;ivau koe tr.ma 'a 
Tuifua (2C;.) no Latainaunu (nae Tuiha'agan' ' 
ttenavahetcii no honau tuofefine ko Tr.ctu«ur.a'u.la. 
ko'e fan-.u «5. Eul«{6*7) dc jotuihalatata • awa 
'a 7olau r _o Lesieli Kiliranoa o Tubou :o - 181 . / mo Alailupelahl oo honau tuoga'are ico 'ovavau 

. ( ib&'a^ara) 

(na'e Tuiha' i : no Jione Fili - kaukautefua ro 

Jione Fuab&u rao r.uila mo Tolutau kckjnK^ f-ie >:o 

Uini Lolohe- uC Hulutugua ko'e ! ^el* 

mo Moa r^ueiki, ko'e toma 'a 

Pe'a ko'e fanau 'a Fefitr-holevc kia I-auIi- fco 

Tubouhaabai mo Pita Vakautabola mo Uaten-.oliU.Ia 

mo Jiodua Fakatoko. 


Pea ko'e fanau 'a Tubcuha'cbai (folrlo 90 ) 

Pea koe fanau 'a Pita V ~.bola (folio 81 ) (90) 

Pea koe f:v u Uatenolibal' n " Pca kce f : ~iosua toka 

Pca koe fanau 'a Fitivavau kia Deviti Fea koe far.au f a Latairaauni (Tuiha'agana) ko Ana 
Tuifagatukia koc tama 'a Ane Tuboufalefehi (1 97) tno 
Vili Fatafehi mo Dani Tuakoi rao hona tuofefine ko 
Hepi mo Ate kcenau fae ko Salote raei Eueiki 
mo Meli Siu,(f~e e ta.ha be mo Ate) Pea koe foha 'o Vili Patafehi ko I kc« t- 

'a Latr.i, ofefine 'o Uikilifi Vc's hal*\. 

Pea koe fanau *a Dani Tuakoi ko Pca koc fanau 'a Atc kia Aaini Kavea ko Vaiafina mo Seini, - 1 02" - / Pea koe fanau »a "• lesiu kia Tevita £at u (llataika) 
ko Pea koe fanau *a Fehoko Iknavahetau ko Liuftu ' 
koe tana «a Luseane no Paie no h. tuofefine ko 
Anatuibulotu koena fae ko Ifa'uli, ofefine o 

Lavaka ko Takai koe taaa ' a Julia 

rao Tuatalamategi koe taca f a Lisia Mohulamu . Pea koe fanau *a Eiufau ko, koenau fae ko Ana. 
Pea koe fanau T a Fale ko r&ficatabuie koe tama 
a Kesaia ofefine *o Tfovesi (212) 
mo Joane Fatafehi co Tae koe taaa 'a Balutcu 
ofefine 'o Tabueluelu (201 ). - 1 
w Pea koe fanau 'a Tu&ta-lamatagi ko, Pea koe fonau 'a Taetu'una'ula kia Tava, (243) 
na'e Vaea, ko Pakatoumafi rao Siukiholevj . -I°V / ?ea koe ,f:nau ' a Lesieli I*Ali£anoa kia Jione Fefita 
:<o "'ctii'u rao Tcvo no hona tuofefine ko llasina 
bo 'er-e * -^b. kia Faula (Fotuha'a ko Tule 
rao'ene tr.ma kia Mailau ko Tonasi. 

Ketu'u - T070 "■'asina ffuli 


Pea koe frjiau *a "TuifuaJovavau, Tuiha'a-cma, ko 
Sela koe tan? 'a lluafa mo tfailo ko « ***** '* -~- ?ine3i 
no Tcvit- Holaiar.o koe tftma 1 a Ane mei Lcima J 

eo Senxsi, nae ila kia -°- u -' Jrt 

eo Pinita kce tama 'a Kifoi no "'cale koe tana ' 
'a Ana ;*afi. < fl p ca V:oe i J . - niiBoehakautofun (Tuiha' agana) k o Lolohea f,e 3ei Fot 
a Slin-°-« 1;oe :u . U Suli no !Toa koena 

uha'cx, r*> Paosesi koe taoa ^ k oeranau',Jione«- k oVili 

, lc0 no .evita Ho*oate « Isileli no hona 
^fine ,o Lavenia ,o.ena,,ae ,o Po^ (220) 

« Vn mei Pakakekai 

.noKuakauko'ene fae ko, 

\ -~i Ha' ano 
.otatuioibuluV.o'cne'aeU..... ■ ^^...Vili^oV-oAXiP^^-^ pea ^oe 

; le Toaila iao Fca koe fanau i a -revita Hoboate kO hoenau &e ko ?inau ofel .ne o /- Pca icoe i« Tolutau ko Ana ?uiDulct-j 
koe fanau 'a j.oj.u-j.u koenau ]-r. Suli. -/ Pea koe fanau 'a l'o:.' euieiki kia Fotu (lanatut) 

ko Pala mo Jione Fotu mo Vili Vukam3ita|*ak1 si< «ena t-.;ofefine 

ko Mafikovi no lesieli. 

p. Pea koe fanau 'a Mafikovi kia Tukia Pokatulplo (1 . 
ko Melaia no Kulukulu no hcna tuora' ane ko 
Tcvita no Frka'osi folau. 

Pea koe taraa a Kelaia kia Mabilivai ko Jialeata'ogo 
?ea koe taraa 'a Xulukulu kia Stonina ko lolomani (156) Pea koc tar.a • a Pifitasi' i kc Setalcki Moala 

Bc:. k< o far.au 'a Setaleki Moala ko 

Toakase Tupou oo Ane koeanu fae ko 

Salote. 

Bea koe fanau a Toak&si Tupcu kia Metui 

Tauaika ko Fusikui ao Pehoko mo 

h. tuoga'ane ko Jiosifa Tuli mo Mau 

Bea kce fanau 'a Ane kia Jicne Taufu'i 
i Cfu ko Sela no 

P. Pea koe frnau 'a Pala ko Ilehuci Tuiou 
koe tama a L'anu * i Lcinatu'a. 9 " Pea koe foha *i ttaniua l:o Sbnuaklh* 1 h, tuofefine ko Liku. ?ea koe fanau ' & 7onuakihefolau ko Bupeotu'u mo Bcni koe tana 'a ;!cupa rao Tovo no Feleti mo hona tuofefine ko Seini no Mele Fieniu koer.au fae ko Ane (51 ) Lebolo (ofe."ine ' o Luani) Be:: koe f?.n?.u 'a Lupeotu'u ko T-Tuku ko '• ne fce ko "'ele :.io .ko'ene fae ko Lisia. _ -1 KD TUPOI~ : , . 'A HUT.;i 

Bea koe foha 'o Tuboutoa ko Fakailc ^ 

a llaba, koe ofefine 'o Tugimanaia (. 

do h. foha ko Tfutauna'a mo h. foha ko Alabuku 

Tubou 
mo h. tuofcfine lco/Dagafa no I^umanaukilure taraa a Logo 

co h. tehina ko Jiuno'ufir.ui ( o mo Kumi koe 

tana 'a Latutana ofefinc 'o Takatakatiu 

no h. ofefine ko Tuc La. » 

i 

; • . j 
Pea koe 'ofefine 'o ilaatoga ko Cisifa >.cq taoe i 

i 

Ja Lafumoa. 

Pea !:oe tana 'a Sisifa lcia Kolomaka ko gikahaumi, (1C0). 

Pe- kce foha ^o Sikaha*uni ko'Kaianu'anu (?ulivai) 

ko'enefae ko ?inau (lO') Pea koe far.au 'a Kaianu'anu (folio 1 Pea koe 'ofefine 'o r -'futaur.a ' a ko Balu. Dea koe J . 
•a 5alu kia Faulahe, koe Tuitoca, o fatafehi- - 
moana, bea ko'enetSaiaa kia uoalauvea ffa^uKcvi 

Pea koe fcha 'o ^u&aujsa'a ko Tuh :u; tabule 
Pca koe f oha ' o Tu$piivw>&bule ko Tuboutea 
Eca koe ' of cf ine '< Ittoeut^a s uhinave. 
r ..-'.•: a -uiofcmoana »■ 

jtabetaua. 

Pea koe foha 'c V^iTwioana ko T^bouwaui<A*L\ 

mo Vakehekeoc 

Pea koc fch* 'o Habetaua ko Calo^alo ^.- 

Tuboutca m> hcna ' ofefine ko I'oa . "ofe^nc 

ko Ikahihif :-. 

Fee koe fcr.au 'a Vakehekehe ko Tubounatasiba 

! . 

mo Tubou. i 

v . . j 

I I 

Fea koe fanau «a Uagafa kia ?uatakifolaha (folio 153) 
Bea nae fakafanui fcki 'a Uagafa 'a 
Havea Hikuleo (Tuiha'sgana) kp Teukie 
Bea ko hono fanau ko TOeamataiaoana no 
Fotofili no hor.o Tuofcfine ko Tot.. Pea koe ter.a 'a Launanckilupe kia T"uibulotu- 

(286) (309) ■« 

llaieituoteau ko Bau no-Talau-no-kafoa rao 

Mabafijiavatoco bo honau t.'iofefinc ko 

Jiuna fua ' uta ( 31 5 ) • 

Pea kce fanau 'a Tctofili ko k'alakai Napou 

Bea koe fanau 'a tJ.Tfapou kc Hiehiapo mo Vili 

mo Sfegabo r.o l'iliona no hon&u tuofefinc ko 

Kafi tr.o Sisilia no Vakelisi. 

Pea koe tar.a 'a Toga !<o Ka'ulupe 

Bea koe fanau ' r Maulupe ko Jioape r 

1 

tucfefirc ko "r.r.a. 

Fea koe fanan ' " aha ko ?-< tu fio kkcoa 

Latu 1:0 Lauciale wfc Hi&foWcgA rao E< • koe ' ': 

t'elc Latu kia Fale va.<a V(P 9e r \i PalefcvU K\o'£icin 
Pea koe far.au 'a J&teSA /jfcta <ia Aisake ko Scpui 
Be:^ koe f anau ' a £#U~ ( r n . s iiAJUMI '.voc foha 'o Ualto» *° tei ^ 

»« vWii-fora ko Tulikii 
Fea^-oe 'of^ ° ^ iga 

DoFoalunoc'cHi. 

, „ t,-* 'a Tulil'-ifalcata fa Wfi Talau-{309) 

D okafoa fco Bauga. 
^.oefoha'o^^oJocli^alcoe^a 

{ fV ber na'e 'ohia ia ,'e 'Jaufiaetuoou !da 
'2. Balutea, oe- w* 

ijubontca. 

. ^a k i .0 nnau-uih. (nae ta^aha) hoe ta.a - 
Tauifavaitai 

lp • ' no Kaufuv- i ar 

D o Sinulata lcoe tasa i 

tabulevcc tr.=a ' a I.itcnia. Pea i'cc tar.a (1 ^ ; 

•a ?ae !:ia -' .-■*-" ^ubu ko Tilatx , c^rtHi^e '-ia :'osese 7e>c.:o 
Pca 'coc fanau 'a S-PUl-- -■•*- 

*»*v« > A*ine fco Ilaisane. 
L Jione ,,o Ssala r.o hona t,o.,.-..c - i a raufusircta'pulo ko Sa,- -ta\- 
Fea lcoe facau 'a :..— u~~. 

• i Sua r.o ?auatai*a !da 

- •„ rrh-ila te eio G-aKox- -- 
(toc Uveaj r:o ^a^ — Uhila ce. 

Pea :<oe frna» *» B*a 

«0 'M-y r-alev-i')- ...... v trolclcese -'- = t: ' :::a a • Osi (ofcfine 
i 


- 19" - v/ 

ICA^C A TA?A 'A r -TVI 

Koe foha *o Ep.foa ko Alo 3coe tana • a ?ie'ilo 

ofefine 'o Afuha'fcliufuli Haanoa ao h. tucferine k -oe'urau 

(?ea koe foha 'o Alo !:o Tutoe koe tasa »a ?etututu^' " 7: 

mo h. ofefine ko ?inaukautfaga koe tana ' . Fina^lawjl 

Fcr. koe foha 'c Tutce ko Jeraisi Pifita koe tama 

•a Lavaka no h. ofefine ko Litea Pefita koe tama 

•a Moia rcc Galuafe koe tana 'a Faicanuku (ofefine o Tuita) 

Fea koe Hako 'o Tutoe (folio 235;. 

Pea koe tana * a Pinaukeunaga kia Tubcu I ::o (l/;2) 

Salote 'tafileo. Bea koe hr.ko »o Salote "afilcc (folio 142) 

Pea koc taraa 'r. 'Joe'unu ofefine 'o Kafoa kie Lckau- 

ncana (163) koUluvalu. 

Fea koe ha'20 'o Ulir/alu (fqlio 163 - 16*5). KO TCOCT SA TATA 'A H3:i 

Fea na'e nohe'ofo 'i he Tuito^a ko Fafcana'ana'a 

'a Togotea, Fea ko'ene fanau kiai ko Tuibulotu* 

ilarituoteau to h. tuofefinc ko Sinaitakala- 

* if anakavakila^i. 

Eca koe hako 'o Tuibulotu* ilagituoteau (folio 285) 

Pea koe hako 'o Sinaitakalaifanakavakilagi (f c3 ' 3^) 

Fea rnoe fu.nau 'a ?oe*unu 'ofefine 'o Alc ptauja.'o*" 

lakepa ko Jiukituatosa no ITiukapu no honc tuafcfine fco 
Fuaikaanaga Bca ,':oe hako 'o kin&utolu folio 57. 
-191 - Koe foha So Tuboutuif^ale'oura ko Filiaoeakau 

Pea koe foha 'o Filinoe'a^u ko Tuboubulcu, ko'a ' 

(525) 
tama 'ia 'a Teuteufo'ou, mo 'ene fokonofo ko JAb, ( 7 ?5) 

Fea ko'er.e fanau kia Filinoe'akau ko Tu'uhejri 

no h. tuofcfins ko IkahiMfo. 

. Fea koe foha 'a Tuboubulra ko Matetau ao 

Lolohea mo Tubcubuku. 

Pea koe foha f o Uateteu ko Senisi Kaveatu'uga 

K'o \eea 
nata*,uli ro hl tuofefine ko.To^a nc Veakovi no 

Lolohea ino Inoke J&pi koenau fae ko Fouhiva no Jiaki 

co Jiale Fooo, 

<x 

gea koe fanau 'a rul£a.Tc;,akia Tevitc ii 

ko Manase I'ohenoa ao h. tuofefirxC ko ICale 
Lesieli ir.ufo'ou co I ; Ialei. 
i Fea koje f r.au 'a L!&nase !';' !:o Latu mc h«y» 

1 

tuofefine ko Lba ko'er.r. fre ko Lrisa • 

* 

no Basina no Ifailaciiau r.o hcna tv.cfefine ko Sela 
ulu'ika mo Eeau ao Sisilia Tupcuanu'u koenau fa'e ko 

I 

L.ele Kekeaeke (201 ) 

1 

Pea koe fanau 'a Latu ::o Mahuovavau l:cc t ' 
r.o Tubou koe tana a Kaufusi mo Ana Tul 
e Kalani no Fipe Fauhiva koe tarv. a 

^ea kcc tazia. •* Lejicli raufq'cu k:> 1 • 

ko Eili'oro. Pea koc fan&u 'a Incke. fc* i Ko Tej Jcoe tana 'a 
Vaobolo , 

Ifesina - rac tp.la 'c Hekewke • fce cne v:.iv \ 
jateialOna. 
' t*T«U kifl tfeiiaoni LrJfosw *0 
Pea koe tana 'a *ew *V» » 

^^etama^eSai^.-o..... .....;. 

! 

t rt TiaV- 4 ko Salote lolohea toka 'a 
Fcakoe ofefir.e 'o Jiak* * 

u 4«*«L«ane ko Sivela do I.:cl 1 toena 
„ '-n-fileo no h. tuaga ~ne ^ 

f ae ko m Pea v oe tana ' a pcoM* i 

ife» kia Uhtlamoelagi (119) kc Ta^ni m fliulala. Fea koe fanau 'a Taban, *o JtoltU (folio 11 S) KM ■ T AHA 'k OTX-.B#fG lI 3Coe texia 'ft l'a'afu kia Leka ko Leka 

Pea l'.oe foha 'o Leka ko Tualau koc tama 'a 

"'rk'.tcu.-aii no Leata koe tar.a 'a Latutana 

ofcfinc 'o Tuikolov/'.lu. 

Fca koe 'oferine 'o Tualau ko Latuholeva koe 

tcrna 'a Latufuibeka (fol'.n 314). Fea koe tama 'a Latuholevq kia TJlu . ) (lCS) 

Tubutubu. (dilio 164;. 

?ca koe fanau 'a Tubv.tubu kia Tuabasi, Uluka- 
lrJai (folio 155). Pea koe foha ' o Leata ko Tuliakionc koe 

taca 'a Toa, koe cfefine'a Ifete'itftloh^ceai ' 

foha 'o Tuikolovatu, tehina 'o Tugii.ianaia) . 14v/ Pe M z€tUoA •a kcc t 4 ^atufuibeka kia "puiti 

Jco Tjluki lala { ^ffeufaga. 
neia o»e fr.lva »c ^uitui'ohu "^ fiasiak* kot 
tama «3 goIm, ofcfir.^ «o jjiukabu 
mo flaubil iki ko« c tr.ra «a ?ulukava 
mo para'ake ko«.e tama «a .\te. 


re'a ko»e fclia »o T-lukalal:-. ko xjlukalala 

i peletoa ko»e tana 'a Trlukilupetea 

□o yinaufiji ko«e ! oa 'a i'ekeneke, 

mo 'pubouniuaj ko»e t , ■-. »a pehia (32;) 

mo jualala ko»e taaa »a j/utuloco 

mb tolohea x.oholoho (na»e -puita) kce tana «r. \JiAiMloao be . 

pe»a na«e «ohi 'ia »e j'Atufuibel ia Tiiita 

f.o j'ohetonu kce taiaa 'a wsveatugua 

no h. ofefine ko ?uboutua kote tana «a ;;r.f inata- 

boko (65). 

mo pifitaloa v. koe tama «a ?aiaotanu. pe«a ko«e far.au «a TTluIcalala ko J'oegago^o 
no h. tuofefine ko flalaevalindhe'ofo 
kotens fa»e ko jjlbulou (81) (92) mo Tuabasi trlu i ' . <fcuofe»?u* ^ 
Vaii-.oana ac f&ga|bulotu fco»e**\U 
Ogotalupfl (78) (512). iflk * 1 

.J - r I : ia ko'c * 01 -* 

. •, , • • • ,nea koc hako 'o &ti o' 178) pe 

jc e ttfaa a.. 

, ir - ■ , •', ifalftevaluaoheofo kia 
pea j'-° c ' 

^a no S l«oa aataealupe Wa S iu 
jd.tal.lo (folio 93 9M 

, le> ,._ u , a pinau fcuateasi flulcalala 

Lvi^i ro h. 
ko i>--- VJ - 

k0 ean fa'e :co T^utuW^ulotu (Mk) 

m0 U atekitoga Tjlu^-1- n^ 

-.*«. , i - -." 'ana nW<a 
tiaa «a vciogo ofc, . 

roh . ofefinako 7* ^bouYaicfehJ &-e k 

^ Q , osi sitoutai -lo,e-nc- 

^oko'e latna 'a y.ailefeletoa 

mo ioane ?ubou ko'e tama ± 
ru0 jta ko'e tena «a fiji. 


« a k ce fanau -a r- ^ouvavau *ia S- ,'ofileo (folio 133) , , , Deaai 

ko jiaosi ?iaau TTiui^iala ko" 

raifonua' amanu (- Q ,* 

U B «.ar.alu«d (foliol^) 
,o neleta (?evita) *>'«• W » 

... ,-o.etf Mo^Ul 

roo troraaiffl -° e 6 

rao vili ronogaloa • - I oo j'elepusiaki ko»e t&v*<*\'a Tubou»ahau (1 

oo v^- <& fcatutama 'to'«~ {tu*c\ »a fcupe 

mo •jnibouhu' :' t<Hma »a sina mei jra'anca 

mo jjolivavau i:o»e t^.na »a ?:enase 

pe»a ko»e f-.r.&u < j: jiaosi pinau Tjlukalala ko 

Tacataha'amoa !:ce taraa 'a '■niboutapukitea 

no vonise ko«e tana «a /inise 

no Lataitaaumi ko Qfe. koe fanau »a "lailr^e 

mo /jiaseini koc taaa 'a joga 

mo jiale /.taogo fcama «a «£ua 

qo ^kauola koe taaa «a j\atai. 

pea ko'e fanau 'a »pevita ^eleta ".:o '.•elehifo 

ko'e tana 'a ypata. 

mo jione puniagi (na«e vale) koe fama i« £o\o\\ei* 

mo "ppi °o hono tuo£a«ane ko $»vdta . f r.e o ?ufui 'pea koe ofefine 'o roga ika lco jfolivavau 
ko'e tama «a yala r.ei jriuatobutabu. pea koe fanau * a yilifcno,~aloa ko ^ulou koe 

tana «a K>pa, ofefine »c ^alau. 

no T_.atu ko»e tarna »a Noatu&biko Tjvea. 

mo j.usiana kc'»e tana »& Awko^ 

mo pusikelo mo ko'c tamz f&tfTtagi. - \fi - / ped koe f .nau «a tfi ■ Tjale^ol! a*U $cj 

lco Vili ralanivalu. 

no enc fansu liir. pea koe tara »a ^ubouhu'afa kia samiu i,atu 

ko Ba^ani. 

no 'eue fanau kia ,'ione --- r stu ^o tuIu- 

kava no t; g i e I r -tsi :-o sinai wo ^oakase. rea koe fanau 'a *ne 'nubcufulcfehi hia T.atai- 

raunu' (1C1 ) ?uiha'aF,:-n* • '- ".uifafatukia 

no 'enc trrar. :cia par.i r«uibulotu l:o ya»ifc.;a 

rao ciie :V-vu kia -^fit.-.'ila :.o sela ;;afibautu 

mo h. tuora 'ane ko siketi. 

mo 'ene tama iria jioane poteki "'.o jiosua ?one.' pea koe fanau 'a y. .' :'.ca ko j=obua koe tana 'a 
Ana kava, r.o pa abulotu ko'e t-.rr. 'a jiiscno 
nio ?ubou ko'e' t: -ji • - I.a „ L r-.o ^okopc 
taaa 'a •eiemmEki :.o -ev.'< 

^ea koe ta-.a 'a sela -afibau'v !;ia p< 
ko ranukanraka'cle 

pea koe frnau 'a jiosua ^or-e ' , .'.oclis koe t- i 
a iti nenelepapalagi rso Koni i - oe -' " 

a HQjiava iao jione ^ubou vo honc tuofefine ko.vaoitai 
P3P..A»ie.n'?kUbi.koenau Ps« ' ^aukaba 

ofefj \c ' i iai'ota . ■ , - peia ko'e fanau • -. -• inoana kia Akapusi 
Tjgo'uga ko f^ilii ' -uuihara mo ^;lina 
T.at&inaVLve r.o »'<Oekolo rac "?c.»e no how 
tucga'are ':o palutavaks mo $er.ioi 7 
Ui RO jicne s tuaili » pea koe fanau «a <?ulia r/aura?h. kia 

■paito (rjvea) ko jiosifa ? kitor. -.0 ^aniela 

ao hona tucfef ine ko galcte ki.<? ^aitusi puluna 

nae »iln kia flalaholo. 

peakoe fanau »a jiosifc aklto ko jiale ko'e 

tataa «a sisilia no £?\xc. ko»e tama 'a ?-ele- 

la;:aloa no ryancc koe taaa 'a <?eukisiafo«cu 

no Tjafa ko«e taria «c -'cle. *~N pea koe taua »a rjafa kia VE-inikolo tauraoe- Beau ko v;ele. pc?. kce \:\z/. •- • lc J .o !:ia ^sr.eli kc yv'nie] 
(vahia). I-ca koe frmau 10 -;lir.a }^\V<?uwaveiv?e 

i-lio ^au !co cenisi. ino t^UtW " r - : - 

tuofefinc £0 "oakasi. - /!■/ pea koe f^n/?.u '* |*?uwt voka ko jukia (; 
fakatulo" i lfrSK.\ 30 g-o^o pakatulolo 

mo honau ■ ^ir.e ko wanetuDouk©] 

(507) 
koenau :ac fcb ^alote veatokelauj i «o jiu f%J^> 

tulolo (223) 

ko TOtailuleono, ko'e teiraa «a gisilia (80) kbene 

taaai ko nnikia (na'e pakatulolo). 

Bo-ko«e fanau 'a ^nikia ko yel§ia no jrulukulu 

mo hona tuofa'ano ko jcvita rco paka«osifo] 

kcenau fae-* ko j'afikovi , pf~\ vie '© fotiv . ) pea. koe far.au «a patai (folio 80) 
pea koe fanau 'a T-elat?. (folio 185) 
pea koe «fanau «a-yulukulu (folio 185). pea koe fanau «a jruiaa ko roloa ko'o tama 

i 

«a.«... ......... ,nb pale koe ta?na ' a j -oala 

pea koe fanau «a r r ogo pakatulolo (folio '.'3) pea koe fe.nau ' a wpxse fubouk'clctolu Ki^ /l f - 

(11:2) 
n»aualupe« oko ko pa- i 

no 'ene fanau kia pai Ko^<a 

mo ene tmaa kia Jioaj 

pea koe fanau ' ,a . ~ : c-> '■ ■' ' lf oa 

koe tarcc i ft ?a ufa ko Tuku \ ' ' l panogavaiga (119) 

ofcfinc «o T.H.ulala r.o ahol '" S fcluv 

no Tuihulctu oo tai a «o r — ^" mo pauiki, ko ho». sfine, koa i TfOtll . 'ffcez koe fanau 'a jione gauaki ko -ese ! 
tar.ir. »ae £iji rno pehoko kcc taaa »a »-anuv; o 
(Touia) 
pea koe frr.ru ip. pa- lctu v .o rijione yave 
ko'cr.e tar.?.i ko ; ; holxva 

pea kce fcha «c rijione ya.vc ko •ovc'.e kcene 
fae ko sicaina T.oiloi. pea koe foha 'o pinaufiji ko \vala naufahu 

koe tana 'a j':a mo ^ubouniua koe tciua 

« a palu tno j_al akai .ta^a" ♦ a 

pea kce fanau »a jrvala jTaufahu 'co ' 

(5C) ' 
lahi kce taraa «a j7uku«ot>ulotu no 7 no s^-iesi "ataele rio rcsieii \fvt •' 
l.avcnia jialehaehae kcefcau fa's ko / v lclia 
punakitoutai (127V rno 


J « ._ V 

n0 r,utui p.c peni' v-r.tavaki r: 

koen cu fa'e ' u, cfefine »o M*tuafct\^u\.- 

pea koe feho «o nalimealahi ko ^uiileila 1 

•a ^caila. 

pea ".:oe fanau 'a jionc ?ui»ile«il?i (folio 58) pea koe fnnau »a ^abu'ell «*lu ko oemisi yililevu 
r.o rau ao jaiu :;o horiau ^cfine !:o p^tutea 

mo ;.lelia no frala'ati' o«enau f*ae :o 

A fu (51). 

rno "jubouniua koe taraa »a ?ubou«aunu«u (94-) 

mo -ekemcke koe tana «a /lelia ^WO«[i 

utt'a 
mo joloh-..- Toki A koe tana 'a jlcMSA 

no ijlaia '.co tena »a ■ oala v airr ^- 

pea kce fanau «a *,fii kia 7a.bu»elu'elu (folio 52) 

pea lcoe fanr-.u «a ^ubcvniua (fclio 97) per. koe fr.nau «a vekeneke (folio 191) 
pea koe fanau »a toIoIk.-.. <;c.-.i ki yoi ^ ko Kau»uata no yzi :' '.. tuo^aane kc ji 


no Fojaiva mo Vea «^" k j ane- ^oe lahi be oc fenai 'o ftbi&Ulko isapeld 'i'abi koe taraa & j-releane. 

pea : oc tem a Tscbeli ^ P '^- lm ' : ° "'-"■ 
i: ^pfai^ fcU J_aifone ' » yi 


- cca koe 'ofe -':».«'•■ i A ? r ataele ko ^hM. 

koe tana «aT"-W< rr '° Katonivele fcp^ 4***^- 

. jjavenia (Ua', m .^Uy> 

pea koei^WuA l * ^^ieli A fuhaabai (Mii y per. l<oc >r.a 'a i.avenia jialehaehae kia (75) 

^i-t cjuliasi palavi 

pca koe fanau «a culiasi ?alavi (fclio 127) 

oea kce foha 'o T.utui ko + koe tama 

te j.itea 'ofefine 'o -uiSonUalava. ^ a v e f-mau »a ?enir,ir.ar.c -au- ,• h ko> 
jpufahu no vasete no hcna tuofe^incko 

yinau no -u'urafuka qo pcbua mC 

ko'cnau fae ko -agakiii 'ofefine o v*« pinefeuiaKx. ,lr- pea koe ofefine 'o ?ubouniua kb /kcsita yeatokelau koc 
tama »a "jajca fbea na'e 'ohia 'a -rnlifua ;hos:t: kia 
L utui«uliuli pea kce tcm ■a A k°sita ve'-tckels 

'rnicn.si'oa faa'e kil: oeiaisi rpoa ko "cle valcasl' no 'ene 'tana kia X±zcz 'fuakihe liolo ^o t%V pea koe fan&u ■ a vM^'^ L ° 

j- r e « 

mo h. tuofefine ko ^ptxA 


■ uia «**ito* ****** ^ 1 

" &u tuofof Ur.^ - ifua k ° cnaU ' 

. .. grfi»fl 'oi^ux (121). 
,co Tubouv^io 

'. * tft^a 'a ?e ke m0 ■ 

m0B ^ .,, ^tana .a *fWe- 

, c fcfi^°T^— 


^. oe iofefine »o 1/-^- 
pea * oe 

■Pnha 'a ?ubcutou- - 
pea koe fona «* ,* 

koe tcna 'a us^ 

VrP f~nr.u »a rulxn- 
pea Kce > — 

no TUO ouiadta^le *ce ta*a 
™' + a fehi bo - ior - e ? rns fe'il 1 *•» > 

1 

^uaatabule V.o Bon? no 
x^a icce faneu a i 

„ i-MC r'O -T-l*" 1 -- 

Totof^'- iA - 

,^ v $ tasa »a 0»*" 
m o Tubc-i -°~ 

no <W C ' lo fcfi*° io-V^ 

.-.-•^ fvctuj - x 
kocr.au fae *-o «— 


/ 1 v-.V.a'cbai 

>- oc . (inaU 

,. i ft ^^ v 

rc rnuinxua Koe - pea koe fer.aM l:ia i.iufau ?uiha» , 

t 

ko yifita vivn. i ., icno taaa kia julivad 

ko vesini 'labau'u.' 

pea koe '. . au »a pifita yavau kia Tjga (folic 

pea koc ftr.au «c vesinia --oalabau kia jnoke 

potu (folio) -ko Tubpuflaluhcla 

mo 'er.e tana kia jsileii *\Xt [: --atealona, 

oo «ene t&OM. kia .\ta Ico ?i pea koe foha «o pauinclev\f.:a ko jubcu kce iaaa «a j.'au, mo ^otaki koe taaa «a sovaki. £ea koe fanau 'a j.otaki ko jione ^ubou eo vili Tuitakau . n o -?inau r.o honau tucfefine ko yele ^auffi 'mo ?*ele patai koe tarna a Tesicli. ^ea koc fanau «a jicne ^utou ko r-ralsf'. Tjnufe ko'er.a fac 'o pea koe fenau «a yili Tuitakau ko T • 

no jicne pcte- . Lotu rr.o honau tucfofinc 

i 

l:o 7&I0I0 ko«er.cu ■ oala (lotofoa) (roala koe ofcfinc « i ( ■ galeouga) » pea ke^ £ar;-.a • kia ''ahe«uli«i k~> 

lco ^ftlrntau Ikovata. 

pea kce f » t- jpikcvftta ^akabau (p galaufia ja ,»a pauline pakal mo jiosi rc ko«cna fae ko iruhulacu ($oumptu> jpea koe fanau «a valaufia (fclic 1 39 N pc?a koe farau »a jiosi kia yili Eoka (papalagi) 

ko jione voka, 

mo «ene tasa kia yaifa ko ^evita Tea (197). 

pca ko? fanau »a jioae jcoka ko . . 

kc» cr.au fa'e ko ;,lisi papalagi. 

pea koe frna.u »a j_.ualala ko -o r o (tama «a i'oto) iao 
pefita nc Tuboutcutai no h. tuofefine lco nnifui rno ;;aopa 
koenau f a«e ko pave (ofefine • o ^uiniau i fiji). 

p--a koe fanau »a to»o ko >;:.fo'x (vale) koe ! v 
• . ,~o t r-.tu koe tana ♦ "...,. mo tjpiiinift'j uo h» tuofsfing&o Lirpe mo feo 1 

fe«e ko - Vi) t>ea koe fanau «U ^uini 3 taaa «a : Jcsafeneke ?.o | *.<c^ f~«e ! iv.ivv -:v."u. nau - 206 - p, a k oe tana 'a tfipe ki* ^ 1 1 ko T aufui 
B0 .ene tana kia z.^ -ataele. 

pea koe fanau •*. 'Vulfc lcia jione -jdou (fcl 

o L^- u Fulivai) ko ycivake 

m0 'ene tana kia yeni xaho ko Tuita. 

pcfita. 

Tufui Peakoe fanau ia I .ol . Lta ) ' :o 

S avo mo jicrvc ao Tufu - nofo do ? aleka«one, fae t a 

Vch^ite) no vcch: « *»> f*e ko fcfine sdku *o *»*» 

koe taca • b "or, ao j^wifai ko ^ucou koera 

fae ko 

r ea koe teoa «a ?ufui Wi "etuiselV, ychikite kp . 

Falafau ychikite. 

p.a *oe ^taW '* *.'«tM*« «« ?' itasi Cof* 81 *) 

I 

ko nea no iki mo K atavaki mo «enau tuofefine 

ko Hepi 

. . . . Tn w-- v T '"fc 
pea koe far.au *a ne?a - - T 

no p.obua. pca koe taaa «a ra.v 
ko Tjate^io. koo frnau ?a [ releseini, t pea kce f' ' a •a rohetonu ko purav 

ia r.o ;ele ^atafalesiu koe f:.i 

pea koc " r.&u »a pugavaka ko yr.lai koe tama ' 

no Tjla r;c -^ubcukania rao hona tuofefine ko 

yoalalikuoa'ugo mo pehoko koenau fae ko 

k&'aina. 

pea koe 'ofefine «o latboukania !:o r.atu ko: t-.ma (174) a gasepa. 

pea koc far.au «a ]yttu : 1? ko jsikeli uo 

jiosua Hi & » 

pea kcc ta. T :\a 'a "orl 1 ibr.'ufc kia ^uboutoa 

ko vaho. 

pea koc t?.rr.a 'a '^aho kia roli t T iuatobutabi 

uafitov.tai (Tuabikd) rao vp.ilolcro2 :i pea koe ■;- - »a ]?eh6ko kia Jta ko < vi 

pea koe fanau »a j'afikovi kia _- T ai (i- einatua) 
ko <?aufo« -u no ene tauc kia yoala ^opa ko ?oga 
Fea koe tama *e t<\ha 'a y-ehoko kia vjauhalaniua ko 
I.uiveni no 'ene tama kia :;alepo (putuna) ko pilisil 
(jfiki eni neihe afa'aki »o c rcesi ) 

£ea kce f _r.au 'a pc.v oeal- ko rjinise t*anu ■ !.. ' a' me 
ko jsileli ;>kauola, pca kct trr.a »a T 'i- : -anasi 

Eca koe f?r.ru 'a jsilel:*. ' - -« Jci . o xic i fa«e ko 

• 'eleane (ofefine 'o Ki°* ' 

i 

Ko "ohetonu nae fatabo iabi (foha 'o pasiaka) 

co ota. >( 3 K. ?ea ':op u i 'iko Baluvile 

kir. jubouhaal pw»nc kia patafehi , - 

texli. 

pea V:o^ '. 'italoa kia' vakautaf ef i 

1« yulase. 
pea koe fcha 'o ^asiaka, foha t ^uituioh 
1:6 ;-::ia»ehi»abi, koia na«e labasi »a pinaufiji > 
ko'cne fa»e ko Tuilalotora mo rjoki ko»e tanr. 'a 
pir.e'oco so ^obonatui ir.o honau' tuofefine ko 
^clchertoki kca tana »a xaaRitanu, pea koe fanau »a jjala'abi' :.li ko pagobo, 

na»e to • ?" j>ea) mo h. • Tuboii koe tasaa 

a vanuhuakovi. 

pea koe ftfinap »a pa~~ Y r ua&vae ao ;-ele 

pebaki no uei»utv.loko .r.o polauh&'anoa 

ko*enau fa'c ko ;;elaia Rel&la 

pea koe fanau »a j^auraavai ko galote v^laae 

rao j.eholo ro rf?. ro honau tuoga'ane ko j\femui -* 

nc rjaniela ko»enaufae ko vs.te.te jaumafa- 

vai. 

pea koe taaa »a *alote yulase kia jevit». yabili- 

vai ko yika 

pea koe tana «a ^ebolo kia yuki ko ^anul ! 

mo »'ene fanau kia pavili rViuafo'ou) ko (•'• ■ 

mo »*u3culcva«. 

pea koe fanau 'e $C% Lafcoii ( ::ce t- 

^te) ko r, evita feo e hiki eni r.ei ] «o c yo raila«ato»abi hae fa| ne to ia vohetonu. 

i 'UPOU Toki ko sJjai ko;-.ita rolo! letoa tucov :a V&ve (jrsia^) (J-VI ) *o hcrto o?.i. 1 r. :ena f'sr '&.« - nc - t I f ncu «a yuna'ko LeneM. r.o Taione 
tuof cf ine ko pane no ypflta !coenau 

jj»aina, L°iloi 
ffcnau «a L«teki ko Tevita Eonaraua .-oe taffl X lea ko* ftaa* *a ?ano kia i*»la ko Toga mo h. 
fefinedpo 0fc eo A&i sai » ki4 waniai papalgi to A nG bo h. tuaga«ane ko "Torw«6t oealcoe tana «a «sena L?l°k« a id - a La f ° ,ia 

^fabai ko siutiti. 

,ea koe teaa *a siutiti kia tfanase poukimoana 

Jco 3&33&&CU. 

«> i ac* ta^k ; fcia ^rmsl^iofua'buaka ko s* 5 ***! 

mu «a *as.inarau (folio ) bafu- Vfolio ' ) - <rl1 pea koe fanau »a roJ fcoloh ko tupo mo' Alalse mo *-aa* kia BM&atea ko 
Iki ao h. tuofaflne ko snolina. pet koe fahau »a „•. Wa Isi i eli ^^ kQ 
jpe^i no tfuiTai 90 K&aia. pea koe faoau »a jfoell ko 

Basepa. koe tama «a pea koe tcuna «a Alalaa kia jioasi jdnau uluka- 
lala ko ponise. Pea koe fanau , a S amiu ?udcu ko Boulia 
fkoa ta^a , a &b*~m* \ (Feletoa) T^atu.a 
«0 Toki *oe W '. a ^eleane, tuofefine .0 A ta ^ate. i>*» fanau ta B«il±a ko salesi koe t aoa 'a A na F* koe fanau »a Toki ko L eveni koe taaa i a S alote 
Jptlekoula koe trjaa »a pehoko ofcfine >o B ogi 

Jiuatoputapu) 
FoakauTJu «Tc. koa'taaa $ ^ie H ifo. -«* - 212 -V 

poa koe taaa «a fcolobea tofci Vla £alu ^avulo ko 
foxu ^aukifouuatu'u oo 'ene taoa lda i,agl Tttkutau (55) 
^Ksil«vuk& »o *enft> t&aa kia ?ubouvalmi 
Ketafu A,9#pe ^o trunaki mo ene taoa kia 
HjOala 1» eeirxi liafi ao ene jtaaa ko 
leflftli -Funakl. wsa koe f:nau •* £aukif«ni«2tu«u ko i^ovesi 

(8oy 

kee, tatna «a i*oala*iift ad'' BttkuQil (fcelar) mo' joana 
oo h. tuofefine ko Balurawu 1 koeanu fa«e ko inihape. 'pca koe fanau «a **ovesi ,jCC anesi mo resaia 
ko'ena fae ko fCXlei (?tala«ufuli). pea koe fanou *e Akanesi kia nalakai ^omeno 

ko •Feitwlo** 1 no h. tuofefine ko yea eo vilcatubou, koe fan&u «• Asenftc juaaki ko gaiuffiata- 
tm oo tttki kia Tuliakionp (folio ) raf i !:ia Tnoke yotu Ifjsieli iwaki.teLa 
1(0 ikiioloheft fto f^elft «poe«u , ftA 
«o «ene t ana kia.j-lolfflta ko i.itia 
«o «ene teaa kia "&< i ia ko nohi - 213- *a l:o s*tokinffietf ahu 
kc Finaukauaaga 
w^cdohee y&vau| 
3*m> pea gmhi a XPlohea w*u 
b. ofefine) knmv *» fcitia' kim Baula vi ko plta vi 
«i »o honau tuofefine ko £lenl. 


• a plta Vl k» Tuituhou koe tacva 1 • ft jtfita ao koe tuBA «m p'alebmu 
efefine «o rikilifi v« , «5nala» pea koa fanmu «a itbhi ko .fjlaini koe taca *a 

weleane 'pahisi 

pea koe tsma 'a tdainlJSia fcataka ko.mna. *m» « peakoe fona «o j|auhibiki (koe foha »o T-uituiohu) 
ko guaaoi koe tana, « a jagitQki (31 9) 
pea *e* foha «o suasoi ko Liema1,ohi mo h. ofefine 
'ko aala»abl*abl. 

pea koe fohm «o t,ie;ko »TnSiti*iohu "» J* 01 * 
"yooaoana kom tana «a woalmpau'u. 

hiki eni omi toatafm'aki »o e peesl) j. i ■■ " - * penelope. * jkdt xoloffea ko flmfcunu koe tama 

a Bubunu ko Finau no Toufliafa. - 214 - ofteftfte »o pagaake (koe foha «o Tuittiiohu) 
i ipc tasa «a *?&*»** O 17 ) jco« tena «a sj-U"* ;yulta ko Toga 


♦jogft Jda tflliaa ko r •j* — ^^^"^™™™ - 215 - / ■kuO ■- HAJJA *A TAUl&gTEE&Ga llcottW* «* Tala'ao *** H*^»atugaa (293) 
> voc fpfaa <o^ii% ko "n«««iuE»t* koe & ko Ana*afitu pea koe «ofefine «o nedlt 'ko fakahof i koe tcna ia Tubou (330) 

»a koe t-na «a Takahofi ko Ata»ata koe foha 


- 216 - 

KO VATPA&A - TAKA »A 

jpt fohe 'o T»aifaga ko Toketo'iC« mo Tubou 
'?fcoe %sm 'a i*afi. 
pl** koe foha to Toketoke ko Tkahihifo koe tama 

«a {.sanunii. pee, koe foha »a ikahihifojp BaiuW 

ko«cneftt*a ko yefita. koe t fefine 'o Teufaloa, koe 

foha »o pehokomoelftgitifiji, 

pe& koe «ofefino t gaafc ro y&ilolomoli 
pe* fcoe fan» ta yailoloaoli kia Namoa ko 
jdnau f*gata'ol*kepa mo tfetane latufalcahau mo hona tucfefine 
ko Al*lia *~ 
• pmakitoutai mo vavahea -. 

pea koefenau ta pinau Tsgatatolakeba (folio 126) 
pea koe fanau t a ^etane Latufakahau- (folio 126) 
pea koe f mau »a vunakitoutai (folio 127) 
pea koe fona fokiito Toketoke ko jkahihifo koe 
tama ta T»btitosi, koe t fefine »o jakana'ana'a 
^pea koe bha «-a ikahihifo ko pefita, 
pea koe fbha t jlfita ko iprinija. 
pea koe foha f oki «* Tkahihifo ko salu. 

pea^oetama ta Tubou kia yp$wLamufuata0otu 
&> L'ohujamufua'saotu oo h, tuoTefinee ko 

IJkatoga. 

pea koeiama «a Tkatohft !da «ruli]ciha»anea 

k° ^tukiraotulalo . 

PW hoe f".nau »-. v>tuklmotv!!.' , .1 o (flolio 110) - 217 - 


pft ,D*L1» •«♦* fa **'* ** be ^ 681 ^ 016111 ) - #6 - 
fcakai fco so^ 1 if Iji fco ^uakahetau 
• ou no Uft^i 1 * 

k Teabi>3S^ :© fl* 1 1*^ ' «M*uli«uli »o ^ aufa fcoena* f ko anau 
«a Ito L« fc* x*> T 08 ** 1 - oala li-S *> «- ^" wlaia. 1°S»' ■** 'ia >j«lai , tt .^seta,pea^ene te aa kiai fco *yitaTJft*S a * (•elcicail^^ 
9) vjoeua taeW iuela 
^*"" 


-219 - 


|feit«a kla Hi-^leo ko pef ita ta kia Ltiani fco pusi £0 - 220 - KQ l!A'ATUi T .A f *JS\ l r C7. T -?'A 'A pe* koe fanau «a >fa«afuha»araea ko Alaloa 
koe taua »a £fe»aki mo T/ouga»akefo«ou rao h. 
tuofefiw ko ?oa*ila ko«ena fa«e ko »rnjiioa, koe 
lofefine «o Fehokomoelani* if iji foha 10 jyautmu (291) pca koe 'ofefine «o Alalca ko jralaebulevalu 

pea koe taaa 'a -ralaetulevalu kia atefiji 

lco yunivalumata»usi«ehau 

pca koe fbha 'o yuoivalu ko i:asele *efita yunivalu 

tepa 'a a^u pea koe f anau *a Tjasele £efita vunivalu ko 

i;a»afu i/univalu mo h. tuofefine ko B°hua no 

Suli koenau fae ko 

pea koe fanau «a ;;a«afu ko pofita'ila co ?v.bou 

V.mivalu co hona tuofefine ko ^na koenau fa'e 

ko Ane nei 7/uitoa no iavulavu koe iar.a »a setaita 

pea koe fanau- «a ^uhouvunivalu ko 

koiene fa'e ko A n & (ji°ji)« 

pea koe fenau *a Tavulavu ko »,;ele koe tana 

♦a jramila (jyiuatobutabu) 

pea koe foha «o yyousa'akeflb'ou ko ronu 

koe tama «a ^a'aina 

pea koe «ofefine »o jjOnn ko yyautufu{> ' a VG ' !, 3 ct - 

ela^i (24C) 

pee koe tama «a flautufuQa ko ?&: iteivai 

pea koe «ofefine «o ^elutcivai ko polo ^oe tama 

PW koe fanau « * flolo kia Lolohea ko i;otuliki 

^ea koe fanau • & $ul£ kp Tfcttfa laukau mo hono ** 
uoga«ar.e ko jiale *0«na taoai ko jioshua Hafokn 
ca koe hako «o ^obU* folio 184« 

o e hiki cni mcl Le tu<Vaki «o e pceGi). ** - 221 - mo k. tuofSfiiw ko pea a koe tsna »a Toa'ila ^ 1 * Tuilautala ko ratu- ha'affio^ lcoc foha »o T,*tuha*aia©a bo Latufiji koe tema pea pea toe foha »o Tyatufiji fco j'cala.Tno pauMBic ko tcna fa«e ko Talata. , pagc ifi "blenk) n 
hp met* '« tu«v 'i he peesi ko'eni), 

■ mm rji \\wmm«*m*mmm* ■ m ttj i ^^ gP^ 


- 223 - r iri »ojsj2gr^y y30! " » ^fr. 1 feyrrA Ef.'ffift 
pM Wi MlMIWM> - 224 - (Thls fcagft ia blank) ' 

* 

J|t<5k»» »ikai ha oe«a «e tu»u »i hfe peesi koerfi) ■^■B 

-225 ** -KO. ff JQKA T.TA 'A FAT>A Kce'fohj, 'o^rarfoka ko Mail< laumctoaoto, 

pea koe f oh*. 'O ?:ailelaumotv>notc ho :!&iafu- 

tuku» iaulahi ac r^lculoa koer.a f ee ko s lmuo lco 

pea 3eoe foha »o j*e«afu ko Tu. ! .nov£ve koe taiaa »a 

pili&Jbobaa mo rjalu'otaufa kce trma »a fakao»o 

r.c jkafililava mo '-umaikuvalu po honau 

tuofcfine ko vavelo ko«enau2i»e ko -pualuje'ake (300) 

pca koe »ofefine 'o 'jniimoveve kc Tjdnau, 

•pea koe tana «a pinau lcia ^efu V.c ^ahe«uli«uli 

(^ r abo)(3°^)^3a^) 

pea koe »ofefine »o *'ahe'uli'uli ko ^eisa £alu koc 

tara. »a v^ve no h. foha ko TiBPt?- • T-°£a koe taaa 

• a kitt no Tekobaufagabo koe tama »a Levaitai, 

ko:^ »cfefine »o Tubouniua > iao T^ku- ^° Si ra i cne 

Taofa mo TQgatea keeneu f ae fco — 

i 

mo iiele Latuid.ua do yika no jione i.'afileo mo 

jceli Latuaailapi (^katoou) ko»enaufhe ko 
Taujjuu: kce »oSpfine »o ikajcafana. ral&tu 
pea koe tftoa »a ?ei£a ^elu kia tflga ko.-Kato»one 
bo ena ; tama kia jfalakai v^kancita' efcake 
ko. Tuitivvake' mo 'ene taaa kia -oiakiola ko tfluv&o raitavake ko v^ilc na koe * ;e*akibi. *fte «c i{iww iJune, ■Mtafei — . • .- hCi .o r.ci;ol)ftu — obo fco F a«i 3ur.fift koe 
M wi^«i^ »iV*ihi>u«ouii!a do h. ofefine 

jL *>c ^ •* j^if Ha'alufift (^ ) 
p>, koe ftt** £ «M* T«taii ki & ?oo«rtu lco « , .-t r-- 

?e a voe f,u .e 7i:--a to jioai «..Uu«n (*•«• ) 

^a toe .onau <a "ojatea ko :<ua!:ivato do 

9**1 no wrsJU.'.ko.aM fce ko ••el* jw* 

- c , , n e foha .o ^.ai ko ? ev.it,, toe tc« .»*)» 

S r ,, , 03 ..fefine -o r— rf-a^- • - ,.*fileo >o cauiafa koe t&tna 
pea koe 'ofefir.e «o jios* vafileo k.o s 

i a V*M -zubqufeletoa (3M ) • 
pea ,oefa,au.ar.au.iafa^i:a^i^ 

L^ Ha -silusi Biftitai ^o v.oli. 

V£.laleva cio 'er.e tana l.ia ^ ni^ v .-rhe'uli'uii 

♦ • *,d to -2 'ae ko V*- (^**?** 

. - Vo ^Wtaiil^valn; 

iOwm i- .-rlv'otr;! a !.o -r 
psa -'-oe i "-**■ 

r.o ^a^ol^t.o.ea. 

fslcono Jcoicr/.ttf ..o !:o L & t.-..i- • 

tuof^e^o>ounu::lu.olevr. 
,o *ai*a, no ronau tuofeian 


__— 
evaha ko'so»&ia Lausi'i, + I877 >a jjale «?oka moi f*a»ano. joaaia Lau6i'i ko rele jaufa koe fcijnittalili (50) mo plivia *a tfele papalagi. pamof ale » 00© kia Tuboutoa ko >a»ahau mo *ene ta»a kia liuf au (180) ko jefita 
holeva mo «ene taaa kia uoiooi ko pilimoe'ulie t3e?. ':oc fanau «a Fili::ico'ulie lc'o :±i tulolo (- • -V u'aiiaulahi ) :.: 3 »'C ci 

Saimone ?utou mo honau tuofefine ko b*1u 

ko'enauf ce ko Ane mo' iiounukiuoleva 

j«a koe fanau 'a jiotame vakatulolo ko (flaafutukuiaulahi) 

plnauhape^koe taca -a «& T^pou mo sulumu koe tama 

»a A na ?akakekai 

t 

* « oraakju- olew ko Jione S^ 1 * 1 " 1 . "» 
u kia oani'ko A«l^ »° f»J* , ■■■■ 


kokelau. itulolo ko e ko Halae- V/v e t&na H <o (w> paa koe fanau t a Blenoa (jatailupe fcU 
tfa'afu (folio %.). 

pea koe. fanan ta salote yeatokelau (f olio 199) 
kia palutavaka. pea koe 'ofefine t ikafililava ko jaufa 

pea koe fanau t a i*aufa kia Talanoa ko ; 4 honometi 

oo h. tuofefine ko s«"*aki. pea koe foha t yyjut. jkuvalu ko pinautoki mo 

h. tuofefine ko,jdnau koena fae ko jafumoa (2W>) 


«o tfa»afu. 
yalikihihifo. 


- 229 - KO PCHE T.M.11 'A PAPA vq» «afefine »o pohe ko ?oa, pea koe tana «a ^oa ki 

ho «jn*itoga ko pakana'ana'a ko sisifa 

pea fcoe foha «o sisi^* ko LU mo Kulibacalagi mo h. 

tuofefine ko ^anasi. 

'pea koe f:.nau «a LU kO sisimagonagu eo hcno 
tuofefine ko c^» koena fae ko T-iau 
pea koe fanau *a sisiaagooagu ko Kokotokolahi 
mo h. tu.ofcfine ko w-ubouvavatau ko»ena fa«e ko 
jplohea. 

pea *»e fp»Je (p pohe k<? Tuilikul'oto koe t&ma 
a vaafulcvaha (329) ?ea koe ofefine .'o Tuildkuloto 
ko Tubou koe tana «a &aga ofefine »o Riliki«eua. 
fanau 'a tuTsou (330) (nae ?ohs. 

'itoe'^fine -o Kulib e tela C i ko ?oa. Fea koe fau» 
, a 5 ca Kia 5 i^i !<o i,a=i.ulu to Houitega 

I 

no bona tuofefine ko neuifa^a. 

mo « e ne tama kia r*lu«uH«uli ko E alu. 

^ koe foha .0 xnasi^ulu ko Tuibulotu, pea koe foha 

.o .fuiVulotu !:0 Ji' ofellsi ctu- 

pea V.oe .bfefin* ■« :-» ^ * S** 10 *- 
Bea ,oe^.a^ulotu:,^U,c'.,,,, 

fco jjcluiavita no K aisva. 
^kootaaa 'a ^ a '^ 

koe fanau «a Kulitooa Ko 

r f ^ n _,, -.^telita k> r^Uuioai ^u * . . ' ... 

£■■^1 T— - ^ * -^~ 
■*•*' - 2?0 ~ 

tuofefrtoe ko L osena no punaki ao vald mo 
Mele mo »«eleane. 

pea koe fanau «a L osena kia S ar.uela ? ..afi k Q jionetane 
yataale mo ser.eki mo ^atimiosi no S aaisoni no ' 
hcnau tuofef ine ko lataifihefei'ca 
poV lcoe fflnau t a punaki kia B ai U liasi ?auaoebeau 

ko paula co vainikolo no Tevita,:r.o .<_fu nc' ■ jione 

• i 
120 yalakai no S aimone. 

t 

'. • 

pea koe farau •> -alo kia yilinitcne c-u ko jgau- 
hala'evalu no »ene tana kia jataele ko jiulolo 
r.o 'cne taa* kia ratukakau ko yeetuu.tu»u 

pea koe fcr.au «a ;;eleani kia pauliasi >?auaoeteau 

ko ' - e!le no rnchura., pea koe far.au »a geluvita ko S alote mo Toakfc.se :o favonia yoliaki \;o j_r.~e.nu mo h. tupga»ane ::o yakai koenau fae ko \lisi 
Vafca . 

pea koe td:a «a saloti kia iaini ko -;ari i 

pea koe t:.ra *a ?a__:i kia' Leka ; ko paula pukp. 

% 

» j 

Pea koe.tr.na »a -__<o?icase kiaj isileli ko Lebjska 

r:o h» tuora»ane ko jjione. , 

pea'koc fanau «a fcebeka kia jior.ua ko S aleei 

Lr.tu mo j-avea co eno f.nau kia ».efi 7ull.-ik. 

ono ko Tevita ao T°C& &>o hcna tuofefil* kol »;ele - 231 - /pea koe fanau »a Laveni^. poliaki !:ia ueli'eli poto- 
fili ko ^alisitiane Tau;a oo jicne ?obui po 
Salulala mo hcnau tuofefine ko iesieli lolohea ■ 
pea koe fanau 'a ^alisitiane ^aufa ko vele lau- 
"baia no pefita ao yea no pagufagu koenau 

: 

fae ko ycle Toga. 

pea kce foha »o jione ^ahui ko paula koe tana »a 

Qf anoa . 

pea koe tana »a resieli rolohca kia pa-iria 

ko jicr.e. 

f 

pea kce taca 'a ^namanu kia jionc jatu ko 
jjaubala . 

pea kce 'ofefine 'o -p&kai ko rrina koe taca «a 
j>aata. 

psa koe fanau 'a Jjina kia ^aukei * :c T'-ibur 

! 

lctu mo 'ene taaa Ifia pou ko jjohiva. 

1 
i 

♦ 
pea koe tcuna «a freuifara kia ynnubuibuione 

i • 
ko ^atafehilaleka. 

pea koe tana »a pats.fehileleka kia paotusia 
fekahikuotuiha ko Tulilaga (293) rro ene ' ia 

jjuuni ko Leiataua. 
*-^«_ •*• KC TQATILI- CTn^ A _r.\l'_\ «.- pyc a. 

pec koe tcma »a Toaf iliraoe • uga kia ^laibuke (62) 

ko 'Kcleal-cik&ya rao H&na8i, 

bo «eno tattJfi. kia Tuifanualeva (ki yakave) 

ko^Tuifunualava no h. tuofefine ko Tjliafu 

mo <puiciakite. 

pea koe f':nau foki 'a ?Of>filinoe»ufa kia -oalu 

(koe fiji) ko j.aailce co h. tuofefine ko T :ava!:i- 

pobua (ai jzztlze ydkc toutou f • !:r.nofo ni 'o 

p;obele ) . 

pca koe 'cfefirie 'o icoleakikava.ko' TUinala rco 

h. tucra«ane ko ^oleakik.iva rno ravakahohoa 

pea koe teraa 'a juimala kia Yunivrlu. ko 

fuitalukua. 

pea koe «ofefine «o ^niitalukua ko Tavrka koe 

tasa • a ragi (71 ) 

pea kce tama 'a Tjav&ka kia ' ko pavafiji 

bo «ene taafc kia G££ a tua ko^vaotea. 

pea koe t. na «a "puiaala kia "urnui ko 
rpapata«olakepa co h. tuofefine ko Ralae*alu 
nche'qfo nc ualaiaa cso julifua»r.to;a. 1 5). 

pea koo t-:na 'a vavakibobua kia 
j3a»afuotuitc£a ko vunui. - 233 - j*a koe tsma »a ^enasi kia Tokemoc.r.a, foha »o 

gjjfriakimata (koe Tuitoga) ko Tokemoana 

!'£ (288) 

no »ene tama Ma i^etuniDulu ko jpveatu t uga- 

: jgatatuli no «ene fanau kia Tjaveabava ko 

jp,fot?.tu rao h. tehina ko siuilua no j.-alubo. pea kce fanau «a yokeaoana ko j/jleaktookite no 

moutaitokotoha koe taoa <a TjE^tea no jrau«ulu- 

fonua koe tooa «a •gcbua no T^aufilitogaciug 

koe tana «a ^aulelu, koc 'ofefine «o ^uita rr<o ?atatoca 

eo j[£uvakahiva koe taraa 'a vavatahi no 

# 

Sici»uli koe tama 'a jjdjioko mo rato£ahuia koe 
tana 'a sunibua'o mo jniakavaneilikii ao 

siraalohi oo Laufilitogarneihetoa -o ;,'ealelei- 
ka«avea no sisiha'avaka no ?uiavatof,o r.-.o honau 
^iofefine ko younuku koe taaa ia *aki, koe ofefine 
to Tu^infna'ia uo sisikaikaitok&taha no vcfitn 
no ^lukalutea* 

pea'koe foha «o T ovtaitckot.oha ko <*o*at'outai 
koe tama « a rjlukilupetc^ no r^iikitakaunove 
koe taraa «a Bulinaihauu no gisitcutai koe 
taaa «a sefita, koe fokonofo «o sulinaitauu. 
no ^eukiutavavau koe taoa -«a ?alu *o hcr.au 
f tuofefine ko juna'ofolaha koe t-» ur faga. • 

K !v^*" (f«"° 17: ' " li0 ~- 2j4.- je 6 koe »ofefir.e *o Eftu' uluf onua 3:o tfLuakinata 
pea koe taraa «a uluakimata kia Bolutele (56) ko lUo- pea koe 'ofefine «0 i,ilo ko jyoa mo mo^a 
pea koe tama »a j-roa kia i'oala ko Kabavale no gtfse. pea koe fohn 'o Taufilitoga rmia ko ^ulikihesina 

koe taaia 'a Tuboufalekakala, koe 'ofefine 'o Tuboutoa (187) 

fohr. «0 ^ataeleusitea) rao sisi rro hona tuofefine ko ?&ulelei mo si~i« pee koe fanau »a ^ulikihesina ko guaka r;o irulifakabau. pea koe 'ofefine '0 -puaka ko vaniogo. pea koe foha ' o j-alefakabau ko •*cnu koe taroa 'a vefita. pea koe 'ofefir.e »0 sisi ko pale'olupe rao h. foha ko Ealu no jotutata. 

pea koe 'ofefine 'o Tdtutat'a ko Qho, 

pea koe »ofefine 'o j^alu ko p.cbc. pea koe tarsa »c i^ulelei kia Tjtutoeolci ko L*tu. peakofc fanau «a yjitu kia ^uihalr.f ko (86) - 235 - Uann *o Tjsuvonua. 
pea -- koe hako «o ifanu mo usuvanua (folio 83-89) pea koe trjna «a s isi ~ ia ?uboulahi ko pinau 

pea do 'ene fana kia Tuibulotu ko vetut ki 

(150) 
■oea. koe tina «a ^etutuki kia a!° ko ^utoe 

tana «a ravaka 
pea koe fanau «a T^toe ko senisi/pefita^no h. 

tuofefine ko ^itea vefita koena fae ko »»oe«ia.p 

pea'koe 'ofefine «o scr.isi pefSta ko j.'ele sugsu 

pea koe fanau «a »»ele S^gu ^a T^-ufaitevalu 

lco rra no «ene fanau kia pekika ko veatokelau no yika, 7« pca koe fanau «a US- ( f ciio a ) 141 pea .<oe f&nau «a veatokelau kia Togaliuaki (folio^ ) pea koc foha '?- sisi»uli v .o jla'ao no %qu koena fae ko s iiiii:a » 

pea koe fanau 'a rla'ao ko T aui-l)ulotu no T onavalevale xo hcna tuofefins l:o ? .»anulaias 
ika koenau fae ko ^ohuia mo h. ofcfine ko L aula koe tataa «a i&tu oea -<oe foha «a TO££valevule ko va«afu 00 h. tuofefine ko p.ena 

Bea koo fanau «a H eleta (folio 19o> -236- *a koe teoa i & y»il& kia Kavealetu ko Tevita .iokotaha« pea ^toe foho 'o ?evita ?oI:otaha ko yosese.' pea pea koe foba 'o B*u ko iratafonuafotu koe fanau 'a M atafonuafotu ko Toga EO ^vulavu. tiea koe fanau «a s^^laia -oakai T ora «» ^noke rmtafonuafotu no h. tuofefine ko •Ooo V ijoga no ! releane no &na koenau o.ae kc 'Sl. P eakoef,r,u ,a jnoke ^tafonuafo^u 
l:o i.avcnia setane no rr.o koenau fae ko T- la -ea koe t«ma »a To-a rcza dsa B-- loto : '-° Siu. •cea koe tama «a neleane kia ^lene rjyaui ko jicne Tno 

pea koe fanau »a a*» kla Tevita ko 

pea koe fota <o I.ayulavu ko jione jefi* koe t-na »» s usan ^' peakoe foha 'o jione tana <a §&$■• vcf ita ko Kelepi 1:oc -.337- poa koe foha to Katoagahuia ko Toga»uli«\Qi 

•o *afi. 

pea koe ofefine t Togatulituli ko sisileo 

pea koe taaaja sisiaoo ko Tsileli Agataga mofai 

pea koe fanau t» jsileli Agatagamofai (folio 81 ) pea koe tofefin© «o yafi ko si»i< pea koe fanau «a pounuku kia Tuboulahi 

ruikanokubolu ko Tubouaioheofo (nae T u 'i ia) ao h. tuo<sta- «&ne ko Tuihalafatai T u i^&nokubolu pea koe fanau »a T UDOU::io,aeo f (folio 132) 
pea koe fanau ta Tuibalafatai (folio 103) pea koe tama <a pefita ko (jneone 

pea koe taaa «a onoone kia Katoagaraoe » atu (h&) 

tco gumi mo ftaloafu mo h. tuogaane ko ruimotavake . pea koe tama t* naveatutugaaatatuli kia (289) Bau ko yatafehivakaniua. pea koe hako »o Kauvakahiva (folio 323) - 2*8 - < i «a TTli&fO (3ro^ twia »a •roafiii- 
^•^ Ua Tuifomialava) ko r inaula S i 
w foba «o Fi^ uU ei to Ha«afuluhao 
^ina T0 «a no hona tuofefine ko F a G aDulotu 
][ joatU* koenau fa>a ko uateitalo koe ..ofefine (500) 
p ^tetitalofiji koe foha, «o TUSinanatia. 

paakoe foha *o Ha.tafuluhao k0 ^^ 010 

pe. lcoVfoha to ?alcaholo ko pinaulagi koe 

t^ tayafihatanea 

^ k0 e .ofefine to Finaulagi ko K epa. koe taoa 

u ^ilele pea koe fanau ta K e P a ko A faki mo 

uafikaitae. 

jea koe tofefine to K ataina ^a ko K epafigo 

pea koe tama ta K epaflga kia 

ko ueihatanoa mo »ene toaa kia Hua ko 

Kabe (323) 

L s & m ai> ko vinaularA tana «a L&S 1 
pea koe ofefine *o K aWlna T o'a ko ? inau^ 

peakoetanataF^ulagikiheTuilakepa 
komokeMataikamoteneta.akiaHouiako 

yijifau^ 

pe. fcoe fo*> • o I»o*e Kataifca 1» «ala*ai *«** 

(na to <i be tau 'i fuji) 

pe. k oe fanau -a *ijif»» *> TU-hoioaici » 

^bcloV, *o ,*oa Luseone .o Lehau*u no 

TubotHeota. ^ 

„ k0 e fanau .. T-hoioa* *o s^i *> »°"° 

tuofef i- ko «ef i *>ean *e *o G^ " 

,. ^ _ fanau .. «*» ^t^o^aM 
.o r>tal B e» koe fanau '»l» k - 239 - 

|pa koe tana «a Toa»ila kia Mulihiha»amea Tuikano- 
toibolu ko saluvavau. 

pea koe tema «a Baluvavau kia Keaoe«atu 
jnae pulivai||1 ko ^ulivaione'ata, 

peakoe «ofefine «o Fulivainne«ata ko yesinia M oalabau»u 

koataoa «a Tuifua (207) 

pea koe fenau «a Moalabau»u (folio 107) pea koe tama «a Tuimakite (koe tama »a TOafili- 

soe'uga kia Tuif onualava ) ko Lena«uku 

pea koe tana «a i,eha«uku ko Leha»uku 

pea koe tama «a ^ehauku ki he Tuitoga 

ko Laufilitoga ko ^onga no »ene tama kia 

vavefagaloa ko Moata. 

pea koe f oha • o ^oata ko Mataika mo pef ita 

pea koe foha »o ^ataika ko Mataika. pea koe foha «o Lasike ko Lasike. - 2\0 - / koe taca «a Kavakibctua kia Kaboca- laea ko Faka»oritu«u no '. olotele Kaveahikuleo no 

WMitave tno honau tuofefine ko Lafuroa mo 

pea koe »ofefinc »o S"aka»csitu«u ko Kuavailifuka 10 h. tuoga«ane ko L a £itau«u mo T^kamna. pea koe «ofefine «c t— aiL:ua »a p.l:a«ositu»u pea koe tama »a K^vailifuka kia Tuitakae 

ko ].;ouga»oelagi, pea ko»ene f okonofo kia Tui- takau ko T^kamua pea ko'ene tama ko ^afuaoa jj. pea koe taz:a»a i;cuca«oelagi kia ^cnu ko (220) tfaututfuga< pea koe fanau »a r;autufuga (folio 220) 

pea koe &nau «a Lafuaoa kia Kunaikuvalu (228) ko Finautoki mo h. tuofefine ko pinau. pea koe foha «o pautava ko tjmufuke mo 
h. tuofefine ko L*utala. (305) 

pea koe fanau «a tjmufuke ko punakibuku 

(312) 
■e B-hua koena fae ko patafehi, »ofefine 

♦o i:anubuibui»cne foha «o »juifculotu«ilagituoteau. ■o nalavaivai koe tama »a Latutama }07 

I*a koe tama «a Halavaivai kia M aulupekotofa ko 

B*U.ni. - 2*1 - |„ f*a *o V* e * ko Tulnotuliki mo Tuivakanofiji tuofefino ko Toatakabaute* ^uhui* *o honau 

loa fcoe.au f*e ko jdru.ufaukihala.unga «gni^ c jjcccf&a* 11 ,a vae* ko T aulakau mo H^oka- tuofef ine ko yinautaoiloa «cno do hona 
!lkcc fcha.oTaulakauko^nakimalohimoh. oofcfin* ko Tohoufea«o« elto «t»a.a^ teeil0ftlt0UaUO0KiU 
„ Kos taaa •• V>u ko veebalai 

„. ,coe fonau •• ****»*» *> ^***" . 
Bh .fohakove.»oT^'e«« koearafae 

lco Bobao. 

„ koc fanau -a *tamo>ca«a ko julooufca.alalo 
bo pa'oa koe tama «a Huamofeketogi. pea lcoe fanau 'ftVie^ Booua. KO hono fakatonutonu l 


^^mm^um - / F» koe fcha •© t:ataeletuahiko ko ^aeavaivai fcoe foha «o Vi«avaivai ko v^e^uni. 
■ j^g fanau »a va e&muni ko Tuimotuliki 
h, tuofefine ko Toaiakabautea oo Eanino* 

koe foha »o Tuimctuliki ko yaeavunivalu 
(& toku fai 'i utulagi vaka) no Tuivakano- 1-foTl— fiji no jdnauhuia koennu fae ko pinauf ou- 
kjJ»laa«U6»» ofefine «o v*ehala) 
«a koe hako «o Tuinotulild. l:o Lisala tjau 
pca koe fanau »a B animoa ko ijuliki'eua 
pea hoko mo vaeavunvalu kocne fanau ko 
T aulakau mo h. tuofefine ko' pinaulahi > 

t 

pt-a hoko «ia mo vaeahafoka ko h. 'ofejfine ko 

i 

i 

yagioaia«efa« 

pea koe fanau u pinaulahi kia iauaki ko 

jjau (fae »o setaleki veehala) 

pea koe fanau.a setaleki veehala ko susana 

Wouga bo seluvaia Leholo. 

pea koe fanau «a T aulakau ko Funakinalo 

bo lobu mo Tuhcuf ea* o • 

pea koe fanau «a pinauhuia ko ?ava no 

Tjnu«umu co Atanokamea koenau fae mei he 

Tuilakepa • i J^lau mo honau tuof ef ine ko 

TUDounapumeihegalu, »oku nau fae faka taha 

pea'mo Hiv«P ca,ulu °° Tamata'ane koenau 

fae ko uoba'ofehi. 

yra hoko rco ^ul.uia <a v^ahivr^ "•«!» 

fr>«ene farww *o yoiaxau wo a*-« 5 * ^ ^ u - *43 - + 1903 

yo honau tuoca'ane ko josaia Tam no Tuimotu- 

liki mo TeuteuldYftO* 

paa hoko.mo vaeatamata«ane ko «ene fanau ko' 

Kafokuota mo K^likefu mo yite mo yjuku 

i 
koeaau fae ko vaimoana* 

pea hoko «ia 00 vaeafunakimalohi koene fae 

ko. 

ps& hoko »ia no vaea Kafokiiota koene fanau 

ko I^ei mo Tuibe koena fae ko Tosakovi 

pea hoko mo yaea T & va, koene fanau ko Tubou- 

aanunatavai ko'ene f ae ko' xjnuvaka mo pakatouoafi koe tama «a T&etu'una'ula (180) 
pea hoko mo vae&kulikefu, koena fanau ko 
Balu mo ^uiaki mo ^isi 00 ho tuoga'ane ko 

Loloa, 

V 
pea hoko mo vaoa ftuku, ko h. f oha ko Talanoa 

koe tama «a Tubouveiogo, ' 

pea hoko mo vaea Loloa, ko 'ene fanau ko 

Tuhou mo Tunakaimanu koena f ae; ko Kalolaine . 

pea mali «a Tupouseini mo viiai Tupou 40 mau ai «a 

patafehilapaha, Alip&te, Vaea, vahoi palu yava'u 

Toutai, jupoutu'a A*"a, Kunu. 

pen ~ali «a Tun^kairfianu no fta'ansa « Tjlu]:alala . 

pea na«* «omi «a Tuboumapu-neihcsalu, tofefine 'o 

Vaeahula, «o nonofo mo valu «i utulau, pea ko'eno 

fanau kiai ko o*uhouna nio ^inu'uau mo 

Fina«agakehe mo sofaia mo Ataraokamea mo 

honau tuofefine ko sisil°GO a,A 

pea koe f anau «a otuhouaia ko iloakuooanu 

pea koo foha «0 iloakuoiaanu ko Kojopi V* lu » mm -21*- pe* koe fan&u • & §of&i& lco valum&tabule be& 

^oene faa& ki& Tugi •• T°vi »o iAveni& mo 

j*lai ao jof ijlai. 

pea koe fan&u «a rAveniA kia sailosi juai (52) 

piani ko t* v&ke mo T^^ouaonukunulcu mo 

jjafi mo honau tuofefine ko s«ini 

(fae kehe «a fletane mo pos i ma Jgvx) 

pea koe fanau «& Atamokamea ko Tubouhala- 

# 

bolo. 

(65) 
pea koe fanau »a SisiiO£oa«a kia Lavaka t°& 

fahihifo ko KaiP a n0 Liateitalo. 

pea koe fanau «a K a ipa k±a uohenoa ko 

B°asi Tuibulotu mo »ene taaa kia wafileo-(120) 

niua ko T&p&it&mafileo mo ene fanau kia 

T°6*tea ko jione T°gate a "O Viiia^ B0 hona 

tuofefine ko s<=la iua»i«api. 

pea koe fanau «* Boa&i Tuihulotu ko T°vita 

togtmohenoa mo ottiarau» mo s°pi m0 M&*"* 100 

•o Siulolovao mo w«le Toga «° s**^ Da^abi 

•o Siailogoa«a. 

J* a koe fan&u •& T»P*it& M a fil° (^ 0110 128 )' • 2*5 - 

fe TUIVAKANO TAMA «A TTMTTkttta (73) 
jot foha «o Tttivakano ko fiobuiletai, bea nae 
onobo 1* Tui^»k«no mo Hui'uba, koe tuofefiae 
T«af atofua, pea koena fanau ko Mafana ao 
pfokfttt'e ao KUita ao Tubouhafune 
PM koe fanao »a*Bubuiletai ko simu 
pea koe tama » a si™u kia Tuibulo- 
ta»ilagituoteau ko "rogabuku (be Togakakau) 
pea koe foha «o "rogabuku ko Tuionetoa mo h. tuofefine 
koyeatokelau mo Tokilupe, koe tama U yipe. 

pea koe foha t jwtfana ko Tamata'ane. 

pea koe foha «0 Tamata*ane ko Tamatatane. 

pea koe «ofefine t Tamata'ane ko Tokilupe. 

Pea koe «ofefine »0 yafana ko Ate. 

peakoe foha foki t Ma fana ko Manakotufitunu. pea koe tama »a Ate kia loxbu ko iomu mo h. 

tuofefiae ko Abiheulupe. 

P» koe foha «0 uanakotufitunu ko Tuilefutao. 

*> T«tfitalitu«alele. 

Pe* koe foha «0 Tuilefutao ko pevaleaki 

1* koe foha «o jevaleaki ko Bubukena ao ilaiu 

P* koe »ofeflne t yaufa ko Taina T°g* - 7h$ - 1» foh» •© &f6k*ae'e ko ip»foka»e»e koe 
^^tfflHdft, koe t fofix» «o Bouvalu »i h*'**), 

koc foha «o fr£o*aae*± ko Tuivakano koe (Heliaoulukau) 
B i« Bule, lopakoe tama •* T*6« &«* ] 

jjunou. ^koe 'ofefine «o Tuivakano ko TOkilupe mo 
nveve io hona tuoga»ane ko vaeaaomataele ?au faoalaga koenau fae ko Latu. lakoe foha 'o buuou ko Lakei» »koe fbha »o Kuita ko k^U* 

jakoe foha «o Ruita ko Taufaoulotu mo , tuofefine ko yagu* eakoe foha »o Tubouha«afune ko Taufahuku 

w koe fbha »o Taufabuku ko tfagu 

P«a ko« fbha »o Magu ko fjoa »o h. ^ofefine 247*1 pea koe fofa* fbki «o TuiTakano, foha . liataeletuabiko 
ko Bul*lku no h. tuofefine ko Tuibe mo Bubu»a ko enan Jae ko Tuikara»aga. - 248 - KD LOGOLOGO^ATUMAI KOB ALO «0 TUTMALA jp e foha »o fcogologotatumai ko pielakepa koe taaa *a Tuimala mo h« tofefine ko pefita* (ko e fa«e a ipgologot atumai ko fui&ala (famaha 
koe talo 'o e Tuitogafefine ko skutogaDibiki ki 
ki he foha «o T*&u f osi Tuilakep* ko ponomanu). (M° L 011 ^ ! 011 ^ ^ 01411 " poa koo tama t» pefita ki he T^itoga ko paka- 
na«ana'a ko iaufilitoga. 


•/VtVh, -2W - te TmUTASAHUNUHUNU 
TAMA 'A CCKIEUPg ECA ATAMATA^ILA TUTKANOKUBOLU goe taa* «a Tu»utaga kia Rau'ulufonua ko 

/ ko nfiboa 
fafololahi ao ene taaa kia pakana* ana* a.mo h. tuofefine/ A 

pea koe fanau • a ^af ololahi ko {jlufonua«evalu 

bo h. tuof efine ko Heuifagaif iji. 

pea koe foha *o Tafolo ko Tafolo mo &ata 

pea koe fanau *a T* * ol ° fc° Reuitoga mo inasi»ulu 

io hona tuof ef ine ko H« ui fag a koenau f ae ko 

■foa, koe »ofefine »o Fohe Kulibabalagi {223) 

pea koe hako *o H^itoga (folio/229) 

pea koe hako *o jnasi'ulu (folio 229) 

pea koe hako »o H«uifaga (folio 231). pea koe tama «a Heftifaga, tuofefine *o Tarol ol&hi 

kia Tuihoua, foha »o Tjluakimata fAdtoga, ko 

F a katoumafi. 

psa koe tana «a pakatouoafi kia Tuibulotu»i- 

lagituoteau ko |(anuDuifaui*one. 

pea koe taaa *a w*if aga« if iji fcia Bulu'aivalu 

ko yataika. 

pea koe »ofefine «o Matalka ko M oalft °° Tuiaa™ 

jea kor taaa «a Tuinatfu kia T^iniau ko 

TeJkitubou. 

?ea koe f anau «a taliatubou ko i*be mo y*»« -250- jhis page is bl*nk. ('Oln 'ikaiha wa §e tu«u »i he peesi ko»eni) -251- This page is blank. (»Oku tikai ha me»a »e tu»u ti he peesi ko'eni). -252- This page is blank. (iQku «ikai ha meta »e tutu ti h e peesi koteni). -25> This page ia blank. (•Oku tikai ha meta »e tu*u ti he peesi ko«eni). -25^ Thia page is blank. 

(•Ofcu •Dcai ha ae»a »e tu»u, »i he peeai ko'eni). -255 - XO HAU&ATAM07UA jn* u*rn t QATA TTTT K JgiOKnBOT^ -256- p) VAKftLSBIT TAMA *A-tAOTABU T . m e foh* 'o v«ktl«bu ko p,h±o 9 pca tooe hrtto «o Akio (folio 7© - 71 )« - 257 - tn MgLPA TAMA «A KAUTO'OU ,1» «o jpilw ko v©*kal*« wfoha »o yeehala ko Teuhialoi. oe f oha «o Teuhialoi ko noko'ila. •258 - TO KAtMAVAB TIKA «A KATTTO'nrr Koo foha «o Kaumavae ko Ata-fakahaa 
»o jdekaniva koena f ae ko xlafehi koe ofefine »o Tjei. pea koe fanau »a piekaniva IdLa pea koe fanau *a Atafakahau ko Lakulufohake ! bo Yia.dc mo sikataibagai bo Lebolo koe t&ma ■ »a LOgo mo (jata mo Buakahuhua mo Lebolo hatotae mo ^akitoa mo jjiuataue pea koe fanau »a Lakulufohake ko flailovolovo mo ^a baita Tjebolo mo nuakavauvea. pea koe 'ofefine »o flailovolovo ko Lebolo. 
pea koe f anau «a Lebolo kia semisi T°a ko 
•jevita nabilivai mo Hetuisela Talakai mo honau 
tuofefine ko salutakahofi. 
pea koo fanau »a Te^ita Mabilivai (folio 
pea koe fanau »a uetuisela ^alakai ko paa koe fanau »a Tabaita jjebolo ko A*e»* «© APa ao sioai mo Ralo mo Melada. -259 - «a koe foha «o fluakava' uvea ko Bubua. 

ma lcoe fanaU «a B"bua *° lEalolaine yefa mo 

jAtenia «o yili mo JP»©1*» ; pea koe f oha «0 H**l« ko Ilafchi 

pea koe «ofefine «o jlafehi ko Lavenia Ahome«e 

pea koe f anau «a iavenia* Ahomee ko'sisi no Biutau. 

pea koe fanau «a Letolo kia yuaui Tuikano- (115) 

; (119) 

kubolu ko Halaevalufonogavaiga no Tukuaho 

(119) 
pea koe fanau «a HalasTOln ^ Tukuaho (f°li° "^32). pea koe fanau «a (jata ko Tofuaibagai 

pea koe f anau «a Tofuaibagai ko A*a n0 I^ga- 

fua mo yasinia 

pea koe foha «o Ata ko iatu koe taoa «aTubou- 

vavatau* 

pea koe fcnau «a Masima ko seluioa^ 

■o Manuoagai »0 Tabukitea 

pea koe fanau «a se^uioatai 

pea koe fanau «a Kanubagaiko tfL* ko « taa * 
«a Manutu«ufaga. 

jpea koe ta»a «a T abukitea kia jioaai Finau 
flluttlalA ko T^fc*** ha'aaea. - 260 - pea koe fanau *« Buakenuhua ko ^ta QO pukaft mo fijihoi ao calu.afe « ^± t(aitL 

■o jfotalamubuku Jkoehai honau fae 

pee kce f anau «a Ata ko setaleki V eahala bo 

* 

jjoe* la ao BUAkahuhua 

I '■ 

pe* koe fanau *a setaleki veahala ko suaana 

» * 

youga ao seluvaia Lebolo koena fae (see wafihape 
psa koe fanau »a S usana U ouga kia D aniela T ai (140) 
ko Tautalanoa mo yeatoki mo ^au. pea koe fanau «a seluvaia rebolo kia N afetalai pifita 
ko Anelia pefita mo iabulou. pea koe fanau t a M oe«ia kia Tubouifaletuibabai (140i 

Tuikanokuholu ko nigano mo D aniela T ai 

( • 40 ) 
Pea koe f anau t ft paniela T ai (folio be koeni) pea koe fanau t a Buakahuhua ko Makamoe'afi 
do iebolo mo fijihoi. Pwkoe fanau »a T eukava< ko seluiaatai 

Ifouotai, mo Pea koe foha .0 fijihoi ko Tauhakau 
P°* koe fonau «a T auhakau ko T aipe i 
^ta ^tau mo ^j^ ^y^ 9 -261 - pea koe fanau ta oalirfafe, ofefine 10 Buakahuhua 

ko Lupeiba»amoa mo Lupemua mo yia. 

pea koo t fofino t LUpoha»aaoa ko Alisi Ruaia 

pea koo fana u t a A Usi ijumia kia paula Halaeval* (1 J5) 

ko Ralaholc mo Tori no pinaulahi mo Lebolo mo yuna 

■0 Atamoveahala mo paula mo T a ufuievalu 

pea koenau hako (folio 135)» pea koe fanau «a Mohulaiaubuku kia jialeata- (117) 
ogo ko Heaaasilaubo mo T°afilimoe»uga, pea koefanau ta Heanasilaubo '(folio 117) pea koe fanau «a s°saia T au talanoa ko T*ulogovaka koe taaa tf. seini ^auaso 00 Tapaita Lebolo k>e tama »a 

^elenau mo Teukava koe tama 'a tfele mo Laoibeti koe taoa 

• 'a'mo eblIxl (yatataha) koe tama t&.? mo jlaisaane koe taiaa «t? 

bo Anaise koe tama '&'^mo L a 6i ^oe "* :aiaa ,£ A M 

pea koe foha »o Tulcgovaka ko jiosi T^ulagoveka koe tnisa 

ta^pea koe tama 1*. Tapaita Lobolo kia Tubculeokav* 

ko vaniai. pea koo foha t yoaisi ko jione Makamoeafi 

koe tama t a Tule mo T a Pukitea k°« tame t a Fuai, 

pea koe t fefine t Lamibeti ko uelc koe tama ta T epatau 

'i potui pea koe f anau t a ^alu kotoamatagi ko yele mo 

Jiono'koena f ae ko s«ircU -262 - ko KABUKAVA TAMA »A ITATT^t^ pea koo foha «o xabukava ko Kabukava. -263- vn ygflRTI TAMA *A KAuWOU se taaa •* petunl kia TU'e ko vakanimoala »efob* »o v*k»aij&o«ala ko Ha^ea. » 
:oc foha «o H* vea ^ I* tu * coe tofefine «o iatu ko A^eaki (sea na'e fokonofo ie latutaaia, ofefine «o pakatakatu »a A^caki 
«uboutoa)» icoe fanau «a A*"eaki ko B oa,a tufi,5i rao Bal°lo nae fokonofo «aki «e Anaukihesina kia Tuihulotu 

koe tana «a Boa'&tuftgi ko sisisfa)« 

toetama •* S^sifa kia TUitakau ko Kulevu 

koe taaa *a sisifa kia Toa^al^Ea ko Lua ni 

koeanau »a Luani ko s al ° °° T outai n0 

one salo (nae tanate i i£pe •*• fiji) 

koe «cfefine »o s^ ko !.' isi » 

koe foha «o saimone salo ko Tekine koe tana 

jsuvanua. - 264 - 

paa koe fanau «a ytonl lco tjheine mo sateki mo naile 
•o TAgakitaulubekif olaha mo Lavinia Tubou 
•o gateialcna mo i,o&±e^e t mo ^aniela mo 
jatuimoana mo jioeli ao idjihoi koenau fa«e 
ko KalolAine ikatoga. 

pea koe fanau «a uaile ko Alaigaluafe 

koe taoa «a Alamlta mo jiaojiloe 

tama »a ieva & jione patafehi « jnoke potu 

ko enau f a»e ko s^lifa (ofefine «o Baula yonua) 

mo A^ipate mo honau tuofefine ko Tupou 

Sisilia. pea koe fanau »a Tagakitaulube ko 

20/11/33 2V3/35 

Salesi jka Tulifota (f$aini) & tfanase & hona tuofefine 

1<0/9/36 ; 7/1C/35 W43 

ko lunakaimanu & siutaula & IP lo& ,a T 0Q Sa 

V8/47 1/3/49 

mo TJheina mo ^oaiane Teukisiafo»ou ko enau fae ko tudou (ofefine «o jjanaae Ypho) pea koe fanau «a Taniela ko 

Ipiai taaa «a (Longomapu), - 265 - pBt toe fanau »a yiai»ihoi 

ko \t9le Talahiva bo Lavinia T»upou 

ko ena fa<e ko S alote Nuku (.cfefine . A lipate .ah 0Q e»e 

bo iavinia Fakalava-*-ponga 

oo honau tuoga«ane ko so3iua A lo 

fa'elei 14/^55. 

oo u*nu pupuiatu 25/12/57. Koe fanau »a S alesi ikatulifota fao E lisiva jnasipala 
Tauki.onetuku (.cfefine »o M aafu mo A naukihesina) : - 

G 

Koe fanau »a ijanase K&ho»ivailahi ko : - 
Kalolaine ikatoga fa»e patangaa»i «cfefine »c sione 
Matoto foha S alesi Kupu fae ko Tupoumoheofo tehina 
»o Anaukihesina. M I - 266 4 jja koa t anau •» pioke potu lo tfelenaite 

*, pcpi ko ««a f * f * to L****** 'ofefine t ; potofili. pca koe fanau «* uelenaite kia yatafehi «fU ipelehake ko Mele siutilikutapu mo jlisiva iusipa|ia mo tjjluvalu mo Taone IE0 tofeina-ehe-langi, mo yiliami ijailefihi. pea koe fanau t a popi ko puai mo 

Lavinia ko ena fa»e ko T°kanga (ofefine «o iamipeti), -267- S pea koe f anau »a H«u«ifanga kia Ahome«e ko jfala©valumata»aho bo Tupoukolotolu no Kaufo«ou ao glenoa mo ^alo mo bo oait tuonga'ane ko yuna mo va«etapu mo •Otuanga mo Manuopangai mo Latuniua. pea koe fanau «a nalaevaluaate'aho kia «paufa«ahau T^gi ko T au ^«ahau jr&numa- tacngo mo ho no tuofefinc ko salote pilolevu mo «Alaivahamama« o mo »Aho«eitu jjnuaki «o TO^a Tuku'&hOo pea koe fanau «a Raufo'ou ko Tuituiohu mo Kololianao pea koe fanau ta Lalo «o «cfa tama »a «Ele(ofe. o sioope) ko puatakifolaha mo ||apa mo se selo » °° Sialeataongo mo yotu«afalefa mo honau tuofefine ko TU'ifua pea mo ijeveni, ■iiniiM i i0 . ■^fT'vriw* ."'—; *--.- - 268 - fbls p«*e ia blank. (iOku «lkai ha me«a tu«u «i he peesi koteni). M ^ -269 - ,4 f* si°i» patuiaotulalo (Tu»iha»ateiho) moe ■ :-kb L^fft, pea »ikai ha«a na fanau. i yeikune mali mo pesi «cfe. |s s&lesi Tu'iaoheneauta pulilanfci, Tupoufanga«afa. m, t u ' ihalaf atai L^pe, to& pea ad oma. 
-270- ptge is blank. 

i «ikai ha «e«a »e tu«u »i he peesi ko*eni). 
-271 - page ia blank. 

«ikai ha me«a «e tu«u «i he peesi ko'eni) - 272 - page is blank. u 'ikai ha ne«a «e tu«u »i he peesi ko«eni). - 273 - , page is blank. ai «ikai ha me«a «e tu«u «i he peesi ko'eni). -274- 

s page is blank. 

m «ikai ha «e«a «e tu«u «i he peesi ko'eni). -275 - 
lapage ia blonk. 

,JU «ikat ha ae«a «e tu«u «i he peesi ko«eni)« jj^j. ha ae'a «ihcni). -277 - M ttVATAIA 'TMI ltt HS NGAAHI TtTITONC-A, , ickn 'ikai **•• DRU ^ 11 * a e n6aahi TU'itonga ki muta 
, .aia na»e tehe, koe hako <o e uaga ka ko»e ngaahi Tu'i- 
aga be 'eni meimei mau hau. " ■ * - w • 278 • jbis page 1» "bihnk. (i&n «ikai ha «e«a «e tu*u «i he peesi ko«eni). r 279 - jp«i «iai «ee TuitogE ko Tuitatui, pea ko h. 

twfefine ko Latutajaa, pea nae juitoga fefine 

•o ia. pea naft «iai «ae fale fataki «o Tuitatui 

igeteta, koe foa *ofo«aga «ae g. Tuitoga 

peana*e «iai *ae «aho «e taha nae ha»sle«age «a 

[itutama bo «ene kaunaga ki he f&le «o 

yuitatui. pea «ihe 'enau «afifio «i lalo «o fuoloa, 

pea behe mai leva »a Tui^tui— st^fio bea 

i lalo ni, kau «alu au ki eluga". t* kuo 

bau »ae finagalo «o Tuitatui ke ne «ala ki 

hono tuofefine. pea beha hifo leva «a yuitatui 

"Xoe folau «eni «oku hau, koe hau»abe mei 

Ha'abai", pea behe hake leva »e L&tut&ma. 

*ko ho»o loi be,« pea behe hifo «e ^uitatui 

"Oku 'ikai ko ha»aku loi, ka ke haele hake 

pe «o «afio kiai, he kuo fu'u folau lohi, 

yaka e taha, vaka «e ua, tolu , fa, nima, 

ono, aahalo koe vaka teau nai*»*> 

pea ha'ele hake «ai «• tjatutaaa, pea buke 

lara «e Tuitatui «o na aobe »i «oluga, koe nofo 

ba »ae kaunaga «i lalo, pea koia na«a ne «iloi. 

Pea ko Tuitatui na«ane g. «ae Ha ,affl0 «* 
'Hiaui. pea «oku ia bo olotele moc K&la.slXa. t 
peana«e tu«u fold «i Heketa * ae «• fau fale <oe 
Mtoga, pea nae fataki pe «aki «ae fehi ko 
hono »uhiga »ia «oku nau higo a »aki a patafehl. 


pe.ru-' ' e fanau 'a Tu'i k . T . ■ 

ae T " a'apepe, P««* 'i he pel i, ' 'itatui 

pen Tu'i Tenga leva h. feha ke Talaiha'atama, P ea na'a ne 
alea lev i 1 . tehina ke Talaiha'apepe. Tau hiki mu'a 
ke e li'aki hetau n&fe'angani, he ke 'eni kue 
ta 'efa 'i heta enge vakani , kee»uhi na'a faifai 

pea i , keke e betu kevi 'eni, «« hang t ' i a 

pe maka'ia ;e» peau'i . 

pehennge e hene tehina ke Tal i 'apepe 
•Oku lel' i re, ka ke e tau, hiki ni ki fe? 
Fe. j ;e e T a laha' atama, ' eku eu lete, t 

kiki ki fangalengenea, na'a faifai pea napa'a 
' ia 'a e na'e Takani 

Ke hene 'uhiiga ia ne iki ei Heket 

ki he f iigalengenea, 'e nau nefe ai. 

pea fakahingea ai leve ke Mu'a. pea tehe 

i « 

ni 's e enge vaka. Ke e higea a e vaka e tsh^ ke 

'Akihe'uh. , pea ke e higea 'e e vaka e t a ha 

ke Tengafues ia. pea ke e nau nefe ko 'eni ' ehu 

fai 'i Mu'a ke e fakatupu 'e Talata'atama me 

Talaiha'apepe, ke e fanau 'a tu'itatui. 

pea ke e Tu'itenga 'e taha ke V?.knfuhu 

me e Tu'itenga 'e taha ke Puipuitatu. r«» k# « 

Tu'itenga 'e taha ke Kau'ulufenuafekai. pea 

ke e Tu'itega 'e taha ke Tapu'eei, pea ke Tu'i Teng? 

'e t ha ke Uluakimata. Ke iana'e 'eei 'a e v 

ke e Lemipeau. Pea na'e fa'a 'alu 'a e Taka k« 

'e ta maka mei 'Uvea ki he 'Ot. 1 - 2&1 - y/ Kpe T«itoS» ko Telaa, nae toko tolu h. unobo 
ko T4l&talaAL-m mo flanasilabaha mo 
Kataukiba. pca nae behe »ae kakai ii jjuatatu 
nae nau oaoata »a T*latalafaiva, koe fefine 
faka«ofA»ofa aubito, nae «ikai ha tahi ti T ogani 
tena tatau . pea toko 50 t e ne fokonofo kia Telea, 
pea nae toko 50 foki tae fokonofo »a Nanasilabaha Ka koe fokonofo t a Mataukiba nae toko teau kia Ttlea* pea toku behe h. talanoa ki he an< a «oe nau nonofo, nate tage be »e he Tuitoga «ae ulu'ibuaka 

moe tua kia Talatalafaiva eo jjanasilabaha 

kae t ave t ae tu«uga«iku kia ^ataukiba. 

pea kabuu ko ha ika, te tage ne t ae u lu moe 

koga lotokia T £ la te -lafaiva mo Tjanasihatele, 

kae «age be t ae hiku kia j,[ataukiba» 

pea nae fai behe mau t a ib e ti he »enau taumafa 

•i he «aho kotoAbe moe Tuitoga. 

pea behe «e Mataukiba »i hono*loto, koeha na'e 

oku behe»i «ai «a 'emau kia »ehe Eiklni. pea ne 

fifili«ai «i he «aho kotoabe, pea ne mahalo, oku 
ofa be «a T©l*a kia Talatalafaiva mo ryana-si- 
labaha, kae fehia kiate ia, h to behee «e vahe- 
vahe honau meakai, pea ne tutu lcva »o fafa 
'ene »ogo taaaiki to nau o ki he tene tamai 
kl Mataliku, koe higoa t©e taoa i »o Matau- 
kiba ko Kautulufonuahuo. - 282 - V pe* ti he vakaioai »ene tamai ki hono 'ofefine, 

toka fafa«age •ene «ogo tamaiki, pea fetaba a*i 

leta «ene taoai"- aou omi »ala jiana, kohai 

bo idjjoutolu" • pea behe «age »e jjataukiba "ko au 

be mo ogo tamaiki ni". pea behe mai *ehe 'ene 

tamai" hono ikai taha te mou oai, na*a *oku 

iai jiana te mou »omi »ai. pea behe «age »e uatau- 

l&ba«- oku ikai ha mea, ka koe mau »oui be »o 

vakai hake koe. 

pea behe mai leva «e he »ene tamai mou nofo be 

a hena kae 'oua ke too ha ufi ke mou kai 

pea toki »ave kimoutolu ki fcoia. pea nau 

faikava »o t^io na» pea tuku kae alu 'ae »abi 

«o fei»umu. pea «i «ena tokoua bea j/ataukiba 

mo »ene tana i, pea behe leva »a M a ' tau ki ba ki 

ene tamai «a la, koeha nai, oku behe ai «ae 

finagalo «oe Tuitosa?" P ea ^ ehe ,ene taxnai 

"«o fefe?" pea behe age »a yataukiba, - M K a 

tufa »e mau mea kai moe ogo fetfine, pea «Otti 

be »ae tu'uga iku »oe buaka ma»aku mo hiku 

«oe ika, kae kai be «ehe «ogo feflne »ae tua mo 

ulu «oe ika mo buaka. pea katakata leva 

tene tamai oo «ene behe mai. "P ea •<*» ke mamahi 

ai 7 pea beho «age 'ehe fefine«oku »ou reunahi 

•ai, pea behe «ehe »ene tamai "Oua teke mamahl 

ai, he «oku »atu ma «au «ae hikui ika mo 

iku»i buaka, he ko ho»o fanau »abe »* »ik»i 

kiai «»e fonuaui ha •5*»>«i I— toki ^ 1 ^^ 1 - 283 - tte loto «o ifataukiba «i he fakaha «e he'er^ taaai h. uhiga. pea «ihe bekia «a ^lea. nae Tuitoga leva «6 ♦?•'&- 
fehi, pea Tiiitoga fefine «a sinaitalala* ilagileka koe fanau «osi be »a jjataukiha. pea nae hoko ^be *ae mea nae lea kiai «ae tamai »o ^ataukiha nae iku be ki he fanau «a yataukiba, pea ko hono hako «eni nae hokohoko ^uitoga he »o fai mai kia Laufilitoga, pea gata leva «o 'ikai ha Tuitoga. pea koe fanau «a uataukiba kia ^elea ko 
patafehi, nae TU^tosa «ia mo h. tuofefine ko 
Sinaitakala«ilagileka, nae T^itoga fefine inoia, mo uli*afu. 

pea koe fanau «a pa-^fehi ko siufaga no hono 
tuofef'ine ko inu mo Atalua koenau fae ko 
Alaitokaloto, koe tama «a vaetuikoloa, koc tuo- 
feflne «o uougatoga roo v&oloo., 

pea r nae «unoho foki «a fatafehi moe 'ofefine «o M ouga 

S 
toga ko Kaloafutoga, pea koene fanau ko 

Kau«ulufonua ao h. tuofefine ko E kuto S abibiki 
nae Tuitogafefine mo Tuavavau. -234-/ 'poa ne Tuitoga f * Kiau.ulufonua, pea moheofo 
tal «4 T**alA* koe ofefino «o potofili koe • ha«a- 
takaleua, pea koene taaa ko uluakimata, naa Tuitoga «ia. pea nae moheofo «a T°a «ia Tjluakimata, koe 
ofefine «o v*o* koe Tuiha» atakalaua pea ko«ene fanau ko Tuibulotu* ilagituof ef af a mo h. tehiaa ko Tokemoana mo paleafa mo patani mo honau tuofefine ko sinaitakala'il^totunofo, moe Tuitoga fefine ia. pea koe fckonofo »o T° a ko uno«una pea ko «ene tama kia uluakiffiata ko Bahihi pea moe fokonofo «a T° a ko L°g°> koena tamai taha, pea koe tana «a l°C° ^ Ulua^dmata ko Tuihoua mo h. tuof'efine ko pinaulco. 

pea koe foha 'o Tuibulotu'ilagituofefafa 
ko pakana'ana'a koe tama yanuna koe «ofefine 
»o Kavamo^'ga«one. pe a koe foiia ^ oic ^ '° TuibulOtu 
• ilagituof ef af a ko Besela koe tama «a pakatou- mafi, koe »ofefine »o pakafanua. 

pea n a «e mohe'ofo »ia =pakana»ana8a »a 

09°) 

TOgotea, koe «ofefine «o ^ataele, poa ko»eno fanau 
ko Tuibulotu'ilagituoteau mo h. fuofefine ko 
Sinaitakala»ifanakavakilaci. pe a ™ c f°k°nofo »aki 
»e TOgotea «a T°a, koe »ofefine »o T°hc, P° a k°'- ne 
taaa kia pikana«ana«a ko sislfa.. ** koe foiconofo 
•a Togotea kia pakana«ana'a ko pifita, koe 'ofefine 
»o Logologotatumai, pea ko«ene tama ko ^ttfUr^ 
toga. pea koe »ofefine foki «0 ^aiia.ana.a ko - 285 - y gafituli'ull koe tama «a Tavake,. koe 'ofefine «o 
jautateralu ao h. foha ko yakatoumafi mo h. 
ofefine korubafcivao. 

pea na»e moheofo. «ia Tuibulotut ilagituot**^ 

i 

ta Tuilokamana, koe tofefine t vuna, pea kotene fanau 
ko j^Laivahamamat mo Tatemomirai. pea koe fokonofo 
to Tuilokamana ko Aaaukihesina, koe 'ofefine 'o Mataiju 
otuitoga, pea koe tama ta Anaukihesina kia 
•puibulotut ilagituoteau ko Nanasibau»u mo h. 
tuoga'ane ko Manumata'ogo mo Maulupekotofa 

mo patafehi mo paka'oalkifaga. pea moe fokonofo 

(138). ■ 
»a T u il°kamana ko Launanukilupe, koe 'ofefine 

to Tuboutoa, pea kotene fanau ko paulaho oo 

ipalaunokafoa mo Maoafijitavatoga mo siuna- 

fuatuta. pea koe fokonofo ta Tuilokamana ko 

Tagaloa, loe t of ef ine • o Mataelemuluvala, P e » 

koene tama ko Tuikautao. pea koe fokonofo foki 

•a Tuilokamana ko Tubouta'ane^, koe tcfefino o 

Vuna, pea kotene tama ko TOgakakau. pca 

koe foha «0 Tuibulotu«ilagituoteau ko tfanubui- (3i£) 

buione, koe tama ta pakatoumafi, koe 'ofefine 

♦ o Tvfihoua, pea mo Hili* 1111 ^* 10 ' koe ^ ma ,ft 
Labulou, koe «ofefino «o pohokonoelani'ifiji ra0 h * 
tofefine ko $lal£*, ko »ene fate ko n flfuni * t— * 

pea na.e mohe.ofo -ia ^u »a Tubouaohoofo 
koe tofefiM .o Tuboulahi, pea ko'ene farn H to 
S inaitakala»i-fekitetele mo patafehilabaha ao 
patafehiha.abai mo wanutauhakau mo honau 
tuoga.ane ko puanunuiava. pea koe fokonofo 
«a Tuboumoheofo kia Bau ko inumofalefa 
koe .ofefine «o Kalatokcua, pea ko»ene tama 
ko patafehitoutai mo ikatulifota mo hona 
toofef ine ko patafehivavau. pea koe fokonofo 
•a Tuboumohe.ofo ko papa, koe 'ofefine *o Tufutau- 
ma»a, pea ko'ene tama ko patafehimatamoSana 
pea koe foha t pau ko sikutau koe taia »a 
Kogakava. 

P pea na»e mohe'ofo »ia puanuinuiava »a 
Tuboufalenei, koe .ofefine »o Tuihalafatai, pea 
ko»ene fanau ko i,jouga»otubou mo Huikava»uiha 
pea koe fokonofo »o Tuboufalemei ko saluloxroteae 
koe »ofefine »o i'ulikiha.aaea, pea ko»ene tama ko 
Manunabuhola. pea na«e moheofo 8ia puanunuiava 
ta Tubouveiogo, koe »ofefine »o Mumui, pea 
ko»ene fanau ko Laufilitoga mo lataimaumi 
pea koe fokonofo »o Tubouveiogo ko B°kua, koe 
ofefine t tjlukalala, pea ko'ene tama ko patafehi 
■oe fokonofo »a Tubouvoiogo ko pinauha»akili 
Pea koeno fanaa kia puanunuiava ko H*fc* va i- 
ba»akili mo h. 'tuofefine ko patafehimei, moe 
fokonofo foki »a ysiogo ko pinau, pea koene tama - 287 - • P pea koe foha «o Maulupekotofa, ko patafebi- 
fiji, koe tama «a Lupe«utulau, koe 8fefine «o 

£amalebau«u mo h. foha ko Babani koe tama »a 

(2W) 

flalavaivai, koe •ofefino »o Tjaufuke, 

pea koe fanau «a iaufilitoga ko yanu- 
■ataogo koe tama »a iatuniua oo Ralanivalu 
bo iayenia vei°g°> koe fanati «a Halaevalumata- 
»aho ao paga»afa mo Tuibulotubau'u mo hona 
tuoga'ane ko Manumabuhola, koenau fae ko 

jiulolovao oo Tuifagatukia koe tama »a 

(88) 

jatufakahau mo K^fa' jJiamoana-mo patafehi 

koenaufae ko B°bua mo Latuholeva, koe tama 
«a uanu mo fcjahetuputau, koe tama »a s ov ^ki 
mo laumanukilupe koe tama 'a pala'oetau 
mo peaumoemanu koe tama »a T a mo Al°» ^oe 
tama »a ^aka. m^pakatua koe tama «a yusi 
mo salesituibulotu koe tama »a Mafikakau 
oo Ralilea, koe tama «a yika ^afi B0 T°& koe •a yae oo piliaonu'u •> + 268 4- «/ 

KO SINAITAKAI.A* ILAGILKKA 
Tuitogafefine, koe tama «a Mataukiba kia Tele* Ko Tabu»osikoe Tuilakeba, koe fiji moi 
Vasivasi, nae oanako ai »a Sinaitakala'ilagileka 
pea na 1 © 'aluki Lakepa 'ae vaka hono ♦omi 
pea 'omi ona 'unoho, pea koene fanau ko Fono- 
manu. 

Pea na'e •uhoho *a Fonumanu moe Tuito^a fefine 
ko Ekutogabibiki, koe t eaa 'a Kaluafutoga 
kia Fatifehi Tuitoga, pea ko'ene fanau ko 
Labulou mo Latunibulu'i Uvea iao Tavo mo 
Tuhifo mo Nautu mo Tuinala mo Utuoa'atu i Pea koe fanau 'a Latunibulu'i Uvea ko 

Latunibulu • 

Pea koe 'ofefine 'o Latunibulu ko Fefitatoko- 

mea mo Haveatu'uganata'uli koe taaa 'a 

Nanasi, ofefine *o Alaibuke (62). 

Pealoe fanau *a Fifitctokaraea kia Toga- 

kitaulupekifolaha ko Tuitenuku rao h. 

tuof ef ine ko Ma' afulatavaka. 

Pea koe tama *a Ma'afulatavaka kia Fohe ko 

Tuilikuloto. 

Pea koe »ofefine *o Tuilikuloto ko Tubou ko'ene fae 

ko Gaga, koe 'ofefine 'o Muliki'eua. 

Pea koe taoa »a Tubou kia Haile ko Takahofi 

Pea koe tama «a Takahofi kia Fa'e ko Ata'ata. -*289 - y pea koo taaa 'a Haveatu'ugamatauli kia Pinau 
lagi ko Pefitavakaniua. 
Pea koe tama f a Pefitavakaniua kia Bau ko 
Patafehivakaniua ao h. tuoga'ane ko Sisifa. \ Pda koe tama foki »a Nanasibau'u, ofefine 'o Tuibulotu 
* ilagituoteau kia Latunibulu, ko Latufuibeka 
bo h. tuoga'ane ko Tuilakepa (nae takavahaO 
Pea koe fanau f a Latufuibeka kia Tuboulahi 'i • 
Vuia ko ^Tubou'ahomeJ.e., mo 'ene fanau kia Tuita 

i 

ko tlakahokovalu mo Vuki rao hona tuofefine 
ko Latuniua mo Latu'otusia rao Latu' olaif otu- 
ika, mo 'ene tama kia Tualau ko Latuholeva. 

Pea koe A lo 'o Tubou'ahccee kia Tuboutoa ko 

Halae valuoat a ' aho • 

Pea koe hako 'o Kalaevalusataho (folio 139) 

Pea koe hako 'oe fanau 'a Latufuibeka kia 

Tuita (folio 56. 57) 

Pealoe taoa 'a Latuholeva kia Uluva lu ko 

Tubutubu . 

Pea koe hako 'o Tubutubu (folio 164) Pea koe fanau *a SiuiJafua'uta kia Latuni- 
bulu ko Vaohoi mo Tuilakepahaamoa . -..290 • V Pea koe *ofefine foki *a Latunibulu ko 
Huaaofeketogi koe tama *a Tuifagaloka 
Pea koe fanau f a Huamofeketogi kia Atamo- kamea ko Faoa mo h. tuofefine ko Bobua. Pea na'e kitetama ia Latunibulu*a Laugatua (321) 

f ofefine *o Fakatoumafi, foha 'o Be3sta pea 

ko*ene fanau kia i ko Kalo mo Labulou. 

Pea koe foha 'a !.!alo ko Ofakiha' abai ko'ene ' 

fae ko Fuai koe 'ofefine *o Talia'uli. 

Pea koe fanau 'a Ofakiha'abai ko Fifitamahaga 

Pea koe fanai 'a Labulou 

kia Taulava ko Uhufuke mo Kau. 

(Pea koe fanau *a Fehoko'uli kia Latunibulu ko 

Lakebamo* af itu mo Fefitamalohi. 

Pea koe foha 'o Lakebamo'afitu ko Ttifui.) Pea koe Alo *o Tuimala Taoaha kia Kataele- 
tuabiko ko Logologo'atunai. 
Pea koe foha 'o Logologa'atumai ko Fielakepa 
(ae Fielakepa 'oku fakanofo maube 'i HavcIu), - 291 - / Pea koe fbha 'o Na'utu ko Baleinagalu ko*»>© 

fae ko Bebe, pea mo h. foha ko Fehokomoelagi- 

(43) 
lflji koene fae ko Lelenoe, koe •ofefine 'o >«*» 

ko Tuiha^atekalaua mo h. tuofefine ko Lakai 

Pea koe fokonofo *o Lelenoa kia Nautu ko Mata (42) 

pea koene fanau ko Mafulu. Pea na'e unoho f a Baleinagalu mo Hine- 

(42) 

hlnatelagi, koe 'ofefine *o Fptofili Tuiha'ataka- 

laua, pea koene fanau kiai ko Tugimana'ia 

ao h. tehina ko Kulikefu. Pea na'e vavahe 'a 

Uliafu 'a Tugi kia Fakatakatu Tuiha'ateiho. Pea koe fanau *a Tuginana'ia ko Haveatugua 
mo Finauinamoala ko hona tuofefine ko Simuoko 
mo Hoko^iamoelagi koenau fae ko Tuitogafefine 

ko Sinaitakalailotunofo, *ofefine 'o Uluakimata 

(325) 
Pea ko*ene fokonofok) Finauleo, pea ko'ene fanau 

kia Tugi ko Mabatuiha' ateiho mo h. tuofefirx* 

ko Latutama. Mo ene fokonofo ko Taka, pea 

ko'ene fanau 'ana ko Xubemeitakui mo h. tuoga'ane 

ko Tuionuku. Rja koe fokonofo foki *a Sinaitakala- 

ko Pinaulagi, koe •ofefine *o Kafoa, pea ko'ene 

fanau kia Tugi ko Na'a mo h. tuofefine ko 

Tuboufiji. Fea ko'ene fokonofo 'e teha ko 

Siulua, pea ko'ene fanau kia Tugi ko Uapa 

»0 h. tuoga'ane ko Falafunaki. Pea foko nofo 

foki 'a Sinaitakala kia Tugi ko Tule pca -292 l/ fokooofO ko Liuaki, pca kocivt f anau ko 
Ubl »o b. tehina ko Lautu'ulao Pea na'e 
naoho '* Tugi ao Tahi, koe 'ofefine 'o Niukabu 
•e* ko'ene fanau kia Tugi ko Finaulagi ao 
bono tuofefine ko Tahi. 'Pe* koe f anau *a Uabatuiha' ateiho ko Havea- 
tugua koe tama 'a Utamoena'a mo Haveavaka- 
toluga ko'ene fa'e 'ana ko Lupekauloa, koe •ofefine 'o Halakitaua. Pea no Haveatugua oo h. tehina ko Faiva mo hona tuofefine ko Mateitalo oo Laga'ola koenau fae ko Mafi- 
uli'uli, 'ofefine 'o Fakana'ana'a, Tuitoga. 
Pea koe fanau 'a Fakalolcaotakai kia Maba- 
tuiha'ateiho ko Veahapa mo Sinaitakala. Pea koe foha 'o Haveatugua, tama *a Utamoena'a ko Balu. Pea koe *ofefine 'o Balu ko Vaiga 

Pea koe tama «a Vaiga kia Tahifala ko Tahi Pea kAe •ofefine f o Haveavakatoluga ko 

Balukologa. 

Pea koe tama «a Balukologa kia Kiaa ko (305) 

Mafikovio -293 J/ p«* nee unoho '* Haveatu«tta, tama 'a Mafi- 
uli'uli mo Nanasibau'u, 'ofefine *o Tuibulotu'i- 
lagituoteau, poa ko'ene fanau ko Fakahikuuiha bo Veasi do Amoli* Tanaha, m Taaeifuna mo Maile koena fae ko Tala'ao 
ofefine 'o Mataele'usitea (215). «o Fehokoha'abai koe tama ' a Finau no Baluvaivai koe tama 'a Lupe mo Ealu- fakafanua koe tama *a Mate'italo, Pea koe fanau *a Faotusia Fakahiku*uiha ko Maka- 

mti (132) 

malohi koe tama *a Fatafehilaba&a mo h. tuofef ine 
ko Fakahiku*uiha mo Tuilokamana mo Fana 

um (132) 

koenau fa*e ko Sinaitakala'ifeket*tele, 'ofefine *o Baulaho. Pea koe f oha fflki 'o Fakahiku'uiha 
ko Havea koe tama *a Fusibala mo rah\) 
Fulilagi koe tama •*, Fatafehililika ko h. 'ofefine ko (231 ) 
Bolo koe tama 'a Funa'ofolaha mo Tuimohega- 

'uta koe tama *a Akatoe* 

t 

Pe* koe f anau 'a Makamalohi ko Vealeovale 

mo Lupebau'u ko*ena fa*e ko Halaevaluoohe-(l 95) 

ofo mo Nofu koe tama 'a Fusilili (h$) 

Pea koe f anau •• Lupebau'u kia Tubou I (folio ) 
Po* koe hako *e Nofu (folio 50). -2*f -/ pea koe 'ofefine «0 Ha*ea ko Bauline Fakahiku- (293) 

tilha koe tama *a Halae** uaata'aho. (1 39 ) • 

Pea koetaaa 'a Pauline Fakahiku*uiha kia 

Takabau Fagobo ko Ha'alufia. 

Pea koe fanau *a Ha*aluafia (folio 139). 

Pea koe fanau f a Kelepi Fulilagi ko Latuniua 
eo Jiosaia Vea mo Jiosaia Fehoko koe tama *a 
Tubou mei Bukunuku mo Paula Kolokivaitubu 
mo Jione Vuna mo hona tuofefine ko Heuifaga 
mo Laga'cAa mo Fibe mo Latutama mo Anau- 
kihesina, ko'enau fae ko Aseiia Hana. (119). Pea koe fanau 'a Latuniua ko Jiosaia Lotulelu 
mo Jiaosi Fine vo hona tuof ef ine ko Meleane 
do Sebiuta Nanasibau'u, Pea koe fanau 'a Jiaosi Fine ko Fatafehi bo 

I 
Afukaibouli mo hona tuoffefine ko Laga'ola mo 

Tu'tttaga koenau fae koJisilolo, ofefine 'o Halahala. 

Pea koe fanau »a Jiosaia W* ko Balu Tubou 
mo Tauf* mo Taaeifuna mo Jioasi Te'e rao Kaka- 
kaiogo mo hOneu tuof ef ine ko Lavenia Veatoki - 295 
m ?• Heuifaga. Pea koe fanau *a Jione Td'e ko Fau'onuku mo Milika 
Pea koe fanau •* Makakai'ogo lco Olie no Tubouvaiata BO Bule'ilasi Pea koe fanau 'a Sioaaia Feboko ko Tuimohega ao Makahununiu. Pea koe hako 'a Asena Hana kia Kelepi Fulilagi (folio 120) Pea koe hako *o Tameifuna (folio 215) oo Maile Pea koe fanau 'a Fehokoha'abai ko Fehoko mo 
Taumounu mo Tameifuna koe taoa 'a Moala- 
folau mo Aisea Tupotupu mo Pubouava*ui mo 
Isikeli mo Tevita Aho mo Faleaka mo Sepeti 
Paiganuku mo Setaita* 

P»a koef anau 'a Jione Pehoko ko Balu 
mo Pinau mo Tameifuna koenau fae ko Gajso* 

Pea koe fanau 'a Taumounu ko Aisake mo 
Sakiusa mo Siakumi mo. Lote mo honau tuofefine 
ko Paleaka mo Fane. 
Pea koe foha 'a Sakiusa ko Aisake koe tama 

i 

'a Siai 

Pea koe 'ofefine 'o Tameifuna «a Maopa koe tama 

'a Blina Vaetala. 

* i 

Pea koe fanau •• Maopa kia Tuima'bno (folio ). • 296 - Fea koe f oha 'o Aiaea Tuputupu ko 
Balu koetama 'a Tubou, •ofefine f o Gugutau 
Palekaono* 

Pe* koe f anau 'a Tubouavaui ko Tuita 

ao Vave mo Jione Tultubou mo Kami mo honau 

piotet ine ko Mele Vesi. 

Pea koe f anau *a Tuita ko Fehokoha'abai 
mo Terita Fatafehi ko'ena fae ko 

Pea koe fanau 'a Tevita Fatafehi ko 
Maile mo Mele Simiki mo Tuil&pe koenau 
fa'e ko Meleane* 

Pea koe fanau 'a Vave ko Lautaimi koe 
toaa *a Ma'ata, 

Pea koe fanau 'a Jione Tuitubou ko Jione 
Fotu mo Mele Vesi koena fa'e ko Taisia 
Pca koe fanau *a Mele Vesi kia Sateki Vuna 
ko Kavaliku mo 'ene fanau kia Maika ko 

mo 

Pea koe fanau *a Kaai ko Maile mo 
Aaibeli mo Kelepi mo honau tuofefine ko Toga- 
kovi koenau fae ko Fefita. 

Pea koe fanau *a Isikeli ko' Ma'ata Balu 
koe tama 'a 

Pea koe taae •* Ma»ata Balu kia Baula 

ko Hauga. - 297 - Pea koe f anau *a SebiU Pairanuku ko 
Jione Gutuaaaipi mo Mele Jiaite koenau fae 
ko Nunia, ofefine 'o Alaae. 

Pea koe lama *a Setalta IdLa Slikena ko 
Ikatoga. 

Pea koe tama 'a Palekakia Hahe Niua 
tobutabu, ko Selemaia Vale. Pea koe *ofefine 'o Ealuvaivai ko Ealunoala 

mo h« foha ko Baluvalevale koena fae ko Toga (3£5) Pea koe 'ofefine 'o Eaiufakafanua ko 
koe tama 'a Papao Pea koe f oha «o Faiva, tehir-a 'o Kaveatugua 
ko Kolokihakaufiji koe tama 'a Toga (77) 
mo lateifaleaka koe tama *a Tuiava'uta 

Pea koe 'ofefjie 'o Kolokihakaufiji 
ko Ealu mo Pehoko. 

Pea koe fanau »a Sisilia Pehoko kia Lilo 
ko Uatetaefuiaevalu mo Suga. "• 296 »■ B* koe fanau «« Ut^ftOe'aka 
lcU Maluotaufrico Hoaoof alaono mo 
h. tuoga'ane ko TagaVUaralu mo Ana fuaeveba* *a toe t anau -. Hoafaleono Ua Tubou . 
to'a ko Tsufa'ahau ao (follo 227) 

F*a toe faoau 'a AoafUa'caha (f l lo 227) 

Pea koe tima »a Vealapa kia Togafale- 
'ola ko Ulu^ifalefiji. 

Pea koe fanau 'a Uluifalefiji (folio 259) Pea koe fanau »a LupeoeitfJaii, 'ofefine 
•oTugiitana'ia, kia Tuboulahi ko F&katou- (87) 
■afi mo Togamana, 

■»o ene fanau kia Maealiu'akY ko Galubebeloa 
bo Mulikihataifc^ mo Talaukimaubebe mo 
^itogutu ao honau tuofefine ko Manutu'u- 
% no Tuiiovalu. 
'ene tama kia Gata, fohi 'o Vuna ko Toga- 

^koe-iiako «0 To«aaana (folio 81). - 299 - 

Pea koe 'ofefiae 'o Tuionuku, foha 'o Tugiaant'u 
ko Nanasi. 

Pea koe t ama »a Nanasi kia Momotu ko 
Lutuif agatonu . 

Pea koe Hama f a Iitu'ifagatonu kia Vuna 

ko Tuialo. 

Pea koe fanau 'a Tuialo ko Pea koe 'ofefine 'o Naa, foha 'o Tueicana'ia, 
ko Balu mo h. tuoga'ane ko Na'a. Pea koe 'ofefine 'o Na'a ko Ma'afu. Pea koetaraa 'a Ma'afu kia Torauitu'ukofe ko Taifusi. Pea nae unoho 'a Taifusi mo Fakafanua pea koene fanau kiaia ko Finakikalava ko Eva 'ibomana mo Mafikakau mo hona tuoga'ane ko Fonua'ila koenau fae ko Fotuihalatata mo h. f oha ko Itafua'atoga koene fae ko Logologo, koe 'ofefine 'o Vuna, Pea koe tama 'a Mafikakau kia Tuihalafatai (88) 

(tama *a Tahihika) ko Latufakahau. 

Pea koe hako 'o Latufakahau (folio 88). . f v 

• 300 - S 

Pea koe •ofefine •© XjBafua*atoga ko KaufooofB. 
■uli. Pea koe tana *a Macwtefanai kla Malugahu 

ko Fehokomauf ega 

Pea koe taaa 'a Fehokonaufaga kia Tagata- (117) 

olakepa ko liave'ia. 

Pea koe hako *o Have'ia (folio 118). Pea koe fanau 'a Fualupe'ake kia Ma'afu (227) 
tuku'iaulahi ko IkaEililava- mo h. tuofefine' 

1 

\ 

ko Vavalo. 

Pea koe hako 'o kinaua (folio 228). Pea koe tama 'a Mapa, 'ofefine 'o Tugimana'ia. 
Kia Tuhoutoa (187) ko Fakailoa'atogakilia. 
Pea koe hako 'o Fckailoatogakilia (folio 187). 

Pea koe f anau «a Mateitalofiji, ofefine 'o Tugi- 

mana^ia, kia ko'Mateitalo uo 

Tugi loh, tuofefine ko Mafiha*ateiho 

Pea koe fanau *a Mateitalo kia Finaulegi (238) 

(fokio 238). 

Pea koe fanau »a Tugi ko Balu mo Mafituiha'a- 

teiho ko 'ena fae ko Manutagiha'ele. - 3« - - ■ - v* - »01 -' pea koe foha *oBibi, koe foha 'o Tugimana'ia, 

ko Tanafa. 

Pea koe 'ofefine 'o Tanafa ko Balu. . 

Pea koe tama 8a Balu ko Fakakikina. Bea koe foha 'o Lautu'ula, koe foha 'o Tugimana'ia 
ko Balu. 

» 

Pea koe 'ofefine 'o Balu ko Naukovi 

Fea koe fama 'a Naukovi kia Tuita ko Bo'oi 

bo Nunufa'&ekea mo Lataitokelau mo ! Noa 

Pea koe hako 'o kinautolu (folio 56 57 59) r 

Pea koe fanau 'a Kulikefu, tehina 'o Tugi« manaia ko Tuiamu 1 ia mo L&tufuibeka 
koena fa'e ko Vahega. , 

1 

Pea koe f anau fcM 'e taha 'a Kulikefu ko 
TaufamonaluDo mo h. tuofefine ko Ate. Pea koe fanau 'a Tuiamuia ko Fefitamahaga 

mo Fefitatea mo h. tuofefine ko Ate mo Fefita. Pea koe foha 'o Fif itatea ko Tausi^a 
pea koe foha *o Tauaiga ko Kaifoto 
Pea koe foha foki 'o Fefitatea ko Fefita 
Pea koe foha *o Fefita ko Kaufuai mo 
Taufa. - 302 - r' 

ffc* koe tama *a Ate ko Teuklhetolo 

Fea koe feaa *a Teukihetolo kia Makaui 

ko Uakaui. 

Pea koe f anau 'a Makaui ko Makafana 

no Bulu mo Joeli Fuai mo Mele Taufa koenau f ae 'Ana 

Latu. Pea koe fanau 'a Joeli Bulu ko Taumui mo Sami Fefita 

mo Ikale koanau fae ko Salote. 

Pea koe fanau 'a Sami ko Alopa oo Sela mo To 

mo hona tuoga'ane ko Makaafi mo Joeli koeneu fee ko Laveni. 

Pea koe tama 'a Alopa kia Falanike Papalangi 

ko Mabel Lavenia. 

Koe fanau 'a Mele Taufc. (fofefine 'o Makaul) ko 

Akosita pea koe tama *a A kosita ko Laise mo hono 

tuonga*ane ko Puloka. 

Pea koe tama f a Fefita kia Finau'uiha ko 

Lakebamoha 1 ateiho. Pea koe foha 'o Taufamomalubo, koe foha 'o 

Kulikefu ko Taulakimaulupe ko'ene fae ko 

Tuboufalekakala. Pea na'e vavahe 'ia *a Lupe- 

meitakui kia Maealiuaki, pea ko'ene taoa 

k&a Maealiu'aki to Lotea. 

Pea koe foha •© Lotia ko Balu. 

Pea koe tama 'a Balu ko Tagifetaua. 

Pea koe foha *o Taufa mo Malubo ko Taufa 

Pea koe foha f o Taufa ko Anitelu Lilo. -503- Pea koe tama 'a Vaiaeaaa kia Koloamatagi ko Kae. Fea koe 'ofefine 'o Kae ko Latukilagi * Pea koe taaa *a Latukilagi kia Pono ko Tubou- nuababu* Pea koe f anau 'a Tubounuababu ko Balumoala mo Launokonoko. Pea koe t ana ' a Besekatfa kia Koloanatagi ko Hega, Pea koe tama f a Hega ko Teukifalctau Pea koe tama f a Teukifaletau ko Fevaleaki. - »- Pea koe 'ofefine «o Pakatouaafi, foha 'o Fak*. 

takatu ko liataulei 

Pea koe fanau «a Eataulei kia Pakatou'io 

ko Fakatou'ia bo h. tuofefine ko Lagi 

Pea koe 'ofefine 'o Fakatou'io ko Lupemau- 

jnsao. 

Pea koe tama 'a Lupenaumamao ko filia'uli 
Pea koe 'ofefine 'o Fakatou'io ko Vakatauiku 
Pea koe tama 'a V^kaituu'iku kia Kolomako5<o 
Moala. 'Pea koetama *a Lagi kia Tuifaganonu ko 
Sisifa. 

Pea koe tama «a Siaifa kia tToutaitokotaha(j73j 
ko Vaka'uliha'ayili. -, 

Pea koe 'ofefine 'o Vaka^uliharili ko Vaimomohe 
ao Teaaleti Manakovi bea koe taaa 'a Teraaleti kia Veikune 
ko Inoke Potu. 

Pea koe foha 'a Fakatou'io, tama 'a Matuulei 
ko Taginoa, ko'en* faa ko Fusibala, pea na'c 
,tavahe •ia •© he tuofefine *o Fakatou'io koLof.i. - 305 - kla Kioa. Pea koe fanau *a Kioa Tuibulotu Tautaiol*; t ,^ne fae ko Pusibala ao Feke'ila mo Taufa ko'ena fae ko Lolobea ao Mafikovi tama 'a Balukolagi (293) 
Fea koe 'ofefine 'c Tuibulotu ko Mafikaunaga Bea koe tama 'a Kalisi Mafikaunaga tes> kta 


Sosaia Tuibulotu (Tahifiji) te Tubouaunuu (folio 93) Pea koe tama 'a Latutama •ofefine 'o Fautave (2W)) kia Moeakiola ko Moakiola (43)» -306 1 jtakoe fanatt f a Latutama, 'ofsfine 'o j*ka- 

Ulatu, Tuiha^ataiho, koe Ma'afu'otuitoga 

ko Tuboolahi mo Maealiuaki ao Tubouila 

go honau tuofef iae ko Araukihesina. 

■o 'ane tama kia Tubotftoa, foha 'o Mataele- 

usftea, ko Humi mo Logo mo Jiomoufimui 

Pea koe hako «0 e fanau kla Ma'efuatuitoga (folio 86) 

Pea koe hako *a Humi (folio 187). Pea koe f anau 'a Tuikolovatu 
ko Motukuvei'ila mo Gaga ino Kaea mo 
Tuiatamaka mo Mate'italcha'abai mo Peiloalii- 
au'a mo honau tuofefine ko Latutama koenav, 
fae ko Atuneihihifo, koe 'ofefine 'o Ve'eh&la, 

Pea koe foha 'o Gaga ko Kavafonolelei. Pea koe foha 'o Tui'atamaka ko Alo 
Pea koe foha *o Alo ko Tuiga'ika. 
Pea koe fanau *a Tuiga'ika ko Liuaki mo 
Taufatahiai. Pea koe 'ofefine 'o Mateitaloha'abai ko Toa 

i 
Pea koe tama 'a Taa kia Leat a ko Tuliaki- 

ono« * 3C7 -, / pea koe tana •* Latutaaa kia Tuboulahi 
ko Tuinukutau. 

bo 'ene tama kia Nuku ko Finefeuiaki 
ao *ene tama kla Uoufuk» ko Halavaivai 
■o 'enefeaa kia Leka ko Leata (folio 193) Pea koe 'ofeffene 'o Tuinukutau ko Kaimatagi 
no h. *ofefine ko Gaganiua. Pea koe tama 'a Kaimatagi ko Gaga. 
Pea koe tama *a Haga ko Toa' ila. Pea koe foha 'o Finefeuiaki ko Teehalakamu 
mo Nauvalevale mo Koimoi mo Lagitoutai 

Fea koe *ofefine 'o Teehalakamu ko 
N080 ko'ene fae ko Leva. , 
Pea koe tama »a No'o.kia Jiu (228) Fakatulolo 
ko Veatokelau. 
Pea koe hako »o Salote Veatokelau (folio 199) 

Pea koe foha 'o Nauvalevale ko Fatanitavake 
ko'ene fa'e ko Tu'umaumi. • JWS «• Pea koe foha 'o Moiaol ko Filjjuoe^ulik koe taaa ** HoaiaofAle'oao (fclio 227 koe hakc Pea koe fofaa *o La^itoutai ko Togaoakave 
ko'ene fa'e ko Fifit«rale. < .. Pea koe taaa ' a fUd Avaivai kia M&ulupe- 
kotofa ko BabaAi ao Ma'at**a ko'ene t&ma ia 
kla Tagata'iloa. 

Pea koe taawi 'a yne.?*.& T. 4 n tx 

ko Fefita. Pmi koe foha *c Pu n 4 ta Sika'ihahake 
,ao Li#eliga»i 

kee foba *o Si^' Lrahaifce ko Kefu, koe 
•a*Nana ai* 
fc t ^JL foha »o Ke^M «4 Mahe'uli'uli koe tama 

'•Wnaum /f0Ue m)% 

*a ^ . .^ l o ifahVuli'uli (fagabo) 'folio 225' 

y/ 
-309- jtot koe fbh* 'o Ligeligaai ko Latulala. Pea koetma •« Patafehi aei 'ofefine 'o Tuibulotu 

ilagitouteau, kia Makahokovalu ko 

Tuinala. 

Pea koe hako *o Tuimala (folio 57). Pea koe fanau *a Talaumokafoa, foha 'o 
Tuibulotu*ilagitouteau, koTJa'uga, koe tama 
1 a Tulikif akataf a (1 89 ) bo Fatafehikaikuli koe tama 'a Mateitalo bo Fatafehiholeva koe tama 'a Ulukilupetea 

t 

bo Dgo'alupe koe tama 'a Fusibalabagai. (78) 

Pea koe hako 'o Bauga (folio i&9) Pea koe fanau 'aWafehikaikuli ko Pagabo mo Otua'oaua koenau fa'e ko 

Waauha'akdlA mo Paone koe tama 'a Tuboutua (#0 m &• 'ofefine »o Fagaao ko Toa'ila mo h. tuopa'ane ko 
Jonuakavale. - 10) V koe fanau •• Otua*o*ua ko Pita mo h. 
tuofefine ko Keleltsf*. koena fae ko Moaiaf | 
pekla taefanau. 

Pea koe foh* 'o faone ko Vailevu, tama 'a Fakafciku 

■o ene fanaufc ko Ebalahame Fatafehi 

no Paula Tuituiohu mo Jione Fatafehi mo 

Seluvaia Fatafehl mo Faka'ola'ifaga, koenau 

fae ko Tauffcmotulalo.(S5) 

mo Alipate noh* tuofefine ko Liunieitubou 

koena fae ko Lolohea, 'ofefine 'o Bobonatui 

mo Taumoefolau koe taaa % & Moals.'eva (ofefir.s 'o Si Pea koe f ai au 'a Faula Tuitubhu ko Makaleai koe tama 'a Seini (mei Hologa) Pea koe tama 'a Kakalesi ki he fiji ko Pea koe f anau 'a Jione Fatafehi ko Tuboutua koe tama 'a mo Jione Fatafehi mo Katea ko'ena fae ko Lupe. 

Pea koe fanau 'a Katea kia Ika- 
fa'aoa ko Uluakivake mo Taunaholo too 
hona tuofefine ko Tau'ueva mo 

Pea koe hako 'o Faka' ola' if aga (folio 84) - 511 - ■ Pee.koe tdha. 'o Alipete ko Jione Toiaoana 
ko'ene <ae ko Luaione Mafi. 
Pea koe fanau 'a Jione Toiaoana ko Anaise 
mo Luaiane koena fa'e ko Sela, 'ofefine 'o 
Jione Mafi, Niuatobutabu. 

Pea koe taaa 'a Luimeitubou kia Keiano 
ko Fagatucuno Atu mo Tokoma'ata. 

Pea koe foha 'o \6Llevu ko (fiahakimoa) Pea koe fanau 'a Taumoefolau ko Eabani 
mo Tagi mo hona tuofefine ko Hepi, kcenau 
fae ko Kolo ofefine 'o Lavaka(nei Hu^a) rno !'anu 
koe tama 'a Keleani (mei Late). 

Pea koe fanau 'a Babani ko Malitoa 
koe tama 'a Seini mo Namoe koe tama 'a 
Tubcu (mei Huga). 

i 

» 

Pea koe fanau 'a Tagi ko Babani | 

< 

koe tama 'a Pine. ' 

Pea koe fanau 'a Manu kia Jione 

\ 
Bulu (Toku) ko Balaki mo Tevuga mo 

Takua mo Anaise. Pea koe taoa 'o Fatafeliiholeva kia Tubou- (81 ) 

haabai ko Vakautabola. 

Pea koe foha 'o Vukuutabola ko Maulivou 

koe tama 'a Latuolaifotuika (^6). 

Pea koe hako 'o Naulivou (folio H1). - * 2 - 

Pea koe fanau U OgoaLape kia Ulukalai* (1 
Feletoa, ko Tuabaai Ulukalala rao H. tuc: 

i 
i 

ko Vaimoana mo Fagaobulotu. 

Pea koe hako ■ o kinautolu (f olio 1 95 - 2CC 

Pea koe fanau *a Manubuibuione, foha 'o 

Tuibulotuilacituoteau, ko Fatafehililika 

koe tama 'a Heuifaga 

mo Sisifa koe tana 'a Fieniu. 

mo Fatafehi koe tama 'a Kaunimasine mo 

honau tuoga'ane ko Kaleaga. 

Pea koe tama *a Fatafehililika kia Faotusia 
Fakahiku'uiha ko Fulilagi rao ene tama (293) 
kia Luani (1+6) ko Leiataua. 
Pea koe hako 'o Fulilagi (folio 294) 
Pea koe hako * o Leiataua* (folio k6) 

Pea koe fanau 'a Fatafehi kia ? - buibuione foha ' o ' Tuibulotuilt gi 'iot- i '.ibuku 

mo Bobua (240) Pea koe fanau *a Kaleaga koe 'Yaea. 

Pea koe taca 'a Mafileo kia Paula Lolohea ko Latu 

Pea koe fanau 'a Koala kia 3alu (i 'Uiha) ko Moala Fchoko 

mo Mau. Pea koe f anau 'a Fehoko kia Fehiosl 

Meleane pea koe foha 'o jlaveabava ko Si'ifo 

F Pea koe tama 'a Sisifa kia Kalubo ko Saulala oo 

Haveabava pea koe foha 'o Saulala (l.'.alubo) ko UaliuaoMi 

Pea koe fanau *a Maluimoe'ao ko Lusiane tama 'a 

Tuutaga mo Ane mo Moala mo Mafileo mo enau tuaga'afee ko 

Sunia foliaki koenau lae ko Heaia Moeia (Kolovai) 

Pea koe fanau 'a Luseane kia Manavahetau (Har.no) ko 

Liufau ao ene tama kia Matekitoga ko Vilituifono^aloa 

Pea koe fanau *a Vilituifonogaloa ko Lus^ane taaa 'a 

Anau mo Pusikelo mo Keunaga koena fae ko Tafitani taaa 

Laslni Kapa mo Lttujama 'a tfoabiko. rea koe fanau 

a Liufau ko Tubou mo Tufui kocna fae ko Ann I*bulOU, 

Bea koe fanau 'a Haveabava ko Sisifi mo Tokil n , ■ '1* 

mo AnafoliaH koenau fte ko SalMt. Pe« kor tt« »• 

Siaifa kia Tevita Kaufusi ko ftfllflO ruo Alo . 

kia Salolo U Funaki mo A&i -o tol.ohea »o Taitttii » NIl - 313 - Pea koe foha 'o Togakakau, foha 'o Tuibulo*^ ilagituoteau, ko Tuionet^a koene fae ko Tafa mo Veatokelau mo Tokilupe tama 'a hVffi (245) Pea koe fanau 'a Tuionetoa ko Lagoia 
p 

(Vahai) mo h. tuofef ine ko Veatokelau koena fae ko . . Pea koe fanau * a Lagoia (folio 12?) - 31^- Poa koe foha 'o Kiliaunifao, foha •„ Tuibulotu- 
ilagituoteau, ko Tubouaonukunuku . 
Pea koe 'ofefine 'o Tuboumonukunuku ko Fala- 
•oetau. Koe tama « a Cigie ($1). Pea koe foha 'o Maulupekotofa foha 'o 
Tuibulotu'ilagituoteau ko Fatafehifiji koe 
tana 'a Lupe'ututau, koe 'ofefine 'o Tamalebau'u 

Pea koe 'ofefine 'o Fatafehifiji ko Fefita 
Pea koe tama f a Fefita kda Mouga'etoga ko 
Taufa. Pea koetama *a Nanasibau'u, 'ofefine 'o 

Tuibulotu'ilagituoteau, kia Latunibulu ko (31 C) 

Latufuibeka mo h. tuoga'ane ko Tuilakeba 

(nae takavaha) mo enetama kia Kavcatugua (293) 

ko Fakahiku'ouiha mo h. tuofefine ko 

Amelia (nae tamaha) mo Veasi'i Fakahiku' ouiha . 

Pea koe fanau *a Latufuibeka kia TubouUhi (105) 

i Vuia ko Tubou'ahooe'e. 

mo 'ene famu kia Tuita ko Makahokovalu 

mo Vuki 00 hona tuofefine ko Latuniua 00 

Latuotusia ao Latuola'ifotuika. - 3t5* •o 'ene taina kia Tualau ko Latuholeva (193) 
Pea koe 'alo 'o Tubouahooee kia Tuboutoa 
ko Halaevalumata'afvo. 

P«a koe hako 'o Kalaevalumata'aho 
(folio 139), 

Pea koe hako 'o Makahokovalu mo 
Vuki mo hona g. tuogefine (folio 56-58) (137) (287) 

Pea koe tona 'a Latuholeva kia Uluvalu (103) 
ko Tuhutubu. 

Pea koe hako 'o Tubutubu (folio 164). Pea koe hako 'o Pakahiku'ouiha (folio 293). Pea koe fcnau *a Jiuaafuauta, ofefine '0 
Tuibulotuilagituoteau kia Latunibulu (289) 
ko Vaohoi mo Tuilakebaha'anoa 
Pea koe f anau f e Taha 'a Jiumafua'uta ko 

*efita*ila mo Pefitabau'u. 

«. 
«0 »ene fanau kla Togamana ko Tubouha'abai (93) 

no h« tuofefine ko Mouga'otubou mo Labu- 

lou. Pea nae vatahe ia 'i Taeaoeraimi kia 

Latunibulu, -■*■$ -t/ Pea koe taaa »a Sinaitakala' if anakava- 
IdJLagi ofefine «o Fakana^ana^e, kia Fehoko- 
Doo lagi f i Nukulau ko Latunibulu no 

I 

Tuilakaba ao Hougalakeba . i .pea koe f ana j «a Latunibulu ko Latufuibeka 
oo h. tuoga'ane ko Tuilakeba (nae takavaha) 
koena fae ko Nanasibau'u, 'ofefine 'o Tuibulotu 

ilagituoteau, pea no Lakebaao ' af itu , koe 

(318) 
toma 'a Fehoko'uli (koe tama 'a Panua kia 

Lekaumoana) mo Tufui, koe tama 'a Malu. Pea koe f anau •» Latufuibeka ko Tubou- ahorae'e, ko'ene tama kia Tuboulahi i Vuia mo 'ene fanau kia Tuita ko Makahoko- valu mo Vuki mo Latuniua mo Latuolaifa- tuika mo Latu'otusia, mo 'ene tama kia Tualau ko Latuholeva. Pea koe Alo 'o Tubouahome'e kia 
Tuboutoa ko Kalaevalumata'aho. 
Pea koe hako 'o Halaevalumata'aho (folio 139) 
Pea koe ehako 'o Makahokovalu mo Vuki mo 
hona. g. tuofefine (folio 56-58) (137) (28?) 
Pea koe hako 'o Latuholeva kia Uluvalu (itolio 163), 


- 317 - ^ * Pea koe fanau ♦. Lakebamo'afitu ko Tufui koe 
tama •* Fineu, koe 'ofefine 'o Tuihoua. 
Pea koe 'ofefine »o Tufui ko Fatumea no h. 
foha ko Fuluau «o Bolo'akatavu mo Kiutau- 
ivai. 

Pea koe 'tama •$ TufAi kia Kioamolauaki ko 

Sukatau, nae vavahe ia f a Latufuibeka kia 

Tualau. 

Pea koe foha 'o Sukatau ko Tuliakiono 

mo Tuilevuka. 

Pea koe 'ofefine *a Latunibulu ko Hua- 
mofeketogi, koe tama *a Tuifacaioka. 

Pea koe f anau *a Ruamofeketcgi kia 
Atamokamea ko Paoa mo h. tuofefine ko 
Bohua. Pea koe foha 'o Sisifa, foha 'o Pakana'ana'a 
V 

ko Lu, koe iama *a Kaumalu, koe 'ofefinc ia 

\ 

•* Tokeaoan*. Pea koe *ofefine foki 'o Sisifa 
ko Nanasi. 

Pea koef oha •» Lu ko Vea. Pea koe taaa *a Nanasi kia Faga'ake ko (214) 

Siuhi. 

(Tuita) 
Poa koo tama «a Siuhi kia Lilo ko Tofca 

Pea koe f anau »a Toca kia Uli^ ko .nwnii »^~, j,„ - Jt8 - ±/ Pea koe f anau 'a Hafiuliuli, 'ofefine 'o 
Jakana'ana'a kia Mabatuiha'ateiho ko 
Baveatugua no Faiva mo hona tuofefine 
ko Mateitalo mo Lagaola. Pea koe hako 'o Haveatugaa (folio 293) - 297 
Pea koe hako 'o Biva (folio 297 - 298) 
Peakoe hako *o Mateital'o kia Tatafu Tuiba'a- 
lau folio (65) Pea koe foha 'o Fakatoumafi, koe foha 'o 
Fakana^ana'a ko Faiga'anuku 'mo h. tuofefine ko Panua mo Sisibuku. Pea koe tama 'a Fanua kia Lekaumo'ana ko Fehoko'uli mo 'ene tama ki Tuilautala ko Nanasinifuna. Pea koe fanau 'a Fehoko'uli kia Latunibulu (316) 

t 

ko Lakebamo^afitu mo Fefitamalohi. 

I 
Pea koe hako 'o Lakebamo'afitu (folio 317). Pea koe tama *a Nanasinifuna ki he Tuiha'a- takalaua ko Puitakifolaha ko Mabaha'ano. Pea koe *ofefine *o Kabaha'ano ko Uheina 
koe taaa 'a Anaukihesina, ofefine 'o Mnfitogutu 
mo h. foha ko Tufui, koetama 'a Fuoi, koe 
•ofefine »0 Palekaono nae to 'i Bagai roo Tuku- 'aho. (3W) - ;t? - / Itea koo foha 'o *uf*i ko Baleiono koe ^ « a 
lfoa mo Finauleo koe tama «a Lasini. 
Pca koe f anau »a ftnauleo (habe) ko Nunufaa'ekea 
K Holaikeituai .o h. tuofefine ko Uheina. Pea koe tama » a Sisibuku kia Taufaloa ko 
Pefita, mo »ene tama kia Lagi«abun a ko 
Lagitoki. 

Pea koe tama 'a Fefita kia Ikahihifo (21 6) 
ko Balu, pea nae vavahe »ia *e Latukilagi 
kia Tameifuna. 

Pea koe 'ofefine 'o Balu ko Baluvailclomoli 
koe iama *a Fau ( Sisikula) 

Pea koe fanau ! a Baluvailclomoli kia Namoa (126) 
ko Latufakahau mo Finau Tagata'olakeba 
mo Punakitoutai. 

Pea koe hako »o Baluvailolomoli kia Namoa 
(folio 126 - 127) Pea koo ftama »a Lagitoki kia Naubibiki (218) 

■ 

ko Suasoi. 

fta koe kako *o Suasoi (folio 213)- - 520 - utoe fanau 'a Tubuivao, ofefine 'o Faka- 
# »ana*a kl* Tuifoaualava ko Teuloikihesiu 
sisimofaiga'a. 

pea koe tama »a Sisinofaiga'a kia 
•Uet ko KaufusibVabai, pea mo'ene tama galubd aea koe tama 'a Kaufusiha'abai ko Leva. 
pea koe fanau 'a Leva kia Lolohea ko 
Saaisoni Ksvaha'abai mo Vaikaka. 


Pea koe 'ofefine 'o Malubo ko Sese, koetama •aTukuvaka, koe 'ofefine ia 'a Faleka'ono 

(76) 
Pea koe tama ^a Sese kia Sisivale ko 

Veatubu. 

fca koe f oha • o Veatubu ko Aisea Tuakihekolo 

fca koe hako 'a Aisea Tuakihekolo (folio 81 ), - 521 - Pea koe fanau 'a Bewti, foha ^o Tuibulotu- 
Uagituofefafa, ko Fakatoumaf i mo h. 
tuofefine ko Fakatounafi mo Mafiha'abai 
koenau fae ko Laufilitoga. 
pea koe 'ofefine *o Fakatoumafi ko Lauga- 
tua, pea na'e kitetama 'ia Latunibulu (290) 
pea ko'ene fanau kiai ko Malo mo 
h. tuofefine ko Labylou. 

Pea koe foha 'o Malo ko Ofakiha'abai 
ko'ene fae ko Pusi, koe 'ofefine «o Talia'uli 
Pea koe fanau 'a Ofakiha'abai ko 

(folio 290) Pea koe fanau 'a Labulou kia Taulava 
ko Umufuke mo Kau. f Pea koe f anau 'a Fakatoumafi kia luani (51 ) 
ko Mousfrlakeba mo Tuiniuf itu. 

Pea koe fanau 'a Mougalakeba ko Jini- 
kituatosa »o Siukabu u> hon a tuofefine 

„., f*r ko Toe'uau (40 
ko Fusikaunsaga koenau fae ko 

koe'ofefine 'o A lo mo Taufatoutai. 
"peakoehalco'oPakatoumafikoLuani 

(folio 51 " 52) - yn - * peft koo hako *o Mougala<*:«ba (folio 51 ) pea koe foha 'o Tck*M<u*na, koe foha 'a 
Uliakimata ko Tokjgn&v*. ' i Ha'anoa. 
ao h. tuofefine iuamoa ko*ena fae ko 

Kiliganoa. Pe* «o h. foha ko Tokemoana 

•> »■ 

koe tama »ia 'a Nanasi, ofefine *o Alaibuke (62), Pea koe fanau 'a Tokemoana, tana 'a Nanasi 
ko Leleakuokite mo Toutadtokotaha, koe 
tama 'a TJgatea, koe tama 'a Tubouveitogo kia (172) 
Tamalebau'u, mo Kauulufonua koe tama 'a 
Eohua mo Laufilitcga Niua koe tana 'a 
Taulelei, ofefine *o Tuita, mo Tataloga mo 
Kauvakahiva, tana 'a Kavatahi mo Sisiuli 
'tama «a fiji'oko, jbo Katoaga'uha, tama 'a 
Bunihua mo Sisimalohi mo Laufilitocanei- 
hetoa mo Uealeleika'avea mo Sisiha'avaha 
mo Tuiavatogo mo honau tuof ef ine ko Fou- 
nuku, tama a Tahi 'ofefine 'o Tugimanai* mo 
Sisikaitokotaha mo Fef ita mo Kulukulutea Pea koe hako 'o Toutaitokotaha (folio 173) 

Fea ko hono toe »00 hako -o Tokemoana (folio 2>3-25?) -523- Fea koe foha 'o Fauvakahiva ko llh kuluve 
(77) 

tama 'a Siaulaxa, »o Hua koe tama 'a 

Fea koe hako *o Nukuluve (folio 77). Pea koe foha 'o Hua ko Mahe, koe taiaa 'a 
Kebafigo (238) 

Pea koe fanau *a llahe ko Akau'ola mo 
Hiatokolahi mo hona tuofefine ko Elenoa 
Tuibulotu koenau fae ko Sulia Moala ( Pea koe fanau *a Akau'ola ko 

Jione KatainaToa mo Simulata koena fae ko Soana L G gilagi mo Teukialupe koe tana •a Kelesi. 7SP - 324 \ Poa koe f oh* »o Ifctft*- , foha 'o Uluaklaatt, 
ko Mftkftkeliloka ao h. tuofefine ko Hese 
do h. *ofefine ko Tuittaga'iki koe tana •* Kafo'atu mo h. •ofefine ko Pinauleo ko' ene fa^e ko Lftku ao Tae'aemoa. Pea mo h. foha ko Bele koe tama *a Kiafoto. Pea koe f oha 'o Makakeliloka ko 

Togavei'ila mo Mahe mo h. ofefine ko Filiai- 

bobua mo Teuteufo'ou. 

Pea koe foha 'a Togavee'ila ko Fatevao 

Pca.koe foha 'o Fat&vao ko Sisibuku 

Fea koe fanau 'a Sisibuku ko Havea 

mo Toga mo fefine ko Toga. 

Pea koe 'ofefine foki 'a'Togavee'ilako Nanasi 

Pea koe fanau *a Nanasi kia Sika'i- 

hahake ko Kefu mo h. tuofefine ko Gaga 

Pca koe foha 'o Kefu ko Mahe'uli'uli 

Pea koe hako *o Kfthe'uli'uli (folio 225) 

i 
i 

Pea koe tama 'a Gaga kia Mohokoi(U^) 

» 

ko Pautave. * Pea koe taa* *a ^Piliaebobua kia Tagata f ilavalu (2 

Mft'ftfutukuiaulfthi, ko^Tuiapvave. 

Pea kpe 'ofefino 'o Tuimovave ko "Finau 

koeft'e ift «a kahe'uli'uli. 


<*:**» 

$:■!* Ptea koe tana *a Tsuteufo'ou kia Filimoc-'akau (191) 

#.. 

ko Tuboubuku. 

Bea koa foha «a Tuboubuku ko k!«t*1»u 
■o Lolohea ao Tubou. 

kl ha hako vakai folio 191 . - Pea koe fanau *a Su Ida Filimoe'akau ko (191 ) Tu*uhegi mo h. tuofefine ko Ikahihifo mo Fusi. Pea koe fanau 'a Ikahihifo kia Uhilamoe- (119) lagi ko Tabani mo Niulala. Pea koe hako 'o Tabani mo Niulala (folio 11 S) Pea koe fama f a Fusi ko Taovaega Pea koe tama 'a Taoveega kia Tuifua ko Metemete (1C3) (105) Tuboutoa • 


Pea koe tama 'a Finauleo •ofefine 'o Fatani Tr lft ffugijaanaia ko Mabatuiha'ateiho mo h. tuofefine ko Latutama. Pea koe aako 'o Habatuiha'ateiho (fokio 292) Pea koe tama *a Tuimago'iki 'ofefine 'o Fatani kia 
Fehokomoelagi 'i Nukulau ko Fefitaloa. *—m**0m*+*i* <-■ i .i iw»*ii i» ifi « . » " '1- « . »- *&■'■ "* Pea koo foha 'o Bele, foha 'o Patani 

ko Kafoa. 

Poa koe foha 'o Kafoa ko Faiatonu 

Pea koe •ofefine 'o Fakatonu ko Potuihala- 

tata. 

Pea koe fanau *a Fotuihalatata kia 

ko Simukia mo Kaloafutoga. 

Pea koe tuna *a Kaloafutoga kia Fuioaono 

ko Pehia. 

Pea koe tama 'a Pehia kia Ulukalala 

Maufaga ko Tubouniua» 

Pea koe hako 'o Tubouniua (folio 203) Pea koe foha 'o f.!ahe, foha 'o Makakeliloka 

ko Leota mo Tuatalamatagi 

Pea koe foha *o Leoto ko Sisi 

Pea koe 'ofefine «o Sisi ko Toga 

Pea koe taaa *a Toga kia Baluvaivai ko 

Baluralevalo. [7^1] 


- 327 - Fea koe f oha «o Tuihova, foha 'a UluakdjaatA 
ko TogakitaulapekifelAha bo h. tehina ko Tokoma' ata no Siauimata mo honau tuofefine ko Fakaaulilaki koenau fa'e 
ko Kiloganoa, koe flne ha'amoa, mo h. foha 
ko Ahovala koe tama 'a Leba mo h. tuofefine 
ko Fakatoumaf i koe t ama • a Heuif aga 
koe •ofefine »o Tafololahi (249) Pea koe fanau 'a Togakitaulupekifolaha 
ko Fuatakifolaha, koe tama *a Pusibala 

t 

koe tuofefine ' 6 Ma*afu'otuitoga ino Finau'uiha 

ko'ene &'e ko Kafo'atu mo Tuitenuku ko h. 

(329) 
tuofefine ko Ma* afulatavaka ko enafae ko 

Fefitatokamea mo hl ofefine ko Sisilagakali 

mo Sisi Longoa'a. 

Pea koe hako »o Fuatakifolaha (folio 155-162) 

Pea koe tama 'a Fakatoumafi kia Ttiibulotu- 

ilagituoteau ko Manubuibuiono. 

Pea koe hako *o Manubuibuione (folio 312$. 

Pea koe fanau *a Finau'uiha ko Lotoamaka 
mo Tuibulotu mo Abola mo honau tuofefine 
ko 'Siuakikuo* ulu koenau f ae ko Humi 
koe tama ia *a Latutama kia Tuboutoa (187) I 


Koia na'ane fo*aki 'a Ha'abai kia Bo'oi. - ># - Pea koe fokonofo *a Htaai kia Finau'uiha ko 
Melemo, ko'ene tama k<- Beluniukui. do h. foha ko Lakeh*&ahateiho koe tama *a Fefita mo h. tehina ko Balulofaga 

so h. f oha ko Hikuleo koe lama *a Kafo'atu bo Pinaufaluha. Pea koe f oha * o Ealuniukiu ko Finautoa bo Taufa. Pea koe fanau 'a Finautoa ko Fuanileva 
mo Olesi mo h. tuaga'ane ko Finauleo. Pea koe fanau *a Taufa ko Melemo mo h. 
tuoga'ane ko Humi. 

Pea koe fanau 'a Lakebamoha'ateiho ko 
Balutea koe tama *a Simulata mo Balu (77) 
koe tama *a Fatafehi. 
Fea koe taoa «a Bftlutea kia Bauga 

ko Bagia. 

Ptea koe hako «* Joeli Bagia (fotto 189) 
Pea koe t a» »« t ft ha 'a Balu<ea kia Sukutau 
ko Tuliakione. HMN - 329 - Pea koe foha *o Balulofaga ko Baluha'amoa 
koe tama *a Ana*afitu (71 ) Pea koe 'ofefine 'o Hikuleo ko Kafo'atu 
Pea koe tama 'a Kafo'atu kia Mafimolasike 
ko Finau mo Tokilupe mo hona tuoga'ane 
ko Mateitalo. Pea koe foha 'o Finaufaluha ko M&taelebuku 

Pea koe f anau 'a Mataelebuku.ko 

Mouga mo h. tuofefine ko Tufui oo Kataele 

Pea koe iama 'a Tuf ui kia Fulilagi ko 

Tautalaga'uli. 

Pea koe tana *a Mataele kia l'.ohenoa ko 

Siesia. 

Pea koe tama 'a Ma'afulatavaka 'ofefflne ko 
Togakitaulupekifolaha, kia Fohe ko Tuiliku- 

ioto, (**1) 

Pea koe 'ofefi*. 'o Tuilikul.to ko Tubou koene 
faeko &a 6 a, *>• 'ofefine 'o Kulikieua. -330- Fea koe tana •a-Tubou kia Maile ko Tahahofi (21 5) , 

i 

Pfea koe taaa »a Takahofi kia Fae ko Ata'ata. Pea koe foha 'a iluni ko Vakataumai ! 
ko'enefe'e ko Lepa nio Ugo'u^a ko'ene&e ko 
Latutama mo Naumata'atua. 
Pea koe foha 'o Vakataumai ko Lafi. M - jkia page i» "blanlc* 

(•Gtoi 'ikai h* ar'a '« tu'u *i he peesi kc'eni) - 332 - This p&ee is hlank. (•oku 'ikai ha ice'a 'e tu'u 'i he peesi ko'eni). 


I - 333 - 


KOE FAKALAHI MO FAKAKAKATO «A5 &. HCHOKO I MUA, 


- 33U - 

Kbe hako 'o Tuiniufitn 

Hft'e ravahe mai 'e Tagikina ofefine 'o Veehala 'a Ta- 

liauli, koe foha 'o Veahala kia Tuiniufitu. 

Pea koe fanau 'a Talia f uli koia ko Ata mo 

Jiaki No'o no Sili' ika mo honau tuofefine ko 

Loata Pusi koenau fae ko Ulu'alo. 

Pea koe fanau *a Ata ko Makisi Fifita mo h. 

tuofefine ko Maf ileo koena fae ko Benina 

Pea koe fanau 'a Makisi Fifita ko Loheti 

mo h. tuofefine ko Joana mo Lesieli koenau fae 

ko Laukau. 

Pea koe foha 'o Loheti ko Jone. koe tama 

•a Mataka mei Huga. 

' Pea koe fanau 'a Joana kia Talakai (Leima^a) 

ko Beni Toa. 

Pea koe fanau 'a Lesieli kia Ilaisla Fair J 

ko Mohi moho tuof efine ko Anitema mo ene tama kia 
Piliva'a 'i T0,a ko Maliu mo 'ene tama kia |tf» ko Seluvaia Kati. 

h. tuofefi« k. Kaliai *»i *«■ *" k0 "* 

aei VaimaJo. 

Pea koe fenau '• Hilikai'a (folio ) kpenau fae ko U*» Olaifotuika. 


fco Tupou mo Kaka «> ii^ *> *»• - 335 - 

Bea koe foha 'o Tupou i Niua 

Ifea koe fanau ». »*ka ko Uloa mo Hili m hono tuofefine 

ko Kelai mo Aloi, oo Kimiti. 

koenau fae ko HtUnaite (tfefine 'o Netane Mat 

Pea koe foha *o Sili'ika ko Nuku koe tama 'a 

Lukalisa. 

Pea koe fanau 'a Nuku ko Jione mo h. tuofefine 

ko Ofa koena fae ko Papa (ofefine 'o Tagulu) 

i 

FOLIO 51 

Pea koe fanau 'a Vaeacokautai ko Katalaine * 

Hfehoko mo Fusifuna mo hona tuaga'ane 

ko Jioane mo tlanase koenau f ae ko Elena 

mei fakakakai. 

Pea koe fanau 'a Katalaine Fehoko kia Kaufusi 

(i Niuatobutabu ) ko Ahilavilavi mo '.!aikale 

mo hona tugga'ane ko Fsafe. 

Pea koe fanau 'a J/^ikale kia UaKaiCPu'uhoko) 

(i Niuatobutiibu) ko Ta uhoano Jiosua Finau 

Pea koe ofefine. 'o Tauhoa ko Kato'ac^oe 

taaa 'a tteke Sitoko (Niuatobutabu ) 

Pea koe f<T\*u 'a Ji03ua Finau ko Faka'osifolau 

rno Maikale jroena fae ko Latai ('ofefine 'o 

Maiava 01otK*n a 'i Vaiboa Niuntobutabu. 

Pea koe fanau *a Jioane ko Fehoko mo h. tuoga'nnr 
ko Joeli Finau koena fae ko Eieta, of». Pea koe tama 'a ^ilca ( ^ bu j 

ko Fuasino 

Pea koe fanau *a fb»fL'>o kia Viliami fa'uli 

■ 
ko Hele Tataf* » imowi 

Pea koe tana 'a ^ie Tatafu kia Afe (fo 

Motuahala) jbd nicAsi'i'eiki. Pea koe ofefine 'o Joeli Finau ko Pusi koe tama 
'a Akesa Taunaga (Niuafo'ou). Pea koe fanau 'a Teisa Sugu kia Jione Latu (Masilamea) ko Tevita mo Bule 20 hona tuofefine ko f!elcana mo 'ene tama kia Taulava.(foha 'o Kau'ala ) kc Kavatahi. Pea koe fanau 'a Beni Taliauli ko i Eua . Pea koe fanau 'a Tahifiji ko Loiloi no Tanefusi 
mo Jioana Valgvale mo enau tuaga'ane ko Tuinoala 
mo Kuli Vailea(nae Luani) koenau f ae ko Sela Uoli (ofefine 'o Kele i Haufaga 

1 

Pea koe tama 'a Panefuai kia Jioasi Tahisi ko 

Anaseini Tupunoa 

Pea ko« tnm. *a Anaseini Tupunoa kia Tcvita 

Tabueluelo ko Tuboufe'ilo'eua 

Pea koe tmma *a Jioanc Valevale ki* Otulau ko 

Tevita UUkai, bea nae vavahe ia 'a 3alote Lupebnu'a. iL- - 597 - 

Idfl Tubou I mo Taniela Bovalu ao Jione Li«f*u 
bo honau tuofefiae ko Latuolaif otuika . 
Pea koe foha 'o Taniela Bovalu ko Jione fc* tama 
a Moala (ofefine 'o Lulu Fulitfai) 
.Pea koe foha »o Jione Liu'fau ko Tani ko* tt.aa 'a 
Malia (mei Bea). 

Pea koe fanau 'a LatuolaifotuaikA fcU Kilikaia ( 33^) 
ko Jeileli Tu'uholo'aki mo h. tuofefine ko Salaivai 
mo Lita mo Paini. Pea koc fanau *a Salaivai kia Jimione ( 


ko Alatini Kea koe fanau 'a Lita kia Isileli ko Pea koe foha 'o Tuimoala ko Inoke Toga (nae Luani) 
■mo h. tuofefine ko Tubouvavatau koena fae ko 
Elena (ofefine 'o Ika mei Kologa) 
fea koe fanau *a Inoke Toga Luani ko Kosese f^ana 
Luani mo Jioasi &alomahai' ola mo Tevita I'aubea 
kui mo honau tuof ^fine ko Mele Laufilitoga mo 
Mafigakau koenau fae ko Akesa (Neiafu) 
Pea koe fanau 'a Mosese Manu Luani ko Manu rao Mele 

1 

Talaumoteeaoa koenaufae ko Juliana Funaki. Pea koe fanau 'a Mele Laufilitoga kia Iki Kkikoka ko Talolakepa mo Baula mo hona 
tuogafine ko Anaise Baluvavau mo Emeline Teukialupe. Pea koe 'ofefine * «. V&ilea Luani fco Kotaia 

J&katoumafi koe ? na *» Eset^ Toga (of*fine 'o Togakivavau) ao Kulaia koe taaa ** iiele Hola (inei Utui) Pea koe taa* ** Kul%ia kia Josaia (foha *c Toaaotu) i Koloa ko Sepi «o Kele kia Nuku 'i Tefisi mo Pea koe f oha 'o Mataika ko Antelu koe t-ima 'a 
P ea koe fanau 'a Antelu ko Mosese Kuate ao h. 
tuofefine ko Meliame koena fae ko Balula 
mo Fetalai no Sosaia do hona tuofefine ko Toga koenau f ae ko Elena Pea koe fanau f a Mosese Kuate ko Kofulau 30 
Sinione no Mataika 100 hona tuofefine ko Vea mo Mele mo Vika mo Fusi koenau £e ko Ana Papa ofefine 'o Pea koe t » ■» Meliaai ki* Samiu Tubcu (folio IjtSllja- 

tokt - 339 - 

koe foha 'o LatuH* (foha 'o Knate 1) ko Takai 
toate «o h. tehina ko Talia'uli koena &* ko Tava 
m i Tonikevale) 

Pea koe fanau 'a Takai Xuate ko Samiu V«te* 
jaate koe tama 'a Tuagania (Ha'amoa) *«e 

jalia'uli koe tcma 'a 

pea koe foha 'o Koseae Taliauli ko Takai koe tama 
ftBulu, (ofefine 'o Simione Lomu, Magia) pea koe f anau «a Talia'ulimalohi (foha 'o Kuate i) Loise mo Tebola koenau fee ko Alisi 

i veikune (folio 15*0 koe Meleane mo 

Pea koe fanau 'a Keleane kia Osai*s 

pea koe fanau 'a Tebola kia Paula faitala ko 

bona tuof efine ko Loisi bo Pita mo Habakuki mo 
P Akosita. 

pea koe foha 

hona tuofefine ko Kasa mo 

faeko ******* ^^ •o Fita ko Pita mo Jione Tuifua mo 
Asena mo Uele koenau ^akc.fanau'aHa-oakukikoSelamoLatu 

.o Latai koenau fae ko UaO^a. ^U^ . P*a koe fanau 'a Sela kia ko pea koe foha • o Ifckafan* I» Tvalkih- ,,1« bea koe tf»« -oTul^sina.oTai^i^l^ ko Taliauli malohi. - %o - Pea koe tama *a DR*ita kia Fekika Veatokelau. Pea koe fobo «a Vakautakava Falekaono ko 

4 

Taliauiitalafaikiana mo h. tuofefine ko Fusi- 
matatula. 

Pea koe f anau «a Taliaul^talafaikiana ko Litea 

Fine'oetau mo h. tuaga'ane ko Taitusi Vaea, koena 

fae ko Salome Uoala (Tonikevale) 

Pea koe f anau *a Lieta Fine'oetau kia Basimione 

Kaufusi ko Bobua mo Bele mo Vikatahihika 

mo Tava mo Sisilia mo honau tuaga'ane ko Jione 

Vea'afitu mo Toevalu mo Baula mo Tevita Vugakoto 

Pea koe fanau 'a Vika Tahihika kia Fatai ko 

Akanesi Vao*ululagi mo Tevita Kaufusi no 

i 

Salesi Kolo mo Keleame Finau. 

i 

Pea koe 'ofefine 'O Toefalu ko Tauafu koe tima 
a Uavavau (L!a'atu) Pea koe foha 'o Tevita Vugakoto ko Evu'itokaga 

i 

koe taaa *a Vea (Tonikavafa ) 

Bea koe tama 'a Fusiaataiula kia IJabahaJano (V:oe tana ia 
Holakeitua'l Nanasinifua kihe Tuiha'al- lalaua ko Paataki- 
folaha)ko Tuft i. Bea koe hako 'o Tufui (319). - 3M - Pea koe fanau 'a E*«ta Vave fcLa Sirail . Tcki (299) 

ko Simione Pinau oc h. tuofefine ko L ohea mo 

Vika TubouflSLetoa mo Bobua. 

Pea koe fanau *a Similai Finau ko Simi-ne Fefita 

koe tama 'a Meleana (ofefine 'o Tauhitoku, na i Bea) 

Pea koe tama *a Lolohea kia Ma'afu (foha 'o Sovea 

ko Finena' akakala • 

Pea koe fanau 'a F-Lnena'akakala kia Tuitakau 

ko Taufa mo h. tuaga'ane ko Tuitolo 

Pea koe tama 'a Vika Tuboufeletoa kia Jione Kafileo (225) 

ko Sauiafa. 

Pea koe tama 'a Saui'afa kia I'abilivai ko 

i 

Halaleva mo *ene tama kia . ?0. Pea koe f anau *a Alo koe f efine ko Toeu.:u 

koe tama 'a Feho'kovaihoi, koe ofefine ' Fehoko 
teuteufo'ou (loe tama ia «a Nata kia Fi »11 ) 

mo h. foha ko Fotuaoafulahi (Tukulaumeato mo Vilai) 
*o h. ofefine ko Halaivalu. 
mo h. foha ko Tutoe koe iama 'a Fetutuki 
mo h. ofefina ko Finaukaunara koe tam* 'a 
Finaula*i (koe fokonofo 'o Fetutuki) 
. Pea koe hako 'o Toeumu (folio 51 ) - 3U2 - Pea koe tama 'a Ohiaalaia kia Buvisuvt <o Jatoa no h. tuofcfine rut Meleane Pea koe fanau 'a Katoa ko Tomasi Tupuvttie ■o b. tuofefine ieo Ueliame koena f ae ko Taaia Pea koefanau '• Tomasi Tupuvale ko Alisi mo A melia koena %a ko Fetouta. Pea koe fanau 'a l!eliame kia Josifa ko Toga mo Tufui. 

Pea koe fanau 'a Toga ko Ana Seini Poso Pea koe f anau 'a Tufuf. Pea koe f anau 'a Meleane kia tUitaiasi 

(Gounoho) ko Fotua'ika mo Joeli mo Mataiasi 

mo honau tuofefine ko Uinise mo Sela 

Pea koe f anau ' a Fotuaika ko Tubenu mo Sitima 

ao hona tuofefine ko Lupe koenau fae ko ?inau (fiji 

Pea koe fanau 'a Joeli mo Hataiasi 'oku *i fiji. Pea koe tfcaa '• Dinise kia (fiji) ko Tone 
ao 'ene fanau kia Ieusi'i ko. - y^ - Pea koe fanai 'a *«;* tU Mafuataimi (l73) 
Fakaloloma mo Baaep* 

to&faXtiii.) ko Ucle »o ■o 'ene fanau k±a i> Pea koe fanau 'a fc*epa kia Joeli (foha 'o Isileli 
HaUla Tuanulca) 1» Joeli mo h. tuofefine ko Seini Mafi. Pea koe fanau 'a Naiteitei ko Balu mo Ala mo Suliana 

koenau f ae ko 

Pea koe fanau 'a Balu kia ko Inoto 

Pea koe fanau *a Inoke (I Ha'abai) Pea koe fanau a •a Ala kia L^kisi (Koloa) ko Fea koe 'ofefin. 'o Tevita letu ko I*ata koe taaa 'a 
* aB aWotu (ofefine 'o Ebalahana loga, Tuiafitu) 
lco ene taoal ko Tongavaiboa. 

t( -a '. toata'kia I* (foto '• "oaXatalahu,) Pea koe ko Ilaia&ae. Peakoef*™ >a Ilaisane ki* 
Tu'uholoafcl **> *ali. .('iUakaTe) ko Peakoefaaau 'a Simione Petuani t» Jione L koo t ama a •a Pauline mo h. tuoi>finc ko Tohi koc I - A- (TonUcivale) 

f anau * "'^ fcelaia Pea koe 

B0 Higano tuofefia 6 B0 Wa W»'ae*ea »o nonau CB.gai.otu) «o Tauleiei *°« ta»a . ^p Sui 
Melc (Bagaiaotu) Pea koe f oha 

Seini (Bagaiaotu • 0?U 3amalohilcoBautaicoe tama a Pea koe f oha ' o Hieano k0 Petuani, *oe tema a Tautagi (f ioi) 

, ftU . a Tauielei^^etoalco 
Pea Vcoe fa^ u a ^a Sela mo. Pealcoefo.au 

*„._*.) -0™»**°""° 
(toia nae to x «»' 

no La-enia Ta^ -° «-«» 

+ , -a Olivia Fotutua, kia 
Pea fcoe tooa » *+ !_, Jliai** T «tala»^ (Bateta) 

, ...Jione^eutaiaaoa 

Suaia Wcaveka *oen» f- ko Jione 

Pea koe 

B oh. tua«*'***° 
ko Ana »*• Pea to« f «^ « ft Ula *° Vika Kaufu^i »° 

(folio tf) 

(Okoa) rao Baeta Voe tAO* Fal.inahape - *5 - bo Ana Niuta koe t**a 'a Fefita (tfakave) Pca koe fanau \ Sset* kia Fakailo kc Pea koe f anau ' a Samisone Afuha'amago ko 
Ugababalagi bo Setaleki Afu mo Buliuvea mo honau tuofefine ko Fefita koenau fae ko Ovava mo Manubagai koe tama 'a Tubou (ofefine 'o Viiiami 
Talau). Pea koe f anau 'a Ta rfS ko ?aukailaol»:o no K 

mo hona tuofefine ko Balu, koenau f ae ko 

Pea nae vavahe 'e Alaiaaluloa 'a Balu kia Mafitogutu 

Pea koe foha 'o Taukailaoloa ko Finai, koe tama 'a 

Pea koe foha 'o Finau ko Taufui, koe *±ma 'a 

Pea koe 'ofefine 'o Taufui ko Taufa koe taoa 'a 

mo h. foha ko ^au, koe tama 'a 

Pea koe taa» 'a Taufa kia Akai 'ola (Tobai) ko 

Salote. 

Pea ko«f ftMH *a Salote kia Fekau Tafolo ko Pea koe foha 'o Kolo ko Haki'ai Moala koetama 'a Pea koe ft>ha 'o Hakiai Uoala ko UottM Mo*l« toa - 3tf - *a T Jlu'jJ.o «o h. ofefine ko Kesaia ^mu mo 
S«lote Rj»i i?e»*.. f -e ko 1 

Pea koe f *na- '* ^o^ese Moala ko Hehas? |c Atiawala ao h. 

i i 

tuofefin*' kc ; e* ao Salome koenaufce ko &n* *kfi 

{Taua) . 

Pea koe f an$# ' * v ea ko Taitusi (i Taua) Pea koe fanau ' a Salome. Pea koet&ma 'a Kwifi ^W 5ci« 

Manu ko ''ele. 

Pea koefema 'a Mele kia Fonua ico Mafi 

mo'ene tama kia Solo (goe fiji) ko Jioasi Pea koe f anau ■ a Salote Fusi kia Jiosifa 1 (fffllio 52) Pea koe tana a Bule. (66) , 
'a Balu kia Takai Wo Fae) ko Fea koe ta*. '• Bule kia Idufau Tuiha'agano 
ko Latei*»<«i Tuiha'agano mo Fehokoaanavahe- 
tau mo ho»» tuofefine ko Tuna'ula. 
Pea koe hU» 'o ki^autolu (folio 180) 
«0 .« Um M» favake fote 'o "sufaho 


ko Ipolito *• 3V? - 
ia 51. Pee koe •ofefine \. ?V ko Tautala koe tama 'a 

Pea koe tama 'a fautala kia ko *anv ?aina 

Pea koe fanau 'a *aaweaina kia Fanua ko 
Samiu mo *ahe. 

Pea koe fanau 'a Samiu ko V ea mo Gaga mo 

i 
Vili koenau&e fco Bolenaise (Taua) 

Pea koe fanau 'a V ea . 

koenau fae ko S e la Pusi 

Pea koe 'ofefine 'o &aga ko ^ile koeiama 

a ^eke mei Nomuka. 

Pea koe tama 'a ^aile kia, Simote (foha 'o 

Tagulu) ko A lelia. Lio 53 ^oe uluaki foha 'o Sakalaia Faleka'ono ko 
©tu koetama 'a mo Jicne *a'a 

koe tama *a (ofefine 'o V a iu Leimatua), 

Pea koe fanau *a Otu ko Anafusi mo h. tuaga'ane 
ko Taliauli mo 'onise mo Sanisoni mo Vaea nco 
^aiaele mo Taka koenaufa'e ko Simaima 
mei Ha'an*. 
Pea koe ^sa 'e Anafusi kia Vaisiu ko 

i 
i 

Pea koe foi» *o Taliauli ko Isilcli ko< I 
a Veainia, L#imatua. w - yj- Pea koe fanau 'a -•ileli ko koenau fte ko eke Leimatua, ^eletoa Pea koe ofefine 'a Samisoni ko Liku koe tama 
'a Lavenia, Leimatua. 
Pea koe f&nau 'a Liku kia Tukuhau, Ruga 
ko ^ele 'one Tubou. Pea koe fanau 'a Vaea ko 
Tuku mo Tcvita Teiko koena fae ko ?unaki 
Pea koe fanau 'a Tevita Teiko ko A n a mo 
Jione koena fae ko Sela. Pea koe fanau 'a Vaisele 
ko Jione Hehau koe tana'a Tenaleti T a vo 
Pea koe 'ofefine Jione Kehau ko Tano koe 
tana 'a Falesiu. Pea koe f anau U Jione Naa ko Metuiaela 
*usi »o Timote Taliauli mo hona tuofefine ko 
Sesika *uei mo Kulaia T a ufa mo Joana 

<*« ko Melika Toai (Lavegahau) 
Taufafolau koenau fao ko *ei*** 

I IVtuisela Fusi ko Samiu (Veobala) 
Pea ko* fanau 'a *.etuiseia 

Iailcli ^ B0 homiU ' lnC mo Ji«w Toafusi mo ko Toafa «o Ane mo Kele mo Tabekoenaufte fc Mi*. - 3*9- Pea koe tuam '* icne Toafusi ko Ji^ ti koetama 
a Toga (ofefinr Sikei, T ga). Pea koe 'ofefine 'o Isileli Fusi ko koe tama 

a Sila Ufefine 'o Hiiikaia) folio Pea koe faaau 'a Toafa kia ?evita Latu (faifekau) ko *'Oi mo Jicne Latu. Pea koe tama 'a Ane kia ^osese (Bagaimotu) ko Beni moene tana kia Sika ko. Pea koe tana 'a Me3e kia ^atu (foha 'o Lavaki 

ko Manu Seini mo ene fanau kia Jione Finau 

(foha f o Tuitu^ou (79) ko Keleane mo Vakaloafttuku no *uai - 350 - KPB FAKAi-li^ V PSFES UVEA Sae heu mei Uvee 'ogo f~ ■ ne 'eiki ko Talavc.c opca bo Kanuvale *o kuoi a stva 'i Togani, he nau fiu tokua mau 'eiki jau koloa. Koe tamai 

'ogo fefine ko ?efun*i»oana mo 'enaflie ko Kelekele t-J. • ote esi. 

Kuo nau hau ki Torani 'i he taimi 'oe Tuiha'atakalaua 

ko Tuinukulavt . 

Pea nofo leva 'a Talavaolupea mo tehina 'o Tuimkulava 

lco Matakulofotu'ivao. 

Pea koene fanau kiai ko Lala'ila mo h. tuofefine ko Sinama. 

Pea nae ha'u 'a Lala'ila ki Vavau oo nofo mo 
Uliafu koe 'ofefine 'o Lolcmanaia (232. 23S) 
Pce.koe f anau 'a Uliafu kia lala/i* ko Finau- 
lagi mo h. tuofefine ko T aila(vukai folio 238 ) *_ M~U4m*, Pea nae vavahe e -ehina eua a Toa'ila o ave ki he fue, koe kolo Utui. 

Pea nonofo V WiXa, »o UulikihaW, koo I»Jta- kubolo. Pea koe tasu 'e Toaila Ida UaliMha' — ko Balu- veveu. Pea koe tama ' e Baluvavau kla Kemoo'atu Fulivai ko Fulival'oneeta. 

Pea koo hako 'o PulivaiWf lt**> 107). - 551 - *a nao hau kl W '. Taufamoheofo, ^ ^^ 
ia 'o Juirmkulav*. ?«Watakalaua, mo« - *na U ' ft 
Tuinukulava. k* Wha'uku ■©' Ulufituklboi^ 
|» Sinama, koa taaa 'a T a lavaolupca kia KatMculofotu, 

. Pea ta'as* leva 'a Vuna mo Bahauku 
P©a koo t an*u 'a Lehauku kia Vuna (f ii 76) 

Pea ta'ane leva 'a Ulufitukibobua mo 
Mataelemuluvala • 

Pea koe nonofo 'a Si n£ma m0 Vuna (luivava'u) Pea koe fanau 'a Sinama kia Vuna ko Kala e mo h. tuaga'ane ko Mataelehauni mo Logologo'ihavelu 
(Koe mea koeni ' oku febaki.moe tohi 'a ■'•cjIa) 
Pea 'ave leva 'a Ka3ae ki he Tuitoga ko 
Pea 'enet-ma kiai ko Laufilitoga. P e a hala 'ae 
Tuitoga bea hau 'a K&lae mo nofo rx> Kaleva 'i 
Maufaga pea ko'ene tama kiai ko Tuihalagigie 
Pea toe f anau 'a kalae kia Soakai '* ^eleioea 
ko KoiQfeEiatagi. 
Pea koe fanau 'a Kolaomatagi ko Selavakataha koe 

I 

taoa *a Buii no Fefita koe tama 'a 
1 

bo Keaaia ?u' uatakovi koe tama ' a mo Hetoga koe tama 'a 
tama 'a. mo Havea koe Pea koe tao* *a Selavakataha kia Tonulahau (faehija. 
•o Tahifiji) fco Hosea mo ene f .rniau l:ia G*lu fako P ■ 
ko Momea mo h. tuofefine ko ^ie. -i»_ 
•352 - Paa koo foha 'o Hm«* ko Jiaiku ao Noa *> Vili 
*o honau tuoffj** te ^xoi, koenau fM ^ Luu 
(m1 Makave) 

Pea koe fanau »* Jiaiku ko Tamale, koe tama U 
Bobua mo h. ofWln* ko Siai koe taaa «a Seluvaia 
Pea koe taa* ♦» Sisi kia Matea (i Toga) ko Kafobeau 
Tea koc t%aa 'a Kafobeau kia (Tuanuku) 

ko. 
Pea koe foba »o Noa ko Baia koe tama 'a 

i 

Lebolo. 

Pea koe foha f o Vili ko Lebuha koe tama 'a Ma'ata 

Pea koe f anau »a Loloi kia Suliaai ko Lavenia 

mo Bebolo mo Jio3i mo Lohuni. 

Pea koe f anau 'a Lavenia kia Tavo' ko Mafileo 

mo h. tuaga'ane ko Moala. 

Pea koe fanau 'a Lebolo kia Niko ko Mahe mo 

Malakai mo Jione mo hona tuof ef ine ko Pehoko 

Pea koe fanau »a Jioai kia potofili ko Jidne mo 

h* tuofefine ko Mele. P«a koe fanau »a Momea ko Pauline Finau bo h, 
tuaga'aaa koBalula Mafi mo Hauga koenau fae 
ko Simtlata (100) 
Poa koa hako 'o kinautolu (folio 100.101 ) Pea koe f anaa 'a Lie kia Usaia Akau'ola ko 
LiTUklvuki Akau'ola mo h. tuofefine ko pauline 

Moala. ■^ 
tH koe .ofeftn. .„ ^^^ ^,^ ^ ^ 
koe tama *a juu, 

I*a koe tM. .. aoeU Id. Abollsi ko K.fceli..!.. Pea koe hako 'o Mataelehauni (folio 78) 
pea koe hako 'o Logologoihavelu (folio 80) *aS& - K3LI0 2tf-3*$ 
Pea koe foha »o ^Wletuablko ko U **k* 
koone fae mei h* yuitoga. 
Pea koe foha «© uvaka ko N auli ** Tenifa 
«o HeuifmWUlc «o T «ketoke mo Alakihihifo »o 
Ifaulubefcel* koeneu fae ko T oto, koe 'ofefine »o 
Ittla »i Kaufaga, nae 'alu t a Lavaka 'o hola 
tatt mei he Tuitoga. 

Nae noeofo «a Nauli moe 'ofefine 'o Tahifiji ko 
Tonu koene tama ko Lubetulimafua, mo 
Tuituimoe'ao no xauli. 

pea koe foha 'o Lubetulimafua ko Tuitubou mo 
Na'asiba 

pea. koe foha «o Tuitubou ko B&lenaba koe tama 

a Kaloafu. 

pea koe fanau «a Balenaba ko Taugahihifo mo 

Mafimatabule nae Lavaka mo suluga nae Lavaka mo nauli 

koenau fae ko pinau koe ofefine »o yahai, mo Folau- 

moetao L^vaka koene fae ko TU'utaaa mo TOgakina ko ene 

fae ko T&gakina, ofefine 'o pjuku. 

pea koe fanau «a Taugahihifo ko si-^ka koe t.iaa 'a 

Kaipa mo pinau koe tama 'a ia*^ °° Tak&utetoki koe 

taaa «a Mele Toga. pea koe f anau 'a siamaka ko jiosi 

koe tam* •* yaivai mo Thinukuafe koe tama »a mo uo 

pea koe fanau >a pinau ko uatekitoga kihe Tuipelehoke 

mo saia kia jpvalu mo jjavili mo ^ovalu be mo ieota 

Bovalu \* »o. 

p. pa* ko* fanau »a Bule ko T»e p. kia fcufau (7uih****na) 

mo x^taiMMMd Liufau mo pehoko pca koe fanau 'a t** 

kia T»va fco **]catounafi mo yahai kia i/isike pea ko* 

fanau '* ymtei ko. pea koe fanau 'a foeakiola (taaa * 

Ofakimoaam) too fnkatoumafi t« n0 Kit° au koenft f(l9 

ko Tutomfe*©. paa koe fanau •* pakatouaafi ko T ubou 

mo pinau mo jiem* kiteau koeuuu fae ko »*nieo k>* ^ r * "(VlMi ^ e ^> ^-^^-r^ tc uuu ',Ji,, .,».»»»»»»»»»*, **»*»**»»»*»♦»»***,,, ,,,,. 

■ZCtr »*»»»»»*. •»», Pea k. e tam a »'a Na'asipa kia Teng.tea k. Mehenoa 
m. Levanua kia Sio'ata. 

pea k. e fanau 'a Mehenoa k. Faama m. Siesia m. 
P.asi Tuibnlctu, Manu rao Levanuia. 

pea k. e fanau »a P.aai Tu' Ll l.tu k. Mele Tenga 
m. Sisilee m. h.na tuonga'ane k. Papani k. «en 
fa'e ke Sivoki mei Heuma 

pea k. e tama 'a Levanuia kia Fakafanua k. 
Mafikakau. 

pea ke e tama 'a Mafi 1 kia Laufilitonga k e 

Tu'it.nga k. Sale&i Tu'ipul.tu 

m. 'ene fanau kia Tu'uheteka k. Uila m. Tili Tuih^tohako, 
m. 'Ana L.tuma me Paulo Taufui. 

pea ko e fanau 'a Salesi Tu'ib letu k» Seini Fakalelu 

k. e tama 'a Seaika. 

m. Ikatulifota k. e t ma 'a Taisia (f.li. 

pee ko e fanau kia Manulevu Tuituim.ea. k. Tong,- I 

m. Mafiteutai. pea k. e fanau 'a Na'uli kia Tat 

ke Takai m© Tae me Fupipongi F. mo Supetu'ul 
pea ko e fanau 'a Takai ko M.eaki.la fao e t 
♦a Halaevalu mo Bule me Kaufale'aloa ko 
Tangskina 'ofefine 'o Nuku mo Moeakio]a k. e 
'Ofakimo„na mo 'Eua. F. 

Pea ko e fanau 'a Mele Ton- I ('i V. 
f.ha '. M.ala ko Tupou mo Mele mo ! 
pea ko e fanau 'a 1 * e - 356 - pea koe farnu »• Tuituiaoeaa ko ?ogatea eo 
h. tuof ef ine ko yakalolokiana mo ^afitoutai 
pea koe fota* »o Togatea ko Mohenoa mo pifi mo 
koe taoa »e tfaaaibu tama »a iotovale ,(<ramai 
5jogafale«ola) ko hono hako »a T«vita Toga, s°ane Otuaaraa koenau f ae ko pusi. pea *o jfele TOga mo samiu Babani koena fae ko si^oki mo viliami pineagakehe koe 
tama «a A ne T u b ou ^ a l je * >en i koe fanau ia «a 
Boasi T^ibulotu. 
p pea koe foha »a wohenoa a B°asi Tuibulotu 

* 

pea koe fanau »a B°asi ko T«vita Toga a ° 
(SIVI FOLIO 161) pea koefanau «a flauli ko panua»uli koene 

fae ko Balutofitae koe fefine eiki mei Ra'ateiho 

pea koe foha »o panua'uli ko Toafaohihifo mo 

Luia mo L e °kau koenau f ae ko Rukava ofefine 

♦o Motuapuaka. ^ 

pea koe fbha 'o Toafaohihifo ko jiosaia iavaka ko 

en* fae ko M aofaga mo h. tuofefine ko K aba mo 

M*t«italo koena fae ko S isi 'ofefine »o yalu 

•o n*»aheilala koene fae 

*oe fefU* «• taha ko pakamoimoikava . 


-357- pea koe foha »* L uia t a waluiaoeao tu U tuofefine 
ko A^i* 1 rjuru* ao A^esa uoala pea koe ofefine »o puahau ko s e kol» kce ti« • * Hel« Toga (fae o pakautoki) pea koe taaa -a Tagakina (tuofefine «o L avaka) 
kia La«oia (vahai) ko L iamanu mo ene 
taaa kia iasike ko soakimi 
pea koe fenau «a L iaaanu. 3 • *>■ . ■&***, •*«M'> : -' -358- Thia pafe ia ilenk. («Oku • Ucal t» ee'a »e tu»u *i he peesi ko'eni). - 359 - • 

'&fovriMgg&' ( *o« tupuaga .0 Afu ko 
V*kafubu <*u beh. koe fotertehina «o uluka- 
lala •! naufaga, bea koo vakafuhu koe 
uluakl £f* la. 

pea alu behe ho talanoa nae nofo »a vakafuhu 
• i H*«*Uufuli noeiomi hono tala t e i ai 
ae Malaga t Ranokubolu, ko yotu mo 
Afu ki vavau, «oku noffo t a v^kafuhu 
ia «i ha fuu takau bea ne behe t e ia ki 
hono kau tagata ko hoku higoa ko 
Afu bea ko Afuha«alaufuli. pea koe f oha t vakafuhu j Afuhataiaufuli 
ko Afuhatamoa, ko ene fae ko ^augatele 
koe f efine hatamoa, bea koe iiagatane t 
Taugaiele mei pja'ano ko ieoto. pea koe fanau »a xfuha'amoa n Afuhatalaufuli ko 

pauvao mo t*1a kai mo ^aaufibala mo 

Vaitai ao yusiloa ao honau tuofef ine ko ] 

pieilo koanMi fae ko 

pea nae hau ae kau fefine tautehina ko Tuitokaloto 

mo Kole»uku mo T*lavai tehina o Tuitokaloto mei t 

o nofo «i (jfu, pea fanau ta Tuitokaloto 

lda TUilakepa ko pehokoraoelagi. pea 

talaage »• Tuitokaloto ke nau o to kumi 

ha Tuikainapa ke nau nofo ai. pea no aonofo 'a Tuitotoi.»to * A fuha.aaoa 
U koe feitaaa W * T uitokaloto ki he rui- 
l«topa, be* t<* ** foki toe feitama >o 
Talarai kihe *niakepa 
pea boko i facle 'a Tuitokaloto koe 

^ta***i«i tagata bea 'alu leva «a Afuhatamoa 
ki he Tuilakepa t fakaha »oku fa'ele 
ta Tuitokaloto koe tama siti tagata. 
B«a fakahamai t a e Tuilakepa. t E A fu ai u 
fakahigoa t ae tamasiti ko hcto poha bea 
behe «a Afu, malo t e higoa 'ae tamasiti 
ko Afukaibouli bea talaage ae ^uti- 
lakepa- »e A fu teke Lakepa uta kau 
Lakepa tahi au. 
pea nae 'ikai hoko ha taha mei he 

fanau totonu to A fuhatamoa kae talu 
•ae higoa kia A fukaibouli 

pea koe hako to A fukaibotuli koia 'oku 

hoko. 

pea koo fanau «a A fukaibolu III Afuha'alaufuli 

ko A lokihou«a ao slieaa pao mo Tua- 

▼aolelei koenau fae ko 

pea koa fknmm «a T™Lvaolelei ko Elin* 

koe taiee «a 

pea koe taaa •• &lx* kia N»it«it«i ko Ri«ano 

pea koe hako »o Hifi^" ( folk> • 361 - / pea ko«j fci*a *o {. ,U t ^r r'r.xitsuli ]:i -•-' k^ 
. yaitehema koene £»* mei Taugaulupoko 
i Bagaimotu. 

pea ko vaitaheoa fco hono 17 Afuha'alaufuli 

pea ko ene f anau. 

ko iiukubuka ko ene f ae ko ubila 

koe ofefine «o ul*» bea fekau »a uhila 

ke hau ha taha «0 kaukau'i ene tama 

bea orai «a v&iai ko hono tehina be 

bea toe fanau «a v&lai kia vaitahema 

pea koe fanau 'a valai kia vaitahema 

ko Daniela piekaipuaka mo nhatafe 

mo petuani mo jlaisea A^oa mo hona 

tuofefine ko ofa'imalae ki peletoa koe 

tama *a pinaumeibulotu. 

pea ko Nukubuku ko hono V Afuha'alaufuli 

pea koe foha «o Nukubuku ko L e meki, 

LOgahulu koe tama «a yoala'uli koe 'ofefine 

»0 Kepa mo puaimoatutua koe fanau «a jiale 

. | 
pea ko Lexneki LOgahulu ko hono VI Afuna'alaufuli 

pea ko hono f oha ko yetusela a?u 

pea ko Danlela vi«kaApuaka ko hono vn Afuha'alaufuli 

pea ko uetuisela a^ ^o hono VIII A^u 

au ki he 1909 a hono 18 «o Disena 1909 

Fea koe ofefine 'o M etuiscla a^ ko T ngiki^a 

koe tama «a sani» ofefine 'o vahai, Lagoiaia- 

Bagai. 

j~* koe fae • © ^etuiscla Afu ko •Nia$i^.*w»Jsi WH jotulet* (ko jpotul**ft ko ofefine «o y«Te> 
bea koe taafti «a t»Te ko Mohulamu 
pea koe tamei >* tfDhulamu ko noo 
lcoe fohft *c Tsivakmno.^ • • pea koe fanau «a Tjhatafe ko joeli 
Ifuku ko ene f ae mei LOloko 
pea koe fanau «a joeli Nuku ko ^ali 
koe tama »a uele Lakai mo suli do 
jjaata Atutohu«ua mo Akauola 
pea koe tama «a suli kiaf<j>Ta ko 
Maf ileo kia Atevalu 

pea lcoe t&me «a i/afileo ko v&ioami 
pea koe fanau «a vaimenu kia saia 
(foha «o &a lu ) *° pea koe fanau «a M*ata Atutohu«ua kia ko yaitai. mo farake mo ipgiteu mo jiobe mo honou 
tuofefine ko yinau. 
pea kpe fenau «a petuani ko Tcvita 
l^atu ao tjftkabaae mo hona tuofef ine 
ko Tja**ki koenau fae ko velt Nautoki 

pea ko» fftnau «ft ^itft iAtu ko T oe° 
»o A«ka ono (frtnl koenau f ae ko Nau - 363 " */ pea koe fane* «a T°&>ko uiliani oo j* 
bo moII ko honau tuofefine ko yele Naite mo Kiti koenaa fae ko sela ofefine «o •pokoBa*eta nel ^'ano. pea koe fenau *a Nakalase ko 
pita ao unubuaka mo hona tuofeflne ko j'efita ko enau f ae ko s&l°Q« E«d Toku. pea koe fanau «a pita ko pea koe fanau «a uouhuaka ko pea koe fanau t a pifita ki he pepalangi ko Fannu " - 344 - Fanau 'a Pi-f* aji; , f on a 'o Simione Nakalase 'ULi- 
Ko Sosaia Tonga, ttolakal Nanu, Sela Ma'eie, PauLa Ftnau", SaLome F 
tno Taniela Tatu«ta. Ko 'enau fa'e ko 'Eme'inc Kefo. o ou Fanau 'a 5*la#a'ele 'ofefine 'o Pita * ■ 
ko 'Alema, Liaiate, 'Onesi, 'Afa, Malie, Lil .-alanisi, Feleti, 'Emeii 
mO Mina, ko 'tnau tamai koe papalangi Siamat* ko Hamani Wolfgramni 

Fanau 'a Pauia Finau foha 'o Pita Afu: 
ko 'Alema mo Kafu (F) . Ko 'ena fa'e ko LepoLo ram. Talau 

Fanau 'a Salome Fo'ou 'ofefine 'o Pita Afu: 
ko 'lohani, 'Osika, Koloti, Kaloline, 'Ana, 'Ela, Kalisitiane, Ualeta, 
Makanasi, Na'ata, Haine, mo Simione. Ko 'enau tamai koe hafekasi 
. ko Salaei Wolfgramm. 

Koe fanau 'a Sione 'Umupuaka foha 'o Simione Nakalase 'Uli: 
ko Mele Falahola fa'6 ko Telusila, mo Falaki'anamanu ko 'ene fa'e ko 
Lilo mei Ofu, mo Milika Laukau ko 'ene fa'e ko Tui 
Fanau 'a Mele FaLahola 'ofefine 'o 'Umupuaka: 
ko Hamala, Loata, Pisiia, Sevani, Latu 'AsiLusi, Sione mo Pongipongi 
ko ' enau tamai ko Teisina Paiu mei Niuatoputapu. 

Fanau 'a Fa Lamaki ' Anamanu, 'ofefine 'o 'Umupuaka: 
ko 'Ana Lupe, 'EmeLine mo Teiefoni ko ' enau tamai ko Viliami 

rao Seini Sipaika, Viiiami, KaLama mo 'ALoisio ko ' e nau tamai ko 
Sefo Veni mei Futuna, mo Sione 'Emiii, 'Ana Lupe , Lu'isa no 'Enanita 
ko 'e nau tamai 'a nautolu ko Tevita Pauni . 

Koe fanau 'a Haliote F*ifita, 'ofefine 'o Simione NakaLase 'Uli: 
ko Ma'ata, Falanisi, Viliami, Mina, KeLeLa, HeLeine, Oto mo Siaie Seni. 
ko 'enau tamai koe papalangi Siamane ko 'Alipate Sanft. 

Fanau 'a Ma'ata tama 'a Fifita: 
ko Hopate, Hamani, Molonai, Samueia, 'ELisi, 'OLoka, Vuna, mo Luti (M) , 
ko 'e nau tamai koe papaiangi Siamane ko Feieti Woifgramm 

Fanau ' FaLanisi tama 'a Haliote Fifita: 
ko "Ela ko 'ene fa'e ko 'Olivia, mo Viliami Lui mo 'Aiipate ko 
. fa'e ko Lesieii mei Ha'alaufuli, mb Kilisitina, 'Alifoleti mo 
Tevita Tau'aika ko 'e nau fa'e ko Seini, 'ofefine 'a papalan 
'Aealani ko Neti Sandys 

Fanau 'a Viliami tama 'a Fifita: 
ko Viliami, Heieine, mo Falanisi, ko 'eanu fa'e koe fefine PiLitama 
'i Loriitoni ko Annie MuiLer 

Fanau 'a Mina tama 'a Fifita: 
ko Feleti, 'Aita mo Falanisi, ko 'enau tamai koe papnlangi Ameli- 
ko Toketa Tevesi^, (Dr. Haroid E. Davis) 

Fanau 'a Heleine tama 'a Fifita: 
ko Haloti ko 'ane tamai koe tangata Siamane ko Afa Schulkc 

Fanav 'a Oto tama 'a Fifita: 
toLo... 'MUl. Ulo. Hop.e.-»SIkcti. k « -»• 

moana Va'waolo 

Fanau 'a Siale Seni tama 'a Fifita; 
ko Leimont Salesi. (koe tama ohi.) 

Koe ta« fefine 'etaha '■*"*-■ ' 
ko Lupi, ko 'ene tamai koe papalangi Siamana VII pea koe fana* •* ofa-i-*alai ki ^letoa 

ko gela ao ganuotaiv&i ko ena tamai ko 

gasuela. 

pea koe fanau »e y.ana kla jione 

luikolcgahau ko .pea, koe fanau «a pusimeatutua ko Mosese jjuku mo ^aafu mo ^ai koenau fae ko pea koe fanau «a tfosese jjuku ko liele L u pe mo s&leteli purfi ko enau fae. pea koe fanau *a ^ele i,upe kia 
Baki »i Tonikevale ko Uluilakep pea koa fanau «a wafifu ko Amelie 
■o iatai bo ifele mo honau tuoga'ane ko jione tfuku. jpea koc fstnsr, ^ ^ ^ ^^ ^ 
ene f ae ko pea koe foh. *o ^aici (jpha . Afuha.**c*) 

ko TaikokaTiU oo cutababaku kdena fae ko 

pea koe fofaa «o Taikakavili ko 

Veimolo ko tama »a 

pea koe foha «o veioolo ko setaleki 

Afuha'araoga 

pea koe fanau »a getalekl Afuhaacoa 

ko ula mo o^u =o. pea koe folcfola t ^ubou j kia (^etuisela 
Afuha«alaufuli ka »iai ha taha «e 
fiecau fakanau jjo Kelekele bea 
keke f ekau ke ne alu ki ho f aitoka 
oo fakata'ane, ia, he oku iai ha 
aataifika laki ko ^eusita \\o 
Kelekele, aia nae bihi tae no mimi 
be toki sau. \ -347 KQe g. v*i M».uii ^0*« bea a*a fairaf. be a 

fV «« vai koeni) 1. 
2. Tatagia tino 4 j ** 

yue kau kula ♦ | tahi hono lau 
B** hui niu hifiti ihe mata bea 
hakalaijcu ihe fci niu. KOB VAI TGKA'ALA 

1» L*u»i Tatagia. 

2, M oe lau'i fiho'a 

3. Moe Lau'i oagele. 

,K05 VAI KEK5 KAHI 
MATANAKI LOMA 

1 • v&u »£.e Tuitui 
2. " « pekika 
3» * « A^a'i ffiei 

* 

Kp hono vali koe iau«i ^anonu 

" " Mosikoka 
Hui vai & loIc 3i»i. 

K05 VAI LOLOULUTCAKAVA KOPHKOFU 1 . jino' 


i T°i 


2. " 


Kanunje 


3. 


Tou 


4. » 


Bukovili 


5. 


Ifaito ^ 


6. • 


Ologa 


ko honc vali laui motou 


moe lau« , 


ao»ota vai tui ftCB PALA WAVEk 
1, |m v *U*o «oe akau ko« Jwli 

1. jcp« >4»h- «ce puopua 
2* yuaiafcau aonouiono. 

|g p VAI KE5 yC!TA 
ROe fiho»a lau aoe jino 

noe lau«i nagele - HUi niu hakaluku ai kae f. ha kara 
koe fuga kava »e omi »ehe faito'o kae lotu fol ~ 369 - 
KOK PAITO'e KiraTTlA LOTQ 

1« JO* T**o £*te kohono kau 
jino Soe fue *• *uaka 
ko hono r*4A mii 
koelau «oe fu« tao gatu 
be (Loutelu) xauI heilala. 

KOS VAI KIHB AVA6ATAHI 
1 jino »o« no«©t& & uotou 

■oe ataate hina 

tulu'i mukai jiale tului 

he ihu. 

KOE VAI TU'UTU'U 

Kpe lau«i masikoka 3 gaiahoa 
lauii moe laui pekika vao 
3 gaahoa noe lau« i f ekika 
ono gaahoa. 
« 

KQE VAI UOUA MIG-I 


1. 


Cloga hono jino 


2. 


gukovili hono jino 


3. 


yekika hono jino 


4. 


»/ononu hono jino 


5. 


Ate hono lau 
VAI LO' 


U 


Lekileki hono jino 


2. 


£au»i hehea 


3. 


iau»i tono ai ki ai ha meai lolo. VAI KAHI ?.'.A?AHAKI LCMA KOB inJI FASI^ E5 A'U. 

1* ymu ae manonu 
2. KiU'i Uilo 
3 # kHi'i orara 

%p hono hoa 
tjttu •* tara 'o tunu pea hua»i 
pea TI40 rai maasoko. 
Tului klhe ifcu tulu'i moliuku vau 
aiale tonga ■ 

yua'i osnaBono 

» nonw 'oku kei fiai 

r-ur; v:rz\ 

Slitci kahc tolu ga*ho«, glito^ bef. tafi 3 B"*- 


- 3_<7 - 

taV__- 

-n TOwaM»wm ~''i k'notopoii 

"■■*-■- ^ fanau'-O s.taleki nuoui mo --pua'uli.uli (fefine) 

_. .__._. (_«-i) • »'" u » oi ■° Hepislp * '° ' lal '« ^ 00 

iv C ",.« ao »»_»-_i jpdfo-ua.ananu no («ele HelaeTalu, 
t!i_au-i »o honau tuoga'ane ko T o'afunaki ko 'enau 
Ike ko H»Pl»iP» TU'ifan^tukia. 

L koe __ofefin. 'o Setaleki Huoui ko Fcpua'uli'uli pe. 
Lftnan •• pcpua'uli.uli ko T0 loata_a.i no vek^eilal. 

____» _0 »---__-0a ko enau te_ai ko vebekite pe. »o 
■LSTJ- Toh*T-oleu»o.loa »o hono tutfefi-- ko ,_-___ 
^ rr W -eihe f »'»hi-S» 'o V»" >i B>u_». (_-«-*») 

^i .ae fenau 'a yafile.o : - K o _--* -»•«"»- ^ 11 * 
o0 sieilia 4 A-» »o sapina -» >~~ tU ° 6a ' m9 ^ 

^enu .-'unsasele »ei ■"«- *« *— '° "*"*• 

.* -_&lia pe'emoana kia S atae (tfiua) 
pca koe t&w «a yaixa pe c- 

Soal , e -___., »o honau tuofefine ko „__.- — -^ 
3»t»e. KO. f- — H— • - D ° h0 ^ 
taoga .»ne ko papi.no. ^ 

pea koe f anau •» Sis** ko S enete _. posio 

. a ,ufo-cu kia T »»ni panatolu. K oe -»»»- " 
tuofeflne ko Ta-ufo-cu Kia 1 

.akalia ko x^feele S-* - ^^ «1 - «-» 
j-, _. sakalia _» m ^ 

_. e___lia oo hoaau tuofef ine _o _ 

T ^riau.aKe^^--^ 
. Hi«. I- no Atonio *___... 

l - — tt " "^ Bftte 11.10.^^ (»ei ,_--. 

„ -^Ul »0 Pilip. — k ° ^ _ 

— '* — ::^lefefine.l.i 
v- „„_« t» natetau »o Fau__*> 
t_oB»>-_. _o 8 o__e »o - ,. olo _ tu.«. K» -1« 

^ „ „.tet»u ko V»i IK-^ 1 ' -* 
to «» ta__i ■»«■ ^ enr _-»i 

„ „_ ko ___ W 1- •>—> "* 

j to si-of *-"•-- (h»' ,p * 1)- 

ko tolo TU»i»afltu, »a«e nonofo mo Toafilimoe- 
•unga 'ofefine «o tjttaele TU'apiko pea ko 
icne taiaa fcU Lolotu*i»afitu ko «ruifonualava 
■0 «fu*imakite aei fefine lco «tjliafu pea 
»omi «ene fakafotu ko Tupou i,e«ota »ona 
nonofo mo iolotu«i»afitu pea ko»ene fanau 
ko Lotele mo taufilitonga mo pjavea pelemea 
mo Rafukilonango mo t^ ' ifonualava no yaea 
Taukava koe si'i »a pauiki pea koe tama 
«a «7jliafu ko pinaulangi pea koe foha «o 
idnaulangi ko Ha'afuluhao mo.K a 'kairiatoa 
no hona tuofef ine ko pangapulotu mo 
Toa'ila ko'enau fa«e mo yateitalo 'ofefinc 

♦ q Mateitalofiii foha «o Tungi Man&'ia 
(TU«i Ha*ateibo) pea koe foha «o na'afuluhao 
ko pakaholo pea koe, foha »o pokaholo 

ko yinaulangi koe tama »a M^i Ha'amea 
pea koe «ofefine »c pinau iangi ko K«P a 
pea koe 'ofefine »o Katainato'a ko Repa 
yingo koe teaa «a Meiha«aaoa pea 
ko e ta»a *e roe'ila *** Muliki- 
ha«amea ke palu yava'u pea koe tama 

• a palu yevvu kia K«m°° ,&tu k0 P" 11 ^* 1 
pea koe faaea »a yulivai ko yeisinia 
Moalapau«u koe tama »a nulita Tu«ifua 

I 

pea mo T au P° a '* a i m0 T alo ""°'*I alocp * - «7* - 

mo »fupouvale mo tjill.aai ko'enau fa'e ko 
«jt*ou«ahau tofofina «o jmtu pea koe tama 
«a ?u«imakit« ko Lehauku pea koe tama 
ta L«hauku kdU iAufilitonga ko Tonga pea mo«ene tom* kia vavm-i-yangaloa 
ko Moe«ata koe foba «o yoa'ata ko 
Hataika. pea na«e «omi «ae fakafotu 
«a Toafilimoe«unga 'one fokonofo«aki kia 
LOlotu»i«afitu ko'ene fanau kiai ko L«tele 
mo Lauf ilitonga m o E a ^«af elemea mo 
Kafuki Louango m ° tu' if onualava mo 
yaeataukava moe f efine ko pauiki 
mo Tolad'afitu pea koe tama 'eni «a 
Letele ko T u fui n ° Huavailoloif i 
mo Tuna-kBimanu mo Kua va » pea koe 
tama «a T^fui «a Tjlukalala-i-ija«ofanga 
pea koe tama «a Tunakaimanu »a 
Tonea paleola pea koe tama «a nuava- 
iloloifi »a Kjahina «e 2. pea koe hako 
«© Kuav-a «a Tonga yakave ko hono 
foha •• setelo Tonga pea mo yateitalo 

■ 

poa koe tama «a pauiki «a puaipala 
pea koo ftamo •• puaipala «a T^nginoa mo - 372 - 

pea koe foba »o Maa«a ko Kavafonolelei 
pea koe foha »*> E*?af©nolelei ko Nganga 
pea koe foha *# fu'iataaaka ko ^lo 
pea koe foha 'o 4I0 ko Tuingaika pea 
koe foha •© Tuingaika ko iauaki mo 
Taufa t*^** P ea koe •ofefine 'o K*teitalo 
Ba«apai ko T*' a pea koe tama »a «pa<a 
kia LCota ko yuliakiono pea koe 
tama «a i/itutama kia T^pou iahi 
ko tu* i-* o-Nukutau pea motene tama 
kia Ruku ko pinefeuialcLmo'ene 
tama kia L oka ko L^'ota mo *ene 
tama kia • tjmufuke ko nala v&ivai 
pea koe 'ofefine *o Tu'ionukutau ko 
Kaimatangi mo hono 'ofefine ko tfganga- 
kinga pea koe tama *a Ng an 6 a ko 
Toa'ila. pea koe foha 'o pinefeuiaki 
ko Te«ehalakama mo Nauvalevale mo 
patanitavake ao y(o±aio± mo Langi- 
^ovtai., pea koe 'ofefine »0 Te'etelakaaa 
ko bo»o pea ko e tama *a n°'° *** S iu 
i ko faatokau pea koe foha *o N au valevale 
ko jataai T*vake ko«ene fa'e ko tu ,u ~ 
tjaual p©a koe foha «0 patanitavake 
ko Tupou |jalohi pea koe foha «0 
Soaaia pJnef euiaki ko pakofe^ ■e f«i*akij», i^tuW, iatulahi m 
Pttlm «••• *iiku do sunia. R0 fcnau 
**•• *» •A*»ita. 4- pea koe foha «o Moiroi ko pili*et- 
•uli* ko»ene f anau ko jeketulolo oo 
Saiaone yupou mo juita mo *<tmu 
tuofefine ko palutakahefi pea koe foha 
•o Langitoutai ko Tonga K&kave ko'ene 
fa«e ko pifita vale pea koefanau «a 
Halavaivai kia ija'ulupekotofa ko 
papani mo«ene tama kia Tgagata'iloa 
ko ija«atea mce tama »a jja'atea kia 
Tongamafamoana kopifita. pea koe 
foha «o TU'uakitau ko sikaihahake 
mo j,ingelingasi pea koe foha «o 
Sika'ihahake ko y^efu pea koe 
foha «o Refu ko Mahe'uli'uli pea 
koe foha »o Lingelingasi ko i,atuloloa 
pea koe taaa «a yapa kia ^upouto'a 
ko jata'iloa <r° n S a K* 1 *** V* Wfjflll TU»i Ba'atalal** « 'ene fanau mo hono 
ngaahi hak<u n* yaea Tangitau mo »Alai- 
puke bo ip**«M*lka *o Takalalahi mo 
Eln eM i t ii ln p g i, jcaloafutonga, Taknlaai'i, 
A'ofoJCU, • •.liaftt, mo honau tuogan»ane ko 
putuki *p p»*aokihala ko»enau f a»e 
ko jafca/Vai atalua 'ofefine 'oe Tu«i 
Tonga, i*a pekia »a Atalua pea toe 
nonofe «* potofili mo yalanotu 'ofefine «o 
Kaufuaiti.. ye'ehaila pc ko'ene 
fanau ko »Alckuo«ulu mo $ iu lolovao mo 
yapaheukuo • au ao hona tuogaa«ane 
ko pupo'aetu'i mo Tapakautolo mo 
Tuituichu pea pekia »a potofili T^'i- 
Ha'atakalaua pea fakanofo »a «Alokuo'ulu 
«o potofili (nIUA) ko«er.e 
fanau ko pataimoemanu mo hnno 
tuonga«ane ko Lupotu'u pea pekia 
«a »Aloloio»ulu pea votofili » a Lup° ,aetu,u 
ko«ene fanau ko siulolovai noe fefine 
ko Tuitofoa. pea pekia «a L^poutu'u pea 
fakanofo »a s iulolova o '° P° tofili P oa koe 
fanau «a fu'inlua kihe 'eiki H& ,aaoa 
ko Mala tatu kia palefau mo tielefuai - 
kia T a, a tttiina »o T^ai. pea fekau 
• Siulolovao ko ha«u »a pakai »o 
jotofili kae nofo ia, p«a *•» foha «o 
patai »a pita na«* ^flli Vo tna fonau -- 37S -/ ko peanafu bo «jalonone mo honeu tuo- 
fefine to fafca&fa bo siosiua mo nefa 
ko'enau ifce ko Hulita »ofefine »o 
jui * pea koe fanau »a Tokanga Ida 
Kupu ke t-uaeane, iavinia yeiongo, s&le»i, 
Siaoai bo tepa pea yotofili t a siosiua ko 
•ene fanau ko tuaeane, Kele, uele 
Te****»f piaila, semisi mo Asipeli ko'ehau 
fa*e ko A-a# pea koe fanau «a 
Siulolovao •ofefine 'o potofili kia l^u- 
jjailangi »,:a^atu ko naungaiau mo 
Kongaikaraafana mo xuli na'apai ^o 
Kpngaika jjanu mo puaka«ilakelo mo T^pa a ° peolo mo honau tuo- 

fefine ko puakatefisi. pea koe fa- 

nau «a Kon£aikamafana ko Bupemei- 

takud mo K6 on S° mo Vi^ Veiongo 

ko 'enaufa'e ko Latutaoa koe 

•ofefine «oe Tu»i ko waealiuaki 

pea koe fanau «a iupemeitakui 

I 

ko Betafebi ko»ene tama kia patae 
fehi-o-L&paha. pea nonofo «a 
patBfetei aoe »eiki Ha ,amoft k0 
Baaaiiioeelea'afefine koe tama «a 
juaain«i»ja«inafana«i tu»i fefine »o 
Ha*aaoa. peakoefanau »a patafehi 
ko T*utu*e ao hono tuonga'ane ko 
Kpngaika pea koe fanau »a Tautu'u 

kia tiahe'uli'uli ko 3!°™» M^' Uo, ° 
Loeli T atu tiailat^i yc* ^° - 374 / fanara • * jecmcMVa koe fefine ko T&utu«u 
oo hono tuon.~2«ane :o ^ovita jja'unga 
pea ko* f*uau «a sione Kafile«o koe 
feflne ke ganlafa koe tama «a tolohea 
tokl tap* fanau • * sioeli Latumailan$i 
ko Mfchr'uli'uli, Latuaailangi koenau 
**»• ko yalamotu. pea koe fanau • 
>a fiatu'u »ofefine «o K°ngaika ko pule 
Xlt**u kia ^ele foha. 'o »?oeakiola pea 
koe fanau »a Ng° n g° ko uavava«u na'e 
ya»a*u fefine ao si°eli Xivalu koe tama 
• a «?crr aha'apai pea koe fanau 'a si°eli 
Kivalu na'e toko 13 mo 'Alci'asia pea peldLa 
katoa no'ene f anau mo ^ae ^o Sione 
panuve Ma'a^u m0 '0^o-ki-vava«u, viliami 

ya»afu-*o-TU» i Tonga na'e }<a'atu pea 

koe f anau 'a vi«ca vei on g° ko Matekitonga 

f 
koe fanau kia Tuapasi 'ulukalala pea koe fanau 'a vatekitonga ko pinau 
• ulukalala taroa 'a ^naseini, Tevita fteleta. 
taaa «a flgaluafe mo velepusiaki koe 
taaa »a ^upou 'Ahau mo vili F° non £al°a 
koe tama 'a j,usean* ko Kongaika koe «• no«bnga pea mo yi^ vei on 8° ko ° 
f * pea »° Tupouhinafa ko* t«*w «a pea ao uoli 
koe ttft* '* Uinise. pea koe fanau 
• * fwrtLH a»«Jngaib*u *o L upeaeitajnrl 
koe t*a» '• p*lu. pea koe fanau - 377 V 
»a Kulilia»apai **» *»ft>a «ae iangi yatatu 
ko hono tuof*flne ko Asipau na«e 
fua tt'in* mo yupou j ko'ena fa»e 
ko igele p*a koef anau »a Mofoa- 
• ae-t^uagi y&'atu ko flatahausi 
na*e ge'atu mo hono tuofefine ko 
Taefele'ula mo siulolovao mo nele 
yuatakifonua ko'enau f a'e ko 
pulimaipau «ofefirv> 'o sisitoutai 
pea koe fahau 'e faefala'ula ko 
jjranutu'-tifanga *0 j/ele yavahe'a 
mo hona tuonga'ane ko Tulikihihifo 
ko'enau tamai ko pinau 
Tanrata'olakepa foha 'o* Namoa 
pea koe tama 'a ^anutu' uf anga 
kia j/anuopangai ko s ! 011101 ^ 
Xjla na'e a^. F 661 koe fa^au ' a 
Kele vavahe'a ko yiele mo A*<osita, 
j^na kia flau foha 'oe T^'i H a 'angana 
pea koe fanau, «a puaka « ilal elo 
'ofcu «iai *a pata ko hono foha ko 
petiitttai Mafile'o ko'enau fanau 
ko fulU, Ana, Sifa mo piliiku ko'enau 
fa»a ko jiaaima pea koe fanau 
»a «ueJ**te?iai na'e fokonofo 'aki 'e patai ■*» »anu 'a puaka Tefisi 
kia si»A*» t * 1 * 1 "*°' ene tama ko 
Mele seini r^a^ori. pea nonofo I - 37» y ■**v bo pakatouMtfl foha «oe Tu'i pelehak* 

•o »U1 *• irowtalohi na«e mali moe 'afefine 

•©• «f**i ?M*teiho ko Heuifanga 'o «iai »a e 

< 

tt<*kine ko ±aipau pea kuo pekia 
pe* ho yupa mo Feolo mo 'ene fanau 
ko fika slulolotao mo Tapakautolo pea 
nonofo »a yi^* Siulolovao mo sakapapa foha 
♦O'yuaitu'a «e 'iai «a T&kapautolo Tu'iniua 

| 

pea ko «ena r<mau ko -yika mo fejele rpatafu 

j 

pea koe farau «a vika ko Kuli Ha'apa^i 
mo s^liasi iatu 'kia «asi pea koe 
tama «a m«1« Tatafu ko 'Alofi kia 
Saipa'ia 'eiki raei Ha'&moa" pea koe 
fanau «a Ruliha'apai ko yika siulolovao 
mo N°mi ko'ena fa'e ko s* pe a m ° V a 
fa«e ko » jvi fanau «a jjonu ^^ «E 3au 

• * 

Tupou ko palu mo Tavake mo si° ne 

i 

Loloa-'a-ronga mo -tfStea mo Tui'onetoa 
•o yupou palekakala. 


w 3?q -*/ 

p» Ift* tmm •* «anasi Ida ifalu^ *** 
Q*twn*iA tpiXvpo mo hono tuof efine ke 
»****tu 90 si'ulua. pda koe fofae •« aefaneie 
H"*"»° *» HftTeapau mo saulala yalupo 
kD'enen fa«e ko sisifa «ofefine 'o uanupupu»i- 
•ono pea ao »Asinate iai pea mo K*liopasi 
Ifalupo pea mo yuakautu«u ao pasepe'uno 
bo si»oto yoliaki. pea koe fanau «a 
Saulala ko ».{aliumoeao mo hono tuofefine 
ko pisila poliaki. pea koefanau »a 
Ifaliumoeao ko Luseane koe tama »a 
TU'utanga mo A n e* goala, Mafile'o mo honau 
tuonga'ane ko sva\i& poliaki ko'enau fa'e 
|foa*aia 'ofefine 'o Lei'ataha mei «Ahau. Pea 
koe fenau »a pisila poliaki ko semisi ^oala 
ao Manase ^aufa, si°ne, ^evita mo Leka. 
pea koe f anau «a Ha^eapava ko Lehapi, 
Sunia poliaki, a«« poliaki, salote nio ponepate 
ao pakatungotuaea, pakatoulavea, sefanaia, 
Sateki,%Tokilupe, Kali, s^if& ko'enau fa»e 
Salome Kafo'atu. pea koe fanau »a Lehapi 
ko i*lemei, Kalesita, Jjasiu, mo polau. pea 
faw f anau «a s.Fol^ ki ko F^' l<a«ata, sateki- 
ko'enew fc'e ko Tohu'ia. poa koe lanau 
• * $i*©»i ko siosifa Haveepava, ftlij LPsieli 
Sapate, V ai»oana, auli, »Ana ko'enaufe 
ko^eleKepa. Pea koe fanau >a S^ ko 350 


Hui'uh* m *i« 20* jevita ICaufusi pca 
mo junaki, »A^iai, toiohea, Taitati ao 
tfele k**«fr+u Wmai Ioq viAl*lo. pea ♦* Kaliopaai Malupo ko a». pft* koe fanau «a ^ne ko pita mo Ana ■a/ikovi mo tfele, gopoate ko»enau ko TU'ltufu mei Eu*»iki. pea fanau «a simote poliaki ko Kftliopesi •Ako, Kafo*atu, sateki polau, sione polau- 
■de-loa ko«enau fa'e ko 'Alisi pea koe fanau «a paaiaka ko sunia mo Tapakautolo ko«enau fa«e ko Lepeka pea mo sisilia mo Hakaumotu ko'enau fa»e ko yalu. pea koe fanau 'a sateki ko •Auhangamea mo yalu mo honau tuonga'ane ko ^ali ko'enau fa«e ko Lepeka pea koe fanau »t si°ne 
polau-moe-Loa ko ipngano ko'ene fa'e 
ko pele mo walakai, 'Ema, M&nu mo Tuila 
no simote, Mele mo Fakataha. 


- 3»» t/ 

*■ -■■* . »* - . ^ T ~ 

— - ^ .. 

pe* koe tuti • • *t* Ktvaavae ko jfgata 
(TU 1 !) »»» *•» f*»e u Ata j^o j^rf^ou 

koe 'ofBfiaa «o '^hoae'e pca koe foh* »o 
A t* ko Ata aakahau koe taaa t a .^Ufehi 
•ofeflne »o L«i**t*ua. pea koe fanau »a 
Ata pakahau ko hono 'ofefine ko jjepolo 
ao hono tuonga'ane ko gatele koena 
fa'e ko ipngo 'ofefine 'o xolofale pea 
mo ia'akulu ko'ene fa'e ko ffgaluafe 
•ofefine *o jehifiai bo sikota-i-pangai 
Bo ^afihika mo Tel&i'afitu mo potui- 
halatata pea koe fanau «a Lepolo kia 
(UUQui T^'i) ko Tuku'aho mo hono 
tuofefine ko fialaevalu jcnonga ya'ioga 
bo •xalilupe bo ^laholo pea koe fanau 
•a Tukutaho ko Tupouto'a koe tama 'a 
•Tjlukilupetaa koe 'ofefine 'o Ng&lumoe- 
tutulu pe* bo fusipala Taukionetuku 
koe taaa ««. §isifa »ofefine «o jigalumoe- 
tutnlu pea bo Tukua 'i Tjlulou koe 
taa* •• fuiavatuta P«* ao yataele koe 
t^T t «• nafikovi pee bo tjlak&i koe 
taoa •• ijBteele 'ofefine «o Tupoupapanga 
fofr* •• l^pouleva. pe* koe fanau '• wl**r*lu 
von«c**4»»«a ko flauaane* ao hono 
t»oaga«M* *• . t jhil*»« 1 * n « 1 k0 ' <,M *"" i 


OO hono tuofcfine ko HoUov.au tf$^M»4*»«fa» ftee <*** •* ^pupou ^ ko 
jaaleoao ao* famtafcm «a H^laevalu 
Ifmta'aho 1» *p*j»ou «Ahome«e pee koe 
»•? ftafeai ko Hauaomo koe 
»• f«1» •ofefine 'o yotuiapuaka 
»** m* fvula aelaevalu ko«ene fa»e ko 
f> %< »*fetfine «o siakumi pea mo sunia yafile'o 
ko*ene fa»e ko fupou volotolu 'ofefine »o 
puatalevu. pea koe fanau «a Haumomo 
ko so'onafai P* 5 * koe f anau »a so'onafai ko 
Mafile'o, «Amelia ao &n& $einl $ yungakoto 
mo Tupou. pea koe fanau <a paula Halaevalu 
koefefine ko Mafile'o, Halaholo mo A**» ovelen ala, jlaisane, Tupou m0 
TaufaWaevalu, yevl, pinau iahi mo jlaisane Lepolo ko«enaufa«e ko Alisinuaia koe 

•ofefine »o Lavakaliuakaetau. pea koe 

fanau «a La'akulu ko K&uaavae pea koe 

fanau «4 Kauaavae ko Tapai** L e P ol ° 

y 
Kauaavae ko»ena fa'e ko fupoutu'iniusili 

mo Hu»akava»uvea pea koe fenau «a »pepaita, 
L*pole ko tAna mo si*«*» Kmlolaing, welaia 
******* tamai ko «Akol8imaumau. pea 
**** •*•* «a Kavmwr** *° tfounukiuoleva 
■ i i*n*U pea koe fanau «a Hu»akava«uvea ko 
, «*i#» I"***'* kotenau fa»e ko T°a. pea koe 
fanau «a na»ele ko fiepolo, uohu- 
lanu, Loneomo honau tuon«e»ane ko 
I*tupuku *o 'Jjlafeli ko«ena fa«e *° * 3*3 - 

i 

Loogo pee koe tm »•> Uo«o ko Peangai, 
■o Tupoueatale* fe* koe tama *a 
Peengai ko Ta aoj§ *fi ao Laiaa no honau toonga'aae m Mene'a. Pea koe fanau *a 
Tupouemtaae' e fce Lolohea pea koe tama Lolenaa 1» EUis*. Pea koe fanau *e Larlnie *Ahome*a no Lolohea BO •ane ko Latufakahau pea koe fanau *a Latufak^au ko 
Hafoka pea koe fanau *a Bafoka *a Paula Finau mo Kaufo'ou, Lepolo ko *enau fa e ko Pongakaunanga. Pea ko e fanau *a Sikota/ i-Pangai ko La*akulu 
pea koe f anau 'a La'akulu ko 'Ilafehi 
koe tama *a Sane. Pea koe mokppuna *o 
Mafihika ko Fuailautama pea koe foha 
•o Telai*afitu ko Ata Sefesi pea koe f oha 'o 
Ata Sefeai ko Ata Taulalanoa mo honau 
tuofeflne ko jBngaafua mo Kasina ko'enau 
f m i ko Mnfiangahiki *pea koe fanau *a 
Ata Tantalanoa ko Kafaloto, Pakatoumaf i 
k»*e»* f e>«e ko Xaufnei *ofefine 'o Sosaia 
'a eo Taulang*t*kn koe tama m Manuakeifan^ »o 'Ilaiaane 

* koe tae* '• »Dcehibif° *° ^* 6 * koe 
tana •* 'Attll' no Teukava, Latu Lemoto Tominik*, Ne*ina ko'enau fa'e ko *upou Vavatan »o •Oleni koe taae '* 


• 3*4 - 

^j#'8£oWty«Sp»tl so Langi koe m ***>••* m •Janaiae koe tama *m Tfrlahirgano mo Palu koe 
tafta ** f&fltatea bo Lepolo koe ki* *• ♦*»» pea koe tama 'a Pangaafua 

MMM» Piutau ko Mele Hifo pe§ 
f 

faaau *a llasina m ko Mandopangai 

i 

tama ( a 'llaiaane Tupou bo Selui 
Katad koe'tama 'a Heilupeai mo 
Tapukitea tana *^a Vaaa pea koe 
fanau 'a Ata'ihouma ko Ngaluafe koe 
•ene tama 'a Lupeha'amoa pea koe fanau * 
'a Lupeha'amoa ko 'Ake?a Lloala mo 'Alisi 
Numia mo hona tuonga'ane ko Fuahau 
pea koe tokoua- 'o Kgaluafe 'a l'oe'ia 
ao Puakahuhua, Sitaleki Ve'ehala no 
Mohulamupuku ko'enau fa'e ko Tanga- 
fciflft *ofef£ne ■oVaha'i. Peakoef^nau 
•a Koe'ia kihe Tu'i Ka okupolu ko 
JJLeemotu'a, Tfti «o hono tuofefine ko ppa moe tama 'a Uoe'ift kia 

ko Llteafiflta pea koe fnnau 

't 

JbH#afifita kft Palei mo Asaelei pea 

|ptm 'a Pulei ko Finau koe 'ofefine 
'e'Mftfehi foha 'o Ift'one mo Harili mc 
tft* fcftft Ukufiai moe foha 'o •Asaeli.ko 
taae 'a Ana 'ofefine 'o Fonoraihu paft ftfto 'ofeflne 'o 'One'onc ko Fetutuki koe ta rc* 'ft Luaeflre* rC4 ^ 3*5 - 

' Pea fcoe ffcmau •• »uakahuhua 
*o Kakaaeeaii 90 Toakesa Lepole mo 
Xl*i>im ko'amfc fa. e ^ ^ ^ koe 
*a»a •« Teakeae L©poi \^ Mafile , o 
Vf*m fco ViHaai Tupou foha *o Heai 
pea koe f oha »0 Kakaaoeafi ko 
*Aaaaii pea koe fanau 'a Setaleki 
Ve'efcela ko Susana Mo»unga, Seluvaia 
Leeolc pea koo fnnau »a Susana 
Mo'un^n kia Tai foha 'oe Tu'i ko 
Tautal&noa mo Veatoki, Tau. Pea koe 
fanau *a Seluvaia ko 'Amelia Fifita 
kda Na Fetalai Fifita mei Ha'ano famili 
*oe Tu'i Ha'&ngana pea koe fanau 'a 
Fotui Kalatata kia Fakafanua ko Kaf i 
kakau pea koe tama 'a Mohulamu 
PuJtu kia Siale 'Ataongo ko Laupo mo 
hono tuofefine ko Toa pea koe fanau 'a 
Laupo ko Fuapau rao Fuaipala, Amelia, 
Tangate-o-Lakepa mo Kanongata'a ko'enau 

fa*e ko Veamatahau 'ofefine 'o Ma'afu 

TeJdLnima. Pea koe fanau 'a Fuapau ko 

Siailia Vavahe*a mo hono tuonga'ane ko 

Fisi'ihoi. ko'ena fa'e ko Lavinia 'ofefine 

•o Veikwie pea N koe fanau 'a Siailia ko 

Kitttau'ivai mo »oiiria •Ulukilupetea kie 

tu'ivakano. 


■■■■■■■1 • 3% - / 
.Pea koe f«* «o »4atapeletu*apiko ko Veea 

koe taee «4 •t*uki $ ia 'ofefine »oe Tu'iha'aaea. 

»** *oe fbha * o Vaea ko Vaeavaivai ko 
fcoe foha 'o ko Pinauhuia 

't. Wjiaufouhala*un«a ofefiae 'o Ve'ehala 
PO tV'totollki pea koe fanau 'a Vaea Pinauhuia 
Jr* ^pounapuBeihensalu, mo Tava, *Umu«unu 
Mneangakehe, atamokamea ko^enau fa'e ko 
Itflta Ra* aaotuku ■ cf efine ' oe Tu • ilakepa. 

Pea koe toe fanau fanau 'a Vaea Pinau 
huia ko Eivapea'ulu ko'ene fa'e ko Taufapopaofehi. 
Pea mo Tamata'ane fa'e ko Tuipe. 

Pea koe fanau »a Tu'imotuliki ko Vaea 
Vunivalu mo hono tuofefine ko Banimoa mo 
Toatapakauka. 

Pea koe f anau 'a Vaea Vunivalu ko 
Taulakau mo hono tuofefine ko Finaulahi 
mo Tu' ivakanofisi pea koe fenau 'a Taulahi ko 
Punakimalohi, Lomu, Tupoufe'ao mo Tu'ivakanofisi 

Pea koe fanau 'a Vaea Pinauhuia ko 
Tupouoapumeihengalu pea nonofo mo Tau'&tevalu 
•i •Utuleu ko'ene fanau ko 'Otuhouma mo 
flailongoa'a Pineangakehe, 'Umu'umu, Tofia. Pea 
koe fanau 'a 'Otuhouma ico *Iloakuomanu 
«e* koe fQhe 'o 'lloakuomanu ko Kelepi Valu 
kee foha 'o Sione •Otuhoum 'oku Valu. 

pea koe fanau *a Sisilongoa'a ko Kaipa 
m Hfcteitalo kia Lavaka Kanavahet/iu. 

Pea koe fanau 'a Kaipa ko l!afile'o kia 
gpH|4*o Taunipua'a mo Poasi Tu'ipulotu kia 
mmm mo Sione Mataele kia Tontjetee. iv. 
koe tm** 'a llafila'o ko Sulia.i ifu. PM koe 
fanaii 'a Mafile'o ko Suliasi Afu. Pea koe 
fanau «a Tofia ko ValumaUpule. Koe f.'e •• 
jovivelaf »o Uvinia ko'cno funau kia L~i. Vi ~ 397 - 
feva no Stom> £ i rTo'Taiai co Lcsaline 
ao Keaaia «9 Ifefu. Pea loo© ihnau 'a Vaea 
Hlvapea'ul* 1» ktiaia *> Vavatau mo Fce'akau 
ao 'Akeaa t«*epuaka mo Siosaia Tava na*e Vaea 
pea koe fktma »a Levinia kia Sovea ko Ma'afu 
ao Fa, Sivofci, angaetau, Kaufo'ou ao Tuitakau. 
Pea koe fenau «e Vaea Tava ko Tupoumanu- 
Metevei, ko Biutau kia Viliami foha 'o Halaholo. 
Pee koo faaau *a Ua'afu ko Mele Vavatau koe 
tana «a •'fcnafronea) Tupou ofefine »o To'O mi Tatu mo 
Niupalavu koe tama 'a Loloheatoki. 
Pe* koe fanau *a Pa ko Ane Pinau mo Neaiasi 
mo Tangitangitupou koe tama 'a 'Uila. 
Pea koe fanau 'a Sivoki ko Mele Tonga mo 
Papani, Siailongoa'a kia Poaai Tu'ipulotu. 
Pea koe taraa 'a Kaufo*ou ko Bo f oi kia Kioa 
Malakai pea koe foha 'o* 
Pea koe fanau 'a Po'oi Kioa ko S vea mo hona 
tuofefine ko Tu'itakau ko Pine 
mo Paka* iloatonga ko'ena fa'e ko Lolchestoki mo 
Anga'etau mo Panuve ko'ena fa'e ko Tuputupu. 
Pea koe fanau 'a Vaea Vunivalu ko Funaki 
malohi, Lomu mo Tu* ivakanofiai mo honau 
tuofefine ko Tupoufe'ao. Pea koe fanau 'a 
Tupoufe'ao ko Fekatoumafi mo Kiteau kla 
Moeekiola foha 'o Takail 
Fea bee Jtoau *a Fakatoumafi ko Tupoukakau 
»6 Me'MMa, Pinau, Na'uli mo S.Kiteau ko'enau fa*e im MiXe*o. Pea koe fanau *a Paniaoe kia Nuku ko 
MuliJd*a»i eee koe 'ofefine 'o Muliki'eua 
ko-$a^t.»»*eoe fe*e ko Otu 'ofefine 'o Tafolo. 
Fe* ke* taee 'a Seini kia faluvalevale ko Paula 
Otalvi* pea feee fanau *a Paula Otaivi ko 
Milika. AKIALO 'oe *# Jiataeletu'apiko «a 

koeae fa»e ko Jatafehi 'ofafina 

>• Pea na'e nonofo 'a Levaka 
Afualo ao *•*• koe 'ofcfine 'o Xnla-i- 
tfa'vfanga. ?•* kc'ene fanau ko Nauli koe 
tangata hoko wo 2. Alakihihifo 3. Heufalelilo 
4» Maulupcpale 5. Tenifa 6, Toketoke. 
Baa pakia *a Lavaka Afualo pea hoko 
hono foha ko Nauli 'o Lavaka ona nonofo 
ao Palutofetae 'ofefine 'o Tatafu Tu'iha'atckalaua 
Pea ko'ene fanau ko Lavaka Panuauli 
ao Uana, Liuakaetau, Leokau, Palufusi, 
Talivahetauatonga, Nanasi, Mafiha'ateiho mo 
Mateitalo ko*enau fa'e ko Tulehuafaikava 
'ofefine *o Motu^apuaka. 
Pea hoko mo hono f oha ko 
Manavahetqu * o Lavaka pea ko'ene fanau 
'eni ko Kaipa koe fefine mo Mateitalo 
ko'enau fa'e ko Sisilongoa'a 'ofefine 'o Tau'atevalu 
Pea mo Siosaia Nukuaov-Jia'i mo hono 
tuofefine ko Holakialupe ko'ena fa'e ko 
HafihaSamea 'ofefine 'o Fakafanua. 
Pea mo Fakamoimoikava koe tama 
Leleaaatange 'ofefijoe 'o Motu'apuaka pea mo 
Pj Na'aheiiala ko'ene fa'e ko Popua ofefine 'o 
Tu'ivakano. 

Pea fcoe fanau »a Kaipa ko Poasi Tu'i*-^ ™ 
■ulrfM kia Mohenoa foha 'o Tongotea foha 
•oe 'ciki ko Manulevu. 

Pea «0 Kafile'o 'ofefine 'o MafUe'o Fauni- 
pua ; 'a foha 'o Ma* afuotu' itonga foha 'o Kumui. 
Ftea ao Sione Tongotea mo Sela Tua' iapi 
Jria fcomgotea. 

Fta koe fanau 'a Poaai Tuipulotu 
ko Tevita Tonca mo Sepiuta. ?akatoua*a 


j mo Otuamu'a «o K^ att a ItafHe'o ao Siulolovao 
'.£?<»*' U«* ^fmij^!^ pea mo v ele tonga ' 
mo Saaiu Ptpp* mo Sisilongoa'a ko'enau fa'e 
ko SiTofei StfHtfU*, »o Sovca pea koe ftnaa «a 
Otuaatt 1 * k» ^ritoutai mo Veikune mo Taufa 
mo Alakikiftif • *c Tongotea ao Malia Kaipa 
ko'anau fa*m fce fupou 'ofefine 'o Uoaaivao pea 
moe tama «a StoOolovao ko Tevita Tonga kia 
Ftttaone Tu* itupou. 

»sa moe fanau «a Mele Tdaga kia Lafoka Kalo 
mo fupoumaldhi mo Bliaiva pea koe fanau 'a Tupou- 
malohi ko Afu'alo mo 'Oto'ota ko'enau fa'e ko Pule 
Pea koe fanau *a Tongotea ko Vikaheilala 
koe tama 'a.Lisipesi 'Ahome'e mo Atunaisa Taunga- 
hihifo mo Hu'avai ko'enau fa'e ko Selita. Pea k&e 
fanau 'a Siosaia Nukunovaha'i Lavaka ko 
Latuniua mo Llelena'a mo 'Uila mo Pusipala 
ko'enau fa*e ko Tanga 'ofefine 'o Kaufusitu'a mei 
Ngele'ia. 

Pea koe fanau 'a Fakamoimoilcava ko 
Fatafehi Pangapahu mo Finauhalevalu mo 
Tupouvaivai ko'enau tamai koe tama ko 
Moa'aivao foha 'o Pakatounafi foha 'o Takana'eto'a 
Pea koe fanau 'a Na'aheilala kia Ahome'e 
ko Kaufo'ou mo Palekihetoa. 
Pea koe tama 'a Fatafehi Fangangaau 
koe tangata ko Pinanga kia Kailahi. Pea 
koo fenau »a Tupouviivai ko Holakeituai mo 
kia Seoi foha *o Taliaitupou foha o Pea.fee *»«au »a Hafile'o ko Su;iA«i Afu 
Hnfr fn f m Paullne mo Moahengi ko'enau taaai 
kD/Se*A*fci Leiataua koe fanau 'a Suliasi Afu 
mo ?»*ita tounga mo Sione Fatainimahiva 
mo Saaluela Mafile'o mo Alokuo'ulu ko ~ 3<ft> - 

'eoau fa'e ko Coauaveika ofefiae 'o Tupaolelangi 
Pee koe fane* > Mafile'o ko 'Isileli Tupou, 
Sepiuta.Hgalafca'eaeaao Alisi Hoemofaleono mo 
Tupou'afca* e* fcepolo ko'enau taaai ko Viliami 

LeUSl'i, Pea ka* fanau 'a Mohenoa ko Siesia koe 

taaa •* Metaele'no Fifita Vaiaiaku koe taaa 

•a Nganfa ao Manu koe tama 'a Pulotufieta'a 

ao Tonga ao Poaai Tu'ipulotu koe tama *a 

Kaipa 'ofefine 'o Lavaka mo Vainiaku. 

Pea koe tana *a Siesia kia Tupouta'a ko 

Susana Fatafehi mo Latu pea koe tama 'a 

Susana mo Pakaua ko 'Osetia mo Manumapuhola 

m6 Henoa mo Liuseitupou mo Tisiola mo Kamisese 

Pea koe fanau 'a Fifita Vainiaku ko Tupouto'a 

koe foha *o Mafile'o foha 'o Vekameilalo foha 

* 4 Mulikiha'amea. 

Pea koe fanau 'a Tupouto'a ko Kaho no Hiki 

pea koe fanau 'a Toa H.Kaila koe tama 'a Letele 

mo Vilimulikiha'amea koe tama 'a 'Anaise koe 

'ofefine 'o Panuve. 

Pea koe fana u *a Manu ko Mele Talau mo 

Fona ao Malaloi mo Siale Talai. 

Pea koe fanau 'a 'Fona ko Moala ao Mafi 

ao Fineasi. , Paa koe fanau 'a Mele Talau ko 

Aelpeli m Ble ao 'Ufi ao Nginingini. 

Fee m Siosaia Lavaka ko'ene fanau koe 

•a Male Ka'a ko Sione Tu'unatetahi ko 
t^afafine ko Taufafalesia, koe twnaiki 
Hoeekiee*. Pea koe tama 'a 'Uila Pa ko Tan*i- 
taneltnpou pea koe fanau 'a Tangitangi koe 
fefiaa k* Pusikelo aoe fefine ko Fiealu 
ko 'ene taaai ko Vili Fonongaloa pca koe 
taaa 'e Pusikelo ko Pesi kia Henele foha 'o 
Kanongata'a foha 'o Laupo. 


391 - 
£*» koe teo* '* PbaijMOA ko Siale Tou 

eafia kia yftUswiii^ pca koe faaau '* 
Siale ko Uvmk* ,*> ^ip^ mo ^^ 

Pee hoko ** Liaekaetau »o Lavaka. 

*•* koene fMMu ko Alisi Runia ao Akesa 

Moal* »o btmu tuonga'ane ko Puaaau ko'enau 

*»'• ko Twuh a fr aaoa tama •* Ngaluafe 'ofefine 'o 

Ata Fiai'ihoi. Pe a koe foha 'o Liuakaetau ko Malin 

ne'e Iavsk* ko'ene fa'e Teekiu. Pea nonofo «a AH*i- 

anai* mo Paula Halaevalu pea koena fanau ko Maf ileo 

ao Halaholo mo Haisane Tupou mo Atamove'ehala 

ao teufu'i^aevalu mo Tevi ao Pinaulahi mo Sela 

Lepolo. 

Pea koe fanau 'a Halaholo ko Salote koe 

tama 'a Ha'angana, ofefine 'o 'Ungo'unga mo Sipu, 

koe tama 'a Sisilia 'ofefine 'o Idileli Tupou mo 

Viliami koe tama 'a Pauline. 

Pea koe tama 'a Puahau ko Sekolaia mo 

•Anaukihesina ko'ene fa'e ko Mele Tpngakaunanga. 

Pea koe fanau 'a Finaulahi ko Pateta koe 

tama *a Fetutuki mo Uasi koe tama 'a Namoe 

mo Alisinumia fa'e ko Siale pea koe fanau 'a 

Pateta ko Sunia koe tama 'a Ana mo Ulakaitama 

a Seini Fo'afia pea koe foha 'o Liuakaetau ko Maliunoeao 

pea mo Lavaka Maliu ko'ene fa'e ko Siekina 

©fafine 'o Kaeoto. 

Pa* ke'ene fanau ko Mele Nft'a koe tama 

•a ttefaina rao Pisifau fco e tama 'a 

f*nau •• Mele Na»a ko Lesleli kia 

moe fenau 'a Pisifau ko Seleti k'afi 
•*e fefine Ha'ama*. Pea ko 'Alikihihifo ko iMko «0 Heuifalelilo 'a Sosaia 

kia Finau Valevale na'a na meli 'i Fi.±. (Nuku) Pce koe fc*fco 'o Tenife, sr* 'ane * 3<?2 - 

>« *oe fena* 't FVulupepal* k Tuitui- 
moea* moe fefto H Na'uli mo hona tuonga', 
*ta> Lupetuliaefta ko'enau fa'e ko Tonu 
'ofefine •© **tfisi mei Ilai. 
Pe* koe ffcnm •© Tuituimoeao kia Uanulevu 
ko Toa«©t«© koe tangata moe f efine ko Jakalolokian© 
1» Mtfittntal koe foha 'o Tongatea ko Mohenoa 
koo *■•» ** Na'asipa mo Pifi. 
Be*. koe ftaau «© Lupetulimafua ko Na«©«ipa 
■o hono toionga'ane ko Tu'itupou. pea koe foha 
♦o Tu'itupou ko Palenapa. Pea koe tama 'a Na'asipe 
•a Ifohenoa kia Tongatea pea moe tama 'a 
Na'asipa ko Levanuia kia Sio'ata-i-«Uiha pea 
koe tama 'a Levanuia ko Mafikakau kia 
F a kafanua pea koe tama 'a Mafikakau kia 
Laufilitonga ko Salesi Tu'ipulotu mo'ene fanau 
kia Tu'uhetoka ko 'Uila mo 'Ana Lotuma mo Tili 
mo Paula Taufu'i koe tama 'a 'Uila ko Siaosi Tupou- 
ha'apai pea ko e f ofefine 'o Slaosi Tupouha'apai ko 
Pifitaholeva. Pea moe fanau 'a Tili Tu'uhetoka ko 
TafOki tama *a Tuipe mo Siesia mo Vaine mo honau 
tuonga'ane ko Sione Tu'uhetoka ko'enau fa'e ko 
Tupoukakau. 

Pea koe fanau 'a Palenapa ko Taungahihifo 
■O Uafiaatapule oo Sulunga mo Nauli koe 
fefine ko»enau fa'e ko Nau'uli'uli 'ofefine 'o 
Vjjk'i too Folauaoetau ko'ene fa'e mei Hofoa. 

fanau f a Taungahihifo ko Pinau 

mo Paulafa'autoki mo Siamaka, 

fenau 'a Mafimatapule ko 
Uanu©Mf©aga mo Latusilatolu mo Nukueovaha ' i . 
Pee koe faaau «a Sulunga ko Niuvavau 
ao Sulufca «o Liua ko Lavaka Patainiuhiva 
mo LavmXa Polaumoetao. 
Pea koe fanau *a Polaumoetao ko Finau 
Wull V** koe fanau 'a flauli & Anatu'ipulotu - 3<rs 4 S Poa koo tmW a llaull ko Takai mo la'o 
SpT fJUlpon$i mo ftal*kJalupe Bio Pinauikahihifo 
ko^onou taail k» Tatafu Voisini, ko»eho 
fa'O ko FiDHt— gf»» ofefine * Ve'ehala. '4 Takai ko Fakatoumafi 
■o Pttlo bo Mooakiola ko'ene fa'e ko Mo'unga 
•ofefimo *• laufana tu'i , Eua. 
Paa keo taaa *a Puaipongi kia Koeakihiatu 
fcb Ihio pea koo tama 'a Pupetu'ulelei kia Patu 
ko Meikanongata'a pea koe foha 'o Kanongata'a 
ko Leula koe tama 'a Siliika pea koe hako 
•o Finau Ikahihifo 'a Pulevalu *i Fisi. Pea koe 
fanau 'a Moeakiola ko Pakatoumafi mo Kiteau 
ko'ena fa'e ko Tupoufe'ao ofefine 'o Taulakau foha 
'o Vaea pea mo Namoe koe tama 'a 

Pea koe fanau 'a Kiteau ko Takai koe 

tama *a Vika Kaufusi 'ofefine 'oe Tu'i ko Aleatootu'a 

mo Lupe mo Siu, Palavi, Kitisoni mo Tupou ko'enau 

fa'e ko Tonu. 

Pca koo fanau *a Namoe ko Siaosi Vaka- 

neilalo mo 8itina kia Samiu Ma'u mo Halaholo 

kia Pinaulahi. Fea koe fanau *a Pale ko 'Anau koe tama 

«a ***la »o Sittmafoa'uta'tama 'a Ilaise mo Sione 

Kitea* *V« kd Piliki mo Nauli koe tama 'a Vae. 

Pea m »#fl«atapule koo tama 'a Kesaia 

at cfte *o no**si poa mo Punaki Ha'apai co 

Tee Mm'uk Wena fa'e 'a Falutea 'ofefine 'o 


~ wl" ; r aWGOtOR&QA'nff.fAT !*•>*>•¥»•* f efine ko Sinaitakala-i- m?m Bonofo moe Fiai aei Vaaivasi ko Tepu'osi pe» ko^ene tana kp Ponoaanu 

pe* toe nonofo noe Tu'itonga fefine ko 'Ekutonga 

pipiki pea ko'ene tana kla Ponopemu ko 

i 

Tu'iaala koe Tamaha pea koe tama *a 
Tu*imala kia Uataeletu'apiko ko Pielakepa pea koe 'oefine *o Pielakepa ko Pifita. '^^^^^^^^m P*a koo t t*CUm *e Jbhe ko Toe pee 
^koe ta*e •* tft* kla Fakana'ana'a ko Siaifa 
p*a tea ftH «♦ Siaif a ko Lukota ao &ilipapalan$i 
*o MM frwfWln e ko Nanaai pea koe 'ofeflne *e 

) 
i 

KhllmaratancJ ko Toe pea koe tama 'a Toa 

i 

koa tfto* »e Palu'uli'uli ko Palu. Poa koe tama 'a Toa kia Tafolo ko Inaaiulu 
mo Heutonga mo hono tuof ef ine ko Heuifanga 
Pea koe foha 'o.Inasiulu ko Tu'ipulotu 
Pea koe foha 'o Tu'ipulotu ko Siofilisi Otu. 
Pea koe •ofefine 'o Heuitonga ko Tu'ipulotu 
pea koe fonfcu 'a Tu*ipulotu ko Laupala mo 
bono tuoftga'ene ko Seluvavita mo Maiava. 

V 

Pe* fca* ta*a *a Laupala ko Kulitapa 

Pe* m» tas* 'a Hwife*a* kia Mariu 

pupai**** *o JatafehUtti** P*» *°* tam 

Ida l*«*eaia Tu'iha'ateiho 


£!?4 *S^ W-^'A ■■■■■^■■■■■i « 10. 
11. M 

■ 

B 
II 
M co Bahihi 

■ Tautave 

■ Tttike*e«e4tt Loiono 
" Tuilcolovatu 

" Tungimane'ia 

■ Havea Ttmgua • 

" Fa'otusie Fakahiku'o'uiha 

" Veaai'i 

•*afiafolaha* 

• Kelepi Havea Fulilangi 

" Mapa Tu^iha'ateiho. koe foha *o Tungimana'ia 'a Mapatu^iha'ateiho 
pea koe foba 'o L'apatu' aha' ateiho 'a Haveatungua 
ko*ene fa'e ko Mafiuli 'ofefine 'o Fakina'ana'a Tuitonga 
ko'ene " " " ko Lupemoetavake 'ofefine 
»o Valu 'i 'TJtulau pea koe fefine ko " na'e Sisi- 

* 

ngakau »ihe 'ene ula 'ihe faiva 'ae Tu'itonga. 
Fea koe foha *o Haveatungua ko Tameifuna' 
ao Kailemoakava ko'ene fa'e ko Tala'ao koe tuofefine 
*o Tuituiohu tamai 'a Ulukalala-i-Ma'ofanga. 

Pea koe foha 'o Haveatungua 'a Fa'otusia, 
mo Veasi'i mo A meliaseini na'e fakanofo 'o Tamaha, 
to'enau fa'e taha 'ia Nanasipau'u 'ofefine 'o Tu'ipulotu 
-t-La*«ituoteau koe fa'e 'a Nanasipau'u ko 'Anau- 
kifctfim 'efoffcw ** Ma'afuetuUtonga (Tu'i). 

Ftta koe fanau 'oni 'a Fa'otusia koe fefine 
a»»e hin«oa ko lukahikuo'uiha mo hono foha ko 
T •'iilmr^- *>* tokotaha ko Makemalohi «oe 
tokoUfae iBoViufolaha, pea ne hoko ia 'o Tu'i-^ 

<****» fa ko hono foha 'e taha ko *lepi Fulilangi 
** koe **<e «e Tu' imohengauta ko Peluvave'u 
Of 
5^ koe fa'e '» Uakamalohi ke Faiefehi- 

toe ta.a •• Tupoumoheofo 'ofefine 'o Tupoulahi 
^uaipale f i*t — ,t uku, koe fa'e 'a Pueipala- 
oki'ouetutai m *Uifa 'ofefine 'o Hgalwoetutulu 
» ta»ei •* ffcFji^eletaukionetuku ko **• *•» l lViim , ateiho na*e fakanofo fe*unga 
fcoe kiMOft fcrtw fco^Lfiafolaha fe'-unga moe 
tau ni'i #*t 'i TjVaeene'uli 'ihe 18J7 koe U*«1 ia 
na*e eefcl* *i •aTfttvea Afiafolaha. 

Pe* ftfeeaofo ieva 'a Xelepi Havea »o Tu«iha*ateiho 
•ihe iW. Ma'asi 'aho 16* koe ongo Tu'iha'ateiho ko'eni 
na'a na fo'unga totonu.moe kuonga lotu. Pea koe 
fa'e *a Kelepi Havea ko Patafehi Lilika koe tama 
•a Heuifanea 'ofefine 'o Tafolo koe tamai 'a Patafehi- 
lilika ko Uanupupuicne foha 'o Tu'ipulotu 'i 
Langitu'oteau koe fa'e 'a Manupupuione ko Faka- 
toumafi 'ofefine 'o Tu'ihnua. 

Pea ko Veasi'i foha 'o Haveatungua ko 
'ene fanau koe foha 'o Veasi'i ko Tukulukuveka 
pea koe foha 'o Veasi'i *a Pisifau Kalahala ko 
'ene fa'e ko Tupouokoa 'ofefine 'o 'Ulukalala-i- 
lla'ufanga. 

Pea koe 'ofefine 'o Veasi'i ko'Hulutungua 
pea koe , ©f*fiBe 'o Veasi'i ko Taueva ko'ene fa'e 
ko Jfcfcaofolahe 'ofefine 'o Tokemoaaa koe fa'e 
•*> TnmnfrlnTir ko Wiutu'ufanga 'ofcfine 'o 
$m koe fanau 'a Makanalohi koe 
t*tim ** f**leovale ko aono tehina ko 
Lupe|** f ** m*e (Kuini Salote) mo hona tuonga'ane 
ko Veefe^e^, ko 'enau fa'e ko Kalaevalu- 
■oheof* k** *e<»*fine 'o Tjiukalala-i-Peletoa. 
Xoe faaa* *• fa#epau'u (Kuini) ko Tu'akitau 
*o Siaei ^hm ■» Sione kuo nau fekia ta'e 
ai hanau h*** *** ko'enau tamai ko Siaosi 
Tupou I (Tu , i). &m ko« lanu 'ea* '**Kavca Afiafolaha koe 
fefine na*o hin*oa ko flakahiku'o'uiha ko'ene fa'o 
ko Latuniua ko* 'ofefix* 'o Tuita koe fa'e & Latuniua 
ko*l*tQjTuipek» iTamaha) koe tana 'a Nana*ipau'u 
kte Lattmir^lu koe Tu'ilakepa. 

Paa koe tokotali* ko Tongotea koe i*a* 
'a LaWtokelau kia AfiafoLaha. Ko hmo ofefine 'e taha ko Pauline 
TakahiiftKs'viha koe tana *a Halaevalu Mata'ahc 
'ofefine *o e (Tu'i) kc ^rjouto'a koe foha 'oe :.*i) ko 
Tuku'aho. Koe tama 'a lne Fakahikuouiha 

'& Halaufia. 

Pea koe fan^u 'eni 'a Keiepi Kavea 
ko hono 'uluaJi 'oha ko Siosaia ?ehoko ko'ene 
fa'e ko Tokilupe ' of ef ine 'o Tu'ivakano. Pea koe 
tokctaha ko Siosais Vea koetawnLx'a r u'itaEaIe 
koe fefine Kotvft Pea noe t V taha 

ko Lfi'-'i iua ko'ene fa'e ko Ttufalilo Ko'ene 
taEP-S *a Ta-.f' a ko? foha 'o Lupe- 

nve (ot\ : alupo. Pea moe tangata 

'e tal iLvWl*. pii Hbe foha 'e talia 'o 

• V.e. L-tai*** t& olokivaipu uoe fefine ko Heuifanga. 
*o« ^-^ Siosaia Fehoko koe 

"Tt>* HoW«0#aoTA 

ta^^aw. I* luiawfcgngauta pea ao Makahunu 
ko'ee* <V* * Twpewai'atu ofefine 'o Pifita 
Kailo te* **'• ** Tupouvmi'ata ko Fusi koe 
'dfaf*** *0 Jtolaaaoe-eiki-^ei-Vava'u mei 

Kap** 

fe* *»'e Havea Tu'iha'ateiho 'a Paulc Kolokivaitupu 

Pea k^i^'-eni 'oene fanau 1 . Toafili^eunG*' 
hoko 2. ***iOi* Ualaevalu Fcnonea va'in^a 3. Koc 
fefiae VB"fi%im Tuaipala U. Koe fef ine ko 
Selnial*** ^poufancaafa 5. tangata 'etaha 
koTeviU 1%'otuaU 6. Fefine Anaseini 
Uateltalo 7. 8ione Vuna 8. Kelepi Manu- 
pupuione 9. Amelia Taueva koe ai'i i«. '^ 7 3qc| S ^ 

Pea ko'oneu fa'e ko Akanesi Tongalauka u 
koe uuoai •* A**u*si I. ko 'Gsaiasi Veikune koe 
fa'e f a Ve-k«se ko Taufauliuli koe tamai 'a 
Veikune ke Totvaf.leola koe foha 'o Kanulevu 
koe foe* 'oe Yu'iha'atakalaua ko Fuatakifolaha. 

Fea kor fa'e «a Tongafaleola kc Tunakaimanu 
koe 'flfifice 'o Lupeve'eono koe foha f o Fehoko- 
moelar^i. 'l fi»i. 

Koe fe'e 'a Akanesi 'a Tongalaukau ko 
Meleene koe 'ofefine 'o Taliauli ko'ena tanai 
do Taufa'uli'uli ia Taliauli foha 'o Koate. 

Fclia 'o*Fehokomoelangi-i~?isi 'a 
Fehokomce-langi-i-Nukulau. Koe foha 'o 
Fehokoruoe-langi-ieFisi 'a Lupcve'ecno koe 
tuofe^ine 'o Lupeveeono 'a Fie'ilo mo Afukaipo'uli 
ko'enau fa'e taha 'ia Tu'itckaloto koe tamai 
*a Fie'ilo mo Afukaipo'uli 'a Afuha'alaufuli, 

Pea nonofc 'a Fie'ilo mo Kafca foha 
'o V&ti iele Tu'ikanokupolu 'oiai 'ene fanau 
ko Alo .:■ Toe'umu. Koe 'ofcfine 'o Afukaipo'uli (265) 
'a Huavailoloifi ko'ene fa'e ko Tufui. 

Koe fanau 'a Latufuipeka ko 

Tupouahome'e ko'eric tamai ko Tupoulahisi i 

-i-Vuia koe tt\m 'a Latufuipeka 'a Makahokovalu 

i, Latuniua, iaiunia, Latu'otusia, Latuolaifotuika 

ne Latuboleva oku eiki kehe ia, ko'ene 'eiki ko 

^■'etaha pea unoho. 'a Latuholeva mo Lekaumoana 

Tu'lpelehake ko'ene taca 'a Tuputupu. Fea 

koe Ifccati 'a Kapattt'ihe'ateiho na'e toko fa 

Havt-umgua 
ko (1 , Ie*«eela-pee-«(2) Faiva (3) Mateitalo 

(4) U 'a pea koe hako 'o Faiva. Ko hono 

ofefiue ' Lataifaleaka koe tama 'a Tu'i- 

avauta 'ofefine 'o Lekaumoana Tu'ipelehakc *.v>, I -l'ilt ., bo hono foha ko KolokihafcauftMi koe tama 

'a Tonga moe tehina 'o Lata^faleaka ko Veatoki* 

Pea koe fanau 'a Lataifaleaka kia 
Maluotaufa Ma'afutuku'aulahi ko Tongailavalu 
mo hono tuofefine ko Hoacofaleono mo Anafuaevaha 
pea moe tangata ko Tu'uta . 

Koe fanau 'a Mateitelo koe tangata 
ko Mailelatamai koe toko taha 'ae fefine ko 
Tangaihalatono. Nae ur.oho mo Naufisi foha 
'o UlukaIala-i-::a'ofanga koe fa'e 'a NaufAsi 
ko Me^.en-.eke 'ofefine 'oe Tu'i 'o Ono cei Fisi. 
Pea fanau 'a Tangaoihalatcno ko'enr; ta;::a 
ko Tupouavaui. 

Koe fanau 'a Telisa Fusipala koe 
ongo tangata ko ?aun<;a koe lahi, pea koe 
taha ko Kolokivaiturr. ko'ena tamai ko 
Fakauakinanuka koe foha 'oe =Tu'itcnga 
ko Laufilitonga koe tamai 'a Laufilitonga 
ko Puanunuiava. 

Ko Uirdse Heuifanfa ko'ene tama 
ko Abisau koe tamai 'a £pisau ko Vea- 
malohi koe foha 'o Fakatoumafi foha 'o 
'Uluvalu Tu'ipelehake. 

Pea koe fanau 'a Atunaisa 
koe fef ine ko Tupouvaiata moe tangata ko 
Sioa&ia moe f efine hono hingoa ko Pule 
ko'entu fa'e ko Tekela. Koe foha 'o Havea- 
Tungua ko Paluvaivai koe tama 'ee 
fefine ko Lupepulctea koe ofcfine 'o 
Lat. -*'e-hinsoa ko Vola. pee koe 

foha »• 1 aLuvaivai ko Palusaucaunokcnoko 
koe fola 'o Palusaunokonoko ko Malakai 
Tahi koe foha 'o Malakal Tahi koc 


- qoi - 

to„n S ata ko V«iv«o ** ^nrata ko Siosaia 
Mami koe foha 'e t*ha «o Paluvaivai ko 
Paluvalevale koe foh* 'o Paluvalevale ko 
Paula Otuivi, pea moe fefine ko 
moe tangata ko Tevita Kutu moe tama 
ko Sione Lomu, Taniela, Sane moe fefine ko 
Valu kau fa'etaha 'akinautolu 'ia Seini 
•ofefine ' o Kuliki'eua foha »o Nuku mei 
Hahake fa> 'a Seini ko Otu ofefine 'o Tafolo 
Pea koe ine »e taha 'o PaluVaivai ko PaJu 

Moala kc< - iaa 'a Paluroala ko Kilika. 
Lolohea : < ta&a 'a k'jjika Lolohca ko Siaesi 
kia Sos^i* Yea. 

Koe f&nau 'a Paula 'Ctuivi, ko Paluvale- 
vale noe fefine ko Tupou co Milika mo 
Unise Fatafehi mo Sepeti PaJLuvalevalo ace 
fefine ko Pur;oulcla moe feTine ko Telisa 
'Ofa ko'enau fa' e ko Palu mei Ha'alalo koe 
'ofefine 'o Teukifelepule koe fa'e 'a Tahi 
Va8inra koe foha 'o Tahi co Kini vea 
koe fanau 'a i'.ini ko Saulala moe fefine 
. ko Vea. Koe foha 'o Havea Tungua ko 
Maileua ko hbnc foha ko Fehoko ha'apai, 
pen co Palutea, moe fefine ko Mafi ko'enau 
fa'e ko Pinau 'ofefine 'o Latuhoi na'e hineoa 
ko Laiuiahi koe fohx 'o Fehokoha'apai ko 
Aiae* "uputupu, ko'enau fa'e ko Naupopua 
mei I cohono f 'Isikeli Fehoko 

mo ifrU ^isi 'Ah « fefine ko Pane 

ko'ena <o Tala- e fefine nei Hihifo 

mo hor- - 'e taha ifUBA ko'ene 

fa'e fee 

Koe foh* ' Tameifuna ko FnJutavaka 
pea ko hor.o foha ko Kanulafulafu pea 40Z a ko hcno tehina ko 'lsileli pea ko'ena fa'e 
taha koe f efine mei Ka'afeva. 

Pea koe foha 'o Tameifuna ko Palupopango 
pea mo hono 'ofefine ko Vailoloboli koe fa'e • 
Vailolor.oli ko Pau koe 'ofefine 'o Loto'aniu pea 
koe taca 'a Vailolcaoli ko Punakitou+ai co 
Tavahea mc :;etane Teekosi ne :taolakepa 

kj$a N'anioc?. koe foha 'o Huaui. 

pea kce tama 'a Funakitcyr h i koe 
tan^ata ico Tapueluelu noe fefine ko Afuha'apai 

m 

mo Lavinia, Salesi ko'enau tacai ko I.'aufahu 
foba 'c Kaufisi foha 'o '"TJlulraiala-i-Maufansa, 
koe fae 'a Naufahu ko Ika ofefine 'o Eke niei 
Kolovai koe fa'e 'a I'inau ?isi ko ?.!ekemeke 

t 

4 

'ofefine 'oe Tuioho 'i Fi3i» 

Pea koe fanau 'a Tapueluelu ko Semisi 
Velelevu mo Palutea, Alilia, Iiala'apa'api mo 
honau tuon^a'ane ko Mau mo Latuko'enau 
fa'e ko Afu 'ofefine 'o Luani koe fa'c 'a Afu 
koe fef in<* ko Valuea. ^■■w-W i: m> « m ^* " SSLSSaSlimLKAg^^ -oa-u KIA _SIA0SI TUPOIJ TT 1. Ko Ngata foha o Ko'ungatonga tao 'ene fanau. 

1. Vakalapu fae Vaetapu ofe. 'o 'Ahome'e 

2. A tamaila (Tui ia) fa'e Kaufo'ou ofe. » Ahome'. 

3. Leiiiua (Veehala) 
4. Kaumavae (Ata) 
5 • Kapukava 
6 . Paluto 
7 • Petunu n 

tt 
II 
tl 

tt tt 
n ti 
n 
ii II. Ko Atanataila foha t rv *.T c rigata no ene fanau 

1. Kataeletu'apiko (Tu'i ia) fa'e Tokilupe 

2. Tu'utangahunuhunu 
5. Palula 
4. Tanae t: 
ti II 

II 

II III. Ko Kataeletu'apikq, foha 'o Atanataila mo 'ene f; 1. Llataele (Tu'i ia) fa'e Papa cfe. 'o Tu'iha'amea 2. Vuna •i it 3 • Polie 4. Kofoka tt ii 5. Tcafiliioe'unga 6. 'Vaea " Urr.ukisia 7 . Tuivakano 8 . Morxotu 

9. Uohulauuparogai 
10. Tuilua 

1 1 . Tuiava 

12. Longolangoatumai 

13. Iavaka N H 

" l'ina 
n n » licala kce Ta 

" Patafehi ofc. 3 IV. Ko Mataaleha' a ar ^ $ gU q fanau . 1. 


Taukinukufili 


2. 


Ma'afu'otuit 


3. 


Tapu'osi 


4. 


Halaevalu 


5- 


yusipala 


6. 


Fatani 


7. 


Tupouveitongo 


8. 


Tupouto'a 


9. 


llaifanga a'e Kaloafu Tonga ofe. Yaea T.H. M 
tl 
M 1 C . Kaf oa 

11. Ton^otea " 

12. Tuiniuvtli 

13. Tupoutulfang. •J.eounga " 

14. Maafu (fefine 
15« Lelonoa 

16. Tuit:iohu 

17. T^la'ao 

10. Maafuha'aiaea (To'a) r 11 
n 
n 

n 
11 

Huiui 
ti Pu' ikavaao] i 
>i 

11 

.amoete'eiao.H ofe. Luani Huini* V. Ko Vuna (Fakatonutonu e Sateki Veikune pehe iiae ikul 

Tui Kanoicui 


jolu kae 


Tui Vav.v .i 


1. 


Ngnta 1 


EVe 


Loha uku 


• 


Tuilakepa 


•1 


11 


3. 


Ltaeleadluvala 


•t 


n 


4. 


Tui*oetau 


ti 


Otuangu 


5. 


Soitkal 


H 


M 


0. 


Fiiiui-..i.nui:i.-i , a 


tl 


M 


7. 


Tuilo* v..,uana 


w 


Lehnuku* 


VI. 


KO hia'afu' otuiton^a 


, mo ene 


f:.r.:iU. 


1. 


N (;aluiooe x u t jIu 


fa'e 


Ate 


2. 


Lofakuituiaaki 


H 


llufi 


3. 


yinuutal-atuu 


H 


Vakanitau 


4. 


Tupoulahi (Tui ia) 


11 


Lututtuna 
11 


5. 


lte< al iimki 


n 


11 


6. 


Tupou" iln 


n 


11 


7. 


Aniuhihesina 


n 
8. 


Mumui (Tu'i ia) 


11 


i o]Vua 


9. 


Piliaiwof Lai 


11 


i a . V I I — tll - H04 - S VII 


. Ko Tunou \. 


' nau 


• 
1. 


Tuihalafjtf . 


i ia) 


Pa 


e Fpnuku 


2. 


Tupouso^eo' 
n 


n 


3. 


Taungaata* 
« 


Kulukulutea 


4. 


Tuihalaf*f^; 
ti 


Tahihiku 


5. 


Fienui 
n 


To'a 


6. 


F^Jcatouaafi 
n 


Lupeoeitakui 


7. 


Tor^a-aana. 
n 


n 


8. 


*Tuinukutau 
n 


Latutama 


9. 


!.! &a vanokahokaho 
n 


Pulotufietau 


10. 


Tupou 
n 


Maluopulotu 


11. 


H**p» 
n 


n 


12. 


fSi£M«UM^ 
i) 


Koe alo 'o Tu'ilakepa 


13. 


TopoO 
ii 


TOIO. VIII.. i_& jS Wai iv:r\^ . L o ene f ^nau : 1. 


.lupepeloa 


2. 


Mulikihaamea 


3. 


Taula>1Wsiw3 : 


if. 


! • • ;i±-l 


5. 


"'■. ' i 

-• 


6. 


. :,uinoar.a 


7. 


Tupouneiafu 


8. 


Kong&kava 


9. 


Latutama 


10. 


V - .. 


11. 


^tj^gdP^ma 


12. 


akUJUi^ , (^o Pa'e 

n Lupeueita II 


Langilangi 


11 


»i 


11 


N 


H 


II 


R 


Tuivolot?.u 


n 


Puleitangitangi 


n 


Taku ifi. 


ii ao ene fanau: 

1. *1 'i (Tu'i) 

2. ~fo l^ft&cae tvnete fa'e ko Uheina 

« Talahiva 5. To d&* u Uul± n ko Nauoongi 
n n vaka. ~T 1 ■ JJJ*'.* 


~ 4o5 - "j Tu 


\. Sfctpetl-'* * . 

1/ ^Tupota'^^* 

2. TuifuaCt^e? 

3» Tup olu koe 'alo 'o I-. ^uipeka. 

koe fale &a.T& 
Kaufusi 
Kiufutuna. £L«. -I 3±4iki^a^a__E0 ene fanau. 1. 


I'atfii'uvea 


fa'e 


Lapulou 


2. 


Tuoouahau 


n 


Mounga' eteau 


3. 


Paluaatamoana 


n 


n 


4. 


' 9 ccaoelai 


n 


n 


5. 


- Luvava'u 


i« 


a ' ila 


6. 
tt 


Ite-.tonga 


7. 


;'1>*V . 


1* 


Teufaiva 


8. 


ranotava 


tl 


Tohu' ia 


9. 


.•nctulalc 


fl 


n 


10. 


Vakautafefine 


(1 


r - *. . 


11. 


Palulongote-ie 


rt 


n XII. 3 • ' ucui no ene fanau: 1. 


KaJ levaluaoheofo 


i 


Tuiaala 


2. 


?ialc.iaa 


M 


ii 


3. 


Tulifua'aton^a 


tl 


n 


4. 


Tang taolakepa 


11 


2 


5. 
n 


Lepolo 


6. 


t-K*i<xe cX*. 


n 


ti 


7. 


■fu^x/Vttc^ 


n 


Tule 
f^ 


n 


tt 


*♦ 


V*1jfe^A 


n 


n 


11 . 


f^ LmkjLtau 


n 


ti 


11. 


""^dtlaHb* 


tt 


Kaingamauka va . 


12. 


"f&pUUtfddhi (Tu* i ) 


n 


ii 


13- 


7e* 


ti 


n 


14. 


"ftJPW -vleai-otu'a (Tfl' 


i)" 


Kaufusi 


15. 


Ufcafci'i 


n 


ii 


16. 


&5iofc*rlfciu 


n 


n 


17. 


ft^fsAtoa 1 o-ianu 


n 


n 


18. 


&£**{«? V 


n 


Fchoko 


19. 


Valu 


n 


ii 


20. 


Popua 


R 


n 


21. 


N&aoa 


n 


n 


22. 


Tupoufutuna 


n 


p&kaheka 


23- 


H^laev&lu 


n 


n 406 24. 
25. 


Ma ' af u 


i 
n 


Fiaauvaiva i 

M 


26. 


MaunauJcue ! 


n 
27. 


Ndupalav 


ti 


9 


28. 


Ecahihi: 


2 


n 


29. 
30. 


Halah; 
Talil ■.. ■ 


■ 
n 


Tule 

n 


31. 


Tu'ljjulottt 


w 


m^ i 


To'a. XIII . Jf ou aoheofo o fe. 'o T u 1 ra ' aho 

(Nae ikai fuoloa ene f:> Ju*i) 

117 • £?J - hp 3Q e n-; fanau: 1. 


Un t 


fa'e 


' Uhila 


2. 


Tu : CTu • i ; 


ti 


Ulukilupe tea 


3. 


Pusipala 


» 


Sisifa 


4. 


Ulakai 


n 
5. 


Tuku'aitulau 


tt 


tAV«,'v*ia 


6. 


ilataele 


tt 


. XV. Ko Kaaftainu ' 'aulahi 

(Ka'e 'aho t.: : 

XVI. Ko Tupoumalohi mo ene fanau. 

(Koe Tui koeni na'e ikai nate hano nahina pea 
liliu koe folia '6 Munui). 

XVTI. Ko Tupoutc'a foha 'o Tuku'aho rao ene fanau 

1. Hf . i • iluaata'aho fa'e alo 'o Tupou'ahone'e 

2. :f»ahau (Tu'i) " Hoamof aleono . ^ 711 : ■3,»v a-i-faletuipapsi foha 'e "unui 

1. T<- 

3. Mim. tuvtanga 

5. NilUftJ^M.1 

6. BfcO ne) 

7« Lausa'i fa'e 


"oe'ia 


ii 


n 


it 


Melc Uoala 


n 


Koala 


n 


Melc 


it 


ti 


ii 


ii ????????? 407 nx ko icctg: 

tupcuto'a; 


1. 


Salotc Mr*4 ,', 'o 


fa'e 


^inau-Eaunanga 


2. 


Ungfi 


H 


Pusimatalili . 


3. 


VU: t«. 


It 


Pusipongi 


4. 


I»ll« .pou 


n 


Pasikole 


5- 


VUn* 


n 


Lupepau'u 


6. 


Tui txltau 


n 


t 

n XX- *- TMl SI- " .V n MOK OPCSA '0 SIAOSI j 

77IOU I T' ' ,: FATA5EHI T" !AK2 ' 

• ^. 'C «v- . 
(«Cku fakir ^ak\ K c. S©Ae>»A .'eikune 'c pehe "koe Tu'i ni 
na'e •- ' ..^'vl> frai hoa nioe lakanga 'ihe ta'u 

^U>.~~uS-- -a aho 14) 
'Oku ho/t* VvM^' K os fakaaatala kihengahi nea lahi na'e 
hoko 'i he n ta'u kamata mei he 16M r.i--. 'oku ma'u 

ia 'i he Tohi Mahins'. Fakaj 'ange 
'ae ngahi nea lahi ngata re ' : he i 

1777 Lolol ■ Pu'i 'a Paealiuaki pea pekia ai kae hoko 

' a Tu ' 1782 Lolotonga Tu' i 'a Tupoui.ahisi 1. 

1793. Kaasi 25. 'Cku tau mai a Kapiteni Tenekasito koe tairi 
ia nae Tuitonga 'a Fuanuinuiava pea Tu'i Kanokupolu 
'a fcumui 'oku pehe «e Tenekasito koe ongo Tac*- 
pau'u 'a ?inau mo Tuku'aho. 

1797 5;elili 29 Toki pekia 'a Kumu^oki fakanofo 'a Tuku' 
• i he 'aho 14 'o SiUlai. 

f« . ohau ai ae kau Tahisi moe Lotu ko Tafeta 
tf^tuputupu rzo Tailoa ro Tahala'a doc 
^i*« e toko taha (oku pehe xokua ko'cnau 
(*i <** hingoa Pulelulu koe foi aho koia 
^ W*o uhin € a koe f oi aho lotu ' i he le* 

f6te ii»i)« ; ' t 

1 <»* i - Tai »«K * "IW*!*^ lotu pea 

, *> k^otfalelotu 'i RUta'tfof, 

"" *■< 'ae fakataha po iotu i Hihifo. 

«29. ifaWi ^^.ahau^. . 7i , aelotukiHaapai> 

» 

1831 . fe^ & e pulusi ttfrf • J vavau e risa Vuni . 
**» ^1«U 'a Tauf^. j Vavau moe ^^ 
* * koe ave ^ ^ foa lotu lfi -^^ 

1632. N^kelitodeV 'Eiki ko L ua iaoe hou»elld 

. ' VaV&U ,J **f* U* *« tau kia Finau, ka na'e 
piutau 'af.^M - u , e 

tau'i 'd^o^^i;;/; '* » ■ . 
pea VWr 

1833. P<i»Aa eV ' a Tuapasi. 1833- 

34 e taui -e Taufa'ahau 'a U; 
ke alu 'ae fu'u'W v. . ^ iQftti ' 

I& \ popiili 'j » 183^. siulai i£. Hd«U: '. fava'u 'i he kolo > Utui 

u'akoka. ; 18J7. hJae fakaauha ai *a t'gele'ia 'e he tau 'a Tai 

Nae kapa ai 'a Hule 'e Taufa *ah&..'-. i;a»e tau'i 'a I 
'e Tupoutoa fcoe Kou eiki n'apai : ai 

no tengetange. Pea'holataki'i 'i he Kalia ke avc 
f»apai pea pekia 'i 'Cne pea fakaha'cle aipe 'o I 
'i 'Uiha 'i he tafa'aki pe hono fili na'ane f; 

Tupouniua. Koe feingatau ia 'oku ui kee tau 'i I 
An^o. 

tau*i 'a Fca 'e Aleawcrtua ao Tau ' ■•• . 
.e vaka icanuao Filitania poa DJ 
• fc ia fonua id. Tufunahiha pete tuutuuni ' 

iteni Kaloka fcc tukulolo »a 
k* ipea ne oho atu o kafo ai ' 

^ta- Sia pea tutuku 'a I 

185/. ^ , •'- Kae toe fai ae t. 

nae ]*M ae houeiki nae to ai 'ihfl 

i '-Jtuloko koeni ac hiw;oo o< 
Paineonocvalu Tonsap 
o Tonfiapoteki. :. 
: : v..iV - 40C) - 

fakalelei \V<* | 'e *u ke oua e tautea kinautolu 
psa io:;i 4o Cv<l f ciiAX- 'a Taufa'&hau ke ha'u 
'ae hou t ea ke nau alea pea lolotonga 

pe ia e^faa ^vji^Vr-ha kuo ' ohp (a Ha'apai mo 
Vava' o kolo ' o talu ai hono lava' i 'i 

•Aokv • . 1852. 18M- I'ae fakanofo 'e Tupou 'a Henele Ma'afu kene pule 
i. he kakai Tonga ' i Fisi. 

1855« Fepueli. Qfei. alu al ae folau lahi 'a Tupou 
ki Pls le t^joaki ae folau kalia mei 

Vava' '■ fcJUyjjfei *\pai rro Tonra ki Nuku'alofa 
o naO \<U'^ \v.\CA..'olau ai ki Fisi. Koe 'uhin 

je katoanga 'a Tauffe'ahau • ^vzac^S' na'a nau tau ki Llote koe ki' i fWlv i pea nau toki f olau ai ki Lonoloraa pea nau tukufclau atu ki Lcmolcma 'o tau 

ki hc nrahi ffiotu ko l'otuliki pea alu ai 

• ae kalia 'o Fat.Hr.it ki be mot'J ko Levuka 

'o lapasi &i p« o ai 'a Fatanitavaka 'o pekifl 

ai .-- L i i.« he loraa (hafekasi) ko Sialovani 

ai 'a Fdtanitavake ki tlotuliki 'c mau 
toki fcl u ki : au 'c fai ai. 

Ko hono v . ;a 'oe lapa ni he ku 
kolo mos ngahi kali fkpapau kia L'ala (Kaaiseai 
be kuo ngaohi 'e ! ala 'a Kayako ene kolo. 
tau'i 'a Takopau koe ngatajpE 'i Kaitasila, 
Namta pea vaeua 'a Kaaala 'o fcau kia 

Ta.copau. 

Nae 'alu 'a 'Osaiasi Voikune i hono Kalia 

nae hincoa koe Vutulongo koe vaka ngaholo 
pea nee alu 'ihe folau ni 'a Siosateki Tonfi* V. 
kuo tau 17 nai na'e folau ai mo Uanase Foukiraoona 
mo Inokc Fotu :no Tapa'atoutai mo Lavinia VeionfiO 
•o fa'ele'i ai 'a . fonu nae ofi kihc 100 

*, teiai nae heka ihc vaka he nae tekuwi m fa 

i hono loloa. 

Pea nae nofc ai ae folau 'i F*" ?ot 
l alca ai 'a Taufa^ahau no Tukopau 
^uoe hcu'eiki kc tau'i «a P- »*» * 

ae folau tau ai ICiuva pea nau nofo 

^ . fa^taha 'ae »oi ai ao faldtau 

• a Tonca, iia'apai, no Vava'u «> Fiai P' " 

«eninaeto;^u'aefol.u.ihcpo, 

.cHv^ji 'otau' ' 

ai «a?oi ~ 410 - 

a i pea a HahnJcau moe kau 

?i - iaeL ' Paa. Fau pea nae 

tau atu •• . so a Kapa , oku huU ^^ ^ 

pea fakrtt^Wolau he koe toafa kae 
Wo 'v a . aki . utaheBa < feungaae 

lolot, «t^k ooe kongaloto 'o* tangata pea 
na'a *»***», pe mo alu ki ' U t a pea neongo 
nae f«*« aai « ae kau pi 3i aci , uta ki Tahl 
ki b* Um ka nae « ikai tuka ai «ae oho 
ki '••. - Ae tau P 6 'ihe enau lava ki , uta 

nt_ ' * tu Ge ' Vuki kolo, pea 

nae atuaki kapa kvix ( *e potu kolo 'g Vava'u 
'o ttttu ae n ea 'ihe 'ilo 'e :ala 

kuc vela em |cti kJaaWehola 'o toho »a- 
one hcla M^g** nge ia »eh< f*ofa* 

tau a * VvvKa^i <i:«oeU».c.yci ;ae f&kamo'uj 'a 
Koloilaftfo JeUk % Vava'u pea nae 

aj?_ M.c (POo M^maha 'ae tahi koe houa 
oa, Rtv -. *. skolaM 'ae kau fisi nae Taki 
popula 'e he ta« ka »i he fcki « a e tau ki Fau 
nae fekau 'ehe Tu'i $Tau ' ujj : 
kakai popu; 

i 'fi ?i 'ae kalia koe 

"1 - . ■':>' ta ua na'e h : nroa 

V-rt » Itra ..II 

koe . • ae s o • :a 

'ihe e.. katoar -. ..- . . stlu 'ae kalia 

koe Paikea kce vaka • o ftaufahu ki he kolo ko 
Xunoi, pea tali tau 'ae kclo koia 'o nau 
fena'i ae vaka pea 'ikai lavea tahe ka nau 
toe foki cvai ki Fau 'o talanoa teu ai 

ae tau 'o alu 'ae folau kotoa koe tau'i 'o Kunoi 
pea 'ihe enau. a'u atu kuo liaki 'ae kolo ka 
wu hola pea tce foki ae folau ki Fau pea nau 
fcLau ai ki Leva nae alu ae folau 'i he vai 
n»»* t.auaalo pea pouli nac mohe 'ae folau 

jM loto vai pea ponfipcnfi ai 'o alu atu ae 
uta ae aangisi talA ki F«leitu 
jg^f -si to 'i Tokotoka p a nau ^au ki 

l&ftk r o ai pea katoanga ai a Lera ki he 

~TM IM-o v Wtfolau pea hili in pea alu ae 
f©fc*o ! fe \axir ki Ilukulau oea efiafi pea foimi 
' | pooU ki Pelca 'o nofo ai pca 'alu i 
f-.fcMJ ku \f/Bck»lele 'o nofo ai pea toki folau 
■4 \Uk kixkVo ;■ a 'ihe v,- h ui 'o l'.atavu i 
V^vuleva r^e lakn ae natan.p. 'o an£i mei 

atavu pea ;dkila ae Laaalaran he nae nlu 
ai ae Tui p a hikila hono kotoa ae fc 
'o taumu'a >:aiie i'eitu'u ivi lulo ' nf < i 

Ka na'e fola.. ^ < - iP «.• . , 

peh. •« t. P **•"**>■• pca -i he „, 

foteu ^w, „. Mtang . ^ ^ 

**> to „ „ „ ^ ^ ^ . ^ ^ 

**<4« lahi a. «t««i PM mt 

f H ,. :,■ D.otu *o AnuU •„ nofo , t0>i 

fol«u u « att«r, ™. .tej 'aTupouao. 
' * f olau 

vaka '.,-. Tuifisi .^ka « e 2t) « M ^ 

*>f< . tu^T^^ ^ tokialu •. 

ac r 'C'& ne lahi ne 

• PM-v p^^a, ae folau k Mfclfi 

° * ' ^ ae folau niihi 

k ''" ; kOe ZCoatunu pe 

ne »" • twae kakai. Koe vaka ia ae 

Ttt'i nae tau i 7ava*u pea na'e folau ai 'a 'Ungo 
eoc toko 100 tu-vj :nei Vava'u pra nae 
hake horio iau val a 'ehe r blau kj Tav tki 

ko- 1 Katavu. 

UxbxtKjK -:v. - tie 'u'i ko Tupou 

m '«»* fcU a>e ae'c ai *ae taaa ;". 

'i .v-teVu ^. rui^a-^u: . pea tuku ac foiau 

ki Be 3 raka saleka pea nau tukufolau ke 

alu ki -. . pea 'ihe enau to atu ki he vaha 
nae tui'i ehe vaka 'o Naufthu koe "Paikea" ae va 

Lote ko* '•- le Taufa" 'o n^oto ai ae "Mele Ta- ae hao 

'<a.$_ rt Paikea' , p,a na'e tokx foki oai ae folau 'o fakaheka 
«< ita moe kakai oe vaka 'o ove ki Fau kae 

-Vi ae vaka pea oau nofo ai 'i ?au 'o teu folau 
k*** tui ae la *oe folau moe fai alanga vaka pea osi ia. 
f^A eam, folau ki Vaiafa 'o ttlm ai ki Tafeuni 
fck \#l r^nma lahi 'o Takaunov tau ciovetevete 

*4~ *\aUua he nae Jrovi ae natan^i p a nae toki 
-twMC-. xa: folau ki Vaiafa 'o folau ai ki Tafeuni 

/ailiki »o nofo ai pea alu ai ae Tu'i ' ihe 
Vfefca V^t ^eJcopau" ki h" notu ko I.ATje ko 'ene ta ti 
p** ' iW-fti-tu tau ki LfcfHi '^'e tuku ae vaka fokotu'u 
Itl -taJtni f e (^lca kiai 'a Talo, Taulaki, Vailo* koc V 
%mm*Ui '© {Oww' alu ki utq ; »-a lapasi ci kinaui 
pekla «4 ptfc foki hake M 7u'i ki Vailiki o tc 
t/%ks ke Uu'i '» f^pe pea hili ac fkte oe tau 'i 
V iki p aalu 'a« folau ke tauU a Lape kuo a 
kuo tu'uta piu f 'ae tau 'o fana'i 'ae lcolo | 
•te nho kuo nau ftbla kuo nate f\r niihi i ko3 
alu al ae tau 8 tu,li c L »i he ■• 

^^. 4t~ >L \...^> „Mii ii 1 .). . ;. 
n ki Teos* 
pe* putot y mate moe kefo # i he 
oko si'i pe. 

Lape 80 ha'eo *ae fonoa pea 
»•■• tuli «o tamate'i pea tofci foki ae tsu 
kakeu 'a Lskai »oe kakai ni'ihi ki 
ia«a neu hola pouli. 
»Xau eei Vailiki kae f olau ae 
fckfet ne-ihi 'i Pouma peafolau ai ki 
Lau ai fcL Kaitaupa pea 'i Haitaupe 
ofo ai pea foiau i Lakepa ♦ o api folea 
• eoe folau ni' ihi ka nee api f olam 
oe folau ni'ihi H Kote pea matengi lelei 
eu tukuf olau f ekstaha pea po ua 
. ae matangi 'o Vokekina 'ai ae folau 
aho hake kuo kite »a Tofua s»o Kao pee 
toWL tfki taha kumi hono hala ke tan ki ha motu 'i Ba'apai 
nee te*« f •© tauaelo 'ae Lamalaaa 'o teu ki Tofua 'otate 
ai ae fu'u toi 'one fana aki, he ne liaki hono fana 'i he puke 
ae ■•tangi pea nau tau ki Lifuak ka nae tau ae Vttulongo 
i Tungua pea toki f olau ki Lifuka pea i he katoa ae f olau ki 
Uftte#nae nofoa Ha'apai 'i Ha'apai pea folau 'a Tonga kl 
Tonge pwt folau «a Vava'u ki Vava'u. 

1855. «e'asi 20. Tau ae folau 'a Siaosi Tupou I ki Pau 
Bpeleli 20. P&kate 'ae tau i Ulinipuaka 

• 30. Nae tuku oe folau mei Pau ki Kuiva 
o fakate ai. 
Ue 7. Hae fai ai ae tau 'i Kapa o lava'i ai hono 

kapuai ae kolo ko Kapa. 
(KO. »«o '»01 Vutulongo 'ae kalia 'o Osaiasi Veitone 

,1., kei *»*i .Veitaa. (tatu I»U) I I— «^~ HeWU 
twpn i lw» »pi ftt^» boo toki ulcaitea 

. VtDeon.). 18«« *&• 8 ioiai 15. ****** tola to. *atoan«a U pa'an^ua. 
' ftl . SiWat Tupoa I *» *** '- *- ^ *~ 
katou^ lahi to na. 'iai 'a Tonga ni to. !»"*. 

. * 000.0.0 ko. **-»» i* ,oe hing0 * to 

•Hela'ekula". 

> 

,4 c^ orie fo'ou fuofua fale l«*u 3-*» u ' 
TUema 19. Huufi Saione fo ou 

ataina. 
LuuTo. Buufi fal. M.a foou i Kuuu.aiof.. 

Atosi 7. ^ '« " i3R Uat ° kliil ^ ** \ 1 

fele lottt papaUniri oe •*** S.T«-^* *i MifttfMh 


190fc* No*. 14 flaa huufl e Siaosi Tupou II ae 
falemahaki i Fongoloa Tongatapu. kot flaha «o Faiva ko Kolckihakaufisi fae ko Tonga 
bo ^taK^eaka fa'e Tuiava'ufa pea koe ofe. 'o Kolo- 
VifcWfcnuff*! ko Falu bo Fehoko pea koe fanau 'a Latai- 
fal4B$ca k* Hoaoofaleono mo hono tuonga'ane ko Tangata- 
)la*©}.u mo Anaufuaevaha. 

Hpe if* fofci 'o Fakatounafi ko Fainga'anuku mo hono 
♦aofciln© fef Panua mo Sisipuku pea koe tama 'a Fanua 14« L#fcaumo#*& ko Pehokouli no ene tama kia Sisilautala 
kc JtfefMifuN*% Pea koe fanau 'a Pehokouli kia Latuni- ■ 
pv?lu )6t- Lakef>amb*af itu mo Fifitamalohi, pea koe foha 'o 
L«(Uipait$>afitu ko Tufui. 
Ffe^koe tanr A 'a ITanasifuna ki he tu'i 
fftcvc\ta4j^laucv ko Fuatakifolaha ko Mapaha'ano }?ea koe ofe. 
tJtApa.tyc\&\&j& ko Uheina koe tama 'a Anaukihesina 
K<a»i<?no £aha ko Tufui fa'e ko Fusi ofc. 'o Falekaono (Naeto 
1 £tpigtl mc Tukuaho) pea koe foha 'o Tufui ko Faleiono fa'e 
te*>|0«a ♦d^finaule'o. Pea koe tena 'a Sisipuku ofe. 'o 
f^tcOmaf L \C^a Taufaloa ko Fifita mo ene tama kia Langia- 
cona\ kc ^ar £itoki, pea koe tana 'a Fif ita kia ikahihifo 
VC&fel^ ^ na e vavahe ia 'e Latukilangi kia Tameifuna. 
pea UOfc jf <r . 'o Palu ko Vailolomoli koe tama 'a 
^au pe koa tama 'a Vailolomoli kia Nanoa 'ko Latu 
f&teihftv 20 : v inau mo Funakitoutai. 
^et icoe taoa 'a T^angitoki kia Naupipiki 
<o ^uasc^. p*a koe foha 'o Suasoi ko Liemalohi 
Pe koe fanau 'a Tupuivao kia Tuifonualava 
kc reul©£kihesiu mo Sisimofainga'a kia 
kfc> KeMfiisito'epai pea moe tama kia Malupo 
l«r Sese pea koe tama 'a Kaufusihaapai ko Leva pea kee 
$*au •* L*ra kia Lolohea ko Samisoni ko Kavaha'apai 

|WrV*itoka» P»* koe •**• '° Ualupo ko SeSC k ° e **** 
a T*ku*ak* koe ofe. 'o Falekaono pea koe taraa 'a Sese 
*da tislm ko Teatupu pea koe foha • Veatupu ko Aisea 
Tu*«kihlrtoolo. Pea koe foha 'o Feseta ko pakatoumafl mo 
he**. tuofef ine ko Fktoumafi mo ^afiha'apai koenau fa'e 
k» Uufilitonga, pea nae kite : tama ia Latunipulu pea 
ta» ene fcmau ko Halo mo tuofe. ko Lapulou pea hoe 
**a «• I,:alo ko Ofakiha'apai ko ene fae ko Fusi 10» ofe. 
h Ta2I*«uli poa koe fanau 'a ofakiha'apai ko 
M *<* ^anau 'a Lapulou kia Laulava ko U-ufuk* mo 
Kaa pea koe fanau 'a Fakatoumafi kia Luani ko 
iS^togalakepa mo Tuiniufotu, pea koe fanau . 
* youngalakepa ko Siukituatonpa mo Niukapu mo hona 
^ tuof. fe Futdknunga ko cnaU'faa ko Toe'umu 
kce ofe. 'c Alo mo T^ufatoutai - Aiq - 

Pea W* foha •* Tokaaoana ko Tokemoana 

i JW'aaoa. 

(Ko« ■at****** % Siosateki Veikune Tonga) 

•Olctt h* l jLt* ;**ata'an C a 'oe tohi ni ko Vaea ko 

hono mUi k'oetu'i Ha'atakalaua pea koia nae unoho 

■o iMMqp fa*» Fiai koe tama 'a Vaita'opeka mei he 

B»t» |fe f%fca koe ofe. 'o Tuitupou pea koe fanau 

•a feMip tU Vaea koe toko ono : - Ko Taliauli 

■0 XmmU ao Maluofiai ao Kaloafutonga (?) Humi (p) 

Tuiknvaaoli (f). 

Ta tau kumi ke ilo ** famu ae uluaki foha Taliauli I 
pea kumi ene fan*.*j*~ 

• ko Tn) • T <ahi 

Tnng* - 

*T&1 Mftal wn&k&papa - koenau fae ko Vui. 

^«*4*un_{?) 

Xc*te ko ene fae ko Pakalimu ofe. 'o Lavaka 
Pulotufietau. 

Ko eni ae fanau 'a (£cA"t^ :- 
Vo LAfttlU 

T*U* 

Latur.i* 

Tauf cui H*l » -fSa'e. kb Fusipalapangai 
tau fakatotolo atu fi*7..Uofc&lo e ofnfiae 'c Koate ko 
Taufauliuli:- 

Koe tama 'a Taufauliu t leU JcngafcJeola ko Osaiasi 
Veikune pea koe fanau *■ Veikune ko:- 

Inoke Fotu f*r Uanakovl 

Tapa'atoutai fs'e Palukata 

Sioaateki Ton/ Veikune. 

Jbukimoana 

Ak. Tongalaukau 

K.lupeeva 

»,1**nlolo 

paula v c^aika 
*&* **v vakai ance m* tupu ia Vaitaopeka a Suncu pra 
*«n Uk Sungu a Tali*uli pea tupu ia Taliauli a Koate pea 
iupe U *o*te a Taufauliuli pca tupu d* Taufauliuli 
a C*fc««»i Vaikune pea tupu ia Veikune ae toko honeofnlu 
feno k*ft **n|*ta moe kau fefine. 
ffttau flfc«j»tala kihe fanau a Veikune Oaalasi ko 

•Jnoko *c»tn, 

Kaa na «*li no Lavinia Voionfio ofo. oe Tuito^a k» *#u- ko cnau fae ko 
Meleane Taufa 
ofe. Talia- 
ulimalohi koe 
foha *o Koate. H^MA • WtogO ko Kuncavanua mo Angaaefonu (?) no Kalauta «* 

m^mrn Uovtifrmimao «o Ana Puli (Ne pekia). 

ft* «ac e»lj. •* Kupu oo Tokanga koe ofefine 

*• mW$U Angaha Kiua Po'cu, Pea ko eoe fanau ko 

**aai Wipulotu mo Siaosi Twcu'aho ao Lepa *o honau 

*'"* ,# """ k0 Ulrin ^ Veiottgo mo L«i«an e „« ni'ihi ko.to^iaefonu nae aali ia p* iAifon* pea r.ae ikai 
m k % m fanau. 

Ko Soeal* Kalauta m* **li mo fcUilia Tupou 'ofe. *o 
Uilu SUlivai pea (jjfe&l haan* tanau. 
Koacfefine fokl * G moke pfc*u ko Tupou rV-aluhola 
fae Visinia |S=M*pAu^ p«* ikai hV««* taaa. 
KC« ofef cltobVx Pot- ^ ?£; out u«a faf ko 

Lupe p*kf&Um tmii m fctfu Euaote te» fcha 'o 
Tak*fi*x_ \ {fcj &jfc ****«? foaki »« p^ai ki Pilitania. 
P«a kpe fgfcg ^lbpeutu'a KcTakafo'ou to Teicucu 

oali *d\ "J&mfM mc *at« Peni ko* «iki nei 
Haitssili j^ev Ik&i hi *.ne tama k'iaii 
Pea nae iai 'ae fcaa* foki 'a ^aJcojpau ia kia 
Si«osi Tupou ko Latu Bu^te pe (Tunei) 

Ji ' "TfcjiS-tuBRP vuc Ls*U* Tuivr.v .oe foha 
'f'lbi (tfafcesi t£.V<\ Fls* pa/i ko ene tama ko Tokanauto 

• taor foha-feviA *o Inc/S votu ko Sione Tupou fa'e 
Tfa.jp£iv:i mi K^tt- pea f . ii *a SdLone Tupou mo 
Silini Plhe ' o V^U-«V ; -ea ko ene tsaa ko Hu'akau: 

pea no hono ofe. 3*lctc oo hono ofefine ko 

Kalia fae Pualupe 

Ko Tupo :'.*♦: i naa n\ n i ao Seini ofe. panepase 
lan^i nae ikai ha ana . anau. 
Xoc tau 1834 nae papi ai 'a Veikur.e Sateki. 

'jfe siqsATSKi tcta v edttte 

H**» m »*tjU bo Akanesi T-dfua ofe. 'o Peau koe foha 

o Vfcfcl %0$n*& Tupoutu'a ofe. *o Laufilitonga. Pea koe 

Hm* *:* f.-#»'-Aia *° potu'afalefa mo hono tuofe. ko Uhina 

m jtataaaa* &r m pekia. 

fta* mikfi ** *i^1^ falefa no Vahoi koe tama 'a TupouToheofo 

kc* «f#. 'o Sift>#*t&ongo, foha 'o r.enele L'a'aftt. 'Oku 

fai *f Ukepa i T°M*. Fea koe fcnau s 'a Vahoi ko >:c-lenaite 

(pttkia) ao Siosatr-"} vvna mo hono tuofefine ko T ■ Ifua 

»0 Beuifmnfla 00 ' ta mo I.atulala ng Tupou'ahoae'e 

bo hono ofe. ko Tautu'u ofe. 'o Kafoka mei 'Eva. 

Pea nae toe aali a Siosateki Ton r a V. 00 Ane Man.akoifafo'ou 

koo taaia 'a Veatokelau teoo ofe. Sione Kau^jsi. i * et Att© cc iM l OTpft i&p* 
.„f» (ne pekia) mo Amelia fonia oo Anau (nepekia) 
A Kinahei mo Sioaiua Aio m» Inoke fcatafbnuaafotu _ 

, jmuku {ne pekia). 
ifco mali «a ?»»ipal» moc foha 'o Sioeli Ka'atu ko 
HKpmnuTO n« falcaneto ko tte'atu koe taoa »a Tae 
, t* Latuaeltt $** *«• ta*» 'a ?u»lfalapan«ai ko 
kja Ka'atu. 

$q oali f * AtaeUa 0» Saai S**lle«o foha 'o 
i taaa *a «W pe* ko **m t anau ko SUoai mo 
Vi^ate mo Sfc*afl*e («e pekia) mo teimumu koe fofiae. 
4 koe ta»e'a leoillli *** Sioeeteki yeiiune 
%*aJl» »»» toe fcfca 'o Uaile ko Sione koe taoa 

ttk* efe. 'o Tongotea. 
p*a ko» tama «a Sela Teukisiafo' ou kia Sioeateki 
oMkune ***, »o Daniela Hftvee ko Etoni pea nae oali «e 
»oni mo tXatonga efe. «o Valeia'atu &* tana 'a Mele 
«a ko eme fanau ko Toncavua (Uheina) Siosateki (pekie) 
a*,^ «*!*eile, ****** «o Wateialona (pekia) Tupou 

(poki*; %*mt* «> V**** 1 * m ^ 100 * 1 * (pekia) sioeli 

(?ekU) mo *t»i'ihoi. 

pea **•»•»!*'•. Vili mb Seini »ci 1,'aufanga 

pea nae iai *** taoa ko Xinahoi. 

■w n»'» oali <« Alo no Uele ofe. «o V.Taunoepeau 

Jl * Urfu m <*e i»i « *»■» *> ^^ * 

mt rtjT — vm «* Vainiiolo, Siosiua mo honau 

p* m **i 'a ***» *o Sina ofe. 'o Vete tana a 
.MW na'e J*fcia 'o ikai ha'ane fanau. 
'HUOflBW* P*** 1 "** *^ . votofili taoa 

•**J»#» «■»'• *•* ~ , I , i. _-. tAtu oo ho nau tuofe. 
„,-.. *»- )co# fohe 'o FouKin»»» 

***** *^V ^, ,, 81»U «1 I^u*. *»'*• 

^^, M to »»" •• ,rele "" 

o. t. '.ume *** ***** 

.2*. ^. t-r- ' *- '^T « r.) - »* 

T^i,^ Xalai »o M.l « •" u ( ,m (p - ■ K&m ■ ■ u 
I 


1 


iW, ■ 

;*# ^R B fl 

nH ■ U m 

■ ■ w ,< ■ 3 1